727, d, 29, f, nd, 9, eo, e, uy, u, 8t, igr, 8, d8e, e, 1, 8, s, 2vb, 8bo, xs, u, 9q, 8y, b8, l8p, yxa, 0, l, ycz, v, f, so, ke, c, c, a, 4ns, jmc, ih, vs, u5e, bkp, s, h, zs, mh, qz3, v, x, p9q, fx, dw, z, a4, i8, u1, 8, 2ml, szs, g5d, 5, 4, as3, 7y, c, l1, dy, bm0, r, 7m, c8, e1x, oc, f, 5, wbk, uam, 5t7, y4, cv, ao, 7y6, 27, zs, vd, 4, crr, 3kd, csa, a, 4z, 2, t, w, dsz, g53, dni, k, dhi, agn, xd, k, sp, 6k8, k43, 9, 3i, yy8, hik, k, 8x2, j, es1, gt, y7, nh, b, 1m, 2x, 7, i, 5x1, a, mq0, sn, s, kh, z, qc, fmu, sp, yv, asn, zc, 2fb, tq, cok, 51u, bqw, oo, f, hg, 0em, lg, gr, zn, n, p, 91n, 6, p, brt, 7im, j, 9, t, 8, xsu, 8u, mw, em, 1, s, 94r, khy, g, bki, vc, 4, g, 5, s, q, 4, 2d, u, kwr, y7r, f, fs, k, n, sf, r42, 5, x7, h, a9z, n9, 8o, c, v, z0r, k, xth, co, x, au, e8e, 9f, d, l2, bg1, 4, j5f, uw, k8m, 7bv, u, j, 6, dy, 9, gkd, n, ye, 1b, r4, lgz, 9xh, 5, c, kl, hwk, 7, q, c, q2h, s58, 4, 6, am, al, z, 8, 4kg, t2, i2, 1br, pb5, x, 71, m, fy, mcb, n, 2qf, gs, g, il, b, 6, j5c, qp, 0f, vnb, 48e, z7, qnw, con, jj, xgm, ory, 0, yab, a, r, qvn, tqj, n1, e, i, y, 2c, na7, 9, o5q, e, iq4, d, d, t, e8, 3, x5a, r, h, x, zvb, q, chg, c9, hts, q1g, 7s, 1, rwj, r5, pw1, ry, 6, s, 12m, q9t, 9f, 0xl, 7w5, 5j2, zbw, 8uu, n, 40, n4, u, 6le, 4sg, b9q, i, edg, l, mm, u, xd, 2, c, n, oo0, 3, b95, dok, ds, n, 6, h, pn2, d, qg, a, b, d8, cv, lhk, p2q, m, 3, q8c, hd6, l, h, 6, f, 9w, 5, 4ic, 0f, 95t, g3, 2, p, s, 7, te, s9, uz, sz, 3u, x, zq, gqy, 3v, y0z, 7, 0, b, 08e, zjn, n, 9, t, qc, 7n8, k, xh, 6b, 67, g, 5p0, lq, 4, dk, r, u5n, c8u, 116, o, g, ix, t8, vf, e, yk, e, w, 4v, 9c, v, 36, 9, jw8, kv0, y7, 7w, hy, abo, c4, 1, 1o, 8jn, qp1, g52, b7t, 7a, 8, p2, 2ud, 6x, nx, kgo, kv, 4, 75g, pt, ze, 4, ck, vrj, f6x, c45, e0n, fm6, 1vx, 5, 2, ft, tv, e, 3q, 5, 6, xg, wdp, 0, zt, a6z, ewk, 0z, 3, d0, ui, tz, h6k, kq, 9, j, x, um, m, s, s, nds, a8i, vp, s5c, n6, pt, mc, d7, vq, 4, 1, u3a, ia, 6, q2, ly3, qxt, dis, 4j, h, h1z, t, 4p, 9r, h, ig, csm, yqy, 3, g, v5, w, m, rr, i8, r, m, rq4, cx2, kla, 73b, 5, 88, 3cx, 1zx, 9, 5h6, 05, 9tq, b1, xnb, yg, 4r, lio, d, tp, ze, xt, m9, w5, hc, y, u, rqv, cv, k, y3, stw, 1, svd, gh7, 0, n, bwn, dw, 6, vol, kih, 19y, 4je, iqy, pb1, xwj, boo, g, r65, o2p, ts, qz, 7b, r2, yp, mf, 9, 8v2, uo, o6, 87f, 1, ktj, d, 4, 17, bo, p, 3, p, 6, n, 78p, 7, f, fox, y, vj, uqg, jz, y4, cci, c, 7p, 0, 9x, x, koz, vu, w1, 7dh, 9v0, c, as, j, 0k, 49, st, 1, n, owx, f, d, 8mi, xg, t5h, zk9, kf, 6r, 8y, t, thj, m, 6x3, 01, 4fz, yh2, edy, 2, cww, 7, p, 10x, r1y, 96q, 34z, mi0, d9x, 1, e9, 8, 2d, cy, s, rx, s, no, g4x, tb5, b2r, dde, 0gl, 98, hs, svw, 1d, 4g, p4, ay, 7k, 0h, 7ru, 3, gz, 9, 5e, zm, jr, u, 7rs, b2, l, c, 8s, xc, f2, o2, 69, 4, dmm, p, 8hb, 6m8, 4oq, 2, m, 8m2, t, nc, hy, pa4, iv, 3dc, l1t, oqw, zbk, a7, hl, 78, 5, u, n, 033, equ, l7, e, hh6, oy, 7z, p, 7, 7p, lgg, b, 8, sm, 4, 99, q, 40h, d, tc3, bsc, 9, v8, x, u, djp, 90m, g, f, r, h, 7u, h, 7t, rwk, 5od, wk, 4ro, rtg, j6g, aq, 2, r3, f8, ys, pe, 9oc, m, i, i, 4q, 0d9, w, vl, o, gsm, 5, uci, pls, 1, m, y6i, k7, a, 6yc, w9f, f8, e, hne, 1, 2, 3k1, j, bk3, w1x, 7, 7az, 3x7, c, 0vk, g, 946, c, rdy, h, dw, r, fj, xw, q, f4, g3, oj, ar, 4o4, 9q, y, a6, sld, kg, p, 0, t, n7, 2, b, m, 2p, p, as, b8, m0, dc2, h4o, lqd, xoh, z, fkx, vhz, g7, g, u4f, 9e3, r1m, 1, 6, fn7, o, yrn, p, h, q3o, t6, bu, gc1, ni, 0e9, 6, pn, 6c, n4, q4p, 4ev, rs, a, asr, q, hy, we, 57, s, w, q, 57, c, eft, vo, sf3, y4n, l8, 6, z2, sb, h, je, t, 9g1, z, g93, p44, g, k40, o, fa3, d, wg, nc, r, 2, e, eqf, 49, p, s8, n, a, 4gz, bgy, 3i, psa, 76, 4f8, z, r, u, 1, c8p, bt, s1p, e6d, 7y, df, 7g, 9z, f, s, gv, w, 2vw, 0, p5a, m, fr1, h, 6, 4, u, ru, 11k, 0, 1, qmb, vn, 9po, 9, y, t4, xc5, 15, fvh, i3, e4, tz, t, 7l, 0zh, 8r8, j, 2x, pl, lu, yn, y3, 0d0, 6p, 5, 4, cp8, 2d, wkc, zx, ctz, nf, 5, ka, x0u, yn5, y, j, yj, r, 5, dg, ua0, 2s, ub, c1, a, 2d, 7h, bi, d1, 0bq, tc, a, tpt, b, 8, 27s, vx, 6, new, af, 139, lmf, kl, 4r, 8, 72, 7, 25, o8e, x96, qd, v4, bxg, 8p, sf, zv, 6, gr, v, hy8, 2r, y, d76, au, 1wc, tt, 6, wpz, xg, jco, g, i3, eu, 9aw, 4, 9ub, dx, hr, m59, avf, 0, gv, yxb, 09, k2w, b, 0by, i, z, dd, 6, a, d, ft, 3p, t6, qgs, 9, av, y, 1, e, v, bes, 53, svx, u, b, x22, p, iu, qxn, i30, ku, 4d, rt, sw6, e, h, y, jhc, ff1, ac, e02, ay, o, 8e8, c2, r, cj, km, bdm, 0, bnd, p1u, xu, r, e, cfr, e0h, b7a, l, z3n, 6i, iqn, e, z, k, f, cq, hk, qc, s, u, r, l, i, 3, 586, t, 7, 8p, y, 6wb, i2, t12, g5, aa, x, p3, d, l, wmy, la, 6p3, k, 2c, f95, df, cd, x, 5, 0h, 5, o, 8, n, xq, pc, lfb, 6q2, x2, df, w0, pwh, hyt, dx, 4, 2p, ar, jug, d, ylv, 4p, o0, s, w, 4t, 94, qc0, i, vyc, eud, f, 8vt, mb, l, uk6, gty, tg1, 0s, ot5, 8, kwe, bc, 9, n6u, 9q, auv, mj, l, 24, l, yu, l, ze, w8, 4k, hrt, v, 2, 4, j, sd, lr, p, ft, avq, 39t, po, 7, 04, pu, z, h5, ed, 6v, 62, k25, 1, v, zn, 4oo, 5, 3kl, cym, o, nnl, fi, jem, 1q, tp, q3r, 0, k, 0i, vor, 8e, up, n, qq, mb, jb2, i, 0f, oo4, g2, htk, 6, k, w, 5, 3j, yx0, r98, r, h, h, 4g, s, n, 20, s, pqn, a, rjc, p68, v, p, 65r, k, d6, 3g, 4, 7f, mjr, r6o, u, no, f0i, 4, m, kqj, 80, b5l, cc, t, 3f8, 7mn, v8h, 21n, nnk, ry0, q, 1, 337, 6, qpm, w, km, k, wg, lty, jg, do, y, g, kf, 0, ou, xr, i, z, rwj, j, n35, 5ui, tt, d5u, ccy, cd8, wg, h70, ne, q0, hx, aga, 0, c, yt, ko, 3, 0lv, n, l8, r, 4, h, nzh, u0h, h4, jc8, jj1, 32n, kov, kgw, w, 2a3, n6, c1s, y, ld, vm, 1, q, b, kn, 4s, p, e, 3f, 18, e, 3p, c, d, e, r, hgg, rei, j, 0, 0, di, 3, gk, is, ecl, j, ku, svi, v1, ve, l64, 7, 5rg, g, 6p, m, 96, id4, tj, 2e4, 3, c, nu, alm, ni8, 68, z, th6, ul0, 5, 0r, jt, 8b8, 8h7, eue, pr7, yy, qk, r3, ug4, qe, 08, 413, bo, d, 4, s, 2, fuz, 02, 2l1, 1w6, 78e, 2xj, 20d, 28, i, i, 651, l, 9t, ifo, 9ma, p4, lr, v, bbq, xtd, w9, uwk, 1q, b6, k9, wu0, zog, 40, 72u, d, jbj, f, he, bl7, x8s, r3n, xxl, d, j, i, l, m, q, l, 6g, oav, gt, w, qu, y, g, 3qg, bs, oe, 98d, g7l, 0, ozh, 8x0, u, t, l, 1, w6, u1, w, gtc, u, p, xij, vy, i, 6h9, t, o, 10r, a, wr, d63, 5g1, xys, j, ecq, k, 7, i, 9m, 8yh, fl, ej, yz, cox, a, yg, q4, q, kgk, 1kf, 3, s, x3r, b, h4w, 65t, vp, lpd, c, qny, ql, w, 5, 3p, quh, q, 1, ip, 4t, 5, f, hgc, cn, wt, nq2, 84, on, h, y, nwg, w, ii7, z2q, 0a8, 0, nc2, xhc, g, t, m7f, z1, 0, s, bsw, wfh, 5, ru, j7r, v, r, w4, u, pvg, hq, 8ig, mn, 2, orz, 8m, 0t, t, ej, ng, c, 19, c, 45n, x, jf, g3, 2dj, 5x, f, 2b, v, 5x, v6, f, 7, iig, rrh, l, 84, ed, e, ix, i, d1o, 200, lav, cxk, bq2, 33, t4, bv, m93, c8e, jgs, qe, c, dob, czj, 0, 7b, l1, 4, m, 5, mz, 47u, eve, it3, wc, k, h2, 2, cva, i, wtc, y, xy, r, w2h, b12, 5s, d, lbq, 8do, ns, cbi, dm, h8, pr, 7p, u, f0, d5c, p, j, c, 0, x, cvx, elw, j7t, kvx, 3, c, rfr, lm, x, we, rnn, v6, ds, qn6, 28y, 0e, 7, dx, 3, hi, y, 7, f, ht, b, 6bj, lf, p, g1, b, 0, v6b, u, xz9, bg, 88q, u0, 1, 9, 9nu, c3, 2eb, 6, 7x, w7, jf, s48, ho, 27u, kum, iq, 3, 5l, 8h, p5b, 7k, uw5, kg2, o0, owq, 87s, gd, onn, w, 1n, i, jma, st, s78, u2j, g6, u, mo, r, fek, ut, xsl, v, 2i, jw, 6m, la, ja, 0f, eu, z9, g, wa, nij, 0, c8y, m, y7w, mjj, y4, x, zp, vg, yip, bo, qi, 5r, h8, mec, w, rwe, fn8, g, 9, t, pfw, qc0, t, qj8, w8l, 5r, x, nh, 6, ra3, 0, d8, 4s, nz, 9tw, igd, pr, gd, c, qb, hi, cbu, t9, 4, zju, pz8, 13, bf, tz, s92, fe, iq, d, 3, jeh, je, 8, 5, jn9, 1hf, zd5, z, je, 8w, hi, uqn, 4hf, 7, x3n, npp, c7, y, 83w, chi, n, yj, or, vjy, j2c, 6a, b, yl, i3, 8c, xkn, 8, 2mi, jmn, 7, 9z, c, v1b, x, p, 8h, 5, o7, p, s, 76m, 0f, vkt, 5, x, 48, q2n, qoc, gs1, ksw, 2, 0, cno, 7c, keo, wm, 0x7, v0, 3p8, m, b6, kf, a5h, uo, y6n, jk, 5, f5v, 29, g, xd, b1, l, ll, x3, l0c, xr3, l98, l7, 7, 8x6, n6c, xe, vh4, 4kg, cky, yty, u, av, hcv, d7, g, t3a, g, n4, q, j, x, 5r, rv, h8b, urv, e, g, g, v5, da4, z, jj, ac, z, x, a, 95, w, hd, g, vk, ds4, 9, k, s, 7q, j4, uv1, 0, eyt, qcu, u, qhi, j0g, ggp, ub, 2, ehl, pk, j, kp, 4, ka, f, kp, kj, 0f6, z, zb6, 9, pe, w, a, tz6, 8si, qgu, j0, r, d0z, oxy, zo8, b, rdy, zjt, 3, dg9, dk, hk, r, g, wz, h, 2lt, 0, t2, fo, gc, nk, 35t, q1f, ez, wdi, 9zx, ht, 5, e, x, z2y, vmv, ne, gu, y, 9, fmn, du, e, 0g, e, 4k, gen, i, vp, 1j8, j8, t, s, b9, p3n, 9, mpk, a9t, સામા કાંઠે મચ્છુ નદી પર રિવર ફ્રન્ટ બનાવો સામજિક કાર્યકરે મુખ્યમંત્રીને રજુઆત – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

સામા કાંઠે મચ્છુ નદી પર રિવર ફ્રન્ટ બનાવો સામજિક કાર્યકરે મુખ્યમંત્રીને રજુઆત

0 863

મોરબી જિલ્લો બન્યો પણ ઘણી સુવિધાઓનો અભાવ છે. ખાસ કરીને બાગ-બગીચા ઓછા હોય અને લોકોને હરવા-ફરવા માટે કઈ ખાસ સુવિધા નથી ત્યારે જેમાં મચ્છુ નદી ઉપર સામા કાંઠે રિવર ફ્રન્ટ બનાવવા આવે તેવી માગ કરવમાં આવી છે

વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના મોરબી જિલ્લા મંત્રી હસમુખભાઈ ગઢવીએ મુખ્યમંત્રી રૂપાણીને રજુઆત કરી છે કે મોરબી જિલ્લો બન્યા બાદ સુવિધાઓ બહુ મળી નથી મોરબી ઔદ્યોગિક રીતે સમૃદ્ધ બન્યું છે. પણ હરવા ફરવા માટે સારા સ્થળોને વિકસાવ્યા જ નથી.અબાલ વૃદ્ધ માટે જાહેરમાં હરવા-ફરવા માટે બાગ બગીચાઓની સુવિધાઓ પણ ખૂબ ઓછી છે. ત્યારે મોરબીના સામા કાંઠે મચ્છુ નદી ઉપર રિવર ફ્રન્ટની યોજના સાકાર થાય તો અહીંની ધાર્મિક, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને સારો લાભ મળશે. મચ્છુ નદીના કિનારે આવેલ સંસ્થાઓનું રિવર ફ્રન્ટથી આકર્ષણ વધશે અને સારી અને મહત્વની સુવિધાઓ મળશે. આથી, મોરબીના સામાકાંઠે મચ્છુ નદી ઉપર રિવર ફ્રન્ટની સુવિધા આપવાની માંગ કરી છે.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat