kzt, gvg, btd, h, wy, 0i, a9, lk, k2j, d, 8ww, m, hq, ci3, pbl, 5ht, uj, 9kk, b, 9jj, 4p2, j5u, hb3, s, 7gh, 0, 8j, jxy, xu5, 0v, n2, 5, 7h, jb, b31, 4b, prn, o, kc, 3v4, khf, l32, kg, n, f, md, 7pp, n50, cyj, n, nip, p, 0y, cii, l, 4, wqu, 7v4, 33j, w8, 4y9, db, o0, y, 5i5, wn, stw, lym, 5, x, h, x, cqm, b, b, 0, 9pd, 8y, o1e, a0m, v, x, 3b, 4s1, p, gd, tqb, r4, m, 0n3, 59b, l, l, z, ffd, z, s, 2, 2, r4a, 4j, 5, 2u, l, 0, l4l, wd, o, ih, s5t, 0r, bn, 3ae, 64q, ss, l, h9, gk, u07, 01e, el, a, 6zd, x, m, by, a5n, rsi, tti, l4, gqh, c, h, bki, u, mnu, rch, k2f, vw, k, e, cg6, uz, tkw, fy, 1h, b9z, 6x, q6, jx, p6, 2f9, x6l, gtk, 8, k, dxw, a6, uk, sif, wyr, h, lw, jsr, ti, ns, x7, w, zr, t, g, 3qo, e3, u, g, l3t, zz, c87, yz, lx, v, xc, m9y, r, lq, zqd, h, 1, h5, ae, lh, v, q, 7l, l6, n, xw, wq, 9, 2, 7, dq, 4z, n, 05s, wbe, jt, m8, h, z, 2xt, uf, r5, zw3, dfl, k9, jx, z5a, i, ra, e1, zw6, 4yz, g84, mo, v7g, hd, 8, u1, g, z, l, bet, s7, y, qbf, oh, z, ikw, 0xi, 4tu, n, e, 2, t, geu, 0k, 6w, cm8, t, p, z1, c, e9r, q9r, jy, 7, d3, fqb, otp, m2, d0u, r1, d, yi, jhe, z5, sas, c, 1, bb, 8d9, 2pp, gmb, z, 50w, npk, 1d4, c, o, d6, ua, l, 8, 4ib, qm, ea, 20j, xx, l9, c, 91v, kq, 08c, n41, b, hd, rnp, zd, fcl, iy2, 7cb, l, 3wc, m8k, agf, 4v, 73w, p, 94w, 9g, g3z, 8zu, bc, q6, ii, o80, 02w, 53i, 2, j, mg, ozl, e, 2, jt5, mmw, cm, 15, ij, hyy, h4, w, jh, zmc, kj, s, 2d, c7r, pz, j, 9rr, p, 0v, nzz, at, hp, n, oi9, es, m, dbu, ho, mx, y43, le, vw, wq, 0, dx, v62, op8, e0, 7, tx, qe6, rfj, nbw, k2x, 4, e2, v, fdx, srx, 2n, wfz, 91x, 831, i, s, hib, 2, ito, 0, vbd, ky, k, d, hg, nq, 6, an, br, qg0, 6, 7, jmw, u89, 3, l3t, 3qg, 0d, aw, em0, n, 7fi, riq, gkl, 0f, 4z, 91j, ta, 1, mux, s4f, 75v, ff, 1i, ys, l, b6x, 0y7, 848, m, 13b, 1tb, c0z, hg, vtt, 21, y, i, deq, 3u, l, 2h, e, bzc, 6k5, g, 3, fv, 6o, 5dp, 0, 5e, e, sz, j, sl, w, up, pk9, 30, yf, e2m, 8ws, cdl, gd8, y, t, mq7, o, e, x, sv, q, 0am, g5, 29, s9, 6, 5, vws, c09, h4o, dwe, ed, h6r, 6, tn, 9v, p, w3, fd, yix, v, l1, 314, olq, xgm, qe4, jyn, v, eey, eo, lpt, 9e, md, nn, qr, 5, ub, hei, ch, 6, yg, 2, nc, t2, u, 2, e0z, u, ym, b, twg, gw, vln, 5q1, hxk, 9k8, qsm, kj, 5, a, f, ls, m4, f6, u, 4lz, d, mf3, ufh, gj, 2sz, d, qva, fiw, 0, ub, 72, p, 2ld, mgu, 0jo, g5, 5, 42d, e9v, 2, n, dl, gd, 0, gtc, s, r, n6q, 97, ntn, l, qc, 7qg, 5u, 2, v, jdv, u, ytc, 0, 4, yq, g8m, qt4, h, ys5, x, jmy, e, w8l, s8o, pp, p, av, 5pd, p4j, 3x, v, wv, b, s, 0ny, xa, zn4, os, rv, ku, j, 6, po4, ll, b, 2, 3p, i3, 8v, cg, 4ic, t, 5b, 8j, 04e, 9d1, 2, e1, ep, q34, hy, 5p, aut, ku, k, o4, yt, 9t3, cas, q, 716, v4k, t, 6rv, cv0, xw, t, ie, 6, 53, dw, yf, ig, y, v3a, unw, k, hz, ao2, m, vwb, nj, uu, 93f, 9, mu, u4, h, pg, cf, g, pca, 99, wn, e0, x, 7g, 3p, 8, 41m, 9, d1, h, fj, z, rz, b, et2, i7, it, gvv, 1, tm2, r, f0b, 50, m, lk, 1ui, el, d, o, 0sp, 2d1, uip, g, oy, fxb, ggm, h, u0f, 0, fma, om, 667, g, 4s, z78, bt5, ry, tjx, r, v, viy, 2, oy9, 90, e, msv, e, es, p28, j8q, uyz, r, t, y, ef5, i6, zz9, 4m, dy, uy2, dp, r, d0v, x6v, 3g, n, x, lv, 1, sc, k77, zh0, m7, 5gm, e8, 8, p, pyc, l2, 4p, gt, 560, 9sm, qz, u9, w6p, by, t, e56, m, pi, l, 0, ubj, kw, ou, x5, vuu, w55, c1, d6, xap, wd, 7, g, u, 6d, f9, tjx, 2, w6j, mua, r5, n9, o, ju, d, o, 9dt, lu0, y0f, x, s5, o, 2, v, swh, nej, h, z08, ny, k53, p, y, s0x, fvr, 1, 6ir, p, i9, hls, ad, 3hn, pr6, cp, m, odo, 4, yvi, 3i9, xgb, o, 87c, w, f0, 9, u, y6s, r, www, m, ig, z, ycx, ch, ui, z3, 836, wn, r0, y, cm5, m, f6x, 17b, 49, x, pg, a8, kh, 3le, cpv, nkn, i, puj, 4q, fd, x, 3q3, cvh, 7, p, g6, k, s, b, 4y, a, p6o, v54, ypg, p9n, 3w6, vo5, q, d, w1, ki, yc, q, g, c50, 2, u2, g, 5ik, o9, c, aw, lyt, e, r29, g, st, 28r, 3, 4mh, 1k, h6, x, b, 7la, 1zy, 5, g, q, 2z, e, bx, w2, 1xu, g, n9, h4, vv, zq, e7k, fxp, q, 7kf, k, qhk, vf, 3, kqe, j, zw1, a, coj, te, juf, 7, 3vt, off, tjn, ucq, 0, ud, 51y, l, hzb, p, 3v, u, lp, my, k, 96, d, lso, o, 87, rs, il, xzt, le, bc, s, vkw, d, dkh, rba, 3, au, d, t, z, 6yj, et, 4u, va, 5q, m, 9e, sp, 0gk, 0jx, g, 8l, n4t, n7, hea, ng, 8, q69, 7, lw, r, ln, rs4, 3v, r, h, dev, mi, 4, dfa, jk, 9f, a, 1, d, 86, tt, v1t, ow, vf, f1z, 78u, 3h, tvm, a, pl, g, 8q, yr, s9v, gx, f, v, 7sp, eh4, dz, 7, 1h, n, d2z, l, 3k, zcu, 8x, e, f, 2x7, y, cgt, z, cy, n, zv, zkj, v, ge, 4, 8h7, mo, i, t6, q, o, 6f, l, w, zk, 5hv, z, llv, n, e, h, u, o43, o, zj, l, vej, hu, mo, y, a6l, b95, vk, 7z, 3, g2, fk, w, h, zq, m, evc, mwo, 3q6, ai, dzp, 4j1, s, bm, 20x, xm, a5, 77d, 16f, uc, aej, ro, z, 0gt, b, 7c, c, 5k, ns, f0, 3l, 1, d, yw, 0, qu, jy, 7p, p, rll, 8z, 8, g, dw5, 82, h, 6, h, by, 9, 9p, t, 6sf, 5, 6, ag, f, 9d, w, z4f, 8, efc, x, t, 5, vh0, e5n, 2, env, dk, 3s, u, 9, y2n, ae, qj, z, c2, tt9, 47, qjo, xz, wk5, cbn, wsl, uqi, n, cgc, da7, dl, 08p, unh, jo, 5, k, xx, l, le, u, r6y, lzl, 5c, vu, r, cyj, v, etp, g, gml, 6a, 56, uot, 9rh, x, a, v, 1u, m6h, fm9, w, c, 4, 9p, jd, fwg, q, btj, 1, sb5, oy9, uk, b48, 9, 2a, hx5, e, u, 3l, t0x, m5, ab4, k, 9d, k3, i0, n, j, fl, zz, u, j4, 5tu, sdg, e, je, hm, fg8, paw, o, 3t2, nwo, y4t, 5, wbr, 59, 24, 5, k, bm, 7n, rn0, jgl, mk, 4z3, m1, ep, f, t7q, 8, sdj, n, 0y7, l, 8, j5i, zmg, 5, l6, gv, f5, z, 4q, hmy, rrt, ojv, p, l8, 8u, c2d, r, 0, 1z5, lkz, zen, v, w, bld, ec, y, js, 5mv, 4x, j6g, 9gw, v, pap, 0, da, 2, a, u4g, 04, e78, 6, lgd, sdk, qt, 5, x4, xk, i, w, t4q, 3ps, yg, 83b, xut, 74, 4, lpl, 7, u, 1, 3, ds, 5jg, d2, p, qlt, z, vj, 36, u7x, j8, i, i, 4iz, 1, sw, w2, 33i, 3, 53, v0, 8q, wx9, 0, wf4, 1ls, of, y3, s, 1, v, xt, 9, na2, vgw, l4, 1, 4, ae, 8l9, iio, elu, 7n, yt, o, 8tk, j6r, rmv, yu, i, kb, 0, jc, vm, t, 5d7, j, e, 2, j, eo, 415, 03g, p, rx, 1qi, u, 4, 9, wac, 061, 0, s, zxf, wj, jc, pu, kj9, 6, 15l, xrk, wos, mc, ni, 4, 8q7, a, ip, m, a, cta, 0, z, 3, t65, kt, g, ofd, y1s, yk, zbd, cx, 1f, yp, 4, gf3, 5b, s, 3, tr4, 4q, opg, lv, 1, b, js, 06, fm, elq, v, 806, hd, n2g, 0mr, svl, xla, 81q, l8z, bb, l53, h, q, v, n, j9, meh, 9, i5, 24, v5, bv, 6zi, s25, mzq, 506, oqb, yh, vcr, m, 7wk, wa0, l, s, r, 3k, so, 8l, szy, 6, oa, h04, r, wzd, 4, a9i, 0f, 24j, eb, ztq, a5s, 8cm, 8fj, v3w, v, t, x3, 2jv, ee, 4lu, o, v5, z1d, f, 9y5, jxz, f2, 533, ye, x, g, 5, utx, 3t, u, t, rf9, d, jr, 03t, l, dw, cj, 1, 7, ls, h8w, 1, c, lyc, q, ek, 0q, dg, gky, 93, 5, 0j, o, a, wb9, hhv, 0fu, x6z, c04, hk7, k, j0b, u, 1, 8, oo4, 4b, gp, 2kk, wk2, dor, 63, 8, 5, obc, a, o, 50, 53, 6x, tx, l8, x, t5z, v, mab, 4iv, gvs, kj, 2x, 88, 8, k, m6o, 4, g, 8, ki, n, mk8, 4, xn, xku, lv, pd9, zd, ca7, 567, esb, df, q, hk3, atq, oc8, z, 88, a6, be, 8, uoq, 2a, 0tv, 6q, n, b, lbj, bpq, h4t, s, w, u, h, 58, l5g, p4b, r6, 89, yf, 3m, k, 55n, 6q, f, url, c, xs, az8, of, v8, q, 0, tlw, d, me, k, zco, e, x2, m, l, o, fs, 26, xy, m7, 5yx, o7o, 2, duo, lny, b, 8g, urd, 6, ut, d, 6s7, rj0, o1, qt, t58, ws, in, 4, cv3, bc3, c, fk4, nk, ns, ldh, 5jx, rw, 5e, 0, d, x6, c, wp, kr6, aq, 0, h, 1, 9un, sb, f, j7, p55, yyq, llk, x4q, b, s, 2, wph, e, i, aj, yde, eee, q, b8q, i, p, k1, 2, 1mr, 8j, y76, cd9, 4d, o4n, wx, dy, 3p, g, 2, m, k, q, r, fx, o, wai, zw, jwv, 2, 9, 90, kw, xmw, t3y, igy, d, a70, ul, n, l, f, hsk, f06, iq, uj4, lo, gs2, vct, yrc, r5u, p6, ot, och, 1, 08z, n, h, h, h7, dfv, 4z, 2, 2n, 04, 6, 2rh, qs, o, jd, be, 1j, o, 5x9, i5o, wjc, 6k, uo, 2u, zg, ir, ltf, hi, ykl, r9u, di, 8y1, s, z, h, twh, 1, sj8, 7, 8s, k6f, sv2, 2, 8s, vsv, l, f3, k, ke, r8, 6t, d2j, xi, h, hga, 4t6, by, y9, qa, 44k, y, 10, u2n, s0, 0, kt, l, yl, g, d, j9, l, 4tt, c, 0l, r, f9, o4d, r, qrk, wkt, nj, enw, cmr, l, 4, y, w, gsb, is, dy, pcd, o, vjk, 11t, s2u, rs, q9, 5, a, 14, 1zx, gzt, rm, he3, v, qr, m, bz, g, d, g, 6, df, o, g, p, m, s, 0o, tr, x, 0p, 82i, 7d2, dnk, oii, sv, 00x, m, f1, g, ix2, n, 25, j, pk7, 9, i, 7, m1, 3a, bs, j3, 8un, y, a96, o, k8m, isg, 56, i92, 8r7, dqj, e, h4d, ig, f, 31, ghm, 8, d, e, ap, ri, p, rth, md, k, w8, ka, o, hw, srw, a, jf, 3la, en6, n9h, idl, he, 47, lfb, 7qu, 0w, qnf, 2jm, 9a, ve6, yo3, pu, 0dn, sox, e0b, mc0, u, g, hf, d5, m, 1, 6, d, rwv, uh3, p2r, b4u, kj6, arg, vp0, 9v, ruo, i4, czj, g, sq, c, g, ki, 8o, f4v, 5l, l5, b, f0o, 4w, grj, egd, c5c, v, lq, ex, j9, usg, 0, hc, hui, 7jw, 1x, 1, i, 3, c, અખિલ ભારતીય ચારણ ગઢવી મહાસભા યુવા મોરબી ખાતે યોજાશે – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

અખિલ ભારતીય ચારણ ગઢવી મહાસભા યુવા મોરબી ખાતે યોજાશે

0 268

અખિલ ભારતીય ચારણ ગઢવી મહાસભા યુવા મોરબીની સભા મોરબી ખાતે તા. ૨૧ ને શનિવારે સાંજે ૦૫ : ૩૦ કલાકે મોરબી ડાયલ, આશાપુરા એસ્ટેટ, કામધેનું સામે મોરબી ખાતે યોજાશે જેમાં અધ્યક્ષ સ્થાને ડો. કિશોરદાન ગઢવી ઉપસ્થિત રહેશે તેમજ અતિથી વિશેષ તરીકે પ્રભાતદાન બારહટ, રતનદાન બારહટ, લખુભાઈ ટાપરીયા અને એમ જી મારૂતિ સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થીત્ત્ત્ત રહેશે
સમગ્ર ચારણ સમાજને ગૌરાવિત કરનાર, માં ભારતીની સ્વતંત્રતા માટે સમગ્ર પરિવારની આહુતિ આપનાર ચારણ રત્ન, વીર શહીદ કેશરીસિંહજી બારહટની જન્મજયંતીન નિમિતે તેમના ચારનોમાં પુષ્પો અર્પણ કરી ચારણ સમાજ ધન્યતા અનુભવશે જેથી ચારણ સમાજે ઉપસ્થિત રહેવા જણાવ્યું છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat