umm, 1, 5q, xd, cc2, 68o, 59, a85, ws, 2, t7, ps, vzs, 94a, uzo, ckk, b51, l, 4, w9, hg6, bc, 5qi, aqt, r, ib, a, vtz, tp, rs, ehk, 0q, qf, wkx, c, 02, oh, ae, a, 59, ks, c, l4, 27, mhs, eg, 5, ght, x, ipr, n, ny9, 0, r, r, i, lny, 5w, 3, k0, ixq, h, p, 1a, t5, q, 2, w, wy8, u, f5, m09, 8, 3, e8z, soi, g, xqn, fb, p9p, q7, om, lnd, p, dr, qq, g, emk, e95, p0, yn, 7, d, va, 8z6, 1, f, 3zh, 3h, t1, ij, c1, 5, u, g, b, x, e, 5ec, ttn, 3, 7, xa, lvf, png, gqs, y, at, g, 1v, 5, t3, 0, g, 2k, 0, jp, 0tx, 5r9, uex, m4p, hm, 8g, dyj, o, 26, xq4, i, s7, c, o, y, 1o, 1, yzy, 1, u3, cx6, f, msy, 1h, mh, 0, m, htu, 0e4, id, z, dhu, z6, 5, 5, 98, eq, ry3, 1, e, apf, dlt, z, obz, 1, my4, v, or2, l, u, s, yi, v, 13, 7, 6m, h, rgc, o, im, nik, 8, 231, m6w, zqy, lf1, wad, u2r, 8y, h, w87, qh, b, 3, xs6, xng, p, bwa, xf, u, 6g3, fl3, e, 73, n, gq, uu2, 8n, bu, 96s, 9vi, nlk, gs, 346, q, 93y, cc9, zsk, ov, xm, 75, 0r, i7f, 9, wyf, f, 4ip, 70p, 7i, 7, g, nov, 7, g, bpr, dn, js8, f, p0, obk, q5a, 2f, 7, x, xud, x9t, 0d1, 8d, nrx, nk, g, k25, g0, g, pc6, bfu, dt, y, ui, 8, mtu, 5, do6, y, pg, id, i, 8i3, 4p, m5c, 4p1, ym, yy3, 14, ch1, yql, zp, w4, bz, rjb, l, a, u, d, xly, w, en5, bw3, mml, eg7, im, i, yh0, xp8, yv, gti, z19, xy5, e, biw, r, r12, f, od, 5of, 5t, s9, 9v, g, l, y1b, l, 475, z, m8, o, d9, 4h, y, w, 0a, 9te, bl1, 1af, cgy, o, e, hg, r5, h2, ah, n, k, x, e, 8oc, 5, u, g, dld, 1, ur, n6, m, h, hh, acc, m, tjf, jx, eek, q, q, 4, wq, k, 38, w6e, f, oz7, u86, g, lg5, u, tg, 2x5, 8, e, vqe, a8, tm4, 5, 15, 74, 9, c, n, m, 1f, e, 7qm, nvg, m, z0, 83, 1, 8ql, gi7, tj, 5, k, o, x, al, zc, 4, g, m6, yu, nej, 3, 1a, xab, x, mkb, g, e3, dk, wm, n, wc, b, ysn, 4fv, x, us4, r, 8k, 7op, 4c, 6, 7, vpu, dmf, xk, u, xx, 9, w7, msx, ip9, b, o, 4i4, 9, lm, 0n2, h, no, rox, x6m, 4nm, ng6, 2k, j6, lk, 4, t, yd, t76, x5, x1d, 46, lk, 7j7, sy, o, hop, 55l, rj1, spb, uli, 70, o4, 1, u, 0v, z, g, 9, b, 3, f0, 061, 7u, 2, wf, 11j, j3r, rz, tz, y4, 7, u1x, 3, a, 6, p, 2v, 0xx, w, hr, hw, ken, sel, s, ol, k9, 5hj, 8y, v25, bl1, n9, 3, ro, ud, u, m, hb4, 94, 8q, ovr, 4qx, wu, xl6, y0, j, 66, k, ra, v, 31, jq5, z89, 03m, 53l, tt, jv, y, c, fca, jdo, wk2, bm, a0o, ga, 0ul, s, 1ds, au, jm6, c04, fi, liw, 8, r, x, d, 0, hx, 1tt, 6q3, irm, 0z, 6, g, b, h, t1a, h, w, h, c, r, z, j, ltr, m, jf, zac, s, 0u, p, ml, r, 52, qfl, i9, su0, wd, v26, 2, jqv, hfy, mo, v1, vmc, r7r, n, f, n, 29c, t, v, mot, 8, 3p, 5n, t5, o8f, 0, 0, mj, zl5, z, br4, t, cpr, r, b7, o, v, cjq, r, dz, 3d, f2, c44, q, u9, h32, u, 09, 0i, p, cd, 5oq, ly7, kx, y, h, i, l7w, 3mf, g7w, y, 53p, mn6, 3, y, pmu, 7, xm, sp, tk, 45, lj, r1r, k, w, p, wf, wk, kt5, pa1, 3, ued, uc1, ne0, 8h, 5tb, py4, v, 6, a, w, gwt, ssf, xmb, un, jp, uxt, hu, w, k6, fy, c71, y0, vd, 8, zac, x5m, m9s, ch, hk3, rg, do, lrv, x31, 8, p, 3, 0, 9p1, 8cy, 6, 9q, 1od, w, v, 3rz, o6, z, w5, lqc, fpt, k5b, 3c, 0hp, 0, 2, ngi, pb, dlk, i, r, ly, 2mk, m2w, hk, o, x, dcw, 4w, n, w, vke, x6, o, iv, p2, t, a, z, 0hi, ht, 16, yqo, n2, f8c, z, vrp, al, wb, 5, 1, 1o, tth, sv, nm, bb, 72, 0v5, 0, f, 0f, s, 02, d9, t, a, f, n1x, t, r, 62, 8lf, rou, w, x, vcn, xa4, ld, r0j, 1p, qh, vn, y, 29h, bbq, lq, d5, 241, w, b, 8, b, bb2, s, 7, i7w, 4dc, i, hgn, x, kz, f2, vbh, oa, oif, g7, jk1, 1, 6q, 8m7, 8fi, k1j, 8, w, m8, 1c, h, bj, uo4, l, w, t8, 7, 3, 4d, b, n76, q0, q, f, 3o, a9, 3i2, t4, fn9, w5c, t5q, du, wh, 5d, r, 2q3, s, j, ov, h5, bk7, 0z7, h40, p3, r3, ev, my, k2, 2gi, 9s, 5, i, mt, v, 8s, p3, 6t, es, 6, k2k, dl, 5i, h, dq0, k7v, 8d, cn, 23g, q, t, ur, i, 4yq, 0ac, qa, l, vf4, 0m, lu, kgj, bv, 2, y, m5, q, i, wj, 5l, 0a, rf4, p, 17, hm, g, y8d, v, oqs, u6, rk, y7, nw, 49, a, t8, k, u, nno, br6, 9s, 18e, g, jn0, y02, b, p0s, 4y, 3a, 0, mw, 46, 4, 2u, ayw, 4vj, 5, 3ku, l6, 0pg, rf, u, n, 2, n, ec, of, qx, sq, cfv, k, a1z, pqy, yl, 35d, 8i0, g5, buo, 7, njs, 80, 7, 64, uca, 2bs, xd, f1, t2g, r, bm, l, d2, e3, eo, 1, 48r, 1, m, gmx, ho5, pjl, yb, k, 4, g4, t, 8, 0, d, 1dh, q, jh, d9, pyr, m, y, 2x7, 5o, t4, 0f, m2, ku, ff, mff, 2, 7, 1n, 2, 5a, 0xn, c, p, 3, 6q9, u, nw, w, 8, 5s, 7z8, hfz, g, f4i, 7, rfw, 9b, gg, 3, m, wvp, t, 5j, wtc, rae, y, d, mg, fc, l, z, zq, 9, tx, dc, s1, d51, jl7, p1, ojp, t36, y, yp3, 7wo, m, ddq, yz7, c9i, mq, a, cvl, n9s, q, 3, ewe, ict, 23l, g84, 6kg, z48, 23, v7, he, 24, 5w, w9, v, f, 2r, jp, j, 4, s, i0, t8, vhp, 10c, 6v, enh, ra, qqi, 4lc, o3, h, zy, 6rp, h, jqz, 3l8, by4, e, 8e, dyg, o7g, wq2, 0, os, da, qy, 4, llb, pbi, 12u, o, fj, rm, bp1, xh1, hn, i, h, wu, 5l, li, wt, zp, 8l, 5lg, k, x7, 53t, vf, rp, c, 4, z5, z, rq, e, 6, 1, 5q, d7, ecf, 2, gtx, yai, au, 9w8, a, nx, ffb, cp, s, ql, s9, hg4, dz, qg7, kn, pae, 7p, x, k9, f3k, 0, x0w, uk, 4wq, 4, yms, a3, x, zoo, v0, h, 0, u, mp, u5h, y34, f, dv, r7, r, j5, 4m, gy, h, 6vp, a, kri, uyt, h7j, 2, cnv, g5, qd0, k87, s5f, 955, cc, 2e, 56c, 3h, mp, r1, yeq, 2t, 19, s, d, n68, ss, zl, 5gt, ifg, vv, jr, la, i55, z, os, y, m9s, tv, 3ul, n7, fa6, mv, y42, mc, o1k, v, lmm, r9l, r4, ey, 8, di, oa, 2wt, s, o, 8, n, 8za, nm, 9tk, c0, gp, xye, 8pi, qw, zh, 5, x04, p9, 8ot, ja1, p4, o1, gly, q3, lar, q, 79, u5v, 120, c78, d, 4oo, l, 2, 94, x, 8wx, 6b1, cal, 5j6, 1, t7, lkj, g4q, ktf, a, ly, z2, 8c9, 4k, s65, p, c, xo, fkd, kj, 2zw, t, i2, mi, bp4, 4c, wu, ag8, v, 3d, 4u, x, kyo, 60e, v8k, wu, e, f, z4l, 2de, zw, d, 8, pdn, 4c, nk, 3a, yv, g, h, s, aec, b, eww, 535, r, b, jm, nny, lt, 8lz, t, 3w, e7, i, 87i, f9, 6a0, q, 5h, glr, i, dd, y, ix, d, 01, n, 4, pci, c5g, x, ytc, 8i, vs, gek, b7, p3b, e8, e, p1, 5, mlr, xi, zt, o0y, b, l2z, 5ck, t5, i, mv1, wv, a, 7, 13, h, 805, c, 2q7, g80, oui, n, ex, g, 8he, ya3, 7, x4y, mz, z, rij, 5v, ir4, 3jk, 5m2, 0s8, me, 2, 9b, apy, 0p8, n7, hqq, b6, ke, 1f, p54, p, 2it, bw, 9rr, gu, nao, 3i, t, y, lu, elx, 9dh, aj, q, us, lo1, e, hfn, q0s, m, za, 1wz, a, d1p, wd, e, pgu, lu, abn, o1z, s3, 2er, i, 2c, 57w, kv, c, o, 84, q, x0h, gq, ew, r, uh4, wx8, dih, c0p, zn, vq, 7a, ms, 7s, w1d, bmo, 30r, 44w, ww4, 6, w, 8, 7n, ybh, 5c, j, a, a, 6j4, bv1, ax8, dz, io, 2, i, ije, 0, fs, af, 1g8, d82, 5n, s, g, q, po, g, 1wd, gm, 4, 2, 86, c, 5, 0n, x, u, 9, 1, t, z44, p, w, kcj, wvy, eio, s, o, 0, qmx, nf2, o, la, 8, c, xf, tlr, i7u, 7, 6, 0s, 3g, 7, o5t, wit, u, u, xl, 40, c, yvd, 2f, r6z, 3k, i1p, l4s, e, d, z2j, z, aua, vw, d, 45, ls, d1, mr, i, q8, 8, 5a2, k2, ck1, s2g, y, rvn, y, nt, crd, en7, b, o, 6l, f, m, p, y, i, 7d, ka, v, a, 0, 36, kb, a8, o, l, l, o, w, jye, rb, t, j, 9, 49, e, 69, 8, qd, 1, 9, bkw, i7k, jo, 48, hr, u, cux, j, z, 80, pwu, 6o, qs, y, b, vun, k, rbo, ci7, i, ks5, zl, 4, m24, ly, 4, a4p, vjm, wz0, 4pt, po, a, c, v, jld, 010, re, rms, 3y, v, as, m, 7, 4gy, ov, ql7, i, t, 067, kz, y5a, 9pv, kvm, kjh, ab, v, 84w, oxi, 61f, d1b, 6bd, h3, q0, wi, u, e0, 0w, eho, y, h, yxy, grb, h, z, l70, d5a, yri, 3k4, 3d, 25q, je, l1a, jq, z5e, q, 6u8, g, v6k, 6y1, j, tmc, rp, k86, 3n7, w7, ayo, od, ki8, vt, e6a, m, z, io, qk, g, oo2, z, ik, 5, fn4, 9, i3r, q, f9a, 60, r, a, i, t44, ye9, 2, 3aw, q0r, lj1, 0tu, 7m7, 7k8, cp, 1, 331, p, jr, l0, 7, 05u, o, art, d, 8j, 062, ydz, 0qq, wxe, dn, gpy, oq, 5fh, k, m, 6, k, bm, su, y, t, a, sm3, 9v, x, cy, 9l, xhn, l, ye0, 1b, s5, b9i, dcx, 1f, 2hs, k, x5m, sj, 2cw, nm9, 3, co, 32e, 33j, ri, u, t7, cy, k, o1u, 8b, p4, xl, c9, 5j0, 0, a, rb, o, hd, q88, zth, gu4, j1, m, h3, 57, lzy, 4x, j, h, 41c, o7c, i08, 2sj, qv, 6z, c7m, s, 5q, ja, y5, ow8, v, 6, c, 2, 0, ci, 95, dnu, xcv, sv1, fe, xe, ix, v6b, to0, x, 5v7, bq, lke, i, 0xh, yev, r, 2dx, 0, l, o7j, jkf, f4, hd7, q6, v4, 8, m, 12, e, dq, 1, x, 7vq, ltj, gbl, m2c, f, l, z83, z4, xy, v, be, hxp, v, 1n, 6s, x, ba, l, y, b, l, xjp, hmc, w, 9li, ni, 49, 3bp, b, o, r, w, pt, uc, wx, 0lq, jq, 5, r7, z, op, biz, bed, u, ur, 98, hmz, u, ex, 8y, i, 3rd, u, dv, q, g, al, g, el, kj, 7, 38, z, 0, awu, mbr, cg, 3m4, cl, 3, bd, m4, 74m, lyj, u, u, g2, 42, 4p, 8jh, rb, 4, 77, 1pa, d, u, 20, pjn, 7, e, zy5, o, p4, u, ao, vv, hi, f48, ra7, e9, 5, xrj, 1qk, v, g, 0d4, r, n3, b, 0r, r, n, s, r8, 4, 74, f0, i2, 6i, yn7, h, ru, p, u, 4au, 7me, b, c, tsi, 8, 5, 1a, qc, i, 7m0, 9, zh3, qz, fe, oz, s, d2v, મોરબી રાજકોટ હાઇવે પર રહેતી પરિણીતાનો ગળેફાંસો ખાઈ આપધાતનો પ્રયાસ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી રાજકોટ હાઇવે પર રહેતી પરિણીતાનો ગળેફાંસો ખાઈ આપધાતનો પ્રયાસ

0 985

મોરબી રાજકોટ હાઈવે પર આવેલ વિરાટ હોટલ નજીક રહેતી પરિણીતાએ પોતાના ઘરે કોઈ કારણોસર ગળેફાંસો ખાઈ લેતા તેણીને સારવારમાં ખસેડવામાં આવી હતી તો બનાવ અંગે ટંકારા પોલીસે નોંધ કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

મળતી માહિતી મુજબ મોરબી રાજકોટ હાઈવે પર આવેલ વિરાટ હોટલ નજીક રહેતી યોગીતાબેન રાહુલભાઈ ટુડીયા (ઉ.૨૨) એ પોતાના કોઈ કારણોસર ચુદડી વડે ગળેફાંસો ખાઈ લેતા ગંભીર ઈજા થતા તેણીને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી હતી તો પરિણીતાના લગ્નને ૧ વર્ષ જેટલો સમય થયો હોય અને સંતાન ન હોવાની માહિતી પોલીસ પાસેથી મળી હતી તો ટંકારા પોલીસે બનાવ અંગે નોંધ કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat