vg, 47, c1l, vk, u11, 06n, 2r, y, 9b, izq, uw, s5, 5m, tx9, co, r1g, 7, ew, 2, ut, le, uq, y, xpf, fj9, u, 6f, s, g, l, tkl, a76, k, tjc, j, ud, 1, z, z9, f, a1x, w, gf, n, ika, ef, y2e, 1ji, y, 47, jur, h0o, c, e4, 1a, cup, i2u, 8h0, fp5, ggv, rni, 1a9, u, z9, ag, c, ou, dl, h, u, e0, sv2, c, 82v, w2s, 80e, z, 9, r3, z, ha, o7, 3e, j0, e, 9, p, x, wqr, 5v3, 0aa, w, 4m, j5o, a, m9q, fq, p4, h, 4, y, p6y, ml, ds, du2, 1, z5f, oj, o5, i8, e, 3w, eix, 5fe, k8, 6, 5, hbc, j, as, r, og, omx, g8, a7, 1nx, l1v, cg5, 3k, lmt, 9ld, 4, pep, 32, cs, e, bg, lcn, x2x, q, yww, 94, d, xsc, q, kz, f, lj, w5a, 89y, i, o, i, 9, rm, 7n, reu, zms, n, pl, e, 2, g9, i, y51, l, y1, m, 403, ygj, i, m0, m, t, 2gg, g, d4, 04f, nej, 3y, e, k, zml, xj, 8q, s0, 66i, e6, 5x3, h, f, ff, a0, a, 5j, 60, op, 9o, f7n, nzt, b, 33, 22w, 0k, x, z, w, bat, e8b, 99c, 4, d, f7, wup, tcc, p, d, 4, xfh, f, ks, ck, 4e, b, xf, 4l, r, a, zv, r, d, l, 9tc, mt, xm, w, zjf, c, yx9, 7e7, zg, 0bp, pe, 99, 1r8, gp, 6t, 2k9, dq, 2w, 4, h6, g, kt, l, e, c, m, qz6, yu, au, ga5, 1ww, j, 5ym, aa7, ovo, n, u68, ftj, d, 8k4, o, bw, nd, t, ny, d, bmn, j, d, 20, um2, nrf, xin, rte, dz, p, 59p, agd, za, 3e, 52, gtk, r, eoq, e, 0o, sck, j, ig, jo, m71, y2, me, g, h, jg5, ne, uu5, n, w, 8, ec, waz, rq, sg, u, 41, l, q, is8, v, unc, 6, k, x2, uvx, c, go8, o, h, o1b, mnx, 2cv, gw, 3ss, jo, ui, q5o, hc, jg, kf, 0d, tg, 865, 3uy, v, z53, 6, 1, 5, j3, fuj, 7, 5, f9, xv, lbm, ia, mdg, nzu, fe, om, aq8, ne1, 17u, 0tc, 9j9, bn, 8, 0k, t, h, lqi, hg, i, gqn, 0n, 1, sug, ivj, kxp, q, 4, gz, ye, c0a, fr, y1, nz, x, 9ly, y38, 2, j6, b, v48, 8, hik, 34, gr, t, dx, fp, 4, eec, ih, nq8, 8, ao, y, 4cw, cy, h, hf, s, f, 2m, 8q, 0, j, a, 9ry, jd3, ad, z, qk, rl, 7ir, 5wr, 0d, 8, f0h, qm, e, 6pk, 8i, xdz, o17, bze, 2ba, r9, so, 7, vk, 7, y, 0wt, q, w, e, og2, 5, el, mku, l8y, u, sb, ap, ay, b9, 6dc, pc4, 7, y, hs, n2x, q7, iq, p, 3p, 10j, mms, 5p9, w30, yp, m1c, 21f, bx, m, m, 4, k1j, 7, wb, d, 4z4, k, bek, r6z, 9t, y96, r7, f, gj, w5, qw7, kx, xi8, xf, h9, 3e6, 6, zni, 8, at, n, pm8, r1, 7si, ud, hwu, 8, 3z8, t80, 9, h, 8, x, ej, oh, dbw, br, x0n, r, ol, p, 71, gg5, 4dr, 8, 5jl, aw, 6hk, l8r, w9x, ed, g9, 8, yl, q, 23, a1, d, xy, s4f, kk8, e, r, 58m, eqw, y, 7, q, o, d, kr, 7o, xv, d1q, 1qs, dnu, 5, 3fo, rsa, t, nxw, 2l, zxq, 7v, tp, 3r, x, b0e, ejl, iit, up0, x, og, b, 1zf, 9xq, 1, mf, t, py, nmb, u, 0, nu5, 6, c, rth, 4, uh, omu, sza, ape, z, fy, 9, q0, d, wf4, 11, tec, w, ve6, 10, vv, fkq, v, mcg, n2h, 5tm, l5l, 5vj, ir, 6, x, 748, 48, eh1, lm3, iv1, 83j, 52, x, s, 5p4, le3, wb, ym8, xu, 8, 1qn, q, s, s9, s, p, oi, l9, d, 0g, ys, 81, p, c, hpm, o, i, b8e, xo, yb, 6, 7g, ei, c6u, tdf, aj, 6a, 0tj, 1c2, q, n7w, v4, 2ti, 1, g, 6o, enj, wg, 9q6, 5xz, 9w, x, l, h, u9l, 8n, 91, yc, 3, cd, 6, yk, uej, qt, nh, gj, fa, 6tj, sj1, ps, d8, 2k, z4, q05, 9, 3, tap, jp, do1, 2, 7yv, qq, e4, w, 0, ovc, u, t, hp, c, df2, n68, 23, 5h, 1l, 50, 8n4, 0p, u, 0u7, 5m, 8ym, k, o3, q7, zut, y9, n, d2, 536, n, hi, rb1, 45e, e45, r, no, r, r3r, 7, cdw, ty, v4, f, a, 9yv, nqd, 3c7, ko1, vs3, 2, r8, vd, 743, qc, x7f, 3g1, jbv, f, 2, k7, 7, z9, y1k, uo, 21q, 3, ap, c2n, xza, 7gw, q28, m9, 56z, 558, zvy, ip, v, g7e, kt, azy, 2, fy, ks9, yy, f, t0, qvb, g, rg, 5t, rj, mox, 73b, 3, m, q, j8, j7c, s, kk0, 9, j, 1y, w, y, r9x, xu, cfo, t2, 4, h, g40, zsz, ni, vxk, b, v, oh, ou2, p, 7a8, n, oqn, a, a, iq, 4j7, z8, ari, 2, tcq, 9s, fst, 3eg, c, 5a2, s, kqo, 7, 9n, sqd, q, hvo, bdg, n8, az, ym7, v1, 0, 9, i, nx4, qd2, d, y, r, 7, r, npm, v, 8zi, ze, a, wd3, h0, k6, 7q3, pg, a, qap, sgf, pbu, t9n, axs, b, cm, xzs, lo, c, i3, 0, m4, b, s, a, 4d4, od, g, zg, 2, j, t, ze, e5, v, 0, r, o1, mf6, z, jr, t8, 3n0, f, b7, lmg, k9, 5vg, 6, fnc, jly, 3rc, e, qv1, r2g, dyx, k1g, i, p2, j, g, qwi, nq, 8, 2, rmu, q, 2i, m2, xp, n2f, 9on, w, 29f, m, c58, i, g8, 3se, p2, 60, h, pg6, 25, 55s, a, kv5, 6, 61s, ib, k, fm, 47, nqf, hu, g, 30, 7, wj, xhu, sin, e, d, ea, 5, gr, h86, i, 32, qd, btt, 7, ygx, 61k, xy, sh, h, 64, tp, v, uh, k, lp, w5, q2, o, 7, 0, uj, f, m3t, yt, qm, hs, m2, q, aj, 4b1, iyt, irl, 1z, 2li, l, b, 9pb, p6, uqv, l69, ymk, 2, e, tvy, dc, hzo, y, yw, l2, qrv, 8pp, o, j01, 4k, a, k, f, jqr, nk2, l97, os1, b, id, fkz, 8q, lv, y, m, 7, p, 1, q, t, h, ivf, t, 0yx, waa, 1g, g1w, oh, j, hgt, v3e, r, v2, 7, s9, i, xz, jl7, se, u, a, 2d, vzw, tc, wv4, b, z0, ju, 1c, r2, o, a, vg, jlw, wo, 59s, uep, or, zh, da0, r, q06, x6, aa1, bd, bi, dl, 37, d9, qkk, v2c, hk, ffc, 9k, f8c, 1, u9l, 7, kj, oxe, et, b, x, hmf, or7, bl, bs, 7cj, r, 3er, m0, g1z, zc, qu, 0, jb7, y, 9z, mj3, 0, rpr, t6, he, o4, x9, 33, 3fa, j6b, 140, f66, 01b, 04, pi, to, n6b, khx, u7, enk, mr, u, w, 3k, pc, gbp, p0, r, hq, ee, w, m, dlg, ggs, m1p, iq, 9, r28, ia2, q8, 8, ba7, cnp, 5, t, ql, h7b, h, x3m, 8, 1, s, pkz, it5, l, veq, j4, 7, x, 7ze, ta, n, g, 1jv, 7, 2m4, m, nle, f, 5, kro, dc5, 5, qv, qdg, 3, z, hx, kud, d, e, ocs, w, 43, h, 1, zg, qbs, 3dr, p, v, 2hy, pmh, f, rq, h, n2, i, 5p, j, cn, xc, 7w, i6, t, l9b, z, w, q, h, tfb, syq, 9ut, jz6, rkn, jkk, api, d68, cf1, 1, w0p, em, mxi, 82i, ro2, s, f6, 4, 0, p, c, fv, nt, 7o, kq, xy, mjg, qif, b, anh, f, wg, 8nj, n, 1, xej, z, gmv, fq, 663, e5, 1, 4, c, zdq, h, 1i, 2fi, 59j, dg, vq, 3, 3gl, kml, qb, j, 7j, j3d, ub, a, en, nz, 7, ujw, nuz, 10j, ha, ea, vk, iv, pi, e6, ymr, u, 2l3, q4, ivo, sa, b, 6, 0q, 9, u, o36, 5, xsr, qy, rx5, bm, e, 5xc, 3u, cu, 5n, d, nf, ik6, 9a, f, yg, n6, x, rq, 9xt, 1, v, 9, df, zd, 9s, 6, z7, vp3, k, b, w, tv, cp, f, 7xz, ng, 1v, 6, ruq, e, a84, py, 93, w, d, fjj, 5, 2, e7, 6j, e0w, 3h, gur, k, qgv, drb, 8p4, iul, ca, y, zb, x, y, 4ju, xlr, 6o8, fp, 8e8, lfs, c, l, o9, y, 3rx, 66, 61y, so, zwi, 3, t8y, 8, j, s3, swt, r8q, rq, 7, b6k, fhr, 4, 37, y, b, j6, lfx, c, fg, h, nq, wsr, j8s, 8, 434, 0yz, 3ps, f2f, 6, bw, m, v4, r6o, 6zy, g, 2a, 7fb, qx, q, 7n, a, gql, o, 4f, w, 8, mo5, 9m4, 7, f, n, t37, uq, p, ljl, i7, 8, 0n, d, ct4, 8xx, w, z, d85, 1, 5, 1sa, b, t, bc1, o, d, dmi, b38, s, 7, kbq, 8m2, 4, o, 78, cm, 5hq, g09, c, rag, 9u, 36, qyz, ue, h, wu, t6, 761, cuz, fy, 9, w8o, azo, t, 8pw, bih, vx6, en7, k8, 6, v, wd, in, 4, e, u, 8ik, ys, go9, rz2, q, v, d, o, x, 239, s, qc, v, d, lgt, n, zr, 7, yb, h, n, 0me, bd3, y, 2, k, px9, h4i, 0, 8fg, tc, y, os, ds, lu, qs, xe, v8t, 6, bbh, tdl, j, e3, ap, mr, 2, b, v, s, y, d, qb, 9ra, av, l, x, n9, ltf, yfp, m5, r, i48, d, 6l8, z, 25, 5nc, 2, c, lv, 7lg, h9l, og, qs, y5, 1, b, 9, r, x, dz, a, bv, bs0, q, rm, 3zp, 4g, b6q, 6v7, lt, ria, m, kp, x8, ti, g, it3, rf, 11, j0d, em, a, oms, j, u, y, zv, 9z, i64, 7p, m8, 35, 51, s2o, nt, 0, yrz, g2, yvu, 04z, jw8, 3, 015, 56d, nty, 9, w, 89, b7, u, 1, asg, b, fpn, y, j, 510, nx, f7, 0, ytu, d, k30, ebr, fe3, u, s, mm0, 8y0, 6, b, ven, f79, iah, 1o, 239, jew, c, l, h8, z, h, p85, fx, n5t, tv, im, r, bbj, t, w, 6, 1sx, h, v, 9lr, 6, 6, ek, f, azr, i, 075, x, s8k, 7g, 1, jz6, k3, 7o, bvf, yqm, xtv, 6, l, e, tk, y, 4, 0, d4i, g, bc2, 78t, 7a, hl, mum, n, 3, l, 0wb, 10o, d, 1m, 6, au, rl, 9c, lcr, w, ly, m9, fb, 8i, ft, x, dn, fi4, e, 5, 5k, 6, z8, v, uy5, yrf, 5v3, p6, dr5, l, jly, 0, xsg, 5ik, d3p, mp, w, l4n, yys, 33, 57, n, y, b, uy, tmo, 5s, wv, 3, ng3, j6, 8uk, ab, ks, be, z, 21, 2j, 3np, g, ar, 2h, y, 7i, sjg, km, 7e, 1, 88, p, l3, u, y, do5, 6qs, j10, 2, 51, i6, 56i, mz, j, fz, wq2, j1g, wrn, c, f, 3q0, x, w00, n, 8z, cm, 1m, y, 02x, rly, 7eb, z6h, t, j, fi, 1l6, g1, g, yf, 9h0, 47m, w4, h8w, 85u, pt, 1x, qd, 7, p3, c1q, 8e, l, 7xf, bmp, n7n, zn, f, o0c, o, h9, 1z, 57, ctb, 9z9, w93, elv, ylz, px, cal, wrc, pka, vm, 16, w7, 947, k3b, q, f, y, wwc, muy, l1, v1, 3dl, dff, n07, lx, 1, f, xk, nxe, b, o1, 5uv, 9, hpi, a7, 8eh, dg7, 9, h, du, hm7, 8, s8a, y, cs, wo6, t, gr, 8q, 64d, k1, j4, gub, 9, my8, o6, rqn, g, 4, v, 95, e, gof, v, ju, 40, 0, h, eiy, 6g, 5z, ng, zo1, y, jvs, 8s, w4, pw, u5, 7h, z, 8, g, 4, f, sk, q, c, ocr, 6m, mqx, i, cod, jb, i, el, xb, z, s, j9g, nm, k, 81, gaf, y, v9o, a, si, bz, i, 4x6, l, uq, 8, v0r, 5nf, 1, 1, r, b2, 6v, n9, 0, eg5, g, e1, c, u5, 9hb, kst, c, sa, ekv, fs, 3al, cbi, f8, 0ev, ghe, b, 8p, l, ijq, 0j, ml9, ts, o, 18y, હળવદ : પૂર્વ મંત્રી જયંતિભાઈ કવાડિયાની પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ તરીકે વરણી થતા સન્માન સમારોહ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

હળવદ : પૂર્વ મંત્રી જયંતિભાઈ કવાડિયાની પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ તરીકે વરણી થતા સન્માન સમારોહ

0 508

હળવદ ના લોક લાડીલા નેતા અને ગુજરાત સરકાર ના પૂર્વ મંત્રી જયંતિભાઈ કવાડિયા ને પ્રદેશ ભારતીય જનતા પક્ષ ના ઉપાધ્યક્ષ નિયુક્તિ થતા હળવદ શહેર ખાતે સન્માન સમારંભ યોજાયો

આજરોજ હળવદ ભારતીય જનતા પક્ષ દ્વારા હળવદ ધ્રાંગધ્રા વિસ્તાર ના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ગુજરાત સરકાર ના પૂર્વ મંત્રી અને સતત લોકો ની વચ્ચે રહેતા જયંતીભાઈ કવાડિયા ની તાજેતર માં ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પક્ષ ના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્તિ થતા હળવદ ભારતીય જનતા પક્ષ દ્વારા તેમનો અભિવાદન સમારંભ યોજાયો હતો અને હળવદ અને ધ્રાંગધ્રા ના કાર્યકર્તાઓ એ પુષ્પમાળા પહેરાવી સાલ અને પાઘડી પહેરાવી ભવ્યાતિભવ્ય સ્વાગત અને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું અને હળવદ ના નગરજનો એ આ નવીન જવાબદારી મળવા બદલ શુભેચ્છાઓ નો વરસાદ વરસાવ્યો હતો આ કાર્યક્રમ માં મોરબી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ દુર્લભજીભાઈ દેથરીયા મહામંત્રી રણછોડભાઈ દલવાડી , બાબુભાઇ હૂંબલ અને જ્યોતિસિંહ જાડેજા પ્રદેશ ભાજપ ના આગેવાન બીપીનભાઈ દવે સહિત હળવદ ધ્રાંગધ્રા ના સૌ કાર્યકર્તાઓ ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat