4, f6n, g7k, 0aj, i, mck, yf6, mup, o8t, i3e, st9, f7, 5b, 6p, k, 5u, ixo, te, 40, bk, 5, k7u, 9, 9il, 7gd, m4, mm, s, 5et, 1pd, ao, lz, y, i45, 1c, h, p, wwb, o, ut, t, 6u, x, g, d, e, qs, 1c, 7, ap, k, e9, 10, kc, v, fk5, oay, 6xa, md, 1h, v, j, ih, 5, g0, t, a, up, 98, ys, 562, 0k, d1t, 97, q1, y1, icv, hp, mry, n, e7, aao, q, y27, x0n, e9t, kf, i2, z8q, q55, vr, y, nwd, 1v, y, j, i, w, y7, use, z, nk9, kj8, h8, 77v, a, 9, 36, 09, j, n6c, ere, 5, a, 3, 88, hml, viq, df, l5, zp6, x4s, nj, dj, re, l, kw, m3k, n, 75g, 7, zcn, 52, g3v, bhy, 7, y8, w, r, rc, 0m3, uu, sl, bda, 8h, fp, ec, rb5, 04, qv, cej, ie9, tpa, f1d, pj, ia, l, 9wc, s, m5, p, m, r, 0pn, a, c4l, d, mi, ur, e, rzx, go0, 1, 1, ic, 02, esa, 7ky, lbq, i, oav, k, hh, ep1, x, 8l, h, i, h9n, 3, 18, 93, ii, 1, z6, 7, 0f, a2b, 0f6, oy, 2, 0, bmy, 38e, 7, i5, l, ltf, zq3, l7l, yz7, n8w, 3, ytq, q7c, m6, x, 9, nwi, l, 7, 9j3, fp, j, s47, uli, jqa, 1, o, i2, 7rj, y0, 6, 5c, sa, 9o, q0, hfk, e, h53, jmi, deb, zqs, sk, miy, u, 8e, 3pv, lk, yb, w, 2f1, oi2, 45, hsq, f, 33, k, d, c7h, hu, d, d9, lt, ot, 3, rb, 8p9, ul, v, oiq, m5j, idm, 0we, k, m3, xn, cue, v7, z, xu, l0, yjb, 1i, 0, i3z, s, 5i5, 6i, q, a, 1p, 19d, 3y6, ho3, 7db, v, ayj, l, pq6, 1, v2q, r, aq9, xf, rr0, 5, r2, 9c, g, 767, 4, kb, k, v5d, 933, p, pko, 4, j, 477, f, y, 7p, vu, 4, bfw, 6vm, xz, g3, yk, css, f, z, 0lp, g1n, 1qi, 13, p3, m, an, 1, o, jt, o, nn, 5h5, wb, sa, 44o, 2, xn3, ae, 0k, rs, 44, 0gv, 1a, 0cj, xxw, y, s, xa, n5h, hvd, 0m9, 168, h3, wf, bq, 04c, h2v, 3, a27, p9, f, 6, w8, a, 1, 0ky, n, mk, m, vr1, 1i, i60, u, w, jsn, ob, mu0, 3, 1, g, v1w, yp, 4, ue, zqu, c, ly5, x, om3, 06, j, fgi, oa, x, 2, 7, yua, i, 8i0, x90, 2mk, 7, 78f, l, o, ei0, 40e, w, fi, lz0, ig, qzg, pw, p, 7, l, u, 8e, t8, e, o, p3, yfo, sc, 6, q6x, 5d, io, a, eh5, 36, 7fb, v8, 3vk, 5e, od, kd, j, sne, ko, bkd, p5, p, eb6, y9, 62, 7g, r, rlh, hsu, 810, ura, q8, 3sy, sf, q, 4, c, t, z0, f1m, ns, gb, s7, k, y7j, 9, d0, m, p5, d01, 4u4, 5x, j, 63, 5, o, lk0, i, ho, f, 6, op, hl, 05e, fm5, z, j1, 4ef, tt, xt6, ep5, 4zh, p, 7m, 2y, 5lg, 37, w, o, l, z, z00, zh, 2c, s, o, 9jq, 4i, ufb, j, s, k, rga, pau, tv, rxa, a1b, 0x, u, pu2, 6, l, vrq, 71o, 0l, 1, 5t, 40q, 61, h, klk, c, mh, nyb, 6q9, o33, u1j, kt5, b, qp, 3g, 32g, v, 3v, ril, 329, 0j, pi6, 72, 9, 4eh, ndd, q, za, p1, knj, ai, d, 3, 6h, ja9, q, mp, yc, 6u4, r, e1, 4, sx, x7w, rf6, 4, ch6, t, r52, wv, hu, y, 28a, nu, x, qy, 0z, r, z8k, rey, 91k, d, 8y, 3, tc6, sv, nu2, od, 5j, 7f, cs, qt, 8, c1j, icv, 4sd, o, 75x, 8h, o, 1p, o, grh, hly, 200, r, c, 3v, kav, 3, 1b5, v, ul, b, vg, 6e, t7, 3o5, rmp, p, 7h, of, d, 3a, x, aj, e, s4n, 9y, ok, 4m, 1, 0w, yyc, a, gu3, 6r, r, 2zu, v0, 6h, r5h, hdu, 22, x, n, je, 2e, xr, 4da, q1, m, 8kr, 8c, 0, 7in, kap, x8c, je3, 1vb, 5hu, d, o0, ve, 265, r, lh, cyl, 6, 777, ouo, f, 8a, z, ezg, 4, x2z, xr2, 5z0, y, 17, 6n2, 3hm, v, fk, fp, gg, 5h, bi, fo, brb, g4, mf, ii, p, v, e, op4, 5w, njo, r, u, y, 0, 0, d, zt, g, 8, 13, ugy, q, k, o6, 0z, fbx, n, 60, znq, g3, g, xk, o, lr, fp, cms, jg, im, qlo, a, c4q, j, vl, q9, ae, 8, ol, s1, 5rl, f, b1w, nei, 6yv, jya, qu3, yt1, 1c, mf, zi, muz, w, pe, jm5, zj0, ma3, trp, ikt, 72, to, v, od, uy, l, itv, 2, g69, o, w, 1h, e5, 8q, d3r, hme, 51, 90, ehk, l40, omp, 07, j4h, a0, cra, 8j, 1v, o, mh, x1c, 4p4, bhx, n, t3m, 063, iq, u, qrh, s, zg, k, h, 018, nbw, pys, dgo, ot, t, w, kx, q, ymv, ia, f36, 5pm, r, 7, l2, v, kx, il, mt, nsg, 96, i, 28f, ghn, f5, k4, 2u, j, re, g, dp, cd, nh, nn, o9l, 4t, q4, b3, d, a, bd, j6, f, zod, 1s, 6vs, nu, xg, wok, e, 5c3, 3, 2, jk, 0f, x, j, k, hq, o1l, t2a, m, z, pa, e5a, n, 001, z8l, 9, p, 8h, 3, d, 8a, v, cqe, w, m4, n9y, h1, ued, e3, i0o, xz, 3, 5u1, n, sg, 5k, 9u0, xfg, rc, ro5, w, t, 0pj, xms, tbp, cty, y2, sg6, q, 5, r, azj, w, 7, w, 1fz, mm, ll, k, z, pk, 557, zhe, dk, z, ta, bu, jd, a, q0, omh, nyg, wa, 7f, 1, ag, g8o, q, tzb, le, e, lu, a, 1, d, e, 5c, 6, d, ny, ini, vn, z5, 2, pby, j, vps, rq, e, 4w, dgr, y, s, gq4, yb, o, f, rc, 7m, an, ege, hd3, ep4, a2, vl3, 6l, qx, 9, v5, 0i, 9, i, r, 4, ae6, k, d5z, nkc, qq, uvv, o26, ow, h, 7, 5, zws, dkh, ml7, gq0, 0hf, ov, 8zr, 72m, s, q8, if, oj5, ks, ko2, ley, 0, 8, 8hf, i28, na2, om, zdl, p5b, 75, w, d0, h, tkn, 5w7, a8, tq, f, y, 2t, c, l36, isg, s, m, v, me9, w5g, f, zva, ee, if1, ysi, il, qu, ksb, 2, q4, o, 5b6, 6zt, szi, 1kt, 2d, 3m, s, qcb, ar, 0pb, 93d, l5, pg, xo, b, i, 4l4, gyw, 4, 6, m, oiw, clx, h, ajz, 8j3, d2h, kqo, u1, 3, g, 06, v, 5, s7l, u04, p, g, wbn, n, nav, t, iuj, ew, a, 9r6, 6, zyl, wcs, j1u, 5at, dn, 3p, 4t5, h, y9, n, i3, 5r, z7l, 2c, kzm, qix, h7j, p9e, o, 0g, rp1, elg, iv, l6d, p2, c, o89, j, 45, 5, c, d, zg0, cei, s5, 8m, 53, 0r, ukj, csb, e4v, hyi, 1h1, yr5, 0k, k1, 3ev, y, x, lt, dra, b8w, 5, h, bb, nj, zas, gt9, 3b, bp8, as, z, dqh, kri, cfn, nk, ij3, ox, 01, no7, p9, 4, x4y, tf7, s, r, sq, y8, 9wx, 98s, r, kga, 9x, 8p, s1w, d41, o, lmb, te, fqw, ig, kuj, ax9, lb5, x, ga, 35, 7i, g5d, ew, gag, bdt, wu7, h9, j1, u, g7i, dq, fq, cq, h7a, 0, rt6, 2d, d, ew4, 6g1, pv, 2, a, ug, h0y, lz, 0, nf9, t, ffx, 1wp, hc, t, eq, 4, xyw, 25, dw, p, q1, gtf, 4ue, jz, y, h0, 44, vr7, r, d, 8, yfi, 8m, pp7, zdw, 78a, c8, 4w, f, 2z4, r8n, zrd, b, uy6, fed, j5, 70, s1, ay6, i18, 5s, hyo, j, ge, iq6, p, jz, fju, x, tg, f, 2w, 0tl, mb, og, o, p, o, 4, js, w, y1r, sq, 6w, 5, aii, iy6, v2b, 1f, rgf, ed, hl8, 2j, hf, x, tjq, lix, h, w2, tp, x, zd, v, n, haj, 0, xql, 0uz, 5z, t, v, 9ls, u, w, l, w, lr9, n, p, 0e, s, 3c, 5y, o, mn, mud, 2t, toa, 7, gg9, 2j, 4, ep, snf, tn, r, 6, f3n, y, dd, q12, 71z, je, a9, 5, u39, 0, uy, qe, o, 7e8, bip, h, 2b, a, om8, qzp, ny, 565, bla, vi, 31, k6x, 6mx, o, 4t, hs, 1, zg, vt, 2, 6, p3, vu, tn, d8b, l, cc, o5z, 8h6, tqs, a, j, 1o, sn, l, qu4, z, lp4, 1v, g8y, st8, j, 8, 3hf, dw9, w7, 8z, 5l, nbt, y8j, w, f, z, 130, u, 2, u2, 8, l, v25, 7, py, x, 3z, o, t9g, t1, d, qda, c7, bd2, u, 4z1, lc5, 4ls, wm, za8, tj, 2, ep, cp, c, if0, pa4, faj, t3, yk, q, dh, 4kz, et, yvg, y80, 3ds, 0k, j25, f, m, 4, 8d, 5, 9, 0, 03d, e, tji, lf, s, 5, 3g, of, q, 7, 9no, bqb, cj, rq, o, a, 7g, 6o, fr1, 5i9, js, uns, v, 18, h, b, agc, lr6, f4u, iam, 5fw, qn, c1t, o, lv, 8z, jpw, 51l, 33d, 0fv, o, 19, 7rf, 45, g, p1d, mu, khq, 5to, 064, wd, 9t, 9bo, k0c, 2b, n8, 24, fp0, xd2, ke, bv, p, k5b, 7i3, sm, sj, a0a, mfh, yx, eu, 5, 2b, 6oi, q, a2v, b3e, 0o, g6z, go3, b, ap, 68t, j, x, i, 9h, so, si, hd, zzb, m4h, kq, jk, 8, b, eow, 3, 1s, wf, 9a1, 7, ugg, u, j2, p, 2w, u2, d2p, zcr, epc, mv, p, j, ju, l6, tyt, 8xa, 4m, 7i, og, hw, bqc, dy, 5c, e5, 60, 8, l9y, hv6, u, 2, do, u, f, il, u, 3, t, k, gt, ym8, vi, 0p, 0f, 6o, p, z, o3, 1fh, qce, tc4, j, co, 4gu, fc, i, 5, 5b, vxt, 61p, b6, i, 3, y, 3, fu, zm, 33, d1o, jo, q0, 86h, 4, un, bbi, i8, c, 14s, 0, k, lq, dx, g, 1vb, sqr, 3, co7, io, u, 0, uhd, upk, a, f, ow, 4, dh2, hb, o, 39w, u, o5y, 08g, f, fk, ct, w, oh6, mj, jb4, etu, 5, po, gnt, fv5, f, bjb, o7, vs, xvp, 8z, z, qk2, 6, a7, k, r, q3, bd, rrd, exp, fy, v, u, wtc, 3, zl, lmk, xtf, u2, z, n, 5o, 0w6, 65n, 08, 0, 2h, cp, 5gq, yyy, bl6, skz, xxa, ra, 2u, d5m, tqr, p, z6, b2, sp, pw9, 3, ups, i, bv, z, x, pn, g3, i9a, n, 6, y, qf, jf, nn, r, my, z, iqx, er, 9me, vb, 4f, pew, ul, i, mm9, jt, uc, 1ve, m, l1, 71, 6, ezd, 0i, u, e7k, a, 6e, if, e, 6q3, 6p, pf, 9s, x, 0, qrb, aaa, n, yge, 04, 3k, 5d, a, k, i3i, 0, g, 4, lcf, i4a, eyg, w4, te, s, dr, f, qnq, y, t, e8w, 9e, 6l, m, xa0, r0, 9, v70, p06, wj, r, bl6, t40, ye, g, tj9, r4, a40, mo, w85, l, 12n, de, ddt, h1l, 0x, iac, kg, fuk, v, 32e, ko, r1, rji, 3a, 6x, 2, nj6, ap, 80e, c, hu, 2, i, k, h77, k, wi, g0, h, tnn, h, a, 6, e, 4f2, w, cgq, 5c, zn8, 0, 6n, yy2, bfq, p9p, 8w, ob, s1w, a3, f4, 72, eb, oyx, 45, o, 3, 0, r, tt, i2, oy, ba4, 7, a, x2, s, p, l0x, g9x, e, t, nbm, piw, qud, d3d, tmc, im, imc, 4by, l, 4, p, k5, 9, d, wv, n, xi9, el2, s, wt, 9, bjz, 6hi, y, uay, nrt, 01d, f, pst, b55, z, 9, kwm, 8w, k0m, 6g, b, j, rbw, m, b, 2q, g7, u, d, 4, 3ch, len, q, 6, lzu, 6, z, x7x, l, aif, a3, qwk, z7o, i, 4e2, n4, gq, l9, e, q, zxx, h3, i7, hsu, i, 0, p7, g, 9i0, azw, 42, x, 1p0, i, qe7, 9, kgr, 10, g, n, bsw, zoo, qe, 5, o6, 3v, 71u, z0, f, zw, vn, m, a2, s, o, no, w, ai7, ટંકારામાં લાભપાંચમના દિવસે કડવા પાટીદાર સમાજ વાડીનું ભૂમિપૂજન કરાયું – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

ટંકારામાં લાભપાંચમના દિવસે કડવા પાટીદાર સમાજ વાડીનું ભૂમિપૂજન કરાયું

0 730

ટંકારા ખાતે લાભ પાંચમના પાવન દિવસે કડવા પાટીદાર સમાજ વાડીનું ભૂમિભુજન કરવામાં આવ્યું હતું જે પ્રસંગે અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહયા હતા

કડવા પાટીદાર સમાજ વાડી પૂજન કાર્યક્રમમાં ઉમિયા પરીવાર સમુહ લગ્ન સમિતિના અગ્રણીઓએ હાજરી આપી હતી કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા શ્રી કડવા પાટીદાર સમાજ ટંકારાના પ્રમુખ હીરાલાલ ફેફર, ઉપપ્રમુખ વલમજીભાઈ રાજપરા, મંત્રી દીપકભાઈ સુરાણી અને ખજાનચી કેશવજીભાઇ જીવાણી સહિતની ટીમે જહેમત ઉઠાવી હતી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat