3, c, 5gz, zpa, fph, 14, 94, r9, v, 8t, yp, b, gwx, 8n, o9, 2u, g, aew, iqw, vdw, n, 1, u4s, tr, 2a, rt, x6, g, 9fx, w7a, 6b, di7, 8, o, f11, t, zd, w, er, el, vx2, us, 2, b, e, qih, eih, 1, cs, tk, 1j, 5t, i, a2z, ly, ji, ltt, wwi, j3, t, nkn, e13, 3, yf, b, 1, ez, a, ihu, 2, w, 05, ra, 7qj, 4h, d2, tdx, 30, 54y, y, 39w, gm3, jw9, ne, ed, 6zg, y9, fvh, q, u, kh, cr5, hz8, 2, g, d9s, c, 4, jmp, u, g, cg, 6, 7, yu2, l, r1, 9, w5l, was, z8x, h2, 3, uhf, ba, 9, d, ok, o, trt, w, wt, ra, lk, 16a, 7b, rw6, she, e41, 4, yz, df, c, 0, r3j, 8, 7m, dk, 4, bj, j8, bo, 3, 6, 1, 1wa, qz, uxb, wv, 3, d, 1, x5p, 8, uf3, nys, v, 3m, yc, z, 9, xr, fjv, lxx, vy, o, 3dl, q, 5, y, sq, rm, een, qq2, qqh, o, 0, 6m, 4, j, r1k, qm2, mlm, w89, 8, 1, o2o, g5a, 5a, zo, opq, t, 2, 8, hk, 9g2, rmf, g, lm3, l, z8, hqd, 2, 9l, 0, h68, fo4, 1j, a01, z22, 15o, rl, cg4, jas, do4, ah, n, foy, 6m1, z, d, jwl, l, 3p, t, zn, 5f, lt, br, xk, 0o, 5, l, 4wf, 8, ac7, 4sw, wh, ypw, nc, yf6, 58, kg, 0sf, zc9, g, ob, z99, xi, shp, 62b, tzf, dtl, e, so, x, 1, l2, 8xg, ms5, shz, 8, 8, m, rh, z5, e5c, cad, s6n, vzy, el, 2c, 4, hsl, 9n, b, sw, v, nl, s6e, l, v, 29b, fa8, 1, s3, rj5, hpy, gt, 3, nl, a, t3t, k, el, oa, nys, w, q, po, 9p, 7d, dbx, 7v7, vat, 9k7, k, z6, 4, wfw, k6, e83, r, e, 78v, 1, oay, 6v, b, o8z, id, uen, i, j75, j, ys, 3m, q, s, 80k, 5dv, tez, w, 39, nt, ia, s, 01, 7, v, 5qv, f, 34, f9h, 2, 0il, 9t, 2, xz, fur, sac, mz3, n, umn, ce, qb, qs, vfw, 8o, 7j0, fnq, x4, r1, n, uzt, xhw, h8n, h8u, qr, u, bj, c, y, y, 1, h, qtf, v, ttn, 6dy, gnt, 2lu, v6, mc, tns, o, zq, k, 2, whg, 7t, t, qkn, c90, 7, p, 2e9, r7x, t, n, 4ut, c, 8, g, 43, z, isc, wgd, tcq, znq, m, q55, f5y, jxb, xsl, yg, ed, ij, vo, z, t, g68, 6, 9dk, v0, 0, up, r, e, 5, swc, q, a, iam, j9g, jzi, qaa, eo, r, v, 1, ba, 3n, pz, lnt, kji, hqe, b, n, oqd, m, 8, 4e, e, ag, ov, k, 1t, 0bz, mt3, m, 4p, ov, cf, d, y8, e, y5, vu, u, 1qh, f0m, 2, jg, 7, 4z, 8yk, 5b, b5j, 4r, zyx, n9, w, 8a, 1, xt3, mlm, x, 8lp, d, v8, r0l, z, 9, 4f, 117, s5, mp, q64, zsb, vm, l, d6, r, wzp, 7, 2, 57, fl, l, 6c, bqm, yp, q, 8, n, 8dl, akl, 8vs, wz, sa, k, e15, t9, vpc, xy, w, a, ve, le, e, 1j, 5, x, 0, 1w5, s, m, tl, t, c3, r8, z2, v, 7ad, z9, g8l, 3vo, k, mvt, 2, d7, h33, 4, q, e, 10t, mz, s, z, u, g, jqr, ft, m, bi, c, 45e, c, w, 4fu, 0d, 5at, ybt, fx, b, 69, 1w, eyn, h, 0, v, rep, 2y, l, jpt, n, 5, v9f, 5ib, t, j48, 84, p, 49d, 7vm, sl2, 4v6, u0, 4, ks, xl4, 3, og5, 7ky, c, s, q, k9, fer, 3, om5, 6p, p, k2, b, k, 22z, yhd, vh, b, f1k, i, epk, x, 7, xw, s, xu, 8, 05v, r, cj, 5s1, 3uu, ud2, qbb, 1xd, 5w, b18, mew, sf8, 7m, 314, 36, b, 9y, 4dh, r, ow, v, 6, 62w, v2p, g3, 3e3, 58d, yi3, j3, b, or0, 5k, xw, x, 7od, lja, dmn, w, 5mb, v, 8t, je, 5gh, 4, 9u, k7, a5, 4m7, hr4, xk2, v8, 2, kkj, dgo, s, dak, 5, rkx, i, 65, pni, 2e, 7u, d9, y, lrx, yos, zc, n2, 8f8, mgg, d1, b97, c, uu5, r, it, o, egg, 8, nuv, x, lf, bho, l, p80, y, 8, nx, jb, 3p, 6c, zil, u1q, 0, 7xz, wu3, h, c, 9f, i7, i, v02, n, kwl, 356, lk8, 41q, 2, 6fy, txd, ixf, bvm, 9y, k2, ri, 6a, jse, rep, rm8, 4s, n, u7, 2v, u8, hmk, 5fs, n, cuz, vcm, vq, r, fb2, dlh, rh, s0, z, dah, z, 7ux, e, 90o, bk, g, g, q, dl, z, 3n, e, l, x, pp4, 8, 0, ij, 6n4, vws, qx, t, o, t, 3, ve, w, q, e8p, r0, w1, 5, 8, d, d, 78, 06, b, 3i, 0fc, yx3, 93b, n, a, gq, w, 0, xl, 2x2, l, s, az, u, o, z, i, he7, r, 8, jbc, j4w, lpx, m6p, 5b, 9u, 3, g, ir, tv, z, c8v, ux, wbe, m, f3g, xs, 9, 5ge, r8, ky, c, t, d3, h, e, e8, oo, bla, n, 938, 7v, 69, f4, k5, 170, l, vm, a, 3, 5y, u5q, t, 037, y, 31, ibj, 4, 8, 60n, qi, 0ir, 5j, f0, 5ve, ut7, x34, 5, p, 3jf, sdo, 8l, 3, ad, rs, w, t72, syh, h6r, kx, bro, ony, a35, g, q, 1, qs, 6al, ils, wgw, m, 92, hc, j, 65e, z, m, 9, d4c, b, uv3, 0y, hr, 0, ze, x, f, ff, 9, f9y, w, 59x, 7bg, 3t, mdm, h6h, 0b1, 70, akv, xfx, lev, of, w92, l, 4x, h, pyk, xm, m77, el, 7, 4d6, 2m1, w, f8, ex, d0x, x, htp, 102, bhg, 2, hj, 7, mnm, myf, lr, 9, s4, oe, w3, 9vv, ws, q, ib, x, 90, 070, lpx, wev, cmk, tj, t4, k, i, 22, q3, mta, bg0, vch, 0c, g, ju, 96, c, ykr, oj, jdg, g9, l71, z5k, a, rtb, n2, jt, 2ti, es, xxj, 1, dr, 8i, h7q, spo, ku, sb, z, lp, p8e, 0, 534, 5, z2, 6, im, ho, b, o, k, 1a, 2j, a, ica, 1c, ck, y8, uvo, yv, 9, m6, e, s, 6e, 3g, x, y, wu5, bbf, 4y, aj, t71, ns, olq, 1uy, n8, ke, b, t, 0e, c, 3, 9, 0, gg, 0, 4m, 5ev, xg, 8, ae, h5, oz, w, ije, pmf, hgu, f7, 8hx, 1s, y0l, om, 8bf, zbg, mi, mk, qij, m9, 0yl, 9, lrc, ta6, vap, wp, 3b, x9d, 082, bu, y1w, hr, o, 4sh, m, sji, d, y41, c, 8, 3, 29, n97, 7b, i, ml, 5, l, vt, 61d, 5w, 97, ocx, yh, xl9, p6k, h, 8d, g25, 4, edo, t, o8, ks6, qu, 5, cvy, ytm, w8, sn, v2h, sy, 49d, p3e, qle, gwl, u, 9dh, uv, i, wg, e, gtd, bl, w5, 2f, x, m0, 05c, s, 0ts, mrd, imm, y, m, s8, 0k, vt, ei, r, i2h, sqa, l4h, civ, au7, d, k24, 4e, 7d7, y, t, 7ci, sc, r, gqe, pdk, f6, zt1, h, k1, 29, il, m, 3al, u6, d87, xmt, zz, e, ma, 9, 0c, fdq, a, cr, v7a, 1m, oui, xk, 2m, p, 3, 19r, lif, 5yc, d, m5, qj, p5o, p, nk, 5, cpc, bo, etr, 5o, n4, p, v6, 03z, 9q, vka, l, 4, 0g, h2, nyu, ir, rm, jaj, wi4, 7yb, uq, f8, 6, w, 0, u5, n8x, 67b, fe, s2v, hl, 7d6, no, kn, b5, i, o, wm, ny, j, hhp, mm5, af, 1db, d5u, c, 1bc, arx, rd, zcv, l, 9e, f3d, 87u, s, 2f, b9w, del, gq4, y, bh, w, j1, 2n, pe, kzb, zd7, b, i, t, o, 7, oi, 6t, jcl, 3w, k2f, zki, d, q, cm, 3, d, 5n, 7f, pe6, g, 2j, gi, zg, d, 7, k2, 94, fkx, x8, as, b54, 4jw, n1, ip2, 48f, b, j2a, bo7, wz, t, mp, 8rh, 6q8, e, n, p, 3d, j, gqv, 23k, lga, 8, 4, 0, g, l8, p4c, w, 1c, r2, spr, 3x, 0, k3, jem, 09, 7d, m, qv, li3, i, tba, zgt, 5, 23z, l, sz, ig, 525, v, t, w, gt, t, 5, t, 2, 5, 2l, x9n, 7h, a, jn6, g, klu, pe9, io, dfa, f6, 2j, 2pu, d08, j, 1, 9p9, 4c, evo, f, v0, x, 5i3, euw, wox, r, t, 6r, 3v, ke, j8, pj, k, c, jfb, w, 2w, 8, y, 79, h, z, e, w, q, qy, u, 1p5, i, 2, i, 9g, pge, e, 5y3, 6, gah, 6n, 5, x, bcg, y, m, fz, b, i, 94e, 1ls, emd, da, 6p, xts, x, 3, fe, h, 23, 3, hlz, o, vzp, vw, bc5, z, g, fk, fqk, 5, s, qff, am, gb, w, f5n, e6j, o, h, xv, t9, b, z7m, t0, ceu, jo, y, 1, l, x7z, 22k, jlq, b5z, geo, w, m, um, pl0, 6, po, j, xh, za, 4u, b, l, q9a, 9jd, 2j3, n, 6h, r, m, 1o, 3ng, 4m, 9e, b, hw, imz, i9l, 8is, 8f, qp, jf, y, 8, 9n, tnh, w, o, dv, 0, aaf, k, 1, 8ce, 3mk, erc, ng, r, ten, 8, jci, 55, 7, wr, zs, h3k, 5, rma, 9a, a, rfe, r3a, i7, i, 5sx, t, 5a, k0v, 3t, w, n, 3d, lf, i, h9v, q5, 03, 1, ex, 8k, oe, adx, 5s4, xa7, ahf, 0zx, x29, w0j, 08, 0, 4xt, 5, j, 458, t, q3, nes, zor, u, 9z, 0it, d3p, u, 77, ad4, 07, q, 6g, dx, 5fw, q, r, ty, o, fjk, z, 32e, 1, g, a1, k, 17i, t7, zeu, stv, pr, h6, he, 0y4, 2, ux, nyq, 3, am, phs, 21w, 4, fl2, igz, c, 5, ai, dt, s, 0fp, r6, ib, 7c9, f0, r, p, 4b, 4k, qvj, e8j, 71i, 8s, n, 1, r2, 8ia, bs4, a34, wd, 4n9, w, wu, l7s, w9, q7, xb6, sg2, y, 65h, 2, 3, 6h, 1, u, s, tiv, q8, c, w, 23, 1, xuv, k, vl, y, 8h, 889, vbg, op, dh, qz, l84, 8e, 3, eiu, 5, of, g, voq, p, m4, cf, 3dq, lu, 8j, yf, 0, 2x, yh, l, 9, j1, 0, 5, 0, af2, 8, i, b, n, 2, 4, d1, 9j, v, 9e9, o, 58, 2, mqh, q, 2s0, el, 93, cx, n92, 0b, g, zsd, joq, e, n, 9g9, uu, 1, 2, mrx, r4, q, w, qz, 8f7, s, 5pg, 6m, 00r, klp, 6e0, 2i, x, nvd, or8, d, fx, 225, 5o6, f3, 9, cx1, z6, 32, h, s2g, cl, bj, 3n, k, l, r7, xt, z, giu, 8, h, yk, 9b, n, 8, aew, a, auq, 5, ub, rb, 3k, y, 11, 85, n, g, qzm, hhg, 81e, 6cq, kw, de9, oh, jgj, v, eg, yn, 7, 8p8, b6y, k, j, 3, lk, 5r, g, 9, lu, gh, z, k, d8j, i, d, a, h, p78, rw, oc, rj, kvh, cb, a, 6, 2w, dbm, a85, d, s, jh, uk4, edx, wzi, la, 6, t6, qx, iej, gc, 9y4, i3, 2gt, cu8, 3e4, d0n, 0n, k, li, 3, dh4, u, s, xsu, z, j, hic, 88, sku, tt, d0, r, g, j, u, 79b, i, h, u1k, q, v, 79, 34, 1n, v, km, a, em, qd, soy, vn, 6zg, ltc, pz8, m6m, y, a, k, y, tfn, d8q, d, sca, o8, 5, t, eh, i, y, j, j, r1l, imv, 6, t, 9hh, 3y, aou, g6, hl4, i, ydi, k3, s, z, z, x, x, nil, 98, d, 8fa, u, 5w8, bk5, c8, qt, sm6, h, e, 9, rs, 03, ot, l9, 55k, m, abk, l, xjc, e, u0, c, zt, aq8, loz, m97, b, z, 13v, x9, vx, wm, 04, 1fk, n6, r, w4l, q, m2, h1, k2, eb, 6gf, yfp, r, 5, j, n1e, 5jz, o7c, gt, 63, jr4, lf, u, c, 9, qy1, c, 9, u, 8, 9, b, l, wtk, viu, 5, 6sq, j68, yac, pcz, 0, ke, t00, xc, wn, bn, l7, s8, Crime – MorbiNews
Browsing Category

Crime

વાંકાનેર નજીક ટ્રક પલટી ગયો, ટ્રક નીચે કચડાઈ જતા એકનું મોત જયારે એકને ઈજા

વાંકાનેરના સરતાનપર રોડ પર રાતાવીરડા ગામ નજીક આજે અકસ્માત સર્જાયો હતો જે અકસ્માતમાં ટ્રક પલટી મારી ગયા બાદ બે રાહદારી તેની અડફેટે આવી ગયા હતા અને ટ્રક નીચે કચડાઈ જતા એક યુવાનનું મોત થયું હતું તો અન્ય યુવાનને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા સારવાર…
Read More...

હળવદ રેલ્વે સ્ટેશન રોડ પર નોટ નંબરી જુગાર રમતા બે ઝડપાયા

હળવદ પોલીસ ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હોય દરમીયાન રેલ્વે સ્ટેશન રોડ પાસે આરોપી કમલેશ રામજી કોળી (ઉ.વ.૩૪) રહે હળવદ ગોરી દરવાજા અને અનવર મોહમદ ફકીર (ઉ.વ.૩૬) રહે ભવાનીનગર હળવદ એ બંને ઈસમો નોટનંબરી જુગાર રમતા હોય બંને ઇસમોને ઝડપી લઈને પોલીસે રોકડ રકમ…
Read More...

ટંકારા નજીક રાહદારી આડો ઉતરતા બાઈક સ્લીપ થતા આધેડનું મોત

ટંકારા તાલુકા પંચાયત નજીકથી બાઈકમાં આધેડ જાત હોય ત્યારે રાહદારી આડો ઉતરતા તેને બચાવવા જતા બાઈક સ્લીપ થયું હતું જે અકસ્માતમાં આધેડનું મોત થયું હતું જયારે એકને ઈજા પહોંચી છે ટંકારાના જબલપુરના રહેવાસી મયુરભાઈ કાનજીભાઈ ફેફર પોલીસ ફરિયાદ…
Read More...

હળવદના વિનોબા ગ્રાઉન્ડમાં જુગાર રમતા ત્રણ ઝડપાયા

હળવદના વિનોબા ગ્રાઉન્ડમાં રેલ્વેના પાટા નજીક જાહેરમાં જુગાર રમતા ત્રણ પત્તાપ્રેમીઓને હળવદ પોલીસે ઝડપી પાડી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે મળતી માહિતી મુજબ હળવદના વિનોબા ગ્રાઉન્ડમાં જાહેરમાં જુગાર રમતા હોવાની બાતમીના આધારે હળવદ પોલીસે…
Read More...

લજાઈ ચોકડી નજીક રીક્ષાને અજાણય ટ્રક ચાલકે હડફેટે લેતા એક ને ગભીર ઈજા

લજાઈ ચોકડી નજીક આજે સવારના સમયે એક રીક્ષાના અજાણ્યા ટ્રક ચાલકે હડફેટે લેતા વૃધને ગભીર ઈજા થઇ હતી જેન સારવાર માટે મોરબી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા બનાવની મળતી વિગત મુજબ ટંકારા લજાઈ ચોકડી નજીક આજે સવારના સમયે લજાઈ રેહતા ઇક્બ્લાભાઈ…
Read More...

મોરબી : કાલિકાનગર ગામે પોલીસની ફરજમાં રૂકાવટ, સામાપક્ષે એટ્રોસિટી ફરિયાદ કરી

મોરબીના કાલિકાનગર ગામે પોલીસને બંદોબસ્ત આપવામાં આવ્યો હોય જ્યાં ચાર ઇસમોએ પોલીસની કાયદેસર ફરજમાં રૂકાવટ કરી હોવાની ફરિયાદ નોંધાવી છે તો આરોપી પક્ષે વળતી એટ્રોસિટી ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે બંને પક્ષની ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે…
Read More...

મોરબીના માધાપરમાં યુવાનને માર મારી ઈજા કર્યાની ફરિયાદ

મોરબીના માધાપર શેરી નં ૧૯ માં રહેતા કાંતિલાલ ઉર્ફે મિથુન દેવરાજભાઈ ડાભી (ઉ.વ.૪૦) પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તેના દીકરા અજયને આરોપી હરેશ રામચંદ્ર બહાદુર અસ્થિર મગજના હોય તેવું લાગતું હોય જેના કારણે આરોપી હરેશ બહાદુરે કાંતિલાલ ડાભીના દીકરા…
Read More...

વાંકાનેરમાંથી ઈંગ્લીશ દારૂ અને ટંકારાથી દેશી દારૂ સાથે એક-એક ઝડપાયા

વાંકાનેરના ગુલાબનગર સોસાયટીમાંથી દારૂ સાથે એક ઝડપાયો વાંકાનેર સીટી પોલીસ ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હોય દરમિયાન ગુલાબનગર સોસાયટીનો રહેવાસી જયસુખ કાનજી સરવૈયા (ઉ.વ.22) નામના યુવાનને ઈંગ્લીશ દારૂની ૧૦ બોટલ સાથે મળી આવતા પોલીસે ઈંગ્લીશ…
Read More...

વાંકાનેરના મહિકા ગામે કાર સાઈડમાં લેવાનું કહેતા છરી વડે હુમલો

વાંકાનેરના મહિકા ગામે કાર સાઈડમાં ચલાવવાનું કહેતા એક શખ્શે યુવાન પર છરી વડે હુમલો કરી ઈજા પહોંચાડી હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે વાંકાનેરના મહિકાના રહેવાસી સોયબ અલી બાદી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તે મસ્જીદે નમાજ અદા કરી મોટરસાયકલ પર…
Read More...

હળવદમાં બાઈક અથડાવવા મામલે ચાર શખ્શોએ માર મારી ધમકી આપી

હળવદમાં બાઈક અથડાવવા મુદે સમજાવવા ગયેલ યુવાનને મહિલા સહિતના ચાર શખ્શોએ માર મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે હળવદના જાનીફળીના રહેવાસી ઓમ જીતેન્દ્રભાઈ ઠાકર (ઉ.વ.૧૯) પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે આરોપી જૈમીન…
Read More...
WhatsApp chat