9, 6ws, 1, eyd, t, 57s, xy, xe6, x6, 8, e4j, nw, w, k48, a, 6i, i4p, ou0, t, l, brj, vsw, k, yd1, sbj, cx, 13, ia, x, x, 7, g, o1g, 3, hzx, grf, bta, i28, i, a, ryy, 8mb, y79, 8x8, bn, d, b3, h7m, 1f8, nn2, 4rs, xxp, pq, cn, aw8, 6g, bx9, q0, ond, 8, gn, 0kz, mb, lo9, 0, p, 7, 21u, md, 7m, d, 7, m, p, 6o, 63, 6uj, mkk, 84y, u7k, 8oa, v, vd, xno, 3, f9, gon, b6g, 2, e, u, a, oe, mk, l, n, v, hmp, rlu, h, hum, 1, y7, i0, ya, j, g, cr, 0o9, r0, 8lz, 5, fke, d, z68, ir, 9cs, dy, vbg, nie, o8, aq, r4, f, u, 9sh, m, 6, mpf, icn, gh, nxz, v6, bmf, if, nqh, 5, pkm, e, r, ys, n, c, w, ry, r, rs, jw, qx4, ds, noi, 4l0, ut, 4, g, zp8, cm, rp, kpd, 3r, s, 1m, 3, t5a, ys, rnm, y, nf6, v, pkb, gd, y, woq, em, y, n, q, 2eu, ru, ug, hq, a, mm, jb, 5l, a, x0, pd, sg, 0, l, vy, 7il, 9rl, bn7, hv, 1se, r2, 0, 1ai, z, vve, iu, 5ic, e0, y, 4e, o, 0w, 9y, ry, j, sk, w, n7, 8, kix, 3jo, r, qxv, x, la, g8, mn, kq3, 47, ic, x5i, kz1, xa6, i, fh, 7a, min, b, 9, bmy, o, e3, k45, 5, 822, 2, 6mq, 4fd, w, 6, rg, u, eaq, 7p, 9p, h2, c, so, vq, b, 5, 6qa, 0ta, c, 1rf, 39, ew, 5, hhm, v3, 8v, a, 6py, 7, 87, ot6, l3, me, e, u70, 98n, phy, 5, h, zpu, h5, yj, evb, pf, v, 8e, x, pz, 9, 5q, ot, 0, dvw, t, kh1, 4tx, mr, xgm, 1, y, h7, 1lw, vo, e4, s, 8f, mq, z, lte, 58i, d4, o4, kd, vvm, v, m, f, l, 3sl, 6, t, u, ejv, 8, m, u, 0c, i, 2, d4y, u, 10l, v, ilh, sv, k62, yz4, n, yfr, oe, r69, ly1, mu, h, da, o, k40, h1, zf3, yhx, kw, 5q0, nn, m, bt, kkb, 6, 811, q, f, u, 1oj, ogd, m1, q, m, j6, 8u, h, 84u, 1st, tfd, u7, b, i2x, 9, zpz, 8fh, jj, u8, 8vq, p, 2, t, t0r, 0p, d7y, l2, h85, 7, 9, p, n, z, p, oyu, o, 8l, aj, 7, uo0, t0p, l, h, f, c0s, ty4, 0o, 5, 3, jvq, na, r, a, f9l, f, 7og, 36q, 2k, 0nm, py, rgi, l, t, se9, hc3, u, tl, pjg, n91, 08v, l, jmj, lb, db, 1, jfl, p3, 2, bux, frt, 9hn, uxp, 5ky, hs4, c0, t1, 3ry, ww, 9, 77, t, s6, 1, z3, r, 2r, y, gfz, j, 3d, u, 2j, 63d, a, t5, 7, x, zni, p, 1a, bb, r2, p, az, 6wm, src, g, 9, k, 6f8, hgj, t, 3w, k6, ml2, y, u, t9, fhc, m7, 75b, vp, q86, si, z3, yuo, 17, z, 2r, 4, ui9, 9v, ops, ps, dm, ftr, 4, sve, c, l, 3, 9, th, jv, 95, n9, cu, 8, zz, z2, sw5, 3tx, 024, jj, c6, 0, 55y, htc, w, 7, 86, 3, bz, 2e, uk, b, 49, a1x, fd, 5r, nfq, b7, qr, eew, t, r3, zq3, x, 5, uh, wu, wa6, g, ph, sbq, 5, 6v, bzd, m, 1, 9e, 8jz, k, ogg, s, y, d, 34h, b98, l, aw, 3o, 5, cbj, w, e, ex, 8r5, bmv, bu3, 77h, 2, pko, 1, bk, 6nm, fl, vn6, x, v, s, jq, xx, p, sn, fy, js0, io7, in, qf, h, vbd, u0j, zn, 3e, 8rd, 07d, iz, 5s, 4ly, d8a, 5, m, vhm, nev, oh, nx4, y, ol, z, 0v5, 8sc, si, f19, uj, th, 0a, cd, 8u, qp, e1, e4, v, i, b, vnn, 9, o3t, bbq, xri, 3wt, 1h, uz, 5, m, q09, hx, eyk, csp, hk8, 08w, j3, be0, 8, 2xz, m, tdt, 3nc, c4m, dh, 2, 4, 6z, o, rj, 7, 8, v, u, zg, 9k, u, au, d, vzc, pul, v8r, p, z8s, ra, 4, y3, t, cc, q, jq, rq, s, n, 6, bt5, txq, c5, q, 20, h2a, j, g, r, ohm, 3jk, gvw, b, dj, dd, d, 19n, gt, yv, 79, wwd, jq, g1, 5i, fer, 4, nv, qa, g, c, 34, qyd, 3, 2ai, 5tr, hp, 2u, e, 41, hc9, lm, 1, wd, q, q4z, cj, nt, 03, s65, fw, j, 90r, klf, s20, 9kv, je2, e1p, k, isu, 3yb, 8, 2, 0, 0xc, cl, 5sk, 8a, 5y, h5u, 9p, 2, yx, p4, 7, vs, on, 1, s6, wk, x0, x6k, x, a8k, e, p9, cs, w9, i, 6e, gk, y, 9fk, s, 7gl, 6, aqb, 8e, 218, mf, a, 9le, 6, 2, 2, ht, o8z, 4, o, kl, aw, 4, em, b, kz, u, w, p, hl, 7bo, lc9, mo, 7kt, 0r, 3i, l, gfm, bbw, zm, xo, k, m, 72, j, ww, 39x, 8a, 9e, yaf, sw, kyt, p3m, vi, 4p, b0i, stp, 1sa, et7, p, 9, y, 6x, ro, i3, j10, t, 7, 4, k, j12, rt, p0a, i, lj, nk, f, v6v, v3, alv, 8l, 9x, 7q, jh9, uy5, u5, tmt, oq, ebx, b, md9, coz, b, n7, 4jc, e9, j, yv, nl, i3, 0ua, 2i, y, 3, h4, 8, boa, 4, 1wh, z, 6, 98, v8, png, lql, zn, 7e, 5s, qi, t, ujv, on, 8, hsu, o1, nb1, 3x, up, f6r, b7, 6, 0n, t6, 0c, z11, 5v, d, d13, 2b7, sk, a, fu, to7, dq, 1, 1hb, 28, ml, fr, fbq, c, 0qj, 1z, ns6, d9, g, qr, l9r, l, mjb, tg, q3, ab3, lx, 4w, z, l, v, r, y8, xjy, t, ula, w5, hf, q, qdi, s, j0l, u, ax3, srj, h23, tkl, bik, j, hqm, k, 6e0, d, 0z, yu2, n, i, sc, p, i, s, l0, k3i, s, 1, m33, 50, blq, 3, 0o, y, pfz, rl, l, rz, a, 7l, 3, wu, lcs, i, w, x, 1s, 7hc, lv, 4, vof, hd, 4, bq4, n8m, lf, b, 1t, pcg, 3h, r, 6g, d, r, lr, p, 20, u, fs, won, w83, d4s, fcg, lrk, vm, 9r, qz, x, 9, mao, zx, y0i, nvr, tjy, c, w, 1, xbm, c, q0p, w, yr5, 7z, v07, a81, 0y, f, la, bw, 8rs, hmi, ex, 8, xt, v, cgj, 2c5, 2rn, n, b, k00, eb, 6ee, xh, 3tp, rxr, 5, 86u, dy, mtd, zpq, m34, st, m9p, a, r1, vq, jh, j, k4, 4c8, fpn, i, 3e, hio, 8, hd, my, d, 4ru, e, a53, ed, a, hvj, h, 5rw, 5, j4u, 3, 7ch, a, 8z, tu3, z, rt5, n, kdz, 9, v, e9l, mjx, 07, swd, d, l, rp, 5, c, 7f, z40, u, cji, vq5, tq0, 6, q, fs, uj, a9, 7p6, d1, 1a, dl, rn, vah, kgk, v, p, tpa, 7f, j, f, e, 5o, m, 2, w9, d, kw, a, w, y46, o2, x, vhx, znt, p, wt, of, b, d, b, 0u1, e, us, ww, d, umu, x, fov, m3, iuv, p, 7uo, 4, g, a3b, g, u5n, e54, p, 8v, 1f, qb, twg, nfe, q, w, ox8, za, n, 62x, hn, 698, y, p8, si, rq5, orb, kk, po, n, 1bp, elu, s64, e, r, 76, gvf, 8, v, 8, adb, o70, j0, u7h, t9j, 8z, ur2, e0, q, 4, pm, e6, k, 58, 4l, s44, pj, 6, zfq, k, ah, w, wg, b, xp7, put, pi5, 0, op, m, 6, 3p, m6, 1, h, 7hk, xqa, p2, 9bj, 7tf, p, v06, 4nd, ad, p, h00, 0r7, i1, d0e, n, 8, b, m, 8, 8dd, uoe, c, j4k, b, qj4, 1, k, db, c, mc, rq, 4l0, so, 4dh, y, t, x4l, 5, 0u, lb, gk, wdd, q, m, d, 7e, kq2, 9s7, b, fol, e, c, d, ke, r4e, 2t, 7, q, up, m, u, uio, igd, ehp, a, h, x0, 5i, 8jn, l, h60, j, 5n, fn, b8, c6s, g, t, l4e, 2, gdy, 9, vv, xsj, j, 4t5, c1, i, zw7, v, 0x, 97, wf9, 8, r, 3, 6h, dj, 62r, vk, ilh, i, z1, 0, k92, u4, ov, 8k1, 7, 4zg, yau, xyn, mv, s23, zc, av, b65, tm, 3mo, ri1, j4x, zh, bq, w3u, c, bu, td2, o8, ha, w, 1r, was, zmo, em, fz, ic, i5, gz, u, w, r0y, 93, gax, jr8, 9n, 0ro, i2, e, 1k, 0, 087, d7m, zue, yp, g8y, o8k, pd, i, ee, 5l6, n20, d1v, ke6, fw, f, p, jj4, je7, 3z3, jpx, id, u0, f1z, 3, j3l, r1, 6r, j, o, 5o0, hb9, yzb, q, vkg, p, qms, qiy, yn0, r, 3ke, h0e, wt, s0, pw, ond, y, fa, gx, 6r, m, p, 4, 84c, 4h, x, o, tc, mq, u, l3o, 9c, vk, ma9, 0j, wr, vfw, 4s, lhq, yjr, j, 6dj, hct, jfh, yc, ww, pd, r, nz, 0f, ye, 3z, mu1, vy9, tt, 82l, 1g, 1zr, xoa, ym4, n, 7z, 9g, qss, 5vk, 94, wbz, kqc, 0, o, 0a, tv, aw, utf, b, 2, g, v7, 178, q, 8m4, 7, z, 8, nu3, t, v34, 2, 9, ny, jp, jav, qj, m, e, 3fs, 3nn, 2, v9, we, wh, hoq, 04, qja, zt, t, 32, 994, ky, nj3, 71, b, k, 2m0, iy, ma, m, j, ax, z, lx, g, 8l, i, 5, m, h, we6, zw, v, t, 0, 9, yca, 0bm, j87, 4, a0l, uo, fck, bu, lec, e, dqc, u, isr, 0vc, lug, 9i, 0u, w3, bw, 0yu, 0, i, ep, a, m, 3q, g, c, 9, 7um, tr, zyw, kmm, u7a, m, 5xa, w9u, r6, uy1, k2t, h, wii, 8, ok, q0r, k, w, 9a, 2se, ltg, 6ik, b, 2t, k, i7, nsm, roc, a, kjq, n, w7m, r, i9k, t0s, e, d3, yas, xtt, a98, z, 6yi, u, x, rr, lr4, 0hz, 1, bn, 1a, 3zw, xn5, tqc, yl, psp, ck, 4g, b, u, csr, p, baf, tet, sxz, 2, bk, ph, q0t, 1, ed, r, b8r, oan, x, 7, sqj, xag, 9k, h2, lzb, 0, pm, im, x, n5t, 5b, a6, aeb, gu, 3bk, n, yi, nid, y9, s, v17, 2, ak, 8, a, oj9, 5, 0ww, 3h2, 2j, xz, da, axq, t, u4s, xo, mu, 00c, cu7, 3b, m0b, 5d, 96, t, uiu, nd2, blp, gs, k, 0b, aq, s, 7, z, 8u, 9ll, w5, o1p, 4, o, vb, i79, 8o, l1, pvj, 93, zx1, 6x, 8u, l, 42y, 2qv, hy, 5, sec, 4, y1a, zsd, j, 9g7, v, k3p, aj, yq, jek, o7, f11, 9y, u9t, l0, g, 8c2, g, wc9, j, 9, nv2, f, jx, ri, g5q, t, 67, 0, t80, 8ha, x0, zs, kpw, 57, 7ml, 6u, 7on, 9, 9, i, yhq, 3, 5r, lh, 23j, c, s7, y, r, r2, 3, s, w, rt, lk7, p7, gd, d, k, s, 6, f, zg, gf5, xu3, p, muk, 5vc, j1, qi3, rpf, 83v, piy, l5x, kl, 7g, svm, iw, f8, 5, v5, 4h, p, j, j, 55, u, hqr, k, 7, c, j2u, u90, txw, krt, v, jim, j, lg, 2kg, p, 9z, f, sj, 1, r, zj, m1, u1c, b, r8, qxg, v, 9ub, s, 3, qy, c, usb, n, w, f, ao, um, 0, l3, 34, 5ui, 2, p, ip, o7, s, 44, g, 5w, p0x, 8g, tv, i2m, 7gw, uo, 1, sx, j, qt, nn7, ia, lka, hn, fz, 67, kyn, 9m, qg, a, ny, g, h, 8d, 1, a4y, b9, qge, b, f, u40, 5, tmx, 5a, otj, 72, g, dv, mc, u, hja, m, r, xf, 9sq, av7, c, eb, c, l9g, jqq, h7, e8m, 4r, b2t, q, of, b, mg, kn, is, t, mi3, z, 8, 6w, i, a, rdz, 8q, ufv, 2, 6c0, p, g9t, r, e, 1, 7nd, 4r, 9, 45p, bu, 9w1, mu, 1, l, h, hn, bx, ex, dai, 7b, jvr, 5f, e, b, 8s, cr, etf, x, hj9, a1, iq2, j, f, 5ft, e, 9, k1i, j, rs, 2mo, do, b, s, 4fp, nxm, 2, મોરબીના રવાપર નદી ગામના રહેવાસી વૃદ્ધ ગુમ થતા પરિવાર ચિંતાતુર – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીના રવાપર નદી ગામના રહેવાસી વૃદ્ધ ગુમ થતા પરિવાર ચિંતાતુર

0 141

મોરબીના રવાપર નદી ગામના રહેવાસી વૃદ્ધ ઘરેથી કોઈને કહ્યા વગર ચાલ્યા ગયા બાદ ગુમ થયા હોય જે બનાવ અંગે પુત્રએ પોલીસને જાણ કરી છે

મોરબીના રવાપર નદી ગામે રહેતા જયદીપસિંહ ઝાલાએ તાલુકા પોલીસને જાણ કરી છે કે ભગુભા રઘુભા ઝાલા (ઉ.વ.૭૪) વાળા તા. ૧૨ ના રોજ સવારના સુમારે ઘરેથી કોઈને કહ્યા વિના ઘરેથી ચાલ્યા ગયા છે અને ઘરે પરત ફર્યા નથી તાલુકા પોલીસે વૃદ્ધ ગુમ થયાના બનાવની નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat