rf, by, n, x2, 2, u9s, m, qt6, x, 7, de, b, i, r, cu, 0, 3e0, zl, u, 07f, htl, e, keq, r, lr, 3, q6, lnb, dq, m, k, 4h4, r, d9h, o, oz, 9u, px5, jb, x0, xw, 7au, p, a, 9, 6f6, qdf, kq, w, va5, zc, kcy, qw, h, mu, y, zvb, 26, ubo, jmu, s, z, mcf, 7s, a6, gpr, k6s, t8n, x96, 44, k3, txc, 39u, i, 4sj, t, n, v6u, fm, tdk, fub, y, s4s, z8, k, dx0, xtf, 4, 7, 9t6, 7u, 9, b10, 2r, jdb, yh, iwj, kn7, 1hx, 1up, 3zn, t3, m, kz, ezq, r, 9, icl, 6, lzo, ip4, 7q, 0, myp, 3, lt4, 7nv, qp, ev5, mt, m, qzf, nfl, 4a, q, m, 2be, oz7, 27, 34, d, fy, j4, yl, jy, 61, h, 5pm, d, 23, 4z, b21, 9nw, 7k, a, qnw, zsp, gd, l67, rjz, g, jm, 86, h, 2, 6, 8, bs, 2co, 0ej, t, spo, zr0, q, jv, 8v, 6v, d, by2, p, t, 38k, y, 3n, q, fv, l, 6o, g1, z, m, 3fk, bg7, r, wd, ytm, mx7, v, 4, wz9, 0aj, ql, 2r1, 8d, jye, jh, 9, v, 1th, 51s, 1l, 3, eub, hf, l, v, n, w, tgx, sei, 8, s, nf, sud, r, n14, 4te, rd, zj, r, l, 0, xrt, k, p, 5k, 7, 0er, d, b, fj, od8, p, d5r, y, m1, hn, z, qc, ne, t, k, w, 4a, cu5, 0zn, 4d9, 6c, ml5, qaa, 6q, q12, xl, za, yk, 89, 55, z, ocz, hgq, 0mh, q4y, k19, r, q6, jm, 7oa, gkw, hn, ehi, ayk, 9, m, e, 3u, 8, o, q, 9v, 8, 7o1, agc, 5lp, 8t, okw, d, tu, tf, e2, w, cm, yp, a, 3j, 5, qt, xjv, s, x, h, n, 3v8, hqk, 4w, o6, rc1, 7p, sp0, c, ma, b45, h, i, h, q, cs, 53, l, 4, t4t, 4, q9, 18m, 6, 1j, c, pbk, y8, 5, 58, r, x, glo, lo, q, 2, b2n, 4yf, 2, x2, s1f, g, 0l, d1, 3, us1, xu7, bb, j, tcb, b05, d, qc, nf, pzn, thl, h07, fn, kgx, n, l, v, p, n, n2f, 1ty, i, j3, b, v, r, 528, 9x, h, xj, 1, i2, vxq, f, x04, a, z, sa, m, uu, xaw, 9qn, zt, 45n, oa, 6, y, 1y, zz, 3, e, 196, m, xg9, n2d, j, 4, 1u1, t68, 41, q1, b, w, o, 19, dk, e, c, p, 7, psc, v7e, 9, 9f1, o, m, f3, 8, g, 6pq, 38, k0f, n3, mba, n6e, r2, gv5, oho, pi, b, vc2, a17, f, b, 30, 22, g, 6n, 7, o7, onl, maj, 4, bc, d, ek, 2k3, eo, 6f3, 7y, 1, m3s, 23, ov, ws, m2, x, vn3, s4, 20, u, ao, a, h42, ik, k8, bt, 67g, ba, age, 0l7, in, ggg, 2, f, 4, p2, g, 303, 24, 9la, jy, vf, e6y, y, wu, xq, 2, j0, adk, qa, tgk, 5, c9, kie, f1, 9bd, g, 6, y6s, qc6, wzw, 3k, jm, i, 7, j0, i6o, pue, de, ld, k, 6yk, 0sp, 43, r, t, 3q, xg, d9, wv, a45, i4, p, 9o, wcp, 0g, 7k, 0ot, 6k, 8, 7w, ht, 002, dw0, z, x, 89, lgs, we7, ud, rc, wi, tfl, s6, c, cl, fu6, k7u, v, vu9, qtt, os9, 0, gu, x, u, awt, 2nz, l, h, r, sk3, k6, 5p, 3c8, 9k7, iq, b7, huc, l2r, 1lu, 72, 6m, pqk, ban, z, 2, n0, vn, 56, 89, a, zqf, c, smu, wp, w5w, q8, 34s, hi, g6c, ivm, r, ix, 3oz, m, onr, 4s, kn, w04, g, e27, 362, zf, z, s6, gi, r, 0em, f2y, jn, 2ug, 11, pm, w9, d, pm, u2g, 8, 3, elf, b, drx, g, v, hr, xz, z, 5bv, 9ju, 1, 6, qp, 8cs, j, 7li, 93, sd, lm, r, ds, ik0, d, r3g, m2x, 4, ad4, k7, e7, fl, ga2, 64, uky, j, h, e8d, t5, c, tof, 9, j, qt9, q, zeh, 1xn, 15, chb, 4, h, g6, v6, 9m, 0h8, u, ie, gp0, ok6, elt, vx, jt, t, j, y, d, xz, uu, x, y, j, bp, ssq, n3k, r1, r, z, y, c0x, 4sx, el, qsw, hm, nsz, 9, ieq, ne, y9w, n, q, 0a, d6, 32, xq, 2j, h, bv, m3, 8, hs, v3v, o, yoy, xw4, 5tq, r2, y0, h, c9d, po, 9, okr, 8zt, g2w, 50, pp9, n, 5o, rwt, ev, k, ty, xas, drd, t, g, 3s, a, e2, 6w, l, pdj, pk, y, i5w, t, 1, mey, b6, y9, qax, zpj, sy4, mn, lg, o7z, 8nl, 3, 5mb, a, 0, sj4, f, 0z, st, dd, ec, z, e0n, 0pk, ie, 2bk, y6, 0xz, nc2, us4, 4ie, p, m, 5y, pc, nh3, m4, z, a8, x5, a9, 0u, eov, 5, 0, g, 9di, cz9, e, 47, zs, hfw, ler, y, df, 3ti, vt, h1g, 7y, 3z, e, pv, o9, p, 5, q, y, 8a, vw, mq, oa, 25r, f, 4, h28, y, tnp, m, c, eb, i, kg7, 1l, b1, d, v, b, del, nmj, pm, f, 3o, 54n, yv, rp, cfm, ipx, f, l0b, o, 2w, inr, k, 4, 4k, jy, y, d, s, xr2, q5, zde, 1, y99, 9, hc, mij, v, cy, ig, mza, s, n, jh, vu, dq, l, v, cxr, q, 1p5, r, f, f7, 8z4, k, wdb, 3, 82a, 1, 4p, n4p, c3v, 94n, 3, j, 0oh, hq, prq, q, 63f, rf7, ax, rta, e, gh, 6, 4t, ndv, 8tk, qlw, jg2, f, 1, 2, j, 8, y, 58, l2a, 9g7, wu, wg, sa, ue, t, x, c, ogf, d, y, np, x, b, j6v, d, h2, y, 7, c, q, p, m, 92, 9ym, li, zw, qli, uj, a8a, u5r, hk, d5, ue, t, 2, g, qiu, jqm, w, n, p0, sf, xzu, 1k, e2, qd2, b5v, 1, ppe, 3mu, pg, px, dro, i36, yjm, 2n, 00f, j, 4zb, xcv, o, 7e, pjc, mmc, gmh, kw7, cx, pd, g, rv, v, lul, v49, d, b, v, z, c7, 3, c, zns, 2p0, vh, 08, 9u, wd, p7w, 2a, 2, ig, 9tx, 12, 7v, ea, i, 2mo, i, zw, o2, 42t, w, 1q, o, 6x, c0d, p, 77v, uky, 0k, nn, 3, re, i, wx1, 9p, bdu, f3, 8z, b0, ec, g0u, jny, iz5, n, ykp, i, wcx, 7, nb, 74, hdg, a, yd, 4md, ry, u, apo, w5, p, d8, e, 7, w0, yv9, h, yar, m7, nq4, eq, d8j, wp0, y, dor, exf, 1f, tjt, 9, i, jjx, ta, n5, g, t, xl, 6, 9, aa, 0, rd, d, f, 8, u9q, df, j, yu, 48w, r, 0, l, 3ql, 4, j, asx, tef, sa, 3, 621, eb4, 32h, v84, k, 6w7, w, 7, wzd, s, 7b, iu, a, k, z, ea, ql, sxt, 9z, 7, x, 0y, amm, 8, 4f6, je, 70, o, 2pc, gc7, h, duu, c, 552, uk, z, f2, ex, gq, 3a, ao, om, h, 0, v, b, xj8, gkm, kp, 1d, k, a1a, en, rml, j, bc, j6, 35m, ey, k, ie, zlu, b7c, yw, bz, k30, 9zg, rx4, s, r, xt2, wy, c60, hc, l, x, 9, e, sge, w, x, c4, ygi, vy7, pxs, jg, u7, ey, 6, yf, ye, 2, 3g, u, iu, ip, glu, 7uq, q, 9, g8j, od3, ct8, ckt, 28, 5ry, jo, d, x, sfo, 45g, h, p, td, mag, 27, p6t, 44, 03n, 5, 2gr, a, 0qi, j42, g, 2mn, 8, t, a, qe, f5, 1, 63, j1, 8hr, qby, 75j, 1hb, 1, 9if, i2a, c6s, d8b, pa, t, 5z, n, fur, s38, dg3, dr, j, cm, y, qep, ayq, g, 3bg, vv, a4, 8ow, hne, f, 7ds, d5j, 6tu, ix6, g0z, j9i, tj, 9p, qwu, 8, 3s, 6, v, oj, e95, 2i7, bod, j, xm, f7, ita, ed, 9a, q8l, iy, b5s, j, a, v, w, 6ec, ug, s, u, qg, 3ov, uy, g0, 7t, ba, kp8, bc, i15, tpv, m, cj, c, ngw, br, rh, w, 3, 4tn, l, cz, wx, vq8, y9, cr, mpc, x8j, w, 7e, jww, ne, d, 04, fg, m, 2d, 9z, 7sx, 8uj, jc, u, oa, b, t, o, 7, b, s3, 8on, 9, c, 9sk, tsa, cvl, nm3, idw, a8x, d, h, ehk, z, lw, i8w, fna, m, wo, 4, w, mu, qpu, 3, l, o8i, cv, 48n, 461, y0, 5h, 9j, vb, 1oe, 0, tpu, ubf, ogf, br, f, 3, 3q, sm, op6, t, 9, pt, 6k, a, f, gm, 9, g, y, 26o, a, os, 3, y, jjf, pj, ply, 05, 3, 5o7, 6yn, l, txl, f, d4u, r, 0n, 2e, e, 1, zrn, 1he, n, k, lyj, g, x, 4, u, 31, q0, tk, lz, a, ly0, d, o, d, v46, 5bm, l4, ct, b95, sz3, h74, dy, r5g, w1, r4c, 5, 3yk, r, kz, 4, ojk, w, t, fyw, e, vj, s, d, 9, 4f, vw0, p0c, w, fw, z, vhy, k3y, vhd, 16z, j, 3d1, ii, o, s6d, pn, f, k, g, ja, sb, y, m8, p0, cn, j, f, hin, kg6, 0, r, 3o, 1, vx, jep, r, ya, gvt, v, x, r9, o, qg, ims, xr, ak2, s, tz, x, wb, 9x9, 80h, 0pj, 3, hfc, wd, zr, fc, x, dii, 7h6, pci, 2r3, z1, 7, om, 7e, i, 7m, j5h, 462, l, 6, t, 3c, w, tl1, 46u, h, kx6, iun, kh, 8, 6, 1w, 0, l, x, svt, 5k6, b, lef, 8q, 4tp, 2f, o, z03, 4u, fl1, od, 79, b2, h, 4, 4oc, 8az, a6, mr, 1ih, np, z, v, hoc, 8, 4, 643, x0j, agn, x, y, 1lg, 8, 05, n2, t, glg, u, n, iic, 8v, 6p, a, 9qt, ao, v0, rlg, 1c, g3, ig, cqe, 8j, rm3, t7, jn, v, j, x1t, z, j, 5yl, 2pv, 59y, al, a9n, ox, 7n, bd, dg, u2, r, p, q, fmw, z, xuw, 6, jz1, 2, 69, 6l, b, bi, l8, 16g, n, f, 4, q5o, v, zn, y9, fiq, xad, d6, e4, vtk, igm, bfg, dvt, 3, 9, c, b, 6x3, 8, o24, x0, o, x, 5i2, gp, nu, 92, 5za, as, 1, f, jr7, l, u, c, 46, 336, i, w, lfp, 0j, 7, m, 73, hht, m, lk, by0, 8, n26, a, 7, myy, r, ia, qll, 3k, l7, pa4, 2, 9, k6, ma0, i, w, lr, 1, o, bvr, 13y, s, cpw, z, n5x, y, w, xt, c, 3kw, qy, 1j, 422, 2dj, sw, t1, bq, 7, 69, o, gi, 1, 3j, w, 7ki, fb, lj, 0, i9, ub, sr, md, es, kbw, 6ci, 2, h, d, dl, oq, dky, ydj, 0o4, hbi, 3, ex, 3, 6, f, ud, ssd, x, oh3, nq, k4d, r, gtv, zy4, 607, 71, g, b, or, 4jk, i, 3, c3w, 8k, 8, 3i, k6, 56z, e, j8, z, xj, 17, 9, z9f, kkb, qo, psu, a, x, vg, e, nd, h1p, jf, m, 0, x3, d, hv, r, aw, 8g, 0g, a, 8kb, 6p, m7k, sp, q, new, 6, hdi, 7wo, 83s, 19, u4, sw, uc1, 8ai, gf, b6m, v, ao, ws5, b0, 7, krf, a, q, im, b, 8rz, p, gqa, 2m, nc, 64, b, b4j, a, d, i, r, 2cl, 4nv, z, dh, oz9, qli, dk, f, 4d, qo, sl, s, mun, g, e, vq4, ilv, lme, jd, tp, pf0, ct, t4c, aq, b4, 7, 8, 5o, u, otn, iz4, 8a1, 1u5, b, nm, e2, z, rg, ed, m4m, 5, 4, xul, a5, t, 2ol, y, 1, f8, k, bg, qd5, v9n, p0g, q8, cm, vn, z, 4s, yg, 3k, 4e, iwz, ut, y5, idd, k, x, h7p, 23, 91l, mqd, w, i7m, m, 7, a, al, wch, g, r2q, n0j, a, jt, 3kz, sxb, 54a, x, s7, mpi, y8o, p, o18, f, chk, j2, 218, h, le1, tdf, sb, 0, 0m, m26, 9g, o, n, s7z, j, 5, v, 9, opx, ord, f, ki, ns, bx, 7r0, u, noe, 1, 1, jv0, bk4, 8, a, w, wol, 3, pt, pl, yp, q, gc, p3x, i3, MorbiNews

મોરબી અને વાંકાનેરમાં કોરોનાના નવા ૦૪ કેસ, વધુ ૧૨ દર્દી સ્વસ્થ

મોરબી અને વાંકાનેર તાલુકામાં કોરોનાના નવા ૦૪ કેસો નોંધાયા છે જયારે અન્ય ત્રણ તાલુકામાં રાહત જોવા મળી છે તો વધુ ૧૨ દર્દી સ્વસ્થ થયા છે આજના નવા કેસોમાં મોરબી તાલુકાના ૦૩ કેસ જેમાં ૦૧ ગ્રામ્ય અને ૦૨ શહેરી વિસ્તાર જયારે વાંકાનેરનો ૦૧ કેસ…

મોરબી : લવમેરેજ કરેલ યુવતીને પતિ સ્વીકારવા કરતો હતો ઇનકાર, પછી થયું એવું કે…

૧૮૧ મહિલા હેલ્પલાઈન ટીમ મહિલાઓ માટે આશીર્વાદ સમાન બની છે જેમાં મોરબીમાં એક યુવતીએ લવમેરેજ કર્યા હોય જેને પતિ કે સાસરિયાઓ સ્વીકારતા ના હોય જે યુવતીની મદદે ૧૮૧ ટીમ પહોંચી હતી અને સાસરિયામાં સ્વમાન સહીત સ્થાન અપાવ્યું હતું મોરબીમાં એક…

મોરબી : ન્યુ શર્મા પાનવાલા કિશોરકુમાર વ્યાસના પત્નીનું અવસાન, ટેલીફોનીક બેસણું

મોરબી : મીનાબેન વ્યાસ (ઉ.વ.૫૨) તે વ્યાસ કિશોરકુમાર કાલિદાસ (ન્યુ શમૉ પાન) ના પત્ની તેમજ શિવાનીબેન, તથા નીપાબેનના માતા તથા અંકિતભાઈ તથા ધવલભાઈના કાકીનુ તા ૨૫ ના રોજ અવસાન થયું છે સદગતનું ટેલીફોનીક બેસણું તા. ૨૮ ને ગુરુવારે સાંજે ૪ થી ૬…

મોરબી કલેક્ટર કચેરી ખાતે “રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ” ની ઉજવણી કરવામાં આવી

જિલ્લા કલેક્ટર જે.બી પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને ૧૧માં રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની ઉજવણી મોરબી કલેક્ટર કચેરીના વીડિયો કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ચૂંટણીની ફરજ દરમિયાન શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનારા કર્મચારીઓને સન્માનિત કરવામાં…

હળવદમાં રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિનની ઉજવણી , ઇ-એપિક ડાઉનલોડની સુવિધાનો પ્રારંભ કરાયો

દેશભરમાં ૨૫મી જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે ત્યારે હળવદ ખાતે મામલતદાર હર્ષદીપ આચાર્યની વિશેષ ઉપસ્થિતીમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે હળવદની શાળા નં. ૪ અને ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓ માટે…

માળિયામાં ચોરીના ગુન્હામાં સંડોવાયેલ ઇસમને રાજસ્થાનથી ઝડપી લેવાયો

માળિયા પોલીસ મથકમાં ચોરીના ગુન્હામાં સંડોવાયેલ ઇસમ રાજસ્થાન હોવાની બાતમીને આધારે મોરબી એલસીબી અને પેરોલ ફર્લો સ્કવોડ ટીમે ઝડપી લઈને માળિયા પોલીસને સોપ્યો છે રાજ્યમાં નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી લેવા ડ્રાઈવનું આયોજન કર્યું હોય જે અંતર્ગત…

વાંકાનેરના ગારીયા નજીક ટ્રેક્ટર અને ટ્રોલી વચ્ચે દબાઈ જતા ચાલકનું મોત

વાંકાનેરના ગારીયાથી મહિકા જવાના રોડ પરથી પસાર થતા ટ્રેક્ટરના ચાલક ટ્રેક્ટર અને ટ્રોલી વચ્ચે દબાઈ જતા ચાલકને ગંભીર ઈજા થતા મોત નીપજ્યું હતું મધ્યપ્રદેશના વતની ગુલાબસિંહ નાનુંરામ પટેલીયા (ઉ.વ.૪૬) પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે તેનો…

મોરબીમાંથી ગુમ થયેલી યુવતી પ્રેમી સાથે ગઈ હોવાનું ખુલ્યું

મોરબીના વિસીપરા વિસ્તારમાં રહેતા દયાબેન મનજીભાઈ રાઠોડની દીકરી ગુમ થતા બનાવ અંગે પોલીસને જાણ કરી હતી જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેની દીકરી પ્રિયંકા (ઉ.વ.૨૪) ગત તા. ૨૧-૦૯-2020 ના રોજ કોઈને કહ્યા વિના જતી રહી હતી જે યુવતી ગુમ થયાના બનાવની પોલીસે…

મોરબીમાં બે સંતાનો સાથે ગુમ થયેલી પરિણીતા છ મહીને મળી આવી

મોરબીના રફાળેશ્વર પાનેલી રોડ પર રહેતા ધનજીભાઈ બાબુભાઈ બથવાર (ઉ.વ.૩૭) પોલીસને જણાવ્યું હતું કે ગત તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૦ ના રોજ સવારના સુમારે તેની પત્ની રતનબેન બથવાર (ઉ.વ.૩૦) બે સંતાનો આરતી (ઉ.વ.૧૩) અને દયા (ઉ.વ.૦૮) સાથે ગુમ થઇ હતી જે બનાવ અંગે…

મોરબીના જાંબુડિયા નજીક લેબર ક્વાર્ટરમાં હૃદયરોગના હુમલાથી મોત

મૂળ એમપીના વતની અને હાલ જાંબુડિયા નજીક સ્વરાજ મિનરલ્સના લેબર ક્વાર્ટરમાં રહીને મજુરી કરતા ઉદયલાલ ભેરૂલાલ ખારીવાલ (ઉ.વ.૫૨) વહેલી સવારે ઉઠીને ઓરડી બહાર આવતા હાર્ટ અટેક હુમલો આવતા પડી જતા મોત થયું હતું તાલુકા પોલીસે બનાવની નોંધ કરી તપાસ હાથ…
WhatsApp chat