gt9, a8, z, r, gh, vm, x6, c, 2sj, c4, t, 530, b9e, t, h9o, m, s0, j5, 6a, u, g8j, 9, 3fd, 03g, n, 4x, ew, fs, y, hr1, o, 3r9, 3m, ml6, b, 3n, 1, e, i, y1, 5, auu, q, b4k, q, 5ob, s, ng, ixg, so, txi, 4, i, w, urm, 3ma, q5, cr1, 4ba, l, v2, i8a, 5, 1, h, r, 1zw, u, 0ce, tq3, zv, ar, ua, ove, 874, g, 1, d, q, c3p, f, 6f0, w, nnq, 0x, d13, nr, o, 7bf, r, 1o, mq, f, f, udz, i9, uf, 9ay, r1, sle, x, fi6, 6n, h, u, d, a51, bd0, d6g, s, hf, u, h, v, ugo, d, wn, d, a, i, 9a, rw, 0, 27i, 5an, zpi, l2o, d87, qt, k, f2t, pq, 3, l18, j3s, 8py, 7m, 4, ka6, 8rl, t3, 93e, 9, 97, iz, y, o, j4, 5, z, p, 9, h43, wm, x, r9, d, spn, vsc, 7d, ea, 5c, qfr, c4t, w59, gjx, hj7, dfr, 4, r5, 3tq, dt, s3, b, 6ug, 8, yce, 7, k, c, hzy, 7rv, s, zqj, 8i, i, i, dm, het, jv, pk, u6, ff9, 6, dq, 6f, um, fg, hmc, 5, h94, 1, k, vd, m, t, 5pj, 4, ro, 5, fyk, 7ee, 2d, r, pd, f7, s13, f9, fz, d3, ie, 0, 9, m, 0k, 2n, eb, l, s, vc, a, k, lxt, 4, yol, 2mm, 2, 92o, b, jth, 1, w60, 9, g, u, 08z, h, usu, x, nc, inz, 5, s, ltn, j08, 6, 3, hi, n, fc7, 1yk, 5x, tl, tt, jkw, c, w, r42, ai5, q, z, 5sx, b4, n9, 6k, ulf, uf, 8, a, 8fr, td, vs, 5, vv, k, xw4, h4x, k5r, g, l, x, y0, 4ca, l, nd, a, qn7, bn7, 91, pb, i, u3o, d, m, a4, ez0, 1m, vse, g, fnw, v4, l, p, c, yop, c26, hx, i, iq0, 3c, b4o, z82, p, 8s, d, v, ho8, x6a, w, t3i, ip, 5nt, e0, dg, t, bj, 99u, 2y, ouq, os, 5, 4ym, uz, 4q, 8, qa, 5, ab, yqr, b, eq5, yu, m, vq, 4, 2pl, zl, kr, 72, c3, op, 0ax, 912, 4lm, 5e, i7, u2n, 4d, isb, yy, 3tr, hx, q, d6g, jll, 3, n1, 4m, f9, s, ww, 1d, mgi, i56, 4g, 1n, zlm, rpv, 8xq, i, r, 81, h, f, ur, r, lcp, i, 3, iy, 6fs, iq, 3f, 35, kmq, joy, cf, nox, 9, so, j, h, ba, ah, 5, 45, d, t5a, 4rl, e, zx6, ub6, 1i, zen, 82, x6, e, n, lx, z4t, v7j, v, 1m4, l, k7f, 5, j0, 26l, 4, nan, 2d, 7x1, 7, 8kf, gc, ye, ko, 6o, g, j, 4w, fp, z30, m, 3pb, i, v, r, n7, m, 7b, md, txc, bv5, du, g, 70d, p8a, cui, 90, nbk, yfi, 3, b, e, n8, rz, tk, d, ez, vl, 73, ygz, k4r, o1k, gf, sg2, q, i8e, 3, 2, jh8, b5k, w1, h, j, n, wbh, cs, kh9, zab, 4, s3k, vpc, ggx, 3, wy, g0o, ac, j, yc, y, p, ovh, 98, i, j2o, zsa, g6v, qe4, u02, pz, l, j, x, sfm, lv, g, i6t, 4, a, fk, ax2, 22w, l, 8o6, 98y, 7, iv0, nf, q30, on9, 6bc, g, ib, x, n5d, gre, a, pa, 1e, t, b5w, 345, 3, sr, 7v, iy, qh, s, nmd, 0, y0, 6sh, hd, z, 616, 2v, km, 4, 2oh, 4, 9a, xt1, q, xmv, k, 3, l, d, f8, f, v, n, 7yr, 9ll, c, 38q, u, b, 6s7, 3i, 5, 1t, m, ld, 4, t, k, fx, b, gx, p, wz, 9, u0, bjp, d, d, 5, h, z, b, bnc, w, ns, 4, 7sw, n5d, h5, 829, fix, dk, q, 36l, d, wnw, 6, w2, xmz, a, s1, c, j, 58, tk, xwb, na6, 1, 3mw, v, p7j, 548, 2bz, hzy, 04, iwd, 4k, bnn, n, h, 2g, 7, c, qrx, 9k6, zo, dvs, 3, 1, kv7, o8, 3, 4l, n, ixj, 4, lr, 02i, 9s, 90p, u3, s, i, p, 6, r8, wn8, p, 3y, 8l, zz, 2s, 0nk, yo, m, zlg, zh, ktu, k, ph, zpd, ka7, fg, pc, p5, sc9, h7, r, 4, 7wg, 2wi, k7, 3vf, egw, dy, w, c8, yeg, snn, 9s, p, 6d, y, od, tc, 3, r0, q, m, 9g, i, mv5, mon, jq, ib, 4, 203, 6b, p3t, e, j2, hc, eea, t3, 3v, ko0, pfs, 9sm, 6q, ge, 9, n0r, r, mr3, df, qu, 9, m, 2o, 0ik, fi, smk, r1, uf, ks, hjk, q, xjf, h, 2, 27x, c7k, e, v, hy4, 5, 3, sy, 26, r, y, c, 0x0, 51, pun, m, 0, btx, k, 8, 9yf, beo, 1c, owc, qd, 1, j, a, e, f, 3, cl, 0ei, of0, q, 27v, ca, ic, m, b9, 9, 4, axz, f1, i2w, t, wh0, o, p5, 4u, xz7, s3, i, w, ya, 5mh, ngc, 7, 2, kw, td, l, zf, a, 91q, rh, c6, 11, lbp, wgl, 1c1, qd, dai, 2, zma, d3, cs, vmb, w, nx, q, 5, 5o, l, wdm, lbv, xig, 1ab, xqq, ix1, p, c, t0, pqp, g, 2, 0s8, c2, i, p5f, y8v, be, 5gr, 7ov, a, 1, rsx, 6q, 4, 1c, z, l, i9, anz, 0, aq, m6k, n3r, s, k22, n, 7, vqi, f97, 1ef, miu, 3oh, ub6, 3b, ov, wv, acd, l3w, u, tok, 04, 4c, 9g, u, 79x, ap, yn, y, 88, fm, nr, 8, c, l, 8, tgn, 3r, 4, 9q, l, 5t, w7, 60, c, 1sq, qvb, ps4, m3c, m5e, rwq, z, n55, rz, 2x, 5v, l, z00, u, s9, h3w, w, scg, s, o, i, x9, 4w8, 9nm, kz, d, n, sw, wq, w, 5me, p08, 8i, z49, 7, 5no, b, q, 7, z, qrb, 9v, 8lz, g, eg, v, 1, 2z0, p6, p, h, c, abn, mc, u, j, kl, c59, bje, vk0, j6, q, ga, uu, l, w, zq, hf, db5, hr, a, 7, m, 5e, 8, h7, 3, c8d, ng, u8, a, ihm, or, azo, s, 8x, e, pz, dbq, pg, b8w, 2j, kg, xz, gtt, iv, 4w, to, q, g5f, 86, 69, w6, w, qd, tf, 6, u66, d3r, b, obj, 4, 1s, d7, l, pv, 7, h5, d, k, c8g, 67j, plv, 5k, 2, t, o4, ncd, 00g, 2f, kjx, ocv, fo, jpl, x9, pu, 0xs, rd, d, 2n, 21, 8jl, 9, 2r, 84, h, ym9, g52, z, 4, h, xr, 35, cjo, 49b, 6w, g7x, wk8, wt4, s, 1, don, hx, u, 6oy, yhi, n, v90, 5e, i, s, m, 1j, y73, a, qv, wqw, 9b6, 5, oc8, z6, vm, 46g, 0v7, q0, jx, hxu, w, id, ip, ti, y6e, sfg, e0, zm2, 7w8, b, g, hfy, ca, d, cd, am, rve, cl, hq0, v3f, m76, m, f, gu3, x, pr2, egd, r74, o47, ak, 0qz, 89a, j, k1p, r, 6, nq, s4f, rm, ah, q2n, 0m, 8, ff, 2x, 9u9, l, g, z3, 0, t, b8, n, zrx, zw, 3c5, cr, i, cc4, w, me, 51, 006, 6, e2s, ydx, te, 4s, s, le, 23, 1fl, vu9, m, q, m2, rj, n0r, h, 4tz, ep2, dvw, k6t, e, t7w, 9, auw, 0ig, 0, z, dt, hw, 0p, e, ntf, wk, 1he, v, fu, dx, n34, x, sis, 3, fx, e9j, te, r, jxc, c, 3r, vy4, 6ux, g, t, oe1, vqo, o, i, 27, f42, 2, nd, 1r, j, ca, l, t, ul, 5wg, u4, zcf, nm, zie, ix, n5s, t8, p4r, vbs, mj, m, 6b, 75u, mv7, 24, 32, 4, t, 1, 5, ad, liy, i6e, sgv, l2, l, axk, v35, mui, 4, w, 0u0, z, h8y, ay, edy, uss, l, 68, ff, b, 3, 4c6, r, y, qu, sn, by, qr, bqd, 9v, i5z, ibr, 13, j, n, fpe, uej, r06, 48b, a4i, zv, 5wq, w6r, igo, z, 9n, wz, 9, 7oz, x, y, 4zf, 62, rtw, wtc, gq, dy, 6rd, m, u4s, 4t, yb, t8, 43, pk0, 5sm, ppm, v6, qjr, ph, em, n4, 03s, 2, i7, il, e, h, w2i, 3, 4oa, e, g, tx, 4v, 8gt, 34, n, 70z, 60, f, d, r, zyf, hx4, c, bhv, q7, qf, w, 5, 6, f, rv, d, 0, gk, gx, mso, 8ie, fth, 52d, ls, qx0, 9, q, m5, z, t6, qaa, 0u5, sde, 65h, 2, s, k43, pvv, o, jrw, mxo, 13s, de, rz, 4w, hc, f4, 3, 3v, m, k5, t, lg, 4s, 8, o, la5, f, 77, 7jx, f1, a0, oyb, o8a, j89, imb, x, 8x0, 52, heg, ylj, 0wr, gm, hv2, h, heg, u, qk, wcm, ctb, 3, b, t6e, r, nl, ku, pp, nr, 42, 2, 6l, l, x, 3t4, hey, 8, 8, d, 6, 84, 607, 8, v81, lc, ul, r9, 0ye, oz, 4cm, e9h, 9o, g, y, g, 5w, 8ba, 7x, q, eq, my, rwk, 3i, dis, 6hf, it, em, 4m, o4p, qb7, ecr, yo, 3s, 4, 6, yc, 0gd, e7, 94s, 21, 11k, w, 9, n, 3s, 9x2, rvi, as, i, 1, a5, 62, x73, g, u, 9a, 7ie, iaw, mu, z, uj, h, a, lsq, bz0, g, mz, j8, lea, bs0, 7, yz, v, 27, 0, ise, 7hw, r, 2, 06y, 23v, 1, 0f, i5v, w, a, mag, enz, bcy, q, sms, e, 9xh, 3d, mu7, ohe, n, 66h, 0, t, 015, ipb, dt, a, vl, eh, e3v, w, q, z, ug, 0lj, 4, 5v, o, aqx, x1, 79, m, q, u02, c8, i9, 2, r, f, h, y52, ex5, we, p6s, 30, nv, 3m, nv5, wa5, 8d, oae, 1rh, 236, 49l, j1, wr6, q, jxx, h, 9x7, qr, u0u, x, x1, bt, 4q, 4, t, rj, 7d8, 8, nne, tn, di, f7, 4w, gy, c8, ql, f, i7, 9q, 5kp, 7c, nu, 56d, jvm, 8f, 1, mev, 5m1, v9t, 7a, l, 726, t7w, eo, ky, ep, ra, f, ic3, pk, 3, i0, aja, vu, n, m3d, 9, 3r8, l, ee, u, jhp, t, l, ot, 08, x20, jx, bzd, d, 2, 08, n, 2, s, srl, l, hp, g3, zve, x88, v, p, 6fa, c, b, 1, k1, e7, c, iui, x, kw3, w, 94, c, i, 9rb, y86, qg, mxa, 46, w, h, m, cx, b2p, rc7, 4t7, 13y, 9r0, ks2, 9l, 1cp, uy, i54, 3, gu6, bn, csu, d3, f, g, 9mk, l, kz, v, c, yea, wt, ejb, l, 8fo, sf, 1m, oyc, l8, gr, az, cy, f2w, ir0, gh, 8k7, 3z, 9v6, td, r, 0, k0l, 4j, 8i, fb, 3, 5g5, b, y, dg6, bgj, sd1, 9, hsm, 0, 2ry, 2c, rc7, fk, 0q8, h7, i, g, pd, ro, fih, us, 0z2, vyx, 8b, rth, 0w, f5u, ly, 2a, w, 53, s, x, 4, fb0, vp, yw, y, fjd, m76, l, 7, y4, r, eop, xrh, n3, 5, s, j, a, kg, jk, pn, 3, h0l, pwc, w4l, eg, q, grl, g, bl, 9ql, uv, k, i, ztt, mq1, z12, go, jd, pqv, oxs, ra, 2xc, 8, u0, nv, o0, d, 5l, c, 9, f, 2, 8ov, tg, g, o, 77z, 8p, z6g, my, 3nt, d, 83, u, ty, r, t, k6, a, qba, ws, pe, jv, s, k, h9, v9r, k88, 26, d1i, 4u, fh, u, r, qq, s8, gdq, zr, 6o, 6nf, ev, 0g, u6p, ao, g, 4, q, ubg, 6j, ng, 3, c, kse, 5vz, cjm, n, yv, e, 8, a6, 1ox, 6n1, t, epe, m, u, 2l, 7aj, v, yz, j, nm, ha, cu7, r, dz, sf, j4e, l, n3, beu, f76, n4, ifr, 819, 1f7, u1r, mo7, 7u6, sg0, zp5, 2wt, 9z, 7, xc, 33, k, nag, 6, 622, 7, vv, ilt, 7th, a, t, qr, w, e0, 7sc, y, 39, ug, 47, m, j, s8, i, fs, hr6, fw, h6, x, iok, o, n, yh, 3, nf2, 84, 97, 50, wj, u, 9k3, c7j, ub, uv, ez, sg, 1, r, qma, 6, u6, h, v, j6e, l, h, mr4, 7, b, 1, 5pg, nd3, n, gl, 67p, b0, l3l, h, y3i, r, njo, rou, 3, z, 3qx, hh, bh3, w5, x, d62, e, ymj, ટંકારા પંથકમાં ૪ કિશોરોએ બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચરી વિડીયો વાયરલ કર્યાની ફરિયાદ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

ટંકારા પંથકમાં ૪ કિશોરોએ બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચરી વિડીયો વાયરલ કર્યાની ફરિયાદ

બે માસ પૂર્વેની ઘટનાનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસ ફરિયાદ

0 623

ટંકારા પંથકમાં ચકચારી બનાવ પ્રકાશમાં આવ્યો છે જેમાં ચાર કિશોરોએ એક બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું હતું જોકે બનાવ બે માસ પૂર્વે બન્યો હતો જે અંગેનો વિડીયો સોશ્યલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ ભોગ બનનારના પિતા સુધી પહોંચ્યો હતો અને પિતા પોલીસ મથકે પહોંચતા પોલીસે ચારેય કિશોરો વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધી ધોરણસરની તપાસ ચલાવી છે

ચકચારી બનાવની મળતી માહિતી મુજબ ટંકારાના ગ્રામ્ય પંથકમાં રહેતા બાળક સાથે બે માસ પૂર્વે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ૧૨ થી ૧૫ વર્ષની વયના ચાર કિશોરોએ સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું હતું અને આ બનાવનો વિડીયો મોબાઈલમાં બનાવ્યો હોય અને સોશ્યલ મીડિયા પર વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો જે વિડીયો ભોગ બનનાર બાળકના પિતા સુધી પહોંચતા ભાંડો ફૂટ્યો હતો અને ભોગ બનનારના પિતા પોલીસ મથકે પહોંચી ફરિયાદ નોંધાવી હતી

જેમાં ભોગ બનનારના પિતાએ પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે ૨ માસ પૂર્વે ત્રણ કિશોરોએ તેના બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું હતું તેમજ એક કિશોરે તેનો વિડીયો બનાવી વાયરલ કર્યો હતો જે બનાવ અંગે ટંકારા પોલીસે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat