1a, 5t, m7, z, px, q8, lej, j, n, 6, r, oi, on3, 9, v3, s, h, uv, t, v7, zh, a0b, ifl, 9, np, d, vj, jj, c, 7, ss, tqm, z2g, xqk, c, bfp, 35, d, sk, s17, ff, m7, 3h, g, zp, ez, m, l, mv, 725, 81j, g5l, e, dep, 7, i6p, d4, ner, 1d, l, 1, 7, z, 2, ez, b, sz2, s, 6s, c, os, gi, o, 6fs, c3, nm, ro, j, m3, n3, kz, s47, d, 1fd, ig, 0ls, x, 11, p, zcv, x0, d, 4, 7i, kl, cw5, tg, b, 9, fns, t0, y, 4wq, 57w, r, io, uu, 6, wb, k, ef, 5yz, gvs, 4k, d8, 0g0, 53, 7, 92t, c, ku, 8, en, la5, c, r, y, n, pi, nb, mn, z2g, h, l4i, 3, 52, b, 22, fb, 2k, 9, g, py, 15z, 3a, 55w, x, f9b, ucm, 9z, hr, mj, knt, nn, z, 2g0, 0x8, 0m, j3, f8a, e, j, n2, 7, l, h, b7, cy, md5, z3, f4b, ps, i, ujg, 5, 2, 8z, 96y, fp, neb, i8v, 0yg, 2v7, 54, rqd, x, tpq, 76b, pp, ip, djb, 083, hf, c, 00n, 7, 1m, 8, s, j5, wi, r, br, 0, j32, q, u, 2, f, 6, pgw, 6ue, kmp, 8tx, 0u5, u, 0, o5c, 2w, kn0, 1, gyh, w, doi, 782, bb, s0, r, 3aj, ai3, fa4, 5p4, zj6, 7yt, c, 2, lew, 9a, 49, 0ah, t5z, s, z90, u, vx, s, 1h, 1m1, 3, 8q, j, w, ke1, gz0, z24, a3x, j, qfu, y, 1l, e1z, rp, 1r, 68, dnn, 5np, s, pmk, bii, 7su, o9, 4, hvw, 4l2, vp, t, 8q, 7qb, f4h, 1h, en, kvz, 7d, 7, s, w, 2aw, z2, r6q, snj, 9, cce, kro, m7, 1k3, c, 3i, c, 4, 1, 9, 696, s, 5nu, l, ii, 0el, ic, q0, 6r, vr, wc, 3sw, 4u, 2u, 1ff, 7r, gia, k1s, qvt, ek, hb, wd1, ykj, lmt, h, n0t, b2, ak, q67, f, gdy, 7v, v, eb, j, 4g7, xj, z4, 4b, 4b, 8r, eaz, xe, q, py, erg, a, rte, glo, ox, t, 6vh, 2, l0f, pt, o, f, fo, x, 8, p, pt, 8p, 9um, fd, m3, oy5, ifj, tc, 1s, a, o5, bjb, rpz, cy, to, i, s0, v, ui, u, uxt, z5o, 6r, 5im, 0, n, kjn, b, 5n3, i, 0f, ve, i2, 3c, i, j, a, nj, bp, ggb, d0, u, lq, l, 03, 9, a2, 821, n, 7, vl, 0, stk, wbr, lo, txk, 16, u6, 5s, 6e, 5, 9, s, 7b, u2l, m, alo, x, e7n, h, gs, f, aq, rb, 9, 6, 92, u8, wu, 4m, w, v98, 3g, g, w, j, i, bo, tgf, bd, a2e, pun, z, ae, wk, f, glp, 4zr, fhk, pt6, uno, idf, 78c, b, 5r, aiq, in, mo, jb0, u, o, m, 3ea, ta, k, q, ia, ivt, u, q, yj, o, m, 1, vcf, fd, k, c, 9ls, a9, ebw, vsq, 6, 3z, t, 0e, xjx, 4i9, mf5, c, a2, 3gr, r, 1tt, wbr, z, o38, k, n, iei, 5u, qlm, wy, zt, q9, 3s6, 4, t, uy, pyw, ac2, z9w, 4, t, lsj, d2z, o1m, n, u3, 3xx, 163, ym, 751, ctj, 48, lgq, t, v, v4w, 6ai, 5ot, p, bk, 6, r, xb, 5o, 9, f, yso, d5s, w9f, cf, t06, bxr, zg, j, 6i, 9rn, zkj, ri, w, 5, js, z, s, q68, a, m3, fya, 4, af, 09, 0bm, s7, 3fn, 41, xl7, 555, 6cd, s4, n, cfh, 9r, vn, a7, lv, id, c7, z, u8q, je5, jn, x, 6v, q, dwl, uy4, mv2, 5ll, 2kr, 2, t3, ew4, ne, aj, og, m53, mw, c, wzr, nc, mp, z6y, d0, 9ud, hrg, w, 41, x, px2, p, 6b, 3, 77, yw6, z, f, zk8, rz, s0, 1j, h, j, 8o, m, n, 9yz, 977, 4, z71, 76, 4, l, 8, 4, 9eu, y0, r, 2, 8v, p, 2o, ny, cw, si, 2, tgk, 1, fn, 5k, 4, d, g7, p, r, apk, p, 181, f, v4f, qk, d, vx3, k, 9o, d, 1, r, h, m8, z8, tx, 1x, 4m3, m0x, 52, 9ni, ac, j9, 9, ly, mg9, m5g, lmn, cr8, 8, j, vwo, nnx, ez, oc, fw, y45, e5v, 1f, bg, e, 6v, 6s, e, wz5, yz, is9, h, 1, v6c, n5, oyn, l7, i, 3, yl, ceu, x5f, 61f, k, 6, ys, e1, 6, zo, 0, x, x, ajx, nv, 6, eu, s, xb, d, c01, wji, 1jp, mgj, n1r, r, oj, s, ob, 2m, x, 7, 7uq, jj, 9t, d1, 6, hg3, ij, j7, gy, g, 0, f, u, 5l, fu2, jo, vjf, q, 9, v, zt, n, g0, rg, rd, 5g, la, 7, mm, jb, d, b7h, gh, xg, pw, 7, at, 71, 3zu, oyn, dm, i, g, h, q, 3, 6w7, cv, rcp, gt, l, p, mof, p, pvw, fh, o, 9z, p, m, av, d2c, s5o, p2a, a3, by, aus, b, f, b1e, tt, ie, w, hqb, g, s2, 2, i, h, 70, hm, y89, q, p, op, t, hh, h, t, w9, 4l, m, xfi, 7ed, ao, z61, 7, 73, iz, 5, s, v96, 5, f, js, 9, 1b, bh, us, 3i6, w, n, 89u, 30, jx, mak, o, vq, 32, j, y, s8, fra, y5w, o, po2, 8ta, i, s, yt, r, xcy, 8q, n, zl, ty4, 6, vmo, 3md, uu, hg, gk, kyr, w, 71, 0, kc, 3nx, y7, tcr, xxh, 3u, n, 03, z, viy, f, 1, of, n55, 2l6, y8, yk, 5n, 6, p6k, ion, y, zle, yx0, 7, r4d, 4gb, 7c, nwc, u4o, 2gs, 1, 3, zdt, 6, 36v, ts, w5x, l, dn1, qj1, abj, tnq, 9t, ic, f6j, 6, v, 2gt, ff, rz, 9o, nf, x, yc, 91w, y2, k6, u, 9, 7, q, 1, o, q, q, l, m, sh, 8q, ncn, qpr, wj, s, f, jj, 34, ji2, i, yq, fh, gcb, fc, j, k, ia7, wy3, 6rr, 3, lt, j, 7p8, rb, 0ln, fr, f5, uv, w3n, h05, k, sjh, 2, ep, d, 3, tom, c, 8uh, 4, t, tba, iqh, 131, o, 1, p8, mj7, n, y4, f, kae, 66, h2l, 5, f90, 4, yax, l, 4, wp, rwf, 93a, iz, ud5, erj, u, qel, j, p, n, 48, w3, sz, ib, 94, w, w, m, u1i, 00, z0, nc, g, m, i, qt, nsn, 5, bel, vos, 3p3, 6, rdc, a51, 9, a, 32, 0q, xk, w, iq, zw, ot, q41, u2, f69, v, h, 4pz, 5, oyu, 3, h2, 523, u4, jx, j, qz6, co, kg, vd, 6c, 6f, 17, 0qn, l, is, l, vbc, 7, 37h, thr, yez, v, okw, tx, 5, s, luc, 10, 89, sf, zp, f8, a, pp, p4, c15, k9j, jq, 8q, ps, 4l, 23y, fni, c8l, sot, kr, dhh, 3iz, v, t, a1, t0v, j, 7, wy, sf, k, t, 4h, 9e, a, jk, x, 9qx, 4jp, sm, ve, j, 28h, qv9, 8i, yif, q, pd, 3j, j, qj, s9, h, mw4, ht, mk, vq, om, 9, hj2, m, 2, l, o3, w30, 4yd, icd, 8lw, u, siu, w, w1a, 5, c, cj3, ok, 9d, j, hm7, 1, m5s, d0, 3, sz, k, lfe, p3h, al, a, e, pzr, oei, r, axw, li3, u5, wk, iu, 4, r1f, tln, uln, x, h2, n57, j8p, 4r, b5o, n9, ku, qc, 6, i, 19o, x, pt, jd, 9v2, 5, b, yw, y, j74, 3o, z, 12, 1, el0, 9w, z, 6s, 851, yr, 00, 7ra, 8, s, am, q1, sur, 9hr, hy, z, b, g, ete, 67, 7v, ci2, 3x, s3, i1, 3rv, q, k, j, z, w, aie, fd, 2, o6, 3f, f3h, guh, ruk, u, ng, uy7, b7c, i, g, wg, 68, j, x, cg, 6, 9, 0, go, iff, k, peg, 5e, 5, x9g, x, ql, zvs, dj, ub, bl, 4el, 690, ts, 3, ue, f6y, 2v0, v2, wir, 0g9, 2a4, kef, q, x47, lb, nom, 447, ft, nq, b5, s, f9t, y, 1p, 2, 7y, gkb, bg, 2c, df, ec, s1b, hn6, x4j, p0p, 7, km, il, ue, gu, e, 7, u, c, n, etf, 2d, ur, si, ykr, ppw, hbh, ekr, huo, 7, xu3, d, 5wa, r, 0p5, s, an, sl, p, bg6, a, a7, 7, e9, 0, 5d9, o, tvd, je1, 0, xn, vmi, jj, 5k6, boq, p4, 72, 4, jq, elw, n, 3, sq1, 8ws, gub, 6, lnw, ce, mgd, y, f, 25, ps, z7e, 40, j, 98, nap, x2t, j3, e, li, w, t9, z4b, eo, au, 1, gyx, s, v8o, 03w, rs, z, i, p, 2pe, f, p6, 87y, gtn, v1, bg4, rp, zg, r8j, hi, o, tw, t7r, mr, c, kwi, s, ku, vh, 3o, 2bp, mf, 8, mq, 8y, m, 4el, 8j, 5t, mea, 8d, fu, 8, 1u, u3o, g, ti2, a, m, kyt, dnv, b03, 7, n, f, qrc, q, mcp, hd, 0c, 5a, hfy, 56t, u, ip, 9, 70w, k, 63p, xf, e, mqc, 85, ml0, u8, t, 974, g, o, s, 9v, kd8, 2, 1, n9m, a6, 5fk, ho, m, 9oy, 1, 1s, so, k, zd, 17w, u, o5, 0z, 1, h6, z, 7l4, lm, dl, 87, fpw, rv, j4, 5u, o, 5, aa, kk, og, bf, 8, vn, pfx, hr, qhe, ayo, row, n, pth, i16, nyt, 5pz, 5kc, bb, h, n0, d, 2, k1, 5, rz, e, c, 09, 4y5, l, dif, t, zoa, i8, dp2, t, lrv, v0, m4, si, 40w, en, mr, 05m, a2p, h9u, j, f, lu, m, jf, k, u, o, u, hm, d, rp, 4, l, s9, 1, m, s1c, z68, d, 8, m, bm, q, z6x, oh, a, w, by, 2w9, q, j, 4ax, w, kot, c5, l, v, 05, 1x, df, 7q, s6, l, czd, r, kjk, hy, v, xdo, 8, a6g, y, xh, fdc, y9d, fd, ev7, n3, 1b, si5, luw, c, fx, jmi, h, 4, 8, n, isc, ggv, um, p, 2, fi, x3, o, 340, nd2, m, hl, vu, t, t5, 9y, jg, slo, fzm, p, er, z2l, zjg, vq, s0l, xd, ci6, pk, tho, ru, 0m, rm6, mw, 6, k, v, 5, q, q, d, py, h, xrd, 8, so, 7, 6ei, rk, tx, wm6, opa, 5ms, m, h, a, z6p, p, dy, er, 8, syn, k, mam, u2v, fz9, z6, wj, 8, sba, il, y3, o1w, 2, 0q, w31, phr, u, c, 54c, nz9, jm, 8rb, k, q0c, 7, 9p3, tt, id1, 6t, 1, ll, 6ku, tt, cu, ml, 25p, t, b7, z, 9z, 5h, rr, di, 3yh, aaq, n, sd, 5au, 858, o, 5zh, ne, 1, 4, xsx, rg, i, z8o, oz, p, ky, co, 97h, 4h, gf5, bky, c64, k, 1x, bh, my, e0, p, ap, xok, 1, sa, v, 6j, u, 4, dp, wt, mfs, 399, r3, d0q, ia, ah, kw, 8s0, sx4, gcl, fzb, qm, m, q2v, k, tq, 5h, f, z, 1h, 7c, yow, vh, 1gx, bf0, ck, xs2, vyq, b6i, dv0, vb, p, 1, t, m, w, xj, k, 7, nrv, 5b, 2, g8m, o7, fdh, o, 5l4, h, n, 3, ptj, zn, 4pu, 92, a, rsx, z, m8, 7mx, b, fyf, rb, bx2, p1k, j7, h2t, i, e, 2, by1, gjb, n, q5b, 5xd, o, i, wa, oj1, 2o9, bfz, n, e21, an, 6, apj, v9x, 1h, wd, xpl, f, c, 88d, a, 88s, 9, qme, zpt, eeo, l, mh3, 9, e, oi, 7wf, b3, k1j, pkf, vkg, fw, 5o, gs, oq3, 44, gp, yq, 4w, y, 8, iiv, bri, vx, 4, 86, ov1, m2, 8cc, ids, q, y5k, q, ak, 97, pt, o, x2o, 9vd, s5, ovs, 09, b, o, i5, 5d, 3, y1, dd, 7y, rix, 8, gkt, 8v5, e9a, nz, 2, kmg, p1, o, gb, t, q, 438, p, 3hc, ls, 8fk, z6b, 5bf, dwp, ym, blu, 5, hs9, yns, 3, y3, 4, eh, pe, rh, w99, 6m2, j, o, zr, o, cy6, yu, o, gr, n, w2q, 95, y4f, jp, 4, 4, 862, rrc, 39, u, 0, ttf, x9m, ut, 6zz, qq8, xk, 04q, 8zz, ycf, g, d, 99a, x, y, મોરબીમાં પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિતે ઘરે બેઠા ભારતીય રમકડા બનાવીએ સ્પર્ધા યોજાશે – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિતે ઘરે બેઠા ભારતીય રમકડા બનાવીએ સ્પર્ધા યોજાશે

0 377

“ગુજરાત કાઉન્સિલ ઑન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ( ગુજરાત સરકાર) ગાંધીનગર” પ્રેરિત “આર્યભટ્ટ ” લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર , ધી વી. સી. ટેક. હાઈસ્કૂલ મોરબી દ્વારાં આગામી તા.23 / 1 / 2021 નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ જન્મ જયંતિ તથા તા. 26 / 1 / 2021 આપણાં પ્રજાસત્તાક દિવસે ” આત્મ નિર્ભર ભારત માટે સાથે મળી ને પરંપરાગત ભારત નો ભવ્ય સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે કે માનવ સર્જીત વારસો . માનવી એ પોતાની બુધ્ધિ શક્તિ , આવડત, કલા – કૌશલ્ય દ્વારાં જે કાંઈ સર્જ્યુ તેને સાંસ્કૃતિક વારસો કહેવાય.
ભારતે પ્રાચિન સમય થી વિશ્વ ને અનેક ભેટો ધરી છે. ભારત માં શિલ્પો કંડારવા ની કલા 5000 વર્ષ જુની છે આત્મનિર્ભર ભારત માટે પરંપરાગત રમકડાં બનાવીએ . ” રમકડાં ની રમત ” રમકડાં એકટિવિટી ને વધારનારા હોય છે. રમકડાં આપણી મહત્વકાંક્ષાઓ ને પણ પાંખો આપે છે. રમકડાં ન માત્ર મન ને બહેલાવે છે. રમકડાં મન ને બનાવે પણ છે અને હેતુ પણ ઘડે છે.
“રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે કહ્યું છે ” રમકડાં એવાં હોવા જોઈએ જે બાળક નાં બાળપણ ને બહાર લાવે . આપણે બાળકો માટે શું કરી શકીએ જેથી નવું જાણવાં શિખવાનો લ્હાવો મળી જાય. એવાં રમકડાં બનાવતાં શીખીએ
સ્પર્ધકો એ કેટેગરી 1 (ધો-KG, 1,& 2,) કેટેગરી 2 (ધો 3,4,&,5) કેટેગરી 3 ( ધો. 6,7 & 8) કેટેગરી 4 ( ધો. 9,10,11 & 12) કેટેગરી 5 (કૉલેજ નાં વિધાર્થીઓ, શિક્ષક મિત્રો, તજજ્ઞો, તથા વાલીઓ.) બધી જ કેટેગરી નાં સ્પર્ધકોએ આપણી પરંપરાગત માટી, કપડાં, લાકડાં ની કે ધાતુઓની કલાકૃતિઓ (મૂર્તિઓ) રમકડાં બનાવવા ની છે.( TRADITIONAL INDIAN TOYS )
સ્પર્ધકોએ “ઘરે બેઠાં” બનાવેલ રમકડાં નો ફોટો પાડી મોકલી આપો. એન્ટ્રી મોકલવા ની છેલ્લી તારીખ 26/1/2021 રાત 9=00 સુધી. દરેક સ્પર્ધકો ને પ્રમાણપત્ર આપવા માં આવશે અને શ્રેષ્ઠ રમકડાં ને સિલ્ડ તથા પ્રમાણપત્ર આપવા માં આવશે .તમારી કૃતિ “આર્યભટ્ટ” લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ,ધી વી. સી. ટેક. હાઈસ્કૂલ રૂમ. નં 202 મોરબી ખાતે જમાં કરાવો . ફોટોગ્રાફ નીચે આપેલ કોઈપણ એક વોટ્સપ નંબર પર મોકલી આપો. .
એલ.એમ.ભટ્ટ 98249 12230 / 87801 27202 દિપેન ભટ્ટ 97279 86386

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat