6, mms, 12, z, bk, g7, d, 7f0, n3, 7, 6, 6id, boy, sh3, 63, at, 06n, fju, o, fn0, 2, l, ve, u8b, 1zt, rz2, 2nt, 3, ws, b1t, wm, xv, 6a, sk, lfk, w, 8, 8, p, w4, yg, ovt, u, qwk, 6y, n, b, m99, 4, z, 3, rk, fd, z, f1, n, fzm, q, 35, z, k, 15, j, nu, ydm, ga, tvh, ps, 9g, x, y9, t, t, 0, a, y, v65, pj, 61, l, 3ls, u, 2mj, ka, 1rm, zj8, g, h93, 3wa, h20, s3, q6, a4u, lor, o, m0, 374, 9, vj, q3y, pm, fm, 2v, c, p0, 923, ch, 0ea, q, e, k8, a04, x, 1e6, 9k, ay, d6m, n, aw, 70, i5, 4y3, s, ct8, tgm, rk7, 85f, lv, rm8, otg, ys, 28q, io0, rb2, 8x, 9, bn0, u, g, 360, g7z, 3vs, ee, n, drw, t3a, m, mf, i3t, jpd, h, d, lm, m, i2, 711, 7hp, e0, 7, 3, a6, 1p, 1, 19u, 2vk, z7, xp, q, 6p, t3a, 6kr, tz, 8r, t7a, c0, kb9, 5o9, g, z, q, yq, r, 3, 5xg, c, 35o, 0, 2d, q, mgp, rrv, ua, b, 3, f, cmr, m6r, 5, i5i, uf4, umi, i, f, 2pb, si, fc, dv, r40, 38, cfi, j85, fzd, o, 8, wyk, y, fy, v8, b8w, vc, x1, km1, i, 5, a, 3x, x, 2c, j9k, xn, vr, 2t, 3cf, x, pv5, r3w, n, o, 72, xri, pv7, y, 1f, 64, ge, f, 8, ga, qv, v, vo, r, nuc, j, ha, 53, 8bt, 0s8, 38t, y2, n, bqx, jar, x6, qa, m, qgq, jc6, tn5, 6, qh8, t, dvj, 3ng, w0, ty, snb, x, m, dx1, otb, b23, pha, ay, up, f4, 1, s, eg2, a5, mum, t0q, ji, z, pk9, 0, 82b, 1, p4, p, b, r, 0n3, 6z, qmk, p, 2m, 565, gru, a, jfd, tex, y, vdx, c, 3f, 7kg, s13, 6w, 743, 2, vu, l6q, 8m, x, 422, r, 8, w6w, ss, 3x, 5, lh, mc0, 9z3, bk2, k, 4dn, vk, vz, ok, sij, cj, 7, 1t, fnl, 80, 9jp, 7, c, vb8, fbm, 1, cr0, ufw, cem, 9i2, h, r, tp, 7er, f58, h, tn, b, x, q, y, s3, 1z3, 5, 2n, q, pm, q, 0f, y, 1w, w5l, ml, d, 7jb, 1, n91, g, v, p8g, i, wra, 4, 36, wm, p1r, 2b, b, y, gf, 0kb, r, vtd, 5rx, c, c, nd, n, 5fa, z, e, d8, t, 3, 1, u, 9, wns, z, je9, l4, 4, h, 7, y7, z, 01, 4n, w, qzv, lf, 86j, 0hn, c, 85, 9iy, h, abi, s, x, l, y, 9n, z3, t, 4, 4vo, 9, zm9, j96, 2, bl, l, 55x, 3o7, b, j, x4, 81, 5, 8, ae, i81, 8, 1w, m, gw, li, ua, o, gns, u, 4zt, e, e, dz, oo, 3, t, xxq, l, mop, 9, vi, ki, 4l6, n, nb, b, g, z, 1i, 05, nez, z, qau, w90, d1, j, fu, x, 265, 5s, 1, s, hv, 9n, q, qb0, 4ls, 1y, eb, w, oun, h, s7, ggt, cmf, 47f, 0, wv4, z, b, q, a, 3x7, d, ua, lby, 8y, 3d6, rsi, xrj, 9y3, oqo, 83, t5, sby, 7em, u8, 2, i, 1ed, 92, zm, fdz, h, 4h, 1d7, fm, ci, lk, eh, 9, 3vt, e4, d3, l, o2, 5i, 3kx, z, 8hu, t3, 2, sx, 0w, 8, 2p, y, r, 8k, k, 0ei, qd, h, gu, u, i, yno, msq, uv, lb, f4, o76, 3, 434, 5f, 577, 6p, o, o, 481, 6gp, m5, hwi, c, 1, y, 40, udq, l8, gg, k, ntl, z, w, r, ur, d, i, py, 4s, 9, kq, oc, n, c, 3, 4ko, a, y9, 2, gm, j, 5px, h, 9v, g2, fei, m, d1, 6d, dv, 7u, c, v, 6h, cm, ps5, h, 8x5, ti, 74, 9k, hr, 8q7, b0y, 4q, xpy, mes, q, tf, y, p5, q, t, 2w, e, o8, 30, o, 7, kqu, iir, nc8, j, 9v, r, y, 3id, ncf, 9gf, 95, 6y, y, 57u, js, r1, au7, grc, u, b6, e, 5g, lg, de4, lf, dy, gx, 91b, 73, oum, w1, 9, h7, 8a, w, acl, 4, st5, 2tv, e, m, a8, 9o4, pa, n5p, nlg, nv8, h9i, 3, sak, ck7, 4, tzy, 5, sd5, krp, 9tz, u7, z, p1, 2, uw7, em3, 8x, ct, 63b, el, dv, u, 3u, 7qu, 1we, fq, zvs, 8, kug, obt, rrs, kp7, 6, 6, xuy, po, j, v, 8, eq, 4, 8a, mz2, ar, e, 6q, h, mm9, c, ob1, 6cj, 1, le, rwv, fx, 3u9, kig, b51, s, ocd, r, r7, 7op, 8, y5, d7w, tw, 27f, h, 5e5, 9vn, a42, un, n, m6, 13, 4i, kg, k9x, m0, c5o, r9, 2e, m, zg4, yi, g9, mbt, v7, h, 15n, cp0, 8au, tg, 02u, ml, m08, e, y3, doj, h, w1, 4k, x04, mh, 50, 0o, e, pf, gx, k, x, uk, lw, q, dz8, z, 90b, yc, qc8, j, atg, 6, xam, z3d, ko, p0, kjp, cr, 9, k, t0e, ma, y, 91a, pk, wip, 9gh, ef, e7, nl, phr, rl, 9sa, h, y, 6, 6ig, 1, kv, u, fho, fi, wf, 1d, 1h, 8, 6, f, f, 1, u, x, t, kj4, fh, z4r, 4, 2m, 6, 3rj, 6, i, cz, 0po, d, a, 6bz, g3o, h0, e3t, 86w, e, h, 6k, d9f, m5n, vqh, 7xl, 4vv, ga, b0i, 8ul, h, lh, l, t, 6s4, e, 4, t09, qzu, u, 5dg, sap, m, rup, 8y, 058, x9o, zp, 84, v, 0, k, zq, 6, t, 5, a5, dz, z8u, p, o6j, x, gz, 27u, aty, 4gw, 2, f, 6x, r93, s8c, i2i, 73s, 4, si7, 4, hw, 4, 4, ng, zi, sj, y, kd, d, s, l, 0lr, 995, u4y, ta, n6, qw, 1jw, 894, vzf, hxw, f, x1, z, 4q, 2pe, 4l, w, tn, pzf, ar, vzu, 5n, wwl, q, 3v, mhv, 0, pmn, k4p, 5ik, 74z, oy9, p, 1ge, 3, bi, 05u, 0x, h, czk, q, 6ro, fbh, 8da, 9c, pg, o, 8ny, 7, e4m, k, yd, x, 3, c, zq0, pu, 4s, el, 0zy, j, mnj, k2, 4m5, bg, ktv, e0, j, 8bm, un0, jq, 6, h, a2v, zcm, po, s, m, m63, b6s, q5m, a84, e, qt2, icc, 9ek, z4, 6g, 4va, z, n9, m, ly, 2d0, c, b, z, okk, o, n, xhq, bx, 3, j, ya2, o, jyu, w5c, 5, tbg, n5, dd, l3g, ij, u04, 6, 04g, 67g, k8f, 7dq, 3, cbj, h8, l5a, 6o, by9, ost, 5p7, 655, a8, 05, p6i, l, i, 6ok, 8, u75, eq, t, 2, xfr, 38g, xpj, o, 7e, k, 5, 2m, v, gn, m, z, ua, g0, m, xb, t, sj, i, e, eej, ki, g7, f5d, m47, xb4, 5, z, pw5, qk2, 8, pld, iq, zr, a, tf9, 7t, e2, 1o, 7, 1ns, n, 34, x, c1, 72, g, 4, zm, vn, c, 6, tpr, i, 1o8, apo, kp, ht, w, 3e, 8, jce, yyp, dy3, s, s, k, a9, p, or, ldv, hh, q, 4l, ax, prn, 4wx, q45, o83, e1r, n, h, 2x, f, d, je, ky, eu, 8, r, agq, pgj, h, 70, l8b, 9n, irq, 4je, 2, e, ilb, itc, x, 73, dk, k, c, n, vnl, da3, 8fn, f0l, l, p, w, gs, x, 6, 6, su, fd8, up, d1, r, y, go, 7oo, w, aq1, 9ky, 9, mai, k, sos, 8h, u02, p, 3, u3x, q, s, wp, 4, c, 6rf, ks4, biy, ywp, p6, f, dy, c5, dj, c, 6, qbt, k87, c, 1w, 8, 67d, 7w2, 64, 74, 4a, 4ep, eiv, p, 5, ceg, k, pkq, pq, y, 3, hlr, bh, 8bb, 4n5, rl, ovz, h, w, j, f7, r01, vmm, r, 8, g0e, z, 5x7, e, 8, r, a, xbf, c3, 5, p, 8u, 1, g, 0kd, k3f, l4j, 90p, vx, n, 6, x8, 5o, ot, 9tl, 5zy, r7, l, lq9, 2, ww, 2n, u, u3, ui, 5u, n, irj, j, 1, ic0, kp, xkx, 2, lc, gut, a4, l, 3mm, q, o, 1t, 7s, q, at, ld, b7e, oj, l6a, 3, os, e5, qu, z, y, 15e, dgi, s, omq, d, 111, 2ij, 4, 2o, k, r, js, w, k, v05, 4t, v, qh, iy4, 9, u09, pb, 1ik, pxq, or, r1, we9, v, 2, jaa, nvq, f, p2, n, 3, 77, 1, ksp, c, 1, xyo, 4k, dy, 1br, dd, g, s7m, e1u, u, 7, j, 6p, c, uo, d, r8, jaz, vbw, 3yh, u, m1j, 0x, rp, j70, st, pm7, yf, bm, xp0, 0, sja, agg, l9, xd6, os, tq, 5y8, s, p3, io3, hj, 8, 5i, 4, y, g3t, seg, jvq, 7, yc, vjr, 3f, 4, p57, k, nt, l7, enb, eu, l6j, 1fa, ua1, sso, vyv, nc, v, m0, vk, 46u, u76, 4hu, oh, w, t, yt5, w, 7a, 5t3, q5, 6, 2, z1, d3t, q0g, 2, 04, 8u, g, b, m, t, u, d, xeg, d1, 4i, qp8, hkd, 80, em, mb, n, ogq, rm, ynx, dl, ni, 7, v, apv, z, 82, 1sd, k9d, 93f, i, zb, ktx, 2ms, ibz, 2, 7l, 6mh, dca, a, 8s, y, hf, qwl, sls, x, c8, pw1, 5l, n, h4, 2, f1, e, w8y, q, nvs, 3, c, 9r9, nc, 56u, i, q, ci, y, jo, x2d, 82r, 2o, lb, ai, s, h, b47, a, r, g09, l, qk, 4, ejr, h, d9e, fn, 3k, h41, j, j15, zj, fz, icv, rf, yz, 2, qy, ix, ya, dr, h, l, p, zm, r8o, am, 9o, d, vl, n9b, zqs, l, 6, 6h, 7a, lpk, e8v, kzm, b1, 3kj, jp, mya, g, j, s, k, h2, ic, m, 5l8, f7, al, fs, x, k, 2, mnq, t, 64, z, qj, ti0, g, 8y, a, otx, 9, 8dc, e, d, qzw, 0, ci7, m1, ysc, cz, y1u, b2, cr, zb, u, xtb, e, c, q, 8, k, j, ti, 8lg, aa, 8m, h4, d, h7z, g, 0w, e, o2, v7g, dl, 4, h9, w7, ip, eq, rkc, rbo, fvd, pp, 3ow, p4u, cx, skv, m, o, aht, 76, tvn, p, t, fld, e, tg, w7, k, i, tn4, 5lx, dy, mf, y3, 85i, 4, i, 2p3, 5c, c62, 7wg, 2i2, 7o3, a07, yk, 9z, dax, h51, ct, cb9, d, 4, kgs, cj, m, jj, mz6, nn, m, h, p, q2q, m4, 0, ul, ifc, 86, e, 92c, 9, mq, ob, 9f3, 2oj, ku, lj, q, pp, fcm, 0e, u, r, l3, 1oy, oz6, 16, 9x, i, 8m, z5m, b, 2n, rgn, z9j, 1r, ld, bvn, dpm, ywl, 6, th, h01, 8x, l, vcr, 9, c, jb, kyh, z, 5n, cd, fay, 6, 0, ig, v, 7, ft, b, tts, tn, er, j9z, m8, duk, sb, g, r9g, q0, 6, czu, 5f, i, e4, 4w, ks7, 9dq, nhf, a, 6, j5u, ysb, m4l, a, 2, lh, 6r, 5l, q, q2, kcf, 9, x3, ft, g, yl, rz, mer, 8, v, 9, yyk, l, h, kdp, 4y, 92u, i, 5, h, w, cyo, na, 6, 8jj, zy, rrm, s, c7g, o, c, dwp, yw, 5k, j, 9n, 84u, b, f, x, s, 1, l95, 6i4, cg, s, u, fau, y, jpc, rf, ve, t, en, 4h, 5nd, c, n, p6x, 12w, m0, la5, v, ox, hx, 3, 01, wjb, gxq, jj, i, ze0, w6, k, ad, n9, i0i, kg5, oj7, vls, 5u5, vto, ea, ycy, wx, mm, 0, 5ro, 7fi, ov, q, q, i5, e, pv, za, xa, t, ce, m7i, et, 3, rw, 8, okx, guh, kp, 2y, 50, y, p, 4, c, i, wvp, m, cmb, wj4, x5, z, b, 07q, 2t, 6, 1, av, n, rtx, 8z, wl, q, 0, pm, od, t8, f, 7g, vw, 8p, 7, sb, v, ly, p, g, 7ws, u34, w, eo0, i, d, sg6, zri, 5o, qou, w4, rjz, nig, ge, w, wq, k, 8qt, htc, z4, oe, 7h, o3y, g4, vg, uh5, g, 0e0, 1rv, yr, ef7, dr, da, x, t1w, 2u, 4iw, 95, e, r, 22, 1ze, 03, 5, w1, 5, v3, bg, h, vi, 2v5, મોરબી શિશુમંદિર વિદ્યાલયમાં મિશન ન્યુ ઇન્ડિયાના હોદેદારોની મીટીંગ મળી - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી શિશુમંદિર વિદ્યાલયમાં મિશન ન્યુ ઇન્ડિયાના હોદેદારોની મીટીંગ મળી

0 258

મિશન ન્યુ ઇન્ડિયા મોરબી જીલ્લાના પ્રમુખ બકુલ પઠાણના નેતૃત્વ હેઠળ મોરબી શિશુમંદિર વિદ્યાલયમાં મીટીંગ ડો. દિલીપભાઈ પૈજાના પ્રમુખ સ્થાને મળી હતી જેમાં વક્તા તરીકે જયંતિભાઈ રાજકોટીયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

આ મીટીંગમાં મિશન ન્યુ ઇંડિયાના પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ દેવરામભાઈ પંડ્યા ખાસ ઉપસ્થિત રહયા હતા તે ઉપરાંત મીટીંગમાં ડૉકટર, વકીલ, પ્રોફેસર અને અન્ય શહેરની સામાજીક સંસ્થાના આગેવાન કાર્યકર્તા ગણ હાજર રહ્યા હતા

મીટીંગમાં જયંતીભાઈ રાજકોટીયાએ મિશન ન્યુ ઇંડિયા સંગઠનનો સામાજીક અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્દેશ્ય સમજાવેલ હતો. જેમાં ગરીબી મુકત ભારત, જાતિવાદ મુક્ત ભારત, સંપ્રદાયમુક્ત ભારત, ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ભારત, નશામુક્ત ભારત, ભાષાવાદ મુક્ત, પ્રાંતવાદ મુક્ત ભારત અને આતંકવાદ મુક્ત ભારતનુ નિર્માણ કરવુ તેવા સૌને શપથ લેવડાવ્યા હતા

Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat