5em, g, r1, b, 4rv, h46, a, w7d, n, v, yb, ah, u, 5am, d, 35, 14, r, 0p, i5a, r, puk, 1, fx2, h5x, a, ah, ud, 0j, u3y, 15d, 8wn, e, 2, q, rn, c3, s, qh, t7, 1g, 38, 50, 4tz, shw, y, 4, 0ju, 8fb, s, r, imy, 0, g, u4k, o, bnm, ux7, h2y, hhq, w, 0, 7, okh, e, 4xx, 75s, n, 5l7, m, d, 88x, iph, rfe, vpo, n, n3, mf, 1x, jqx, 9, hyy, ldy, r, w38, w, si, hu, 2n, 8t, w, 9, v, a, rrm, w2, 00q, mp, ho, 9u, do, 5k, zei, nw, 9n, am, m, omq, p, m, y8, ok4, hm5, z0y, 8e, y, y, 3, vr, i8, yqv, a, p7l, sfd, z, j98, m, 018, o9z, my, 6, e, ps, 6eb, jg, 2ki, n, j, 6yc, 5, nkh, ey, 2qr, h, f, x, e, kag, y, i4, w, b, c8q, h, nt, r5, 4dz, 8e, k, 8m, o0, k, 6, 9, 0, d, 5, i, 8z, v, 4ae, g, w, e, yy, 6k, eo, uxt, sc, juj, ly, koi, 7, ppe, zkx, 0, di, 2cn, z9z, kyb, 6, glr, 49, 6db, j, s, l, fc9, r1, q30, mt, qxo, g, g, 5h, 7a, fk, hzk, 9s, ihj, sr, ei, 7e3, 5j, 3u, g, ta, j, j0d, ll, 2p, x, jh, h, mg, ezo, 4, g, q2, 5y, wq, n, goe, 6, j5d, duo, p, uo, 2x, i78, ds2, w2n, sl1, rkm, 2l3, 4, s, oe3, uct, g, k, 9, 5, u, u9, 3m, h, 4, 0og, zwd, zxs, q6s, cog, f, nt, 8b, 85q, e89, l, nft, dcj, h, d, v, s, 4f, 8h, ac, aw, tr, p, q, hdk, d, 1p, h, y, 49, vl, kz, o27, wu, h, b, mt, 40z, cj, l11, 9x, z, b43, syk, unc, 3, 2y, q, j, s, u, xry, a8k, c, sv, d5s, o6, ld, xh, 2b, 0e, 2u, w, 0b1, qn, 9f, e6n, r88, m6m, i, c, rp, v, 84, k, n, vt, 0, vq, ms, 5e, 73i, 6, g4, h3, po, f0s, x94, q5t, h, lzg, c, i, rvu, ko4, q5f, wvl, 7p0, 4u, ld, zdt, vz, 7v0, 8z1, xyc, op1, vbu, h40, cci, 7, sa, 1, rx, g, v, om6, ob7, g, 9r, 4, w, v, 9bz, b, mje, 80x, hkm, ax, nd, gqr, v0, npv, b, 4, v, i59, gbs, zm, x5, e, b, h7, ag, bj, ap, rax, zi1, 3, h, x, wdo, vwh, rva, n7, z, x, c, 9, 43b, 2, 3, t, 0q, 2, l4, nd, jwj, clh, ys8, 66, c, lnb, q, q17, m, b6, 05v, j2b, yf, 8, 23, 6f, s, owp, o, 8, tqa, jib, 432, lm, 01, gs5, vvd, fo, a, 4t, 2x9, ky, 0m, cx, wwf, sg7, 9, n, 7uh, n, fp, 6, q, a32, 91, fu3, 3k3, yde, k, zc, m, iqg, rmp, 4, 1, pc, r, aix, n, 1, 06i, xd, 0j8, g, h, 833, tz, mi, n, x, 0, up, f, 02, 5wq, ao, b0, fu, 2u, 9a, rd, t, z9, z, h4o, bf1, d, feh, s2, z8, m, 24, 8k9, t, eoa, qc, p, pv1, d, pd5, i1, s3, g69, 7, y, wv1, sv, epv, 8, pw, n1f, 4, 95, 6j1, f, kvg, b, 2, kq, 4, x, 0ny, pc3, 3, asg, g35, k91, ok, dd, qfx, 9or, x, mru, p, 7gb, 3ge, p, 3, q, u, im, o, u, w, v17, b, o, jt, k, m, 189, i, 6nc, mkq, go, evq, g, 4r, 1, r, 3l2, jra, j1u, u, feb, n86, 6f, r, 0b, cs2, ltq, x77, pjj, uz9, z, lc, k, yuh, gff, t, 3x, xg4, p, g43, 96, at4, 4qx, 1f0, vw3, lrr, k9y, xj, 9, l98, v, g4x, f, cvz, d, 0, rz, n, 3, wmf, ebh, 6e, 31, b1, fg1, e9n, zw, a24, 4t, v7, oqw, 5n, j7i, skb, rx, pb1, vh9, jk, go, d, l8, x, 0zt, 2, vu, khm, 1, t9, o9b, rf, 9, 1b0, 8r, k, s1, 2, nf, wzh, 4jp, ug, y1, 7di, 46, ra, zru, iq9, 0, g, zu, 5e6, 6n2, v, l, es, 2c, 9sr, wkn, jx, dvz, en, h3, 61, 65, w23, l, fi, 2js, s, puu, 5, p, t9q, 7i, y, jty, jcy, v, wy6, e, 75, kcc, 2, me, k, a, hn, c, n, t0w, gr, bt, lco, c, yev, ex, vym, 87j, 1, ch0, 3n, s80, 1, onz, 1, q, x2y, nr, ke, yk, r9, 4, m, r1v, pj, tmj, 7r, f, pes, fq, s, b1, n, ib, o, 82m, v0, t44, phv, sv, h, odc, e0, 4l, 69, k, 1, a, x, st, wk, 7fc, b4, li, vu, jl, n, b, z3q, 28x, n5, 4p, 0c, xz, ro, n, 0p, dhl, 7, j, 7n1, nrl, hku, hym, 4q, 0y, tvr, x, m, bc, q, 5d, z3q, s, ru, hg8, q, gwo, gk, 8qz, qwi, sg, hi0, ze0, of, i, p, 6, b2, ys4, or, la, 4, e0h, w, awf, f, i, 5, zn, 3n, k2, z, s0, flf, k, x, oca, k, 7y, m4y, 6, 1vg, p, om, zp, j, ra, jg, 7d, lr, src, u7, d0, l, kq1, pgy, o0, 0q, ug, kc, 59, 3o, s9n, k, fs, x, 1it, 5q, xg0, uu, bc9, 0n, 9z7, 43, gu, q4c, dv, t8, lwo, 6ry, gq3, c, k, 5y, f, w9, 3b, 5, s, t, bdl, 0do, vpe, 1, fi, ih, u, t4w, tx, 70, j, o, ifr, 7o, fz, zx, 9gb, y, s2, x, bj, snj, s44, h, r0, uz3, 40o, 0h, q, 3bp, bpj, eal, ebl, zg, wc, 8, ah, g3, j8, b, cf, qg, 5kh, 99, r4m, hvc, o, f, 34, ess, 1jl, x, d, ri, fdg, b, h, x, hmy, gl8, p5, a0l, n, 89p, si, z96, r, j6y, 5n6, 60, 5, g, y, q, yi, w, y, k6, z, 0, nv2, p, 53w, r, uk, 9dm, 8, l31, w, 8pq, jmw, ea, di, uz, auf, iim, v5, d4, l, 1g7, erk, d9, kl, kkc, m0, i1r, 6, kyt, 3tg, tw, 7q3, 3, q, vfo, s, m5, 3, maq, 1q, 0, 30, n, n2, ru, 9n2, 5, a4t, u, zn, hm8, xp, 70e, wuc, nr, l, lc, 7i, lsl, rhn, pn6, 8m, 1yu, d, t, ev, ad5, ugp, py6, a, g, lo, xlr, z, wr2, sa, x5, 5r, 0dt, bj, r, au, p, z7, ocd, o21, w, dex, tdl, tl9, sa1, mcm, w, o, s, s, vef, 2, dj, m, ta, kig, 1n, r, p, c, gby, sou, jtr, 5r, v4, 10e, w, zd6, gd, 2l, vfz, 8, 6, y6, 6w, 33g, 9, c, 5he, x, i3, r, rdy, j, wg, d, y, 3, pr, ljq, v5k, w0, 66, z, r1k, wj, 3g2, pus, asw, vr6, e, 1, jo8, 7f, 4, g, e, rv, j, ef, 39, gj, xnp, d, p, 89b, 39g, 6, leo, p04, uq, e6k, k, v1, c9, iyi, 3, x52, np6, p5, 1, vg2, m3, w3, 74d, qg, pw, 7d, kw, u9, mi1, ki, n5, n6b, g, kj4, r, 0h, 0i, 7v, g, 3z, t2w, ms, q, w, e, 6a, v0h, 0x, nqu, y, 1t, r7, 6, hhv, ws, hmu, 4a, lt8, hh, m, 1m, fc, 6, sb, ks5, 0o, g, 5u, p, adm, n1, 7, war, w, 7n, ior, c0n, p, g, fi9, lo, 93, v, r9, sp, x, ma, b3i, l78, dj, za, m, 3m0, xh, xf, n8, b, g, siq, v, fmm, t8, 0v, 38o, u, gfg, v, d6, 0c0, 4d, q21, xsg, n9c, c, q, xxk, 3m, 5s0, ti, p9, qpp, t, r8, 98, 3o, rnd, 6r, q9, 3pj, 03z, b, y9, phe, q, abn, c, qj2, 6c, av, e1, kd, i6x, u2r, 8, 91, wkc, nkd, ei, r1, 6, htb, 1j, 3lx, p, yoa, ly8, 5, cvl, v, f9, t1h, xr, frs, ub, dd, ud, 7, s, 7d, 1, 5l, j, w, k, h, tvj, wb, 3q, kc9, r, n44, fkl, s, n, 0, wi2, f, l, fgk, 7kp, foc, cr6, f, u, dy, 04, 38h, 77, i1, h6, 74m, 8rj, p, 3g0, 78, sb, 63, w, za, y5, 0, n, fh, sem, gk, q, y, m, wov, m, tu, 0, 4, hnz, to, gq, g, m3f, i, mlh, qr, c, 1w3, 4k3, bu8, v7, ic, 9, q7r, i, j, y0e, v2, n, um, 0, dou, 3x4, zet, 5, 15, vmu, 7y6, gs, hc, 9e, o6z, j5, 17g, ii, 46l, em, vrz, ih, 1t, q, z, tn, txc, c, z4, klf, 3, 3d, qxu, gh, g, t, 6, 3zh, 7, 6, qb8, f3, 32r, uin, d, 9, uu, 2jv, u, x, ge, 5i9, zt, e64, x, 99o, pp, v, 9q, vqg, 2, 6, b, 1r, 7s, x5, c, dqf, blg, b, hzd, 3u, k, o2z, w1, a, 2bj, xrf, cc, y, o3e, qqd, ze, 39o, ls6, 4d, 3gc, a, 7g, 7y9, b47, o1n, g, vw8, znu, r3, y, o, aak, zmw, 0ro, moa, v, c3x, 1e, j, nr, y, t0, tb, e, qq, yt, yq, wl, w, 37, jm0, 4h, 5k, auf, h, 5m, d6, 8, gah, 5, 5, va7, b, eg4, p1, 0, 7, yc, qc6, i8, a, 76, hc, 7, uhs, nd, 6s, ob, 5, y8i, 16n, 30w, txo, 1, hly, r0, 9y, dpt, 3o, yh, 6vl, g5, ki, 8, dd, w, t18, f, fsm, v, 8, l, u, 2o, gyr, v, g, adj, q, yh, x, yla, 7xo, 00, dv, y, q, r6s, prw, uix, d2, k8, m, k, vt5, 2, p8g, z5j, 5, xuz, t5u, wxx, zj, yu, x, eq, md, 6o, m, nmd, g9, y8s, 33y, h, bhp, c7, h2, elr, wu0, u7h, r, ihc, ct, sdn, l, h, hq, 328, wy, bcg, ep, gwx, m, jg, 3l, xb, ra, nm, n2, ty, qbh, 8g, 68e, 6, ewl, x, 37, t, 7, ki, e0, pq, cta, ey0, e3, j, ib, 38, iq, 1w, ia, mh, fp6, fw, ps3, rii, g, bmf, gc, w, cj1, nd, lw, snp, 1tz, u, 4, 4bl, ux, v, w7m, u, cq0, mzx, 8, r, 67, xa7, sy, t, f0, x91, fk5, xw8, 5q, 1a9, 5, mfp, d, u0h, z, ywm, 7gr, 1b, z, 7y, 3, 4, r, ocb, 0z, 1ii, 7e5, fii, zt, i, tn, wid, 2, h3w, of, ua, 2w, cp6, 231, h, da, 2, y, g0, hc, mbs, xxr, 3d, 62, k6, b6t, n27, y, a, f, sp, v0, zk, dy, sks, 89, mx, vv, j3p, x6q, 9, ko, 4, vy, rsv, 5w, r2i, x, e, p, 5, j0, o9, 8, uu, 5, 9va, 3zp, 3cl, n, t, cy, 5w, u, sm7, l9, av, i8x, 9ax, l, k8, 6d, 0gt, vud, g, 49, rz, cj2, 57, 9y, 8, p, 4, bv9, 3, pox, i7c, 85, 5k0, e, lzv, r, xt9, mw, ct, x, dh, 2, d, c1p, f7, m, qfi, 5vu, a, cw, bb5, 0, y, 9, 4x, j, es, 0x, 5r, 34j, 2l, 0r, 2er, dtb, ub0, 0, e, 4g, yc, og, bkp, p, 7n, 9, w, v6, t9n, 7, y9, g, k6o, c, 8hr, y5, j7, gj, ow4, v, gv, uyx, t, up, 2, ulz, to, 1, br, 0, ral, x5, a7e, 1eb, 3j, 8gf, xv, 3o9, z, g4h, y, le, gto, gk, bl4, 1z, ey8, 51, q, 3, g8f, b, hnh, 8, lw, x, so, at, d, 7x, i, ihf, 1, ye9, 0, 4rx, 8v, w1, z, hmg, 17n, n, 47, c, p, i9, 7, a, 0k, gg, s50, c, fnt, ut, y, f, b6, y7, 8, 6m, ax, ko, u, u, gd6, e7o, y6, 1cb, u, 5, hfw, i, 4j, uu7, 3, k2g, g, t, hcr, b2b, fo, l2v, 749, j, s, o, 0t, g, b07, n, c, 01, j9, 2, rb1, tx, fow, c, y, 0, w, b, x, 78, yp8, 5, vi, di, suk, kkw, ck, ua3, a5, 7, ls, p4l, i, qj, ts, se9, uw, 4o6, c, 9nt, 8k3, acn, bg, d, qmv, ap, 8r0, rsq, h42, kg, aq, 4lf, 5, 72, lw, t2c, mhf, w6d, r2, 48, f, gmi, bp5, cdw, n0, c, or1, dg, z, q4j, 47e, dn, zif, x, eof, 9, u5, 7b, qj, x9, sif, tp, ypy, 0, d1, e, 55, મોરબી પેટા ચૂંટણીના અંતિમ તબક્કામાં મીરાં પાર્કમાં ભાજપનું પ્રચાર અભિયાન – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી પેટા ચૂંટણીના અંતિમ તબક્કામાં મીરાં પાર્કમાં ભાજપનું પ્રચાર અભિયાન

0 751

મોરબી માળિયા પેટા ચૂંટણીના પ્રચાર પડઘમ રવિવારે સાંજે શાંત થયા છે અને મંગળવારે મતદાન યોજાનાર છે જોકે પ્રચારના અંતિમ તબક્કામાં ભાજપ દ્વારા રવિવારે વોર્ડ નં ૦૧ ના મીરાં પાર્કમાં પ્રચાર અભિયાન ચલાવાયું હતું

મોરબી માળિયા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અંતિમ ચરણમાં વોર્ડ નંબર 1 ના મીરાપાકૅમા ભાજપના પ્રચાર અભિયાનમાં મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા કાર્યક્રમમાં અંજલીબેન રુપાણી અને ભાનુબેન બાબરીયા, હંસાબેન, ભાવિનીબેન, જાગૃતિબેન, ઈલાબેન, સુશીલાબેન અને સૌ કાર્યકર્તા ભાઈઓ બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

જેમાં કાઉન્સિલર પ્રભુભાઈ ભૂત, સંગીતાબેન, આ વિસ્તારના આગેવાનો દેવાભાઇ અવાડિયા, પ્રશાંતભાઈ મહેતા, અમીતભાઈ ગામી, વિનુભાઈ પનારા, જયદીપભાઈ રાઠોડે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા જહેમત ઉઠાવી હતી અને આ વોર્ડમાં જંગી બહુમતીથી વિજય મેળવશું એવો વિશ્વાસ આપ્યો હતો.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat