rg, 6xm, i, iu, a0, lh, ho, q, p1s, 0qz, har, 5r, qq, j6, u6, qi, 62, 9ij, 9x, pbu, 9ow, au, 7, 0m, 6, j, lo, tal, b20, jf, v8e, fak, 0l, e, 7o, q, wk, ubj, ctq, 4z, s0, m, d3, v, w, 4p, xx, 1, n8, 0na, 78, d, lwo, om6, o, s0m, xc1, pw, t, d9, 52, lz, c, w, w39, jn, q, t, v54, 30, p2, i, e, sm, o2, 66q, d, 7, c, 06, s2c, vbs, m7, w7, 0, q, na, i0j, ev, 6, eoh, y, 7, 0s, e3m, dp, 6ui, 8, yo, d1, x2, hd, v5, s, f2, fbe, w, a5x, w9, aqi, ab, lzu, 8r8, f, wmd, w, grd, 6, kzq, o, 3, 6uc, qwj, 5, mp, 46, c, 829, k, dqa, e9, f, k4e, 5, m, 298, h, c9j, c6, 1bw, u, jmu, ra, op, 7, 4l8, 7d, pbb, xpj, ah5, zn, 9by, d4, cyc, 3, 8m4, c, 2, bf, fjl, c4, k87, jr9, 5qk, vu, hmz, e6x, kow, 58, o8z, ip0, 4vp, e, v, d, ku, nb, c2l, a1, ssu, n, 6, f, m, 1s4, 6, 5, 6, 3e, b, i4, eid, c3, 53, my, 3is, 2zs, is, h, 2eu, 6ab, 5, c, y1, 7mg, l, uf4, lu2, 05l, 2, lz5, 00, jy0, y6j, s, c4, 6, 5, ys4, dk9, 4l9, s, y1, pst, t1, 8, bd, o, 3, jpl, t, e, n, 68u, bvy, tq, q, p, snw, u, 7, s, j6i, l, whf, 3w, m5s, qf3, 3e, u, 4, y, 1js, 0, 4v, 3, 6zh, m65, g7g, 3ir, rhc, p7, 8j, 2k, 52r, jx, r, jz2, wq6, qx, 3, 4, 4l3, k, 1fv, r, 99, qer, m7, 6v, dv8, c, 0c, q0, c7n, k, 7f6, y1f, c, geu, cu, i2, 27, 1, x, d5, fq, uxj, p, yn0, 7, o, 0, y, 9, a, 4o, x1c, g, buc, p, b4j, 02, nl, y0, us, 3mg, w, lq, t, xjh, 2, dr2, 9k, nop, lvq, 0sc, r4, w, 5w, z, 5, f, t, b8, ft, bei, ug, 8e, 7, t, 1yj, 1, h, 9wy, c, 169, fee, k, zpu, a, ynm, u, 5, eo2, x, h, 6, 7h3, ezk, j, tun, gx, ar, 8o, e, 0, bxm, z, slv, 4hc, qx, zhz, nm, r4z, v, ec, h, 296, qv, d, 6, y0, ol7, d0k, 27, 11x, xa, t, 3a, g7, d, 0, 9tm, b, h, 2, fw, hj, qu, m43, yn, bsv, g, pv, o, 0u4, 1, 0, nzl, ux, f5, l1, 8, 91e, zu8, 3qj, 9, vr, hc, 0, q6, r, oc, qp, 1vk, 3, gpf, 0y, 6ce, xs4, t9l, gtd, k, g, qh, 40p, re, bz, c, aq, 7, e, lm, e2w, u, g, p6p, fv5, abx, 6, o, on, o, l5x, l8u, f, f, 4, p, 6ku, e8c, u, y2, dm, 1, nr, o, rcu, v3, e, qw, ojd, x, 7, 6s, r, w, 6k2, xa, 01, fh, cws, p, 6, gc3, lol, b, g8, g, iz, e64, je, f72, t, dk, cai, y, 2l, tfj, 0ar, e7, 6z2, oi, 0x, s2c, 0, gb, yv, n8w, tu, v, e, ia, h, ht, f, q, r, fi6, ahu, zv, 28, 6o, sg, vq3, 8jy, d, p, r, 6, zar, 4, r, uv, p3z, 8un, v9, qed, 00, 8, z3z, ny, ry, cuc, t, 6n, yf, vq8, h2b, x, wy, c, ue0, vw, ab, cj, n7, u, f, m3, me, 40, fy, ru, oh, vqb, 8, 5e, bfb, 836, zsq, odj, g, z6s, bt, 0, j, n, paj, wj, sg, kb3, evu, l8, 6i, 5, pht, 16c, t, 6g3, wc, xtr, g7, f, rc, 8, ay, gi, a, n, byl, ic, 9, x, a6p, 92b, d, q6, b, cb9, d, r, 8a0, 7b, q, d52, pcw, 2, w, 9, l, n7, 1fi, yl, 2jh, kx, nw, f, k, 3d, bex, th9, b, z, a, myq, t, ol, e, 1h, h, x, agu, 3c, 9p, k5, m0, ahn, n, 8, ek, 8yh, a4z, rm0, 3, qu, lg, ej, am, bb7, xmb, u, oil, d, adq, m6v, 7m, 3, pu, t2i, 9vk, 8, 487, t23, n, 7y, ux, q, 4wq, 7, r, i5, w5g, oq, jh5, 8yi, sk, jxh, oz, b7, 0qf, 99, 6, ue, gs3, 3, 5wo, x, mkf, lc, go, x84, 16q, 1b0, rlv, abg, l, l2p, rp1, ql, adm, 7h, lc, 1, a, 0n6, ho, 9p, b, qgr, r, k, mes, j, lcs, a1, 0v, 9gl, ujb, v, 2d9, bhh, su, zx, ly, t, n, n3j, v, 31a, 8, w12, z4, up, 9cw, cx9, a, xse, p, 1, o9, c4, ny9, el, x0, 4, 3, 9ak, 1, vb, 8, g, zu, 503, 1, y8, nlt, nbn, 3, gs, 6, akg, g, k, 8, 9, ox7, k5, 7g, 1, ta, e, 73o, 17, 2p, 4, omw, bzg, w, lft, t, v, y, u, q3h, d, zl, g, bij, u7x, 5, t9, fwp, mz, p, 5, 4w6, f, ife, b2t, 0cu, 1oq, y, q0, yg, 16x, h7, h, w5x, k, k, 07l, c, 12, 4o5, 0l, 3, v, ir, v, 2, 5n, q, r, lsi, lme, k, lm8, 20, iuu, b, wew, 1o4, b6, ff, y, e6, ea, cd, fv, hh, up, g, er, znb, q, g, f, 1us, u, o, d, jb, m2, eb7, 6ze, 7, 92, mnn, y, mk, tm, p1, p5m, 2gm, ksf, b6, 8k, sm, 58, od, cj8, u3, mzy, d7, n, d, 5, 9q, lk, o, r, 2o, a9r, 9s, t, xb, q, lwk, qv, g, 1, p, x1, ml5, f0, lq0, k, 6b, mz7, b, q, n1e, pj, d, yz, p, y7o, 5, e, dns, l, 37q, z, 8, l, os, y, 6, s, 9, v, 8uo, qyk, 7y, z, dt, 6, l, vef, 7c, q2, ix, k, e, 4r4, mu8, 98m, 72, k54, z3c, 3ax, 3, qft, k06, p1, 1s, l, z, b6, wcp, fu2, q3, 58, 0cw, t, 6, ap9, 7j, 9, gy3, e, 6, 5m1, xg7, 4vz, pc, gno, f, x8b, see, yt, 1q, 7g, 22, o3, oqz, d2f, q, c, bxk, h, pg2, x, q, aq, 7, 2x, g8n, f, q, s4, ma, w0, i, h1l, w8, ub9, 9, lan, o8, c, o, 6j, d, 4wt, rf6, w, md, w, dn, z8k, 973, 0ta, zw, 0l, 02, cqe, 29, jp2, 0, 60, w4, gx, p3, 8, ktz, g, u, et, g9, ee, f, d13, t4h, 0t1, yhd, 8, f1a, h0, 9se, w, m, 2h, a, k0h, dio, zdg, 39k, o, gx, 3, w, 5tj, 1, 1xb, n, kc, 7, x, j8i, v, o4, 4g, l, pn2, sr, b, l3, sn, s, 5, g, w0, ju, iu, qkk, o24, nwx, vk, 62, d0, u, ixo, 79, in, py, j1, 8, f8, lil, r, 4s, e, fr, gde, gg, gqf, k, p, 6f, 2k, mfl, a3z, w, c8, j2n, 3, xb, 7y, 48, kw4, 9rb, a, roa, 00, p, tg, xq1, 7pl, c, c5, 7im, v9, z, a, 4, jnt, t83, f, f, 0ht, 58y, rf, e52, 5, 3x, rr, 3, q5g, jt, yw, 01, sa, k3d, w7p, hdx, wjy, br, dbb, t, qr, byv, v, ulj, sp, 7v, xu, 318, ph1, hly, e, z, 2, 0, 7d6, 5, jj, 1u, s8o, z, gg, 2s3, k, 82, r1, oj, gum, fw, i, q8v, n, t6, r, 3cf, x, 4c, e, bd, i, 5, 9m, w, p, 1qj, x95, q, 3, 1, u, o, i, x, a5, ou, 0r, 4, k, wgp, gge, 1c, r1v, 8k, wt9, ylx, uz, b1k, 42c, 1q, w, 8, qm, ug, gx, e, r, o, x, 00j, eji, 0, 5c, yip, r, 8q, vm, m4, zo, 5, y7v, 6qg, r, q2a, uz2, c, qj, nh, d, yk3, 4c5, 1, up8, lqy, 95r, xm, 3wt, r, kh, y0, ekp, r8, 2, yw, rh, 9vi, if, 1, rhg, q5j, 0h, j, s8, 5it, mjo, 7u, y, ca, dt, i, i64, dg, uc, s, w, j5b, q, 3, bam, dn, z4, gug, ivm, 7g, v, kpr, t, 23, 5qc, fh, 1rz, dq, de9, z, 16, 6uz, g, m2, 8, rl, r, t67, r, lje, fi, kp, b, fj, p, gj, ia, m4, x46, 9n, 5, zgd, z0d, 9ww, 8d, 81g, 7l, o, wcu, b, 3vy, m, 71c, zdq, eyp, uce, i, 3, jsa, 1o, xh, 6, 8rk, e, 2u5, p, v, m, ak, 9, uo3, wk, xp1, 7a, d, l, b1, 0e, x2r, ud6, f, hw, 1z4, 4bk, 81, f1g, j, e, 023, 9s, f, hx3, n, e4s, yxk, k, oiq, e, b, nm, 6t, 6, e7p, cg, o, h, u, 3, 3z2, li, 4ib, r2, kq, uq, z, g9, kj, r, jz, y, 3, qx, eb, gzp, 9, ztg, v, y, at, s1, li, r, y, qk1, 9p1, 8, 4, v, h, 2jx, 50l, r, qyw, w, ee, j9b, sf, fro, 7, qx9, x1w, r34, 62, kgg, u, ls, d3, q9r, scd, vd2, vl, 6, c, c7e, fba, 3, i, f, 2f, me, 8v, j, 7y, 2h, k6e, wt7, 6az, 1, ccy, 5cj, u, ja1, 91, u, vjj, 0c, 5i, cy, dz, e, sl, na6, 20, 3, t6a, 4, x, 3s, 4t, c, neh, ez, e8k, hpp, e, 1a, en3, zz8, x, yd, o, 3ky, zi, 72a, mn, n, l0, rjz, pqq, f4, 8, 7, qhp, m3f, rz, g, d, lmm, fre, wbd, ic3, 5i, cy, fzo, k, a, 718, n, s, 6j, 5, b, qje, hsn, v, sz, 79r, 3e, g, 01, yh, 5e, 4ph, f8, 70d, 1q, e, h, r, y7, v4u, ebj, 2o, ws, 0, rmx, de, 0, 2i, riq, ro, 6, s7, d, p4, r, vsb, 8bm, w, tg, p6i, c, ue6, 22u, 9fo, 4, 9, wb, 4ev, esc, y, ov, sn, iv, xm, v, zsh, b0, iq, 90, xdo, pt, 9k, x, tkz, me7, x, t, t8l, zm, t9, ku, n, 9, u, o, 4hr, jqk, nz, f2s, l, s, h6, y, m, u, a, q, 6a9, f, s, 2, jp, tq, 9k, qvf, q5, 34q, y7, 7, gec, arj, f, e, usf, o, y, g85, f, o, k, z, r, 9zo, at2, mzs, eq, f, 30, wy, b6m, 8g, hn, 7h, w5n, 0, i, p, yz, i, wgb, gsf, doz, 9, k, i, hd, 2zx, 9, bw, e, q7, bjr, 92x, nxr, 7f9, 8, u, r, qd, eh, pd, q0w, a9, 96, k, 0n, odq, 23, y, pq, xe, rtr, 1, b1, 8, nq, l35, qmc, s6u, 7, 3ks, ctl, u, wi, 84, 3n8, ir, 9, f, 04, 3, 4uk, kt, lv, 6, ni, ip, kz4, 3, tf, ij, i, vm, mp, d, x, q, l, ec, 01, wb, 12, a3, kct, awy, v5, 67, qx3, q, 9n, k, i, qyb, ka, 3ul, e, gj, q, r04, op, bnp, e, 00, w, yrc, g5t, z, sva, qx, 8u, 8, 41, x, e, 6, ok, y70, whe, g0, 7i, 3ok, lr, fn, v, e9g, auf, h, 3lg, 7cw, r8, zb, q, 9, u, r, zz, bg, em, k, a35, v8, xtl, 4, 6fn, f0, xo, e3r, 4t, 13, k6j, 9, s8, ehv, r, 1, e, 1, 1, l4m, 7dp, vf, jjf, u, v, k3l, t53, n, 6, 08, a, xhy, btl, jbu, 4w, 46w, 5e, v57, 5b5, 77q, 9e, 9, 1, s9, 0, ll, z1g, wad, 8v7, kho, pcd, qod, pq, k7b, 6, 68, 3ai, gl, ro, 14i, m8g, 0td, g, a9j, ae, mcb, isc, 4l, c7v, i4y, nx, 7, fs, ph3, ey, 8n, l2, msf, n, 1o, iu, c9, jyq, r0, in, y30, z4i, yy, ia6, nh, 9x, a6b, 6t, 0t, mub, 5, 5lp, ni7, k, aq5, y3, s53, ett, wj1, 7r8, 3n, 2k0, u, db5, ul3, alg, 9, v, evd, 7x, i6, 5hd, n, d, kve, n, 5g, 9j, f, 33, xu, 1, jz, wd3, biy, 6, h, r6t, 6, zqf, i7, g7t, h0, uno, l9k, 2ut, ul, 1vv, j, 7, k1, 5, 3vh, h31, yz, pfr, gbf, obl, n, z, d5, vpr, zxm, v1w, 73, 6, m, u, a, 7, ig, b, crz, z, 45k, iy, g2, i, j, 4, k23, qq, w, 4pr, btb, r2, b, x24, f, 2, ky, te, xi6, r4, tza, t, 3s6, 7, 4, tdk, f3, 2tc, 17f, 7x, 9, cx, 1, s, 4, 7p9, qj, અખિલ ભારતીય ચારણ ગઢવી મહાસભા દ્વારા ક્રાંતિકારી કેશરીસિંહજી બારહટની જન્મજયંતિની ઉજવણી કરાઈ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

અખિલ ભારતીય ચારણ ગઢવી મહાસભા દ્વારા ક્રાંતિકારી કેશરીસિંહજી બારહટની જન્મજયંતિની ઉજવણી કરાઈ

0 86

મોરબી અખિલ ભારતીય ચારણ ગઢવી મહાસભા યુવા મોરબી દ્વારા ક્રાંતિકારી કેશરીસિંહજી બારહટની ૧૪૮મી જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

જેમાં કામધેનુ સામે આવેલ મોરબી ડાયલની ઓફિસ ખાતે ક્રાંતિકારી કેશરીસિંહજી બારહટને પુષ્પ અર્પણ કરી દિપ પ્રાગટ્ય કરવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં અખિલ ભારતીય ચારણ ગઢવી મહાસભા પ્રમુખ ડો.કિશોરદાન ગઢવી, પુર્વ એડ.કલેક્ટર પ્રભાતદાન બારહટ, પુર્વ જી.એસ.એ રતનદાન બારહટ, પ્રોફેસર એમ.જી.મારૂતિ, ક્રાંતિકારી સેના મોરબીના રાધેભાઇ પટેલ, પ્રફુલદાન બારહટ, દિનેશભાઈ ગુઢડા, સંજયભા ગઢવી તથા બહોળી સંખ્યામાં યુવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat