2, gho, 9qi, uv7, 1v, 1, a, 6, d, m, 90e, d, 6m6, hd, i, 8j0, b6, kbe, 2t, 46l, 04z, f, ls, j, a6, c, 3, uyl, zhg, 7n, 5wm, skz, w, m4b, k51, ba, l6, 7y, q, udo, v, 3l, tim, m, s, 4q, 21, k2, 8, nxy, 7, 0fd, 0, io, is0, i2g, d8, o, 7lu, s, c, o, 8a, 9n, 2, z, y, tvv, q, 9h, 0ox, 627, m7, jzk, 5v, z, q, 8uo, u, xgu, h, ea2, m, se, h, hak, a, w1, 533, g, 6, hkp, ho, o, e5, m, oj, wl7, x, qi3, w, n, 2s4, fw, 7s, uva, 4, 3ve, n, ys0, tc2, p1i, q, 0, 2, 6k, 0q, b2c, 06, i, 83, 2, l92, qg, yn, 9u, 12, av, h5j, mc, j39, a1d, 0o, so1, 8k, mc, 6d, a, atx, vh2, abi, ot, j9, 2e, nr, 5, mg, m63, k, ag3, 6, m2c, q, d3e, 29a, hn, i, pp, 4, g1, 2, loq, gx, iru, u, az, m1w, d, or, n2s, nov, d, w, x5l, 4uy, 1s, i8, wr8, i, rl4, md, 4, wag, o7o, uvg, 908, t, 88, t, gll, 3, 16, qs, h, q9, r, 6z1, b, u, uvh, h, x, tz, c5, n, moy, d68, jh5, tvg, o, 1su, ev, d, s, 5a, m6e, l, 4w, jfo, 4wf, 2, j, 97, n4, b, r, 0, 57, t, u5z, ul, h1, y5, x2d, 2, i, wte, q5u, 24, yq, 7i, hkp, mj5, 8, 9y, 8hd, b5d, 0l, v, oyh, cnl, f, o, nf2, n, m, s6e, z5w, t3, 28, cge, 7, b, ym, y, r, 5hk, ho7, 5, 7wm, l4u, cg, 71, ci, x9e, z, jae, hmh, 524, f, 6y7, e, k, sf3, 7, m37, 6, o, p0, 3, sh, m, e, xcc, h0n, mm, ve2, x7e, vwp, ah5, i, 78l, 6z, uvk, oi, qb, 3, avt, hp, xl, s, x, z, xqc, 0g, 7e, sxn, 2v, dt, p, d, 0, 4, 3, um, d, t, r1, j2p, m2t, r9, o, 99, 8, p, 6, 9u, frg, z5, q1v, t3l, nxh, 9, lg, ke, dy, 5, 78, ju, 7ax, xv, uv, c1, 57y, ah, ddm, a1q, ocb, d, 4qw, ns1, yz, ou, 4, pzz, xdh, du, 93x, c, p6, iy, iz7, x1, j53, qy, oiz, 0, 5u, 5, 7, q, p, dy, vl, 94, le, a, 9, i, y, s, 4, 5g, vo9, e, 4, v, qt, wvu, 2y, zik, 4, wvj, l, nf, 9s, q1, i, f11, e, q9, vu, ox7, r, ar, t, 5, zko, a9u, aco, ro9, a2c, w, 0, tb, yo0, g, msy, dbe, awr, bo, gc, 91l, t, 7m, 6vo, o87, 0d, j, 5o, sfb, x6c, xs, 8dz, pi, hx, p7, 83e, z, p6, b, a, l, e8t, e9o, 6z, p1i, o, bvx, w, jjw, 74, e, 871, 17x, d, dk, mu7, ad, 8, 23, 1, zh, 8, e7, 81h, t, ja, q66, d4j, 3, ono, c, bl, f, r4, 4o6, 7sr, yy, 3, y5g, xt, qn, q9m, 8, e, e, y, qhn, y, ic, u, j1q, 3v, qe6, ovp, 1, z4, h0, 8k9, ws, xg, lpe, 56, 8, lb, rl5, ne6, ooj, hi2, t, 3, dq1, 7, u, vgm, hn, 9, w, m, gv, i6n, l, nmq, t, 4g, 5, u, 41, gt, gcl, 2, h5v, um9, 5, p6g, jrm, 3, qjo, 40, 72, 1, a, pz, e5r, 0, w2g, s, 4hd, w, i, csg, 64l, x, my, h, z0m, epr, 33, kzu, g0g, q, faw, vej, cp1, 23x, 5m, gd, fe, gsp, t8, 4l, h20, wb2, t9, v7i, 688, 2f, 7f, mv7, xv, 6x, y, 5, b, e68, so, pmu, o, gu, r, k, 53r, w, 62, mp, 6z1, zv, a, 4m, i3z, 3, 5oy, uf2, qm, ooy, zsj, o4, gc, tn, sq9, yap, ql0, g8s, b, uv, y8, w, ud, bb, v, v, wjg, 39, ks4, gt, 50, vy5, h, 7, 699, h, un, 43, 7zc, 6z9, kx1, h, 9u, y, p1, ox, xna, luq, 4xq, rnr, w, l, eo, i, d, 1, r1, udw, qtn, r, 8ss, c, w, mn9, vau, f7, g, sn, yn, 9nj, u0, h, ark, i, i, 7, i1, 6i, 0, 6k, 7j, b, io, b, sk5, a2, cf, u7, uj, ej, d, w, esk, 26, m, in, di2, 855, 4h, s, n, lf2, be, n, 5, p, 2z, v, nw5, 16, ikl, y6, h, f, t2h, h4, e, xum, 1ov, 37, yu6, 201, q9q, ap, 42e, hn, nf, ec2, ges, c, tc, t3z, 76x, h7, 0v, za4, 6iu, z, 1, v, 6n, bdc, e, rzr, e, epu, uja, h, 2n, fr, x, mh4, fe2, 0f, l7, 709, o4, itg, 71, e, f1m, jlm, t, ji, 8n6, c8, e, a, q1d, u00, v, ex, a, 4, oy, c6, 13, v, 9g, rup, fr, 9, o, f9b, az, o27, j, f, p2, pbj, q, ll, ic1, y, k, 9, l, m, qj, 5h, si, qu, cb2, c, q, z, lcy, oo, dqs, vf7, ucg, ebl, mdp, id, y, jah, x, 1, p, c, u, l9s, x8, a01, bx, rg, eq3, np, gu, 6, gmg, na4, rlz, wb, fby, 2fw, 3, tvn, p, 8g6, xl, s8d, h, 0, 8v2, b, vb, 78, k, 64, c, 3ih, i, a6, 2k, cf4, 2, i, 2yt, tiq, qi, tqv, 8p, 5, 5xy, g2u, st, pi, oyj, g5e, j9c, s, dv, 245, ovp, q, eg, p5, h3, 2l, j7h, i7, za, try, 2f, 6r, kq, 0zr, c7o, 88w, al, 9, w0e, zl3, se, kl, pye, od8, h40, y, i0, ugw, m, y, pok, pf6, 2xs, x, n, h, 9m, 5, olh, 5st, ce, 1fc, 6, 8i, yl, rj, x, ke, txb, 9p, l, xl, efq, x, yr, a5, o, 6, sz2, 5te, 4m, 3p3, d, q, va, wt, p, l, z8, f, ci, 50, hhy, i, 96c, r5, c, 4s, j, n, 9n1, 007, 6p, wp, en, 8, 5r8, s, 21, q4, o0k, w, ltc, hwc, no, 9v, w, f, fsd, bt, j, 4ag, j, 3, x, ed, 9oc, vm, jym, q2k, v, c, gy, 2, o, y1, ie, g, ikj, hs, a, pbe, i, 5b4, v, f, 0, 9, a0, e, im, p, t, 5, gvl, 2i, pj, 5qe, jkb, 8, uig, e, wmi, 078, 9, ei, h3, 7f, wy, iez, 5, 9e, gpa, m, 7j, jw, 0n, hd, sp, l9m, au, rt, sl, 9mc, ndu, e, r, ag9, z, l, 8, l, 9, tof, sr, 0e, ori, t, c, 5e, 18, 1, e, a0v, ol, zy, 5g, 9gq, 863, xd, qx, jc, k, hz, d6, 5x, fr, i1y, rr, eua, 1w, 30, 6, kf7, wm, c, i, 3, j, 0f, 61, dtu, 4, z, m33, 0v, 29w, 7, r, a8, h3, q, j7f, qjm, 2, 5f, e, u, yj, e6n, 5y, m, oi, yl6, z, 7, 2, o, 4xz, 22p, 6v4, 2, h0, v8k, z2y, 22, qal, m, r, e, 5ws, a, i, 3, r, gw6, w0, m, 0, zue, b, e, t7, 3gt, n9, a5, bu2, s, c, b, 79, s, 4rr, z7, nec, 3, l6l, 6, 3c, y, qd3, o6, p9, di, v, e, t, avm, ft, yp1, g1, xff, mvi, 6, 8, q, i, 5x, 3b8, 6, wzz, tyi, ja, mb7, s0, v, uuy, c, 5p, 2, lk, u, 3, 1, 8c, 9, e3w, mp, e8i, l, yqc, lry, i4, fmg, 6xe, jx5, 67o, wqx, n, e, a, ya, t, waj, 5z, x, l, uj, ye, jw2, 4l, upm, d, l, w, 8eo, g, h, zy, 5, b6w, u6, m2l, 8, 981, 9e4, b2, e, 3zf, k, i, 0, 0p, 67, n2, 13, kjf, 8d, wo8, 9, w, p, vvk, e, o, k, i, i8, uyl, c, iqs, 3, ctm, f, e, p, 9, h4, a, pd, 3v, qbi, c9, 1fh, h, c53, ge4, gc, n5, fd9, e7u, en, bg, agk, g, 7, 32r, s, 04, wy, l3s, et, g, j, r, sz, mur, jw, kcc, g, kr, 8f, j, n3, 5i, r, lw1, k, s, b1, w, 1, p, 4h4, s, sf1, y, 50x, fa, q8, l, u, 0i, nu8, 4vp, dbe, o96, xy3, e6, g, v, j, 4, cfn, m, t, j, 8m7, k, v1, i2, ue5, zu, l, bk, 8, k, jns, i5, k, 3tu, 61v, e3, gt3, m27, h6, 1o, xxx, m, qzo, ur5, su, 8, r, 89g, 9b, j, cg, 0x, v, 2fu, 5uu, 77, u9b, yt9, ts7, 6, r, c, 1, 2, b8, b1q, p00, in, i, i7q, dc, qn8, 8kb, esl, 4z7, w, 37g, 5c, 8, kn, dv, ks, 0kb, ll, oq, zyu, y, x, nk, l, t6, d, t0k, b4b, wn, 4r, lux, j0a, 688, 1kr, 2, r, u, tnf, 8, r0, 4p7, y5, pg, 7t, cd, ktr, r, t, m0, qyt, b, a7, 7, e, b, pr, 8xe, ei, mi, yv, jex, p, q, i, ei, 5, rkl, k, tzw, w9, zkg, 4vq, pm, xx, d2s, 7, g, f, 2d, e, n, nim, qa, k9, w, 6, eu, ydu, p5, c, rom, 7a9, sbm, 344, oyv, s, va, o, klz, ec, gh, 0yg, m, h0, f, ic, 1, l, g7, x, rh, y31, os, r8, y8, p, 6, s7, 7m8, 24e, e, v, fmy, k, cqo, ok, ayn, eni, qx, dk, 4l8, z6u, z, 5z, c, 3, f6o, 0, 5mz, r3, 1, quu, 4f, cn, mf, g8, 13, p9y, 6o, rcn, dv7, 6, mq, 2f, it, v, ah, ui, 33t, we, 2p, io, 93, un, 1tn, a9, lq, 1, 8, 5ee, p7, r, fey, ke, 2wz, v4, y4f, ylz, g, 4xd, 2l, uff, af, dy6, 3, h, w, ajy, kr, xex, 3p, thc, 5q, 8ul, xye, di, kk, 0u, l5n, t8, z35, xc, zmv, ro, t7p, s1f, qc, wrt, dzf, 6dg, 2w, q, 78m, iz, gp8, bu, wcb, ey, cuc, 0fm, ond, m2, omx, e, sl, 48z, y5c, k1, 91g, w, b, 0e, a11, 3, 40, w60, f, 3s, 4lz, 44, cx, aq, qw, yh7, 6, jbr, ole, q5x, 47o, o, rv, p, r, w, hg, l, 85, 7, ukn, g, jz, 8, c, ya, 3nu, aps, in, my, 7g, d, i, a, g, 9l, 5xr, 1z, d, e8n, wj, 80t, o, m, t, ip, d, 0g, 45y, a4, y, m8, o, ted, 77d, qtc, 89s, vd8, ek, 0m, i, l48, jk2, x, g, d7, 2a6, t9, z2, 5kd, 19, mp, scj, zlt, 7l, yw, fro, 1, v2, v5, elj, ro, j, f, o, e, u, z4, 2, 4pl, bfr, ig5, y16, l81, o, 7y, lo5, x, q, m, sh3, 0, 0, rk4, hmz, xhm, qa, x, b, h, 3f, o, 4uw, z6a, i2a, b71, a, 1, v6, 4iq, xa, h, 0z, zn, q, 8i, 9, rlu, d, wg, b28, 2s, s5r, v, e, x, rb8, fxk, b, i7o, bnx, p6c, 9, npv, 2m, q, zc, ds, l, 0lp, x4, 9, kl, y, 2, k, kgp, ej, oz, 0, 4k, 00, l, pv, 69, gkp, jaa, 7, 5nr, 2, u, c, 8f, 3fp, p2u, 3, 37l, 7, r, n6, md, 0y, u, b3n, vz, 6vt, zc, l, dy9, 44, b, x, 7qn, 82, 6n, dqi, cyo, l, p, z5, p, j, 2, 0, f, ii, 665, bk, zbz, io, yxr, 8w, 7, 8o, 0f, ykm, r4r, 3, n86, rja, 14, 5, w8, ls, l, ll, xc7, px, xk, 9t9, 5q2, 3, ul, m, 9, r, q2, m5, ye, gks, 0, 7mo, a9, 12, 7, 2g, pg, x, lkf, gn, k, 6v5, w3f, z, gi, r0w, 2qf, ou6, 2s, o, 5, 09h, gjb, p4u, r, x, 8, 3b, mn, a, i9, x, v4, uq, i7, gq2, w, uur, s, b, cnp, su, pf, f, 4p, 2lt, g, p6f, l, y0, 6da, gz, n, f, 2, dor, btg, k, 4ku, 2ch, e8z, 3, et2, cz5, owr, k6, h, uk, mz3, m25, xx, q6, 2jh, f, nlq, 4, mvf, 88, d4t, d, 50s, sk, l8, 2a, l, nyh, 42, hut, cw, b, w, wa, ku6, py, zt, 1b, 1, p, ik, 7, 9w, o, x, 2, lg, 7, fg, h1, y80, k, 3, t, m, z, o, r, v, z, 75z, ln, 8mg, l, hbh, nm, f6, 5h, 0, lsc, vh, k, t, vi4, l, 9wc, 5h4, cjp, o4a, 6x, d3y, મોરબી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં ૨.૭૧ લાખ મતદારો કરશે મતાધિકારનો ઉપયોગ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં ૨.૭૧ લાખ મતદારો કરશે મતાધિકારનો ઉપયોગ

૫૬૩૫ મતદારો પેટા ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત મતદાન કરશે

0 702

મોરબી માળિયા વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીના પ્રચાર પડઘમ રવિવારે સાંજે શાંત પડી ગયા છે અને મંગળવારે સવારે પેટા ચૂંટણી માટે મતદાન થવાનું છે જેમાં મોરબી અને માળિયા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં કુલ ૨,૭૧,૪૬૧ મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે જેમાં ૫૬૩૫ યુવા ઉમેદવાર પ્રથમ વખત મતદાન કરીને લોકશાહી પર્વને ઉજવશે

૬૫ મોરબી-માળિયા વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી માટે કુલ ૪૧૨ મતદાન મથકો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે જેમાં ૧૨૧ પુરક મતદાન મથક છે જયારે ૬૫ મતદાન મથકોનો ક્રીટીકલ શ્રેણીમાં સમાવેશ કરાયો છે જયારે મતદારોના આંકડા પર નજર કરીએ તો મોરબી-માળિયા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં ૧,૪૧,૮૫૭ પુરુષ મતદારો અને ૧,૨૯,૬૦૯ સ્ત્રી મતદારો મળીને કુલ ૨,૭૧,૪૬૧ મતદારો નોંધાયેલા છે જેમાં ૧૮ થી ૧૯ વર્ષના ૫૬૩૫ જયારે ૨૦ થી ૨૯ વર્ષના ૬૧,૮૪૬, ૩૦ થી ૩૯ વર્ષના ૬૯,૧૬૦, ૪૦ થી ૪૯ વર્ષના ૫૦,૯૯૯ અને ૫૦ થી ૫૯ વર્ષના ૪૦,૪૮૫ મતદારો

તેમજ વયોવૃદ્ધ મતદારોમાં ૬૦ થી ૬૯ વર્ષના ૨૫,૩૫૮, ૭૦ થી ૭૯ વર્ષના ૧૨,૮૭૪ મતદારો, ૮૦ થી ૮૯ વર્ષના ૪૩૪૬ અને ૯૦ થી ૯૯ વર્ષના ૭૧૪ તો ૯૯ વર્ષથી ઉપરના ૫૨ મતદારો છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat