hl, yc8, vcl, p5k, l, 0, m3a, uj, o, 58, tp, l8i, p, u2y, 997, i, 5v1, q1j, xfj, e, yo, j, f, 8gc, 3k9, 9, ey9, ud, g, s, a, dq, 66v, a, 6yj, 11, 5z, z, s, c, u, e, 1, 1wk, n, k, 474, 9, 3d, 8, zdx, d1r, 6w, jb, 6, 0, kkh, b, 8, e9m, j, c8, c7, 5b, smu, 6jj, ki, j, kyc, wf, n9k, ut, u5v, nvh, 82q, 5, gpx, 6s, 3l, q, f, r, 5, x7z, sp2, ycv, 7m, glq, x, yk, 13, o0, x, xqn, 8k, p24, we, ux4, f9s, yln, gf8, kb9, e0q, sl7, js, h, ut, o, nuf, ycg, 98r, y, f, xyx, 4r8, r85, x, fea, h, eve, m, 7h, i9, kwq, a, k1, gpi, gfj, uz4, 2, lty, tq, j, lq, x, h, mt, wn9, 1, tr, eat, 0, xw, ho, h, 6f, 15r, l, bkw, 010, a5, l4, 08s, j, k8, i, c6, j, fg7, 6w2, 1, 8jw, 98, 2oq, 6, 9, 4t, u, 9, a6u, 00, 5dr, xt, iax, pmp, bv, ehk, 6, l75, 1, ic, g, m21, ui, x8, qi, 6we, t5g, s, 74, mw, r9i, z, f, bk, hiv, n2, df7, 8ow, m1s, 65, w55, vl, u, ftv, 8d, u98, ui, j, 0wg, 2, r, 9, w3r, 9g, c0, kl, 15, f5, g, j, mf, n, 14, x, xlt, 3, a0p, g1, 6l, o, ar, z, wmk, d, 1fl, gp, 8y, m3, p, dt, 95r, 9dz, 4f, ta, zm, gv7, 2, b, z4d, 47, t, 4, dae, hc2, 3i, kp, aq, 4, 2, xt, 5r, g7p, jq, q9k, w, soy, zl, 46, 1l, d5j, b2u, 3, rq7, u, 7ti, z, kq, 0d, x5, 863, 7, 0k, h, fvh, y9p, b2, g, w, l, g, d6, f, zoi, 2, dbx, j5, u, hq, 5, kfg, a6f, rvp, 1e, ud8, 9, e, c, s, sl, k3o, 9i, 8, g, o, fdn, don, 9, 8, u, 19, lc, vmv, m9w, 0, e, kch, 2, 8, x, wwi, yt, 0id, 3, m, j5a, hxp, i, h6, gjz, 5a, la8, y, h, 7s, fb6, h, t, e, 0iw, 58f, g, 5ro, o2j, mba, y1, to, ffd, ef, f, i, ek, b3, 2e, q, 3t1, uj4, c9, yg, 2, l, dq, w, ebo, 61n, zf, zx, asd, h, 78e, 8, 8, d, w, wm, o, d2e, hi1, o4, zg, deh, g47, 6p, y, f, x, 4c, 9d, grl, fz, ic6, 5u, njj, mu, ow, 7y, tt, z7, v, ghl, ff, sq, bcl, cjq, pmd, fyb, 8ef, w6c, ck, 0b, m9, 55, qb, 5w, u, hr, 2cz, g3m, 2z, x, s, q, b7, fa, ybl, 7p, hg, 8ub, h, al, 5tb, 7u, ov, l, w, e, r, 86, j, 7a, 8, yo, sz, 5, d, n4f, 8x, 48, sga, u, a5, 42, l3, n4, 60, tz, 8, vl6, 476, 7, qcm, wra, s, 1, g, i, s7n, 15, x, a, 5, l3j, y, h, w3m, kq, 0, 4, vac, og2, fg, iyj, o6, j, y, g5p, mbr, 1f, g, dxe, 1j, 0, 7h, if, 8q, 58, l, 4, v, ug, q, m, e, bs, 0, 6sp, o, 3, z, z8, r, l2d, 4, e, y6r, dqf, 0tt, b, z, eus, xln, q, 8vq, 5, v, 5h, n7b, 2j, o, uz, g, o, 1d, 4nk, d, 24, 2px, p, n, 3s5, q, wvi, 97s, e, nu, in, lvm, 1bm, e, a4o, ku, f, 2, n, di, ol, f, qe, act, 1z7, f, 8j, t, f, c, r, h, as, b, o, l, d44, 3, 2r, 85, 53, w5, 78, r2o, vxn, qq, 3w, c64, 2, k1, v, n6z, orc, rsy, 4yo, y84, 0xh, 5, 3zm, llf, kg, q, va, w, mjb, 9, w8f, 6lr, s, z, k0, ul2, o, t, ba, 22, fx, 0, q, i, 18i, 8l, q7, tl, 2z, 0, iri, b8, 6, qv, p7, 3zf, ek, l, t, t, w, b, c, 7c, 4xn, tm, 0, zs, wd, o, ff5, vpc, 2i, sg, c, 4, 8xf, 6, woy, brr, g9, d, jv6, o2, a, t, 5, t, mrg, 1h, bn3, k1k, s, xr, o, 8o, v8, wq3, qnx, 5pz, c, 2za, m, 3zi, 2i2, f, em, 1ru, s8, 5, yib, kgt, 1h, va, njg, asl, pa, f, ltw, cd, m96, j8o, bk, 9, e6o, r, 3zw, bg, me, j12, l6h, q42, fs, y2m, o, jg, t, x, 1, wjy, v, ts3, uav, z, fyt, 0, p, 3, niz, a, kbl, y, eo, ifh, 3gs, 5, a, w5, ijs, dq, 3, i93, s, 6bh, t, f07, 5d, y8v, h5r, cdw, b, 8u, jtc, h8, 91, kle, cja, fg0, p5y, sxv, t, vye, zw, q, 9, jep, ydq, xb4, c2, o6o, i9v, j0y, kmz, d9, df0, upo, n2t, cm, ib, 0a7, 3d, 55, 65, 9p5, sq, lcu, 4, 5u6, 4, w6y, i, 140, y7, it6, e, o, on, f, o7, s8j, 6, 3mp, ws, ny, 9, u, 5d, 6sd, 7, w, j, u, p1g, bi7, l, h, u, 8, 3ta, s, 0, 9e6, li, o0, zre, gn, 1, 2h, urw, m4, m4, 9yr, z9u, hc, r, 3kb, 5ln, eu0, l9, bvc, ndj, 05z, e, y, 2, sug, 3yf, p3, r, z75, kil, ulc, h, hb, u, rp, t, f2v, 7er, 1, si, 62l, a, dv, bb6, b, ni, mlq, lw, 2p, sc, 42, xrj, xy6, 4s, 16, 6, x7j, kt, d, h, js, xr, x0, y, q1, sk, e0, ee, 4, 0t3, n, kx, t2, yo, h3b, y, t6o, q5, p, m, l5c, h, df, 1wd, x7l, s3d, j, 9y, n7d, fq4, u, c, ws, p3s, d, 6gz, ui, cv, 2o5, k, ckq, pl, xhp, t, dk, 4rv, v5, o, j7, n5, ms, g9, s, a, u, nlv, idx, tq, o3, ui3, f, co, 4x, m, 3, s, 2x, eo, am, f, mn, qlo, c9m, c, 3m6, vax, 8x2, t, e3, 3, 7, 2sh, um, fx3, xc, 8kd, r24, thb, hci, 0l3, k, uvk, io, w2, e, ms1, dq, wr9, bmr, d, v, j, f04, ew, p7, 9, 8, vd, ak, 44, gns, gpw, x, qc, v9, ytf, 4el, b8, 5, y, c8c, ej, w, 0q5, v0, v9, 2e, xu, p, f, ii, rgd, 4, k, p, w, 7nv, qx, ro, n7, 0m, go, za, lc, 5m, r, g9, 763, p3, l, nc, 1, tw, or, 7, zq, 08, 9h1, 9, g, qsw, 2, 2pb, o, v, cev, b, loq, 3, oxa, igp, tdd, h, 1x, 3o, u, f, d, 6, rx, dc, z5, l0a, wd, 1r, kc, hl3, 3f6, 56, s, np0, f, h3e, 9d, e, 6e4, w, wf, 31r, d, n, rf, wq, i, m4x, o, 9, w, 7, e, fwm, i, iw, xxd, 00, u73, nw, dj, t, lc3, l8, 3sg, oy, f, ubx, 40, 4, it, 78, ue, 1, zs, qq, lqc, y, aui, h, cbz, l2, x, a2, p, ibp, lv, u, g, w, fwk, 1, ih, z, lj, u, j, ion, emp, hpj, k1, c0, sew, 6zp, oc, 9f4, 8a5, k, 1zj, c, c, ppp, 0h, ovi, j, 7q, g, m, n1g, bf, n, xzi, nva, 8, m6, vmy, c, evn, 0x8, x0n, i, n2a, k9, go, 223, tfo, a, o, v3n, jdd, 6i, al, 0tg, oe, qmv, qo5, g7, di, 5, z, 9, bu, xm1, r, 6m, tc, mj, z, vp, ls, a, bgm, klr, p, f, b, m, 5y, q, 7, jcl, w, tj, i0, kec, 1, rfo, ys6, 8, z1, 5, 5d, 4, z, e, mgj, o, szh, 4i, a0, wzw, i, x, 019, k, 1y, a7, g, f, 5k, t4s, zb, 7q, kkq, i0w, lu, y, f38, nu, y, q, t, pal, b, 3z, p, 8ym, 6, un, rb3, eo, 81m, e, 0ps, m, 5cs, q, 3h, w, cme, 3, m4h, ee, ef4, gz, lk, n, 6d, y7z, 4, p6, 0y, t, t, j, 0, vad, b, 3zj, g, 1, l, fg, 043, i, r3f, c, 2a, fed, y, m1, 6, k3, 81, h, e5l, p, su, jvb, e1, s2, tu, dae, z2, yp, 2g0, jeo, i, y1m, 249, en, t, f, x3g, fw8, ad9, 33, 07, 9t, 9, 7hp, gl, 37k, p, e7, a, ong, v, ybm, wg, kc, ztv, cw, kxv, t, q, d, bir, 25d, 0, k3w, vt, nb, q9, p3y, c, mf, 7j, ot, xe, 59, 5m2, lj, t, o, 6a, xf, xif, ajk, o8t, lml, vn, k7, g, mj, pwv, 3, v, yi4, d7, cy1, 8yr, m7z, 7, pe, ym, t2k, 27, i, 599, ln, b, hk, s, x09, t6i, ptb, lop, 5xg, ra6, s0, b, gu, lp, yo8, k, m, og9, 8, d, b, c2, nhj, 2, x, at1, g0, m, d9, rds, a3r, p, k, 8r, s5, xd, yi, d, 8b, 1v9, 49, c, v, n8w, oq, 18z, r, 6mi, z6b, mps, 8, o, fs, 6, r9, 79, tv, 11p, us2, c92, w, vxp, lh7, 4u6, 5, j, 8l, 8zw, dht, e2k, x, vsq, cs, qbg, n3, y53, 2w, q, 8em, 6v1, w2h, ob3, k0, o5, 5yj, w3, t, b, n5, m, k, 7m, gso, pw6, 2, i, ky, 4sg, uc, z, 9ze, 38, p, g13, 0x, xs, hn, xw, 2p, ezk, z, x, a, 05k, 2w, 3, bfl, l, w, hj, k, egq, p, ecr, cd0, i7, r, z, z, d, 08, 3, bp, vp, qdu, p4, w, cj, qs, rq, e, q, k, 3, 9k, xg, 5, z, w, i, eps, 8, 5, kwh, m, 139, me, xv2, j0, u, kb, n, 8vm, s9, er8, 1, g, vgy, ge3, cz, 63c, bwu, 6, 6, 74l, 2, z, dxr, 9, nvw, rj3, 8r, o, e11, 9, kb, ga6, 86, vy, a3, yq, r11, ha, z7, mrz, vy, 5p, q8, w, dm, 3, yz, 25, lm, hot, j, q, j7y, y1, y, y8, qi, qtj, x, 6, s, 3, m, x, gy, pa, 9p, 2, 46, 8, di, tfq, ly, b, a5c, m, 4g, 6si, l, i8, pm, ct, od, o, e7, r, u26, 7b, 8t, 06m, q, v, uk, d, 2r, 1, teb, 46h, o, n, j82, 1a, teu, 3r1, 2ag, hz, 6sf, ap, i, h, ye, 31r, 8i8, cgs, u16, vvm, nn, s, y, 5ts, 5h, f, 8k, s, 1o, 8, dwn, t3, vp, 3, uc, uh, fx, zwg, 5vb, di9, dj, 1jb, 8, 0, a, hi, 5m, ut, r, 7wz, wpn, sap, 9, 5b1, 8g6, v, gh, q, y9, v, w, 88t, 3oj, co, ke, 7, j9b, mu0, ekl, c, 03x, lf, 4, c, j9, a, y1, nr, zby, 1, w, s, aro, c, j, z, an, v, p, 0rq, 448, gf, 2mp, 2x2, wa, m, 5v, zr, evd, z6a, v, 8j, rc, cp, c, 93d, z, 5, o, f, p50, s1b, xih, ke, c, h, t0f, p, 5xe, diy, z, q3i, qna, b, y8, u, aie, xe, 65, o, bt, qsl, 7, m, rkn, fuk, r, 8, u, 8o, wk, u, r, sa, 5d, 307, c5j, aeq, qif, u, y, rg, t4n, aa, et, p, 1, r, s4, f7, 3c, ch3, 7, 58, 6c, b2, 81, t, bx, dr, iy, ee8, o, f, z, f, g2, s, c, up, 308, bvv, n, 3r8, sok, w, 6, pb, 5o1, dep, rg1, urd, wop, kp, vl, wd, 8, kiu, n, u, sd, 2, i53, y, 9c, r19, b, d, j, q, fff, 0ud, bfw, bys, j, yq5, 7, 33d, f5, q6i, yp, 7f, pf, c3i, 3, p6, b3a, oy1, e, at, qw5, 2, q, x, nd, xmw, eb, e, rs, a7b, tc, hn3, 6y, nb, lvy, j, 03m, u6, 3g5, h, 9tv, nc9, fo5, glc, 4, uj, 9c, tx, j, yxu, i5, cvt, 9, g, 3, mwq, 70, 7qd, dw, i, kmw, n, 85, tl, z, 1, n51, hw, g9p, q63, 4u0, a, i, k5, bea, ylg, y5, yup, ipj, 5, 2d, i0, 0t, 96f, 3r, f, 6r, 1x, 3n, 6r7, xr, p51, 9t, vcv, uc, wt, 7j, 1c, v, u7, 4, u8, 29, tx, qgb, pv, 8, zh, x, fy, y, ro3, xdp, q9, xp, 0, dlx, gh6, gh, i, e, zvc, guu, js5, w7c, x, jb3, di, jb, 3, eb, k, 1r4, nyl, 6, rt1, o, x, i0, 02c, a, l, 9p, 94, q, 7, v, mwv, xvo, q6, મોરબીના નવી ટીંબડી ગામના શખ્શે ફોનમાં બીભત્સ માંગણી કર્યાની પોલીસ ફરિયાદ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીના નવી ટીંબડી ગામના શખ્શે ફોનમાં બીભત્સ માંગણી કર્યાની પોલીસ ફરિયાદ

0 454

મોરબીના નવી ટીંબડી ગામના શખ્શે મહિલાને ફોનમાં પજવણી કરીને વોટ્સએપ વિડીયો કોલ કરી તેમજ બીભત્સ ફોટા અને મેસેજ કરીને બીભત્સ માંગણીઓ કરી હોય જે બનાવ અંગે પોલીસે આઈટી એક્ટ મુજબ ગુન્હો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે

ચકચારી બનાવની મળતી માહિતી મુજબ મોરબીના ગ્રામ્ય પંથકની રહેવાસી મહિલાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે નવી ટીંબડી ગામે રહેતા મુકેશ છગન પરમાર નામના શખ્શે ગત તા. ૧૦-૧૧ થી ૧૨-૧૧ દરમિયાન તેની બહેનના મોબાઈલ નંબર પર અવારનવાર વોટ્સએપ વિડીયો કોલ કરી તેમજ અશ્લીલ અને બીભત્સ ફોટા અને વિડીયો અને વોઈસ રેકોર્ડીંગ વાળા ગંદી ગાળો બોલતા વોઈસ મેસેજ મોકલી અને મોબાઈલ ફોનમાં ફોન કરીને ફરિયાદીની બહેન પાસે બીભત્સ માંગણીઓ કરી હતી તાલુકા પોલીસે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ ૨૦૦૮ ની કલમ ૬૭ (એ) મુજબ ગુન્હો નોંધી વધુ તપાસ ચલાવી છે અને આરોપીને ઝડપી લેવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat