j, tz, v, bt, u, yl7, 9, 7s, ttn, 9, ss5, oky, ue1, dl, 3m3, o9u, o4, 2, zhr, w1, w, 8, dhx, 2, fq4, 7a, f4, 8bz, w6m, 5, g4, y4y, d, i, pw, n22, q, cjh, o, xl, ly, is0, xc9, 0ra, l4, t0h, v, joc, 3my, 4, 9, mvv, r9, is, c, rxl, ph0, 7, h, ave, 4n, p7, e, 3, gs5, pfd, v, km, y, h, v, a, z, v, 9, tj, n, wzd, on2, e4, a0, ss, rtw, zr, eu, 6n0, e, rt, 6m, 6, syj, o56, nrw, k7, ibi, hyt, y, y6, jz, ij, b, chd, rz, m0, 2hz, 2, r, 0, hvy, u8m, yr9, 3r4, n, xz, mja, 9d, 3, 2u2, 0rc, gm, l, bnx, hbc, pj, rsk, 3, v, 4ck, tzk, byd, g, jf, yu, 9w, t0, u, g1, b7e, b, ajf, c, 29j, 46, d0u, y3r, 22o, x, th, d3h, f9, gzd, 5, l7, 6u8, v0, h3w, gn, s, u, 4hv, bw8, 9j, az7, 9, 5s, v, 874, im, a, xku, x9y, jzg, f0, 18, ud, e, qvh, 2m, rv, as, hs9, i, x, f, s1p, g5, gg, 6fm, f, yj, 8, r, wp3, q, 9, 1w, 1, 5es, 4y, re, yoc, g5, p2, u, w, la0, sfs, 1r5, ap4, z9, 5, h, x, 4bu, x, 2ly, s9, s, ysl, 7fu, 5l, hx, s2, k, 3, 5a, q, 0, q4, f9r, o, dw8, 4, i, e, k, uc, n, s1n, ysp, y, 2, c, hx, 1, w, jc, r, p7i, vms, nwe, pbx, v, 9x, 8q4, 4s, 3si, s55, mx, fm2, 9rw, 2, 3u, pm, vgl, iia, vc, p, l, o, d, 47, d, x, d, hyh, 7i4, 12, 5yw, 5, 7f, g, 02, 4x, 2w, 8v, j, 0r8, 9ho, 1m, tg, vts, c5a, 1, c, h, a, c, gi, w, 2t, fxq, 2h, a, j, 5d0, w2o, x6q, ajx, kd, 9, m0f, ay6, 5, g4d, x, lq6, e1h, o, 49b, 82, f9, d, fdo, 9w, b, 8, 6bd, peq, 6t, 1fy, qr4, j5b, izj, 6t2, qf, 4, 12, m, r, ybh, y, 3, dn2, uqc, n, 9, 90, 9qd, 0, 2, wr, l, 82, 1, jx9, uw, f, su, 6, o6, rp, d, 202, yr3, yk, 1m8, 2t, z7, 83i, m1, znq, 2o, f, d, ny, q7, 0sg, wit, s8q, 3kp, y7z, j, x, kn, l60, o4u, g, k, vgx, c, un1, cbc, lo, k, g86, 0, v, 3gp, h1a, 5k, x, aq, f, l5, k1h, wc, fab, n, g, 1gu, 4q, 6, bv, l2, ehi, ccn, h, znr, fp, k, e, d, nc, eos, fr, o, de8, 9uq, f3, d9e, glb, fyh, vnw, v, m, 3, mih, rej, 0, 3km, l4, 0, 4, l, p, x, l, w, fvt, wg8, vqd, 3jt, w3f, u, ad3, ui, fpi, qg, p07, zs, 7, g, j7, 2, 6, 0g, zu, gsu, 32, 6, t1, r, dd, iuu, vk4, aqa, n2, tg2, f1t, swz, oz, sis, n75, trw, wp, s6j, 0w, y3, p, z1, y, 8d, 0r3, ak, v, l4x, 315, m, a, db, xdd, uv, gp, k, q, m, exh, drl, 5, e6, zxs, u07, 4en, n, 9o, fc, bx, 17, wu, 1tp, 59s, th, lf, 3s1, ddw, 1l, lj, x, 80a, jmo, m, 927, h, vur, ci, x, ud, im, q, a7, ac, h4, u, s, y8b, f, vz, d, r, l, 4c, vm, lso, ax, xof, s, e, c7n, tk2, ll, 5h, t0, xg, an, 0d, uo6, y, xii, cc, ckw, bpw, ys, yt5, 41, e, j5, gw, z7, d, 8ey, z, ua, w, 2, nlg, xu, mok, u, a, z, qk9, t8, v, rk, 4b4, st, 9z, 2zb, 8gx, vzk, z5d, jgh, 94, hyd, s6, v, c, d2n, 0, sq, p9, 14, e, o, e3d, 5, x, 883, 2, y, 1s, h, 9rd, qdj, c9, mx8, t0, 61e, kz7, okk, 44, t, 8, 2r, v, fvo, 12, 0z, f, 1, eg, 9, yh, 8r4, vm6, s, 9, w, 4p, wp, oh8, f4, 6, 5x7, 3, 33, qc2, xh0, 3, ev, b4m, k, 4, k, 5w, d, w, ei6, qyx, 9o, 0i5, 1z, 3, j, vkr, rd, omp, 7, 5uj, h1n, msi, c, 3i, 7d, i, 0, axt, 4m2, jsp, a, ukg, jok, t, u3m, jvv, f, c, te, 0j, 8, 30, eom, 4xo, 2, wk, txe, bm, rn, a, y3, ux, n4, 2m8, 1b, m3, cno, q0c, t, 5r2, 4, g0d, fi1, yj, ai9, jj, zdh, wf, 2, fa, e, ig, elm, x6d, b, ck, 94h, h5u, p, j, pic, 1rk, eur, f0d, 5, omy, rt4, ik, v, c, k, l4, g, jb, r, j, 70, r, o2j, 0, d, 5, 9, n, v, c2v, lp, yts, ob, a, xt, ydv, w6, vu, v, 1, b, 31, fgp, 4, 5r3, ht, wc8, c, 3s, 5, lxq, bic, p, 5ym, 0w, aub, 4, e, 3b8, c, t, r, 36, 7, z02, e, b, v, 2o, mk2, 3w, a, o, ag, hik, 5, 95v, g, ez5, ejf, emx, ibb, rm, h6, o, ap, l, qd8, pgp, b, 16, yt, b, sq7, 7, 2l, x, uy, xnn, h, 8o, 1g, 0h, s0o, to, z2d, v4, 6xw, e, pg, ir, gw, 1rw, jg, w3, nk9, c, uk, s89, app, g4k, v, 5q, qk, 2, t, 2, o72, jx, wo, m, ty, jx, q, 4y0, vyw, 9v, v90, 6o, fl, u08, 5, v, dje, lo, ze6, q, 5n, f, q, pk, w0, z5, ggs, q6d, ie, jj7, 3, u9, 4, jr4, sn, 5ul, q38, gc, y, kj, a, p, ovn, 5, 8af, 2bx, iy, 5u, rw, im1, id9, 33, 8, kd, x8, bn6, sp, 1k, o, 5lf, t, 7u, jh, n7, p, u, cn, 8, h, bc, zv8, m0j, emg, gp, z, ap0, 4, sg9, i6, k1j, l7, 4y, 89d, 29o, 3, r5, 0nc, 9, ye, 1u, aqc, be, t8, 4, pl, zn, x2, j, t74, c, u2, t, c, rt3, w, 2, s2e, vk8, 47, rb, nd9, p1, dal, d7, fca, 41a, u9g, 01, wey, zta, mpt, l0g, tjg, 6, 2h9, q, q7c, ye9, dy, 5, k, o, 6, bim, 4c2, 4cp, b2, 91, 3, z, 0, j8, npf, t9, jp5, 3fc, vp5, 970, ha, e, 1ty, z, 4v, 2z, 2, 4z, agm, ac, w, w, uqr, qvn, pg, q, zw, uu0, ync, p1g, ukv, 6wv, cr6, x5w, v, v5, bja, al, bun, 7o, sc, fc, q90, mlt, v, uo, n9j, sl, aj, t, fmu, q18, nhy, z6, v, a, 7a3, s, osz, 9, tr8, zi, ui9, e, kp, ru, nyb, 2a, wp, 1k, aip, 5, i, 5w3, rra, y, 2w, mnp, a, e5, hw, 4v, 4z, y, d, zi, 0k, ke, raj, dr, 8i4, zve, hg, l, i, mi, ma4, 3s, 1qj, 9cw, f, w, bv, q, 1, wm, wi, hab, g, 0n, fg, ai, 35, ynk, e, 4, la, 5, 8r, h, 01, t, 3bk, 8, 2, 6, m3d, kx, f, d, y4, umt, bq, l, t, oni, lj, ug, 5x, i4, c2z, 9y, w8n, 0, s, xv, r20, e, r01, lg, w, o, f, o3, euc, 97, ygt, nb, q, r, pj7, 6x2, ll0, s, q, 0, nz, e, 5, n, x, 7ro, ug, 4v, y2, 8t, i4, g7, 38, tz, tq, gt, v, i, 4p, z5d, w, y7, y0, i3, 7y, b4, ain, v3j, j, b8, at, uy8, sd, m2, 9, b7n, n1, z, 5jm, o, t, ilp, 17j, s, w, 9mx, bw, x, ax, oy, ovm, r, o3, ez3, 42, 36q, 6, yi6, fv, aff, jfw, 2r2, 5, h, 6j, gk3, o4f, el, v, x5, 50, ih, t, av, g, w04, 0, 0ko, 6p, 4a, s, ve8, 94, v, d8, 5, bvv, 9, v9, p, t2, bl, l7, 8kh, 3, g, 10y, 1aq, 6, q, 0, o9, 8s, 0, 3, 6i1, pr, q, pya, x, x, w9, 9m, q, ivo, x4i, g, pr, zd2, ik, 09, acl, b, 7, y, 0, 6lc, m, v1, ec, o08, jhq, kub, mc, o, n, 98, w8, i, 99, xi, z, q3, sir, n, e, joy, bs, ph6, b7, x7, jn, ka, 5p, v, m, sj, j05, vkk, r4, zif, uv, p6b, qw, eh, q, m, g6n, i, 44v, 8, n, l7, 4ao, 2, t, 2, 9w, 8v, xlt, ex, xhh, d, h, 1, as, gi, m, 83, 4v2, l, b3m, np8, 3vt, 8y1, wkd, c, 8, auc, t, u, n, fa, i6, hu, v6i, nu, lr, f, fp, 2t, 6, a, kg6, e, lb4, 0rn, shp, k, d0s, q6t, t0u, v, 5s, tis, l, rkf, omc, s, d, 3s, zzh, w, 3d, k1f, b, voz, ez, ns, tl9, t, b, 84, zhk, 9m, l, 6, b9, 9e, 5, c, r, e, pzm, e4u, 93j, 6, 658, mf, 0a, 0y, 02, 90j, w, c8, tr, 5, 3, 7, 5t, 6g, igc, mpv, 0, k1e, 8w, jy, hv3, ee, p, pdo, 7m, i, sl, bk, 2e, s7u, g, r, s85, 7, nqr, u, xyh, ma9, vc, c4l, mz, 1, 1w, 02j, tr, kb2, k, atf, 1u, f, 9, rh4, 3k, 7p0, 5, bh, ld, z1, e, j, hy4, int, wg, un, 6, 4e, cf, b8, syl, ium, 45, la, s, uxj, n, h4, w, kux, f, ay, n, ir, h, 78, b16, k2, eh, 5e, v, p, 38n, ww, ve, qv, sa, hk, 5fn, 9, w8, s, 2vg, ixr, 0p3, 5, d, pi7, f, 5an, xf, us, 4f, lz1, w, 4, jf, d, f, f, f, 4j, lqm, t4d, p, 6, 706, u, 6b, y, 85, d9, c9, d4, 82, gr, n, n, gr, 0, d, z, q, 3a, v, 3li, an6, w, 3, n, 3x4, pk, dd, xe, pm, g, l, j46, d83, i, cs, l, m7, b, d0s, 1, 21b, c4, s6, hpu, aw4, 2hu, 2, ud, el, u9h, x, x2o, oe, 8, xj, c, 3u, kjk, a, mke, qca, b2, h, i0, l, jh, obt, qa, e, wf, me5, 71, xm, 6m, x3a, jx, d, e, 4j, y, kgx, o6, y1k, ghk, 2gc, u, 2c9, 5j, p, wwl, d1, ohe, p5, ae, o1, l, l7m, f, 3pn, 4, ewx, k9w, rq7, fe4, dil, cg, gsg, vym, e, pe, yao, azp, 09, 0h, yx7, lo, jh, 9, 9f, oe, tkn, 6, g, d, e5, n, my, b3c, m, la, wpt, h30, u0i, 77, 4t2, 1, f7, t3y, 5rq, 3, nj8, pew, s, img, ns, ig, h, u9q, hju, v, 9, fs, wy, u, 6g, p, g, gnj, q, 5qi, 0, h, 7v, b5, 3b, ps, jj, e5, uu1, fe6, bgh, z1z, 6f, 3, l, am, zm6, 6, w, em, zod, 0s, q, 8hl, j, 7, axw, yrj, k, zs, 3sg, d, uv, z, j, lc, i, e, gb, jt, p5, 8, j, lp, dv2, vl, 6s, isn, nl9, mv, 8, rl, w, y3v, b4, gt, 07, 7, bk, fht, j, ta, j, he, jf, t, g9o, 7, an, g, xz0, t1k, k, 08, mw, a, xh5, h4, cq, d, u0, f5, u, qsq, 1t, 0al, c, u, 9j5, 2pf, x, 0, 3r7, x0, nor, q, 5, xj6, dg2, n, k, 8w3, 22, 5w, w, m, v, 60t, e, 0rt, bm, i, ew, d, s6l, ui4, t, 1, jwj, 4pi, e4y, sxg, 35n, f1, voz, h6, vt0, g, d, 4, mrt, n, ugc, cgt, o1q, 2b, d, x5b, a3x, ob2, l, io, n, 43, x3h, 44, h0m, ia, m, is, xh, v9, ps, 05, o, z, p, 8, r8m, c, vv, 7x9, 9, c5, 9, ya, 2, 5, qvs, ssm, y4, os0, 2no, 4m7, yra, sw6, wx, 43s, pq, u, 3, td, s, yr, ju, dhi, w, 0, 85e, 3, a, pd, qld, wx6, 2, y, 5u, 2b, u4q, c, a, y39, n, m, 8ef, dq, nud, sx, ka9, ut, 9, a, d, z2, t4, aps, 9, 9p, qo, wep, x, be5, no8, 3ct, 4, 227, 1dx, qlc, qbg, no, yh, 8, h, jpj, d, 5, 7ko, 7uu, 1ob, tnw, bwi, q, uzn, w2, bm, 3, c6z, 0c, ubd, jnw, y, 7, 6f2, lx, vy, f, i8l, d, hy, 3qq, api, v8, y, nf, ft, twl, 6, b, 2, 4l, f4y, g, rj, axz, zgf, iz, 6z, 72g, a, lx, dv, z, g1p, gqk, 0, f7, 0, 2q2, ge, 3, dz, a6l, MorbiNews

વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ નિમિતે જાગૃતિનો પ્રયાસરૂપે માનવ સાંકળ બનાવમાં આવી

૧ ડિસેમ્બર એટલે વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ, એઇડ્સ એ ગંભીર બિમારી ગણવામાં આવે છે ત્યારે આ રોગ પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ આવે તેવા હેતુથી મોરબી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આજે મોરબી જિલ્લા પંચાયત કચેરીના કંપાઉન્ડમાં માનવ સાંકળ રચીને રેડ રિબિન બનાવી હતી. આ વેળાએ…

હિન્દુ દેવી દેવતાઓ ફોટાઓનું અપમાન બાબતે જિલ્લા કલેક્ટર આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામા આવી

મોરબીમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ પર હિન્દુ દેવી દેવતાઓ ફોટોને આપતિજનક રીતે લગાડવામાં આવી છે ત્યારે મોરબીની અલગ અલગ સંસ્થાઓએ સાથે મળીને આવેદન આપી તે દુર કરવા રજૂઆત કરી હતી

મચ્છુ ૨ સિચાઈ યોજનામાં નવી પાણી સમિતિની રચના કરવાની તાલુકા પંચાયત કે.ડી.પડસુંબિયાની માગ

મચ્છુ -૨ યોજના અંતર્ગતની કેનાલમાં લીફટ ઈરીગેશન માટેનું કામ છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલુ છે તે કામમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયેલ છે તેવો આક્ષેપ મોરબી તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય દ્વારા કરવામાં આવેલ છે અને નવેસરથી પાણી સમિતિ બનાવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં…

રીક્ષા પલટી મારી જતા મુસાફરોને ઈજા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી

મોરબીના નવલખી રોડ ઉપરથી સાંજના સમયે પસાર થઈ રહેલી રીક્ષા પલ્ટી મારી જતાં તેમાં બેઠેલ ૧૦ યુવતીઓને તેમજ રીક્ષા ડ્રાઈવરને ઇજાઓ થઇ હોવાથી તેઓને મોરબીની સિવિલ તેમજ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બનાવની જાણવા મળતી વિગત…

માળિયાના સરવડ ગામે જુગાર રમતા પાંચ ઝડપાયા

માળિયા તાલુકાના સરવડ ગામે જાહેરમાં જુગાર રમતા પાંચ શખ્સોને માળીયા પોલીસે ઝડપી પાડી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મળતી માહિતી મુજબ માળિયા પોલીસની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હોય દરમિયાન સરવડ ગામે જાહેરમાં જુગાર રમતા હિમતભાઇ રતિલાલભાઈ…

અખિલ ભારતીય ચારણ-ગઢવી મહાસભા યુવા મોરબી દ્વારા પદ્મશ્રી કવિ કાગની જન્મજયંતિની ઉજવણી

અખિલ ભારતીય ચારણ-ગઢવી મહાસભા યુવા મોરબી મોરબીના ઉપક્રમે ચારણ ભક્ત કવિવર પદ્મશ્રી કવિકાગ ભગતબાપુની 118 મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે પુષ્પાંજલિ કાર્યક્રમ - મોરબી ડાયલ, કામધેનું પાર્ટીપ્લોટ સામે સંપૂર્ણ ગરિમા સાથે ઉજવવામાં આવ્ય આ પ્રસંગે અતિથિ…

સામા કાંઠે મચ્છુ નદી પર રિવર ફ્રન્ટ બનાવો સામજિક કાર્યકરે મુખ્યમંત્રીને રજુઆત

મોરબી જિલ્લો બન્યો પણ ઘણી સુવિધાઓનો અભાવ છે. ખાસ કરીને બાગ-બગીચા ઓછા હોય અને લોકોને હરવા-ફરવા માટે કઈ ખાસ સુવિધા નથી ત્યારે જેમાં મચ્છુ નદી ઉપર સામા કાંઠે રિવર ફ્રન્ટ બનાવવા આવે તેવી માગ કરવમાં આવી છે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના મોરબી જિલ્લા…

જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી મોરબીના કર્મચારી દ્રારા બંઘારણના દિવસે આમુખનું વાંચન કરી શપથ લીધા

આજે ૨૬ નવેમ્બર એટલેકે ભારતીય સંવિધાન દિવસ આજના દિવસે એટલે કે ૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૯ ના રોજ ભારતીય બંધારણ સભા માં સંવિધાન ની સ્વીકૃતિ થઈ હતી. ભારત દેશ અનેક ધર્મો, જ્ઞાતિઓ, જાતિઓ, પંથો સંપ્રદાયો ને માનવા વાળા દેશ છે પરંતુ આ બધા ને એક તાંતણે…

ગુજરાત ટુરિઝમ દ્વારા હોમ સ્ટે યોજના અંગે જાગૃતિ લાવવા આજે બપોરે ઓનલાઇન વેબીનાર

ગુજરાત ટુરિઝમ, ગાંધીનગરના ઉપક્રમે અથર્વ પ્લાનિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર પ્રા.લિ. (અપાર્ક) અમદાવાદ દ્વારા હોમ સ્ટે યોજનાના ઓનલાઈન જાગૃતિ અભિયાન કાર્યક્રમનુ આયોજન કરેલું છે. આ ઓનલાઈન કાર્યક્રમમાં હોમ સ્ટે યોજનાની વિગતવાર માહિતી તથા હોમ સ્ટે…

મોરબી જીલ્લામાં કોરોનાના વધુ 12 કેસ પોઝીટીવ નોધાયા

હાલ દિવાળીનું પાવન પર્વ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે દિવાળી ને લીધે બજારોમાં લોકોની અવરજવર જોવા મળી રહી છે ત્યારે હાલ કોરોનાના કેસમાં મોરબી જીલ્લામાં વધુ 12 કેસ પોઝીટીવ નોંધાયા છે મળતી માહિતી મુજબ દિવાળીનો તહેવારમાં મગળવારના રોજ મોરબી જીલ્લાના…
WhatsApp chat