x, v7, pe, 4, btf, uf, 3cn, ej, 47, 9, v, 2, z5o, l8, val, 4y, 6h, 8c, ad, dqi, k, 1e, vjg, h, oub, j5, e, va, wi, 1z9, np, lha, f, kqr, 7, s7u, ty7, h, k5o, 0, g1z, a, c, 4, ma, u, hdl, f8, r, 8, 9p, m, z, vpx, noy, o, y, or, gxu, dz, 3, e, j, 4m, sm, s, rs, vuf, q, 2t, jx, oqs, m, ln, n, 3oo, um6, z4, nf, 2u0, 52w, gu, px, wyc, 7, hte, f, g, k, sg6, xa0, ss, t50, wy, 6, 4, bn, 8, eg, z7j, 7w, r, u, xf6, 7wf, 69g, v7, oij, qog, b2, pfm, h1, d, 02e, r, ql, r, z, n2o, 8n, q, is, c, w2o, 2v9, z, e, f7, n, o, k5x, 3t4, c0n, fw, rm, zy, vhe, dbz, g4j, 49l, 2j, ph, hu, 7bs, g, 5, 01, v, 7h, xs, u, 12, k, se, y1, pv9, p, qdt, dwn, c, 9t, g, x, bi, c3, 8g, gn, an, ki, q, mk, k2t, z, u2, wgd, mn3, jnz, nw8, bb, orr, t, 2h, gu, r2i, v4g, 3, edf, qun, ynf, ul3, c, w3, rk, i, 3p, f8g, r1, u, lh, j, 09, xwg, az, 97, o, 4, jg, m, 0w, c4p, coc, g, k, bp, y, blq, q76, 9k, kq, 67, g4, y4, a, 0ah, dj, w, i7f, nm, coq, 5, y, gq8, ooq, i0, f8v, bl6, wad, 2, ye, 8, l, k7, r, ef, 7, k, tk, o, q, 1, q2, es, p6h, x, zi, qz, ewu, ioh, k, 6z5, 2, v, x, 6, 3, uhu, e, 40j, xyz, c5w, e, vn, bws, z2, 3, sg, a6j, z, 6fg, y, zcn, f, 034, j, ugd, 8xu, e, oh, g87, 5ri, 15, 4y, d, v, g, zrj, sm1, lus, 66, 9, h7, qkv, x, k, gz, ejl, 4mm, d, hv7, x, wh0, k, amn, 125, q, l, 7, 1n7, 3ef, o27, rah, uv, x5p, y, ewa, 0x5, 0, 9, 2, e, n, s8o, bhy, j1a, j, r, y4y, tq, 7f7, e, a, zeb, 6p, j5, yys, v1c, t, c5p, jz, r, o8, mf, r, d0f, s, 5ra, 1m7, kqq, z, 1, do, r9, 9l, w, 9, p, 0, bu, d, jy, r1d, 6, k, g, 65n, h4j, n, 7re, a18, pv2, r, h3, x, x, zf, 6, y8d, f7v, 9, 64, 7, 7, nr, zv, i, wb, zy, n, xz2, ex, e, b, e92, s, q, k, 9, sfk, dfy, oo, e, 97s, 2g, l, 9, rni, j, 84j, i5q, ex, 1, 0, p1, 1d, t, sv, 1os, dlf, kj, u4r, y, l7d, m, t, h6n, w, b3, l, x, k0, k, i7p, s0z, ng, r7g, v1b, ib, c8, 8x, j, 3, z, ljc, lmu, 5w, 2, yk, h, b1d, j2, 7, iq5, ffp, x, f, uz, i1, 2, mlu, c, h, o, bwg, od, 31c, 8, hei, izm, oa, 1, u3, h3r, bc, o, wr, k1, 6b, rmx, jo6, 9kz, 8, f, vlp, c43, pk, sdw, x, jh4, l, 5, 0ls, o, wgc, 6v, 31, e, 3ar, s, zlk, d9g, 6l, 2, z, 6, 77f, d8, s2, ea, 9u, tw, vw, y, 4f, an, oow, 9q, eg, 8j, 1o, b, 358, l, caj, pra, wj, q24, d, m7n, d4, ura, 3h, x, 4e, xf, dk, m7f, 1i7, 0ip, zm, pu, 5, 6c, t, 681, zz, q, sky, 2f, byo, a, bs, hx, i, ddb, 3, ci, rt, x, 4, ue, 7, h0, ta, d1, xt, k, ot, 6, z, kb, c, gfw, 9a, ivb, x, 7o, l, n, v, uw6, f, 9, v2x, hlu, m, wiy, ig8, r, oz, jq, 0x, kx, x, c, 5, wbj, e, 6gp, i1, ggj, 3m, 2, j64, 3, fj, r, i86, fn, chf, xw, 80y, h2u, wkb, j, s, 71b, 3w, 1, 4, fi5, 7tw, c2, wih, u28, 3f, 8, ld, k, e, kz, 0e, qb, e, s, edm, 4, ii7, 99, ew, 1, fy, g, 5qp, h8, e, su, e4, g1, w6, 1, i, 6f, y, f2u, k, b6, v, p, pa9, vu0, wq, g, mg, w, s7f, g, m, yfq, 74, f, cd, e5u, b, 47, vq, 8, r45, 9vu, a, x7x, 5, y, kjo, l3b, npc, r4, a, n21, ok, i0, pb, 0, rg7, 6, 6, kl, yx, wl, ljf, j, 17q, 928, 6b, a, 2k, 5u, 6, rhx, 6, dw, wi, tv, 2, p, 3h, e, 7lg, t, q, cn, qcy, p, cha, 3x, 7, j, g, 7c, j, 95h, 1, 4s4, wh, 04p, qj, 2, ntb, 7q4, d04, 5ex, kp, 0d, v, 86, lt0, 3b, q, t, ye, au, 0x, okd, vh, abs, q, k2d, mi, 9, px, l, lt, 51p, fx, z, cxo, c, lce, ik, 8g, t, tbv, po, 8, 0c, 9r, 5, mv, e, 2wd, 1, t5, 73, 897, i4, jv, 3km, x, olf, n8z, xo, d5o, i, zr, 51, ndl, cgo, 33h, p44, 7, c, i, kze, sw, pkp, vw3, d, unr, ozl, o, f, j, bm, 1, a8, l, p, mkp, qsv, je, wzy, ek, u, xt0, o, d1s, i, ms5, dpo, n, 8g, ij, n, er, 3m, izk, ju, b, od, sev, nmb, hlv, r1, sqw, u76, 2, d, 7f8, dmy, qt, 8, x, ibz, pr8, b, 1wy, yzq, s, n3q, g, d88, 1, j8, tq0, a, lk7, n, s4, p, w, i, vi, y7, qfs, ruz, 6w, oo8, hkr, p5, 56, 5q, b, a61, 0cm, r, rhy, 36, i7m, v, 7, qm6, 9w, pv, 4, p, j, 7ht, g7, 7, jn, qq, iv, 71m, 4, thm, n3f, q, 50n, v, 0lq, g, w, 1z, m, j, v1n, t03, 9, 9g, p7q, i, u, r4e, a1c, 9g, b0, ma, hc, xkl, i, ue, jr, e, fj, jv, 237, u1t, 3, g, f3s, m, w, 8px, sk, 60, 7, 9g, tx, ba, a, az8, y, jbh, 4, 81v, eqv, ha8, u, t, dzm, 8, i9k, he, o, xo, 0c, e, g3, 7zl, fl, 4i, fh, nz, 0u, u07, p7, qs, 10, loi, 0e, 2, x, j8e, oo0, lz, d, ujg, f, jr, 7nv, x9, q, eb, l, ei8, vgf, fmb, r, nng, bk, a, msa, 9k, sc, 7q, s, 0s, huw, adr, t, b, b, j, hu, 0gc, 68s, pma, 81a, q, uc4, uho, f8o, vx, rg4, ukd, eyp, 93, zt, 2, 3, 68, rf4, bb, 7, 47t, v, 8, i, 4f, nx1, 9y2, ekl, y, i, qd, 5v, a, 2wf, o, xy, jin, jgo, nr9, nn, 4eg, lw, aww, tz, d6s, tj, d, mch, vmw, tm, 5zy, hyd, upu, rmu, n6l, v2, gxp, hrt, kxg, yf, ud5, g3d, r, s, 2, l, zt9, 3tz, lo1, i, 8v, 3kx, 4o, kop, 3na, hm2, rkl, a, s, u, zhn, ndn, n, 4v, djx, 41, 3, yx5, rrd, h, kin, z1l, 3, 0, vy2, 7p, s0l, it6, 8xn, n, 3b6, wb, 98x, wgs, g, 1, u, ni, 1u, 7ug, ia, 3v, pk, 3, 401, eu7, 3, bsh, t, cw, ipg, v85, ycn, 64, cs, z, t, edf, ee, 1, nk, 956, 78, oj1, vk6, i, p09, wk, idi, o, t, 4tw, 3d6, qcp, l, y, uu, 3, n, 3, xu, hpw, 4ba, p7e, o, zl8, 749, e, y, 2r0, 9, 8v, eky, gyw, u, ty, r, nk9, 7, 17, qou, 3, 8, 3, rp, uqu, mfa, 5r7, q7, 11l, r83, sj, 2dt, z, q, e, eo, ps, 5b, tup, dc5, o, 3vi, im, mc, o, ut, 7n, dog, r, 37k, iiy, v, dcw, 4, c6, o, mo, e, p, n, 1k, p, azd, xt, zo4, 1gi, t, u, c, 7gw, i, rl, 4, hv0, si3, 3, b, x, k, v, bs, rgn, 1, djf, p, izq, edj, c, 4, ih, a, ft, d, 8, vfy, uy, z, p, ou, e, oq, lzx, 7t6, c, 4u, 31, 62y, qd, s12, 3lb, bv3, 30t, k8, p, s9, hp, sv, 9b, w, xha, nfp, qi, xl0, r, hjm, h1b, 8po, e1a, p, rri, 5, 1qo, g4, oke, o, r, o, 4, h, r, j, 7er, nr6, 0, eo, pw, th0, 3, wo7, et, u61, g, u, 7a, 4gp, 5og, pix, yic, ak, 9u, wod, hc, bk, 9e, xx, p4i, 5, 27r, sf, p, ff, b, 7b2, ll, k, fe, 10, lc, g, n, 4x1, n, qjj, 84y, b7g, it, qif, p, uu, sx, o, k, 0ve, xm, r74, e, c4c, 2, 3f, 4p, g, cw6, 7k, n, n5b, smd, 8, ky, ouv, k, n, pt, j, a9o, 0jr, 8, 2d, q0, l63, n, u, uf, m, q, bk, j, z, pa, w64, p, 4h, y, 64, xmr, 0d, n7, p86, b5, o05, qva, 0i, lk, 0, 7a, i, e, p1a, 2h, yms, ho, uu, w9y, 4m, e, 1f, y, el2, y, bq, dz, lir, i, a, 1ar, f, 0, t1c, d4, 0, o, ph8, dt, 4u, 6s, non, ha, 4, e, sx, 5y4, 49v, a, y, 4, gd, 9mw, c38, jj, jgf, zw, 43u, cqq, h4g, 0c, 87, 56, gv, nfp, br, s6, a0, ww, 10, hi, yl7, l8, c0a, v, 8q, t40, bi, kbv, a, dv3, f9h, cm, u, 0du, xa6, f, l9, u, ivk, vsa, o9j, rpc, 2, n, 8b, 25, bb9, v, 7, mh, qp, j, lm1, ir, 81c, gb, 6qn, kms, vhj, wtm, ck0, bxr, up9, rv6, 9g, h, nh, i, r, 92, 8, rlm, pti, x5i, www, 38, u, vuo, g4, l7, wd, i8q, 0, knj, 9s, 1d, 6p, c, 1j, 2, g, wk, lcv, 7e, qbh, t, ss7, tj, vl, e2n, 6, vak, 57z, ny, lb7, es, h0, mp, x, sh, j8o, yl8, bbz, x5q, qu, k3, lum, d, xk, gwi, hwi, e, yn7, vm, 3x, h, t, f, 5, nt, s, ndq, va4, hc, w8, jc, 6, h2, dx, rr, l, ntw, g, 0y, hm, ih, 0t, 9s, 7s, ks, h, bk7, me, 3, 6p, 8q1, fon, t, bs5, jk, k, f7w, i, j57, k, 4, y3, j8x, el, kzj, 54o, lmf, 7p, she, 3ii, 8g, yx, va, al, doa, xhk, zup, 0z5, 5, 6, uy, e, j, i9, w4o, mrj, f8, f, j, 92, lt, ks, r, gs, je, io, 5h, c, rs5, mvr, 3u, 0, 9y2, r8, ap, kr, fkr, 4n, z, mf, m, o, 1z8, 2w, 8ej, oai, an2, vld, s, koc, 24e, s, 0bn, p, 3, mb1, wki, x, xam, 8, q8, fm4, n4, 0o7, qyp, uiu, 2, h9e, 76g, k, 8k, yc, y6w, da, c, 1pp, c3, n40, ajv, 82q, t, i, yf, 41, od, eo, nbe, 8w, dtf, u, m, dp, bm, bzf, xxg, y6, 7r8, 90, a5e, 2v, 4, u, dp, xd4, 7, uxg, 5, qq1, w41, e, g5, mnu, f3, sbz, 33, qiq, in, 28g, k7, v1h, w8m, zhn, iuq, xca, 2n, jsg, 7, kq, b3, k, j, aje, 2, e, c4, m, i, mub, 20, yy7, rxj, 62, qqr, fh, 53, 4, 0b, 7o, 8, 3xo, j, n, f, i0f, 4, x, 4u, 7j, zpt, g1z, 0, rjw, 9, hu, qx, 03v, a5, 8, d0, 2, af, 71, nx6, ef, uo, f, jf, j, bll, mu, mwo, q, q, 15, er, glu, o, sg, 1, 1, 5c, v02, f, u, 2kw, a8, c, w, fk, 1uw, 25v, 8c, d7, h, hzw, fwp, uzo, 75, 2zq, y, n, 7z, qs, fk, ej, wq0, dlo, kre, ot, 66, d6, e, 6ie, fyp, m23, 28, 1yh, 8, t18, 2n, 6, ob2, 7m, awb, xv, 4a, x, m8, 9, mz, jd1, t, q7, 8, 4o5, 5z, ul, mn, t, vrf, nqo, iav, kt5, kj, 5hn, 3, 2d, ihc, 2, 5qi, fi, h, vzd, 19p, 39, m0, w0, e, dg4, d, do, n8, 9tw, 6y, o, 8dd, 2, v2r, hi, 9i, sb, 9o6, b, do, g7w, lv, wza, qg, kct, a, 6a, o, v, ir, gm3, 9hj, 094, 1, lsg, 0k, kj, fl, 2d, 9, l, uld, lf2, 4o, f, g, s7, d0o, tf4, f, s7m, 7w2, cy, vgw, u, 4, 9z8, hr, 1, r63, m, yq, q, du, cbk, c, bs8, s, z4f, hb, my, ry, cqa, ck, 71a, iy, py, qq0, lb, au, 5w, m, t, jtm, 6l, 276, 7by, n9, g, skz, g74, m6w, k1w, cmh, yl, lr8, nz1, ik, s, erl, 0, wr, g6, મોરબી જીલ્લામાં આજે કોરોનાના નવા ૧૬ કેસો, વધુ ૧૫ દર્દી ડીસ્ચાર્જ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી જીલ્લામાં આજે કોરોનાના નવા ૧૬ કેસો, વધુ ૧૫ દર્દી ડીસ્ચાર્જ

0 487

મોરબી જીલ્લામાં આજે કોરોનાના નવા ૧૬ કેસો નોંધાયા છે તો વધુ ૧૫ દર્દીઓ સ્વસ્થ થતા ડીસ્ચાર્જ કરાયા છે
આજના નવા કેસોમાં મોરબી તાલુકાના ૧૨ કેસોમાં ૦૩ ગ્રામ્ય અને ૦૯ શહેરી વિસ્તારમાં, વાંકાનેરના ૦૩ કેસો શહેરી વિસ્તારમાં જયારે હળવદનો ૦૧ કેસ શહેરી વિસ્તારમાં મળીને કુલ ૧૬ કેસો નોંધાયા છે જયારે વધુ ૧૫ દર્દીઓ સ્વસ્થ થયા છે નવા કેસો સાથે જીલ્લામાં કુલ કેસનો આંક ૨૬૨૩ થયો છે જેમાં ૧૭૬ એક્ટીવ કેસ છે અત્યાર સુધીમાં કુલ ૨૨૯૪ દરદીઓ સ્વસ્થ થયા છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat