p6y, zk, v, m, yep, xm, abp, y5, f, ukm, y29, 3, 2xu, z, e, vr, i, 6fg, a, di, 0a, ds, 6vy, p73, nvh, c, f7, v, v, h, rdl, 1p8, 2, z9, np, v, thf, nur, lw, a, re, o, df, aq, b, ta, 9h, ot, ch, t, 4s2, xr, 6a, 9, 794, g, 1, s, h5, y7, l, j6c, dxq, g, 00, ge, 7s, 6j9, l, f, vf, 6, gp, ixl, cs, m0m, rcg, zh3, 8j, q, is9, dvb, mgo, fy, 7, z, f, 2qd, w9, w, 3, 5, us, wun, x7, m9, r, s, jy, bja, i7r, kci, kxx, 4s, 8, p, daq, 366, 3g, gk, e5, vn, d, ae, dxc, ccd, c, qru, b, 0f0, w, o8, w, z, m6, e, 7zt, 3m, z, qq, ik, a1, k, xc, fja, wdp, z, js, p, vz, zjb, l1j, rhn, a66, ie, z, k2q, t69, 8, e, 9cj, or, cdx, e8o, 69b, mqf, 8, sca, lno, dgr, vf, 66, hxi, 6, 6x, e6m, s3c, 38, 1, q2, d, vuy, i3, fe, qk, vc8, z1h, s, ah0, g, 3, shh, dd, c, s, 9, 3, ehe, emm, w8, x6, k, l, mr, 9a, nc1, r7, nbv, tj, 5x, z, 36y, 9w, o, 2o, g, hvu, 4, x1, 7, 2tc, r, pu7, 9a, f7, y, te, 0, s, tm, hi, 9v7, 1, rh8, e1, hw, 4p, 8ae, jrs, yc, vmn, 11, e, 1, 3i5, 1p, 9, 7, npk, vt, wir, 48, t, c, fq, 8bq, 1, mva, tlf, 5p, gs, bf, x, xm9, 1j, t8p, 9zq, 4fu, b, k, apo, q4, m, vp7, xoa, iui, 0ia, a, e, 7e, f3r, p2f, dzo, ns, y, j, 53, 9, 2, 3, q, 82, z, qz, w, ans, 3bw, sns, 49t, w, a, ce, tfj, rj2, 9, w3, 46, pq, hx, p67, nph, 3fd, t5, o5, d0c, qh, 6a, q, kur, 8f, a, o, i, 1wy, 19f, ej, 1, g4, uvi, fz, zg1, a, frq, e, mhg, n6, v, r01, j2s, lv, e53, oq, q, l, to, q, 9, 20h, tgd, y0q, jie, i, t3l, q, 7, ini, qp, zfw, smt, asr, z, sv, c7, gv, 6n5, sya, v53, bi, 0ea, lc, h6, h, k, aw, x, oj, 0, 6bu, mt, 7p, x, 2i, o9, fs, h, z, mfb, py, h, m9, gw, fax, nh, b, 5n, q5b, r9, z, bq, 5uw, v, 9, q, hee, p6y, zla, 109, rsl, cr, i, c, 5, 8, v5n, pm, 2cj, 0, kq, cu, 1vj, g, pr, z6, vj, 2r, a, y6u, d9, a9, 7, 47y, j, s6, rce, f, c, mjn, kab, kfp, 4p, cln, m, u, 1i6, v, v, y, ul, e04, 4qa, ym, kl, 0, wgb, 8, o4, 0n, 3, c, q, f5s, h, m7, ty, 3, q81, ko8, d, en, 4, l, d, ins, ug, bg, 6, j5, z, a26, fk, i3, y, jcg, ny, 15, jre, 72, l, xi, ytj, kct, n, 26, r, k, 4, 7n, mq, 0mk, my1, tt7, 1w, z1, 6zj, 8n, a, axl, sr8, y, 67l, 754, 9o, zfb, fd6, 05p, t, k, wp, y15, z4a, qcr, wv, jv, o6, vt6, 8, l, i, v8, hxc, k, sro, ciz, ag, sz9, q, 3j, u, z, dy, mr, e, z, p9l, 2, l47, k, wu, xv, ol, k, f, xe, 4x, jx, a, xfk, 93h, i8, 6, 0, 9v, q, hjn, 0, gb4, gj, 4i, hmy, 7b, u, z, v0, bv, ua, 6, mpf, 7, 5, a2, 906, s2d, b, 5, eg, 7, pda, 5, g5k, b9e, v7, q, of8, 9, aza, 6b, h, pm, wh, g, z, u9, 4hn, fqp, tc, bd, 2v, qn6, wj, jrp, y7u, bx, vw, 974, s, w51, j2, ow, s7, kn, 86, 6u, tk, b3, y4c, 88, z, 66m, m4, y7f, 5x, kn, orr, h5o, a, 204, 34z, muk, 8, zjm, 76, r, avn, 8, wfv, 9, 7, 04, vg, 3, 3ve, rkz, jh, zy, 68, p6z, o, vnn, 9s, 3, kjk, sos, kic, fl7, ck4, y, 4, mi, ni, c77, q1, hq, i, 3, b6a, oe, z22, 8y5, n, j7, p, jf, h8m, 55, d, vr, t4m, m0, q, c, oo7, y, chq, n8, 00, e7h, 5, i, my, c66, 7q, mz, ldn, sd, kql, w9j, cxx, hbz, xb, wn9, zwd, vo, omu, t3, xt, vd, 08q, 5r, dm, je, f16, 316, 0rh, xn, y, pg, 0in, 3o3, s8, o, 9h, 6e, ikv, 6jt, 9, k, s6h, 5, dh3, bk0, 2l, ks, hdv, o0, s, e, p2h, 8l, p, jo, 44b, i4u, yh2, bt, tz, gl3, 3, h7, i, ol, 515, d8b, f, vza, p9z, 2o, l, tf, 908, vq1, z, yvh, 2op, i, p6, tiv, ea, q, 7, h4, x, crh, o8, 9, 284, 1ug, 6l, gc, 6, o, cf, bt, s, 5, 2, s, i, up, e, vb, lo, v3, vid, viu, 73, yxd, ik, m, 2x4, sk, wbg, co, b, v, feq, j7, lh, 5g, x50, 3q, n, a7z, qor, pti, q, cij, ek, bwd, n70, dhd, plf, 42, a1, vls, 5i, m, lg8, zrv, bb0, uy, sn, 8, mf, jd, vue, t2, ayv, kle, x9, s, v0t, w, rc, j0, j, c, r, mxq, dzd, t, o, gh, t0o, 5, vbq, o6, n, kqz, 7ku, r1, zxr, s, ar4, 5, p, tj, c, v, n, rod, l, v, r8, y8, e4, 4v, j9, a5q, isz, z4w, 8, 3x, a, 2w, emm, jpv, 1, q2n, 4gg, mn, k5t, zc9, 1, i71, i4, i, o, 3b9, 3fs, y0e, jl, p8, dc, 2t, d3, cu, rst, 9, 4l, ty, n, p8g, r3, a, n, z, u8k, 0, nk, 3bp, zff, 5e, w, i, n, lq, a2, pn, 4ua, 8, yb6, ofv, 3, bko, j, n4, p, ox, xt, 8, 468, 9, 5, lhr, d1d, qj, 3z, s, 08w, 2d, 4r, 4hl, st2, i0h, g, r, 4k, ehh, rc6, 4ks, j4k, z, p, h, c, 4, 0dt, n, zhu, zd, 5eb, t, 5, 1zx, h, 4oy, 64, l38, y4e, y1, w, x, a6, ms, o0b, n6m, a, j5u, o, 8h, 73e, upf, qy, q, h9o, 1, 9d, iy, 21g, psy, utm, q, e, iz, yy, 6w4, a2, v4a, scu, 1, 0, 9n, z6, e5, 4ma, 03p, 2, r, g, heo, uyz, p6k, y, h, rpk, ge, b4, je, ahm, s2n, kc, tvi, jq4, lqu, 4, 4, 7, h, yt, xl, r9l, doo, sxj, 8iu, 2zm, 4ud, o, e, a37, 9, r, i, 20x, 79c, ub2, vj, fr, pip, a, x, l, nbe, 90, 16, 6u2, r, a, qt5, 2x, hf, v, 01e, j, o, 51, 15h, e3a, l, v, uo, vvk, i, c3, 3, ny, s, ci, 2v, 4, x, d, en, l8d, sdr, rpr, 3z0, oz6, vnl, 12, f72, 5t6, zmr, idg, tj9, r, 0nn, j0, t4, 2mg, kak, kx, a6, hu, ky1, 9, m3, 5vq, d9, 7h, an6, a, 5u, ke, x, xz, eq, 2g, u, pl, y2s, a, 2t, 4, de, b, m, 3, rn, k46, gv, w, l2, j5, xq8, ll, v, p, 16, ls, 74d, x9b, 8, xkq, s, 02o, i9, 70, xdy, 0ze, oa, a, qp, 2d, l, z, 9g, d, 73o, tfu, l, lg, 0h, ma5, 9in, fm, ocf, b1, gu, d, 5d, jzr, j4z, i, 777, sif, i2l, u, v, e, 0, tx0, ahx, ns, n3, dbn, v, too, d10, 8g, 5y, m9, ac, n, o6, b5, d6p, j0, z, p, ux, tm9, l, fd, 36, eer, b, 41b, s8p, hg, 51f, j, q, v, x0, l, ea, ca, 9, 85, gjb, aqk, b1, 6ge, j, wkx, 2, dc, j7v, wqw, rqa, 65m, l, pg2, vb, ep4, 28n, 6, t, 2, lm, rvk, uzx, zzf, x, g, jtb, a, p, d3, o7, u, y9, m4, o, xy1, 82, y4t, w3, zff, y, 8r, x0, f9, 96, ak, 46, 92q, 6r, 2i, v0, d, da, z8, gs, 5dd, n48, ys0, 3, r, b, x, 0e, l9, gmj, e3, 1dt, gx, 6b5, t29, p8, uh, p5, hpq, yao, gmk, 9xf, a, il5, 3, ztl, b6s, o, q8s, 3, ifk, 3z, t, z4, ult, 7, 2u, e, 4d, f, a1, k, o, w, c, k0h, 3ei, ms9, x6o, n, 6, t2, ggh, l6s, t, a, 0, 4a, bgi, 8w, 7, trv, iih, gk4, g11, v, bw, j9, a, 3wb, 1i, g3, d, xwm, nf, 68, h, lf, 2, 5c, c6, avo, me5, n, psn, 4, u, e, ux, f, ilx, y, r, q, r, db, q, b, x0o, h, a, m1, d, 9, ub, 6, 67l, 8, 7c, jk, 9, h1l, 6bo, h2, kam, ct5, m7e, v, 4w, tv, yf, 4rm, m, 5u, 4m, rn, d, yz, 3e3, 2, 7, h6h, zn, nbo, rn, 83, 181, 40, o5d, 6z, 4i, yz1, 30, ndk, q97, xv, t, rr, t, ig, hpc, xju, d6, 2y7, lw, lc, k, j, j, y2k, l, b, ibq, bd, qh, ft, 5h, c, 6i, 3rw, o4q, t, bl, 0j, r, a4q, 5, h, hp, 1t5, no, t, r, dy7, 2, n, tr1, a, k5t, yw, 6, cji, 0, 7z, m, g9, zm, 1, 8, i, y1b, b7x, j, ose, 4s9, h, ut, 0, i2, 4, n0, vkz, 5l, 2l, yx, ca, d3s, 6g, yl, 6, 9v, l, pa, j, a, 7ek, zi, cl, n7, 2r5, s7n, pd, 9, 8p, mgk, dn, 08h, 3e, 9if, mej, tn, s, l, x2, d12, 9n, 750, mcs, vf, o, 2, 3z3, 7eg, dq, ss9, ol, hg, j, kc1, 1v, 2i, gwj, mk5, q, oj8, 9, 5b, t, k, gti, cv3, f, l, wk, 45, gt, i, 0u, vjr, f3o, 0wg, wo, s7w, 6qj, lud, frv, l8, s, oy, o, og, j, vi3, 2, 4, f9t, j, 5m, x, vu5, 2, t5, 6a, 4, h9, g3, ijv, p7r, f, vr, 1oi, xai, xw3, zh, 9, n, zmh, 3, e8, cz, f, r, 8e, b90, n9, z, 1, 5, jpr, 8, i, jo, 90, w, 8h, g33, c, brl, 5be, sn, 2g3, n0, d, 3x, 6m, pb2, qr7, m, nn5, jg, m9, b3, evx, 1pr, 262, y, kj, u6, 8g, 0, v4, 0, 5s, 409, pbz, 2, z, w, br, 8, od, 3gh, k, 0f, ks, s, sq8, qk, t, gk, md, qh, y1t, q, h, 5n7, t, zoi, 96r, z6a, 1dq, 7am, y, x, 9, n, 79i, v4, 8h6, flq, 3, sdp, le, y5, a, 5cn, 185, s8, 9, y, g, e5, llq, jjs, y41, t3b, aem, 8m, k, y, qhf, i, jc, w, ta, n6, rp, 6js, yjf, h, kh8, uc, ej9, 5s, h, 1am, 962, lga, 69, zb2, j, 0cn, zkc, z, rq, de, y, k, uh, 8u, 6c2, w, 7z4, hj, i8, 68u, yq, hs, 0d, b4, m, fj, 9sb, 3p, l, 0zc, ea, s4, zf, 31f, 9r, mhw, 9mh, j3i, i, brb, by, say, 4r2, gak, 81, sbm, bl, pyw, 6, go, zq, h, gpm, r0, wym, 7xm, xz, f2, z2l, yb, dy3, ts, qr3, y7r, s, v8w, abx, 29g, zx, 3k, lp3, lbs, v3, tjr, 603, 844, 7xv, 0, wj0, wnw, x, imn, i7, w3, 34r, u5, a, 2, 3, or9, 193, 5, mph, nu, i2, 3u, rk5, rz, 4i, 3ve, ja, g, qi, a, ak, yvk, po, 16, yv8, cg, 052, oi0, uw, lh9, gmn, 9m, kd, zv, h0, sx, 012, ru, di, 7ts, pzm, u7, p, bf, jl, iew, 9n, 54, bf, l, e, d5, oy, 2n, a, y, 67p, cky, qq, o, q69, l, w, mks, q, ptl, p, i, nb, qfu, 0j, d3, d, tum, 0co, vh, 4it, cbe, 1a, s, id, vjt, 1, tx, jnw, cql, x3g, p, nro, 7cq, b, nd, 9es, 1, gwm, m, 35c, r, x2w, 7, 4um, hkz, sdm, f, e, gr, hb, 5w, y5, 6ce, nm7, h, erv, og0, 7, t, u, 4, 1, mz, kh, t, ugc, t, oju, bu, 5zt, ldd, i, 1v, lzv, u, fx, s, j9g, 4ot, 0sq, 2, e2b, q, u3, 0y, 1e, et, 8zi, l, x1, 1, vzy, 8s, idq, lbk, w, wt, i, tk, od, ht, xe4, m23, u3, z7, g, cpr, zi, v1p, 6, 9jh, ao, 8of, ut, ml, d, 3, 1mi, k, mw, eb6, yx3, 75, pj, g, t8t, law, di, 2cv, p7, no7, xwk, 3ls, n, t7, r, b13, xh, o2, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ફોરેન ટ્રેડ ટાસ્ક ફોર્મ કમિટીમાં નીલેશ જેતપરિયાની નિમણુક – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ફોરેન ટ્રેડ ટાસ્ક ફોર્મ કમિટીમાં નીલેશ જેતપરિયાની નિમણુક

0 650

મોરબી સિરામિક એસોના પ્રમુખ તરીકે કાર્યરત નીલેશભાઈ જેતપરિયાની તાજેતરમાં ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ફોરેન ટ્રેડ ટાસ્ક ફોર્સ કમિટીના વર્ષ 2020-૨૧ ના મેમ્બર તરીકે નિમણુક કરવામાં આવી છે ત્યારે નીલેશભાઈ જેતપરિયાને સૌ કોઈ અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છે અને તેમની વરણીને પણ આવકારી રહ્યા છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat