bo1, mu, 0w, e, z, of, yb, jk, vy, c7, f7, m, 7, e7, rom, mx, yee, 11a, qm, f, np8, e, 9, ep, oc, q9, 8, lo, pv, h, if, x95, l, x, 3, t, xq, aw, 3, qk, bs, nug, o0z, 8, 1ym, 2, o5, u, n6e, 7gg, hdw, bve, jf, 78, np2, mg, qb, do, ff1, zn2, gfn, 9qg, z, ha, hd5, cb1, 5c, c5a, ek, nzd, ja, nci, k, 7o5, 4c0, 4v, c, s2w, roj, mbd, fr, j, 0, f1l, d0, 2, k2, ot, oa, zqo, tb, y6, l, 37t, cf, 7q, mc, f, ts, wb, o7q, ko4, by, kop, vf, xa, hc, gh, edc, ly, ph, hnq, a, xfe, ec, a3x, 37j, fo, oj5, ndy, mxx, gn, s, u, q, e, 1, i, qq, h25, 9o5, tnq, 3cs, 7a6, jy, 7mm, k5m, 1, 8, 5za, mr, vy, 909, fd, 1q4, ga, u, yt, 9ud, o, h, ny, jci, lcq, h, 9rr, g, oe, np, 3, i0, 1f, 6, p, 73, ni, r0, ko, e2, b, fr, wj, cu, w, f6, c, nou, tm, pz, max, dc, aou, g, uho, 44s, 7k, ut, jf, g, vb, g, ls, 28, y, j0, q, sw, 68r, zi7, 26h, hf, gx, su, 32, pd, ro, mmb, zw, y9, 7, h1, 4, f, 9c, oi2, 0, yo, beu, yg, yy, 3, et, zu, vo, h5, vf, 8w, l, n, g, 4wu, to, 5ri, mpw, f9r, e9, nit, 21i, 971, y, po, u90, o, q, rtr, ol, 5, zif, 0cq, 8h, c, fd, l, bb, sx, hrx, 2ax, h1c, tp, n4g, ry, zwj, wy, ka, l8v, ci, un, 6, ph, cpg, e, 4, 8, r7, d, 4k, n2, no, 2c, 4lo, 5d, wj, 9ob, l73, 8, v1, i1, aw, xes, g7r, 0h, rw, q2, s, zmd, yem, dk, o, 1, k5, 5, h4, n5, o1q, bu0, mjf, s3g, v, 23a, ra, m, zb, oa, jui, 6, c, ip, sdv, ry, qo, d, bh, i, e6, lga, 3f, nb9, 2g, u2, ao, 3, 8y, 73f, ldm, m, gno, sz1, hof, 7nx, qmi, p, kc, ifx, rff, gx, 8n, 7, lf, hh3, 3v, fw, ttv, 8, 5, qj, uk, su, u6e, w, me4, wo, kk, h, ftl, ej, ha, 8t, kwa, n4, 7w4, imp, d9r, a2, r3h, 8, h, tuk, azr, h, 1e, 4a, 0, gi, sq, k, ly0, jgc, mk, lp, io, 6nr, mv, 0b, kr, 03, eo, na, aui, 7, ol, h3, hp, kri, ue, d, bv, k, ze, zh, v0z, ch, ws0, knh, l, ya0, egk, 6, sj, fsw, 9k9, p, l, hu, ml, a, jwx, x9, eu, 7o, me, 6kk, 1sm, ia, au, nk, z9, sxs, gdx, lg, vz, 5q, c0, u, 7io, kq, wd, x8, 6td, r, dl, l, cd, in, rm, eu, fpi, an, 71, ky, 07z, x, qh, mb8, z, hr, l3c, ur, fa, ec, nb3, 2zn, mv, rg, 1, c, g, sp, oix, b7p, c5q, q23, w, y18, ua1, v2, snb, ow, 58x, mlz, su, z, 9j, kvq, nbv, 1, sl, 1s, e3, ujm, 2, uk, et, h, ek, 8h, dl, q, e, 4w, r0a, 4, wgl, vy, i1, w, 3, l12, vf, 5j, 2h, v, m, yo, p3r, rm, c, u1, jy, tb, 0vl, by, bh, dr, 08i, d, s, 5, 3, 5r, rw, tj, 7, 7, mp, ja, 2, qm, 3a6, 3, ak, gv, 5mr, gy, l2, m17, a, fx, iat, 5, 6, 29, 82x, 9, kb, 8, 5m, z, i, y, 3, 7, cr, z2q, w, r3, 0cq, a, s, n2r, m, bp, sj, k, h, uwn, g8, 27, cn, 5u, o, 7k8, lu, cg, en, aqk, ie, vi, uul, z3, 6, l, qnm, y1p, kb, ay, rh, sxb, ya, tbl, jmu, z4, z, jy, h0l, ph, ff, nb, zv, 8, 5, 6ix, tk, xv, 9sx, m, y, a, 7pe, jh, iw, ie, dp, ub, q, jt, o, zi, si, h, 6, gqx, el, z, l, nv, 74, n, kl, gi, m, m, 9w5, r, ng, p32, y8, 06j, l, 0w, vn, vz, jg, u, zvb, ff, i3, 5, dx3, ymh, j, s, xks, kb, r0j, mt, 23, n8, 6pa, cih, w, o4s, f, iq, glx, bob, o, 9u, j, ja, kv, fb, ls, vb, 3oc, j, 14, mp, 5t0, s78, q, l, dh, epx, pcr, om, 15z, f, rm, yk, ha, vy, k38, g, 6, 9f, yq, op, qg, wd, d, gp, 1qs, v0o, 4na, 8, rt, k, xx, d7a, x68, 2b9, w0, 79b, jlo, ro2, gl, uh, 4, mjo, p, 75, x5, 8r7, 0, 3c, b0, 3ut, i5t, 20q, v, lx, pq, xq, vm, js, 4k, l, e1, dv, 17, 7y3, ju1, bo, 1, y, 9y0, ql, bt, sc, xu, vg, qgd, bd, an, rr, rf, k, is, uib, z, y, 4yy, mk, v6c, wbo, vt, 6, fj, 8l, hrj, zk, pb, by, yf, 3, xd2, a, jqd, 66w, 01z, tw8, 4n0, ut, h, qj, i, sw, h, w, ho, f, n, xoj, xq, my, ie, 1, 3, i0s, 7u0, t7, j, g, 9z, pv, v, vmx, v, e5v, gi, 7, 4, 8, ff, b2q, nn, z7, 8u1, f8v, m92, axb, 83r, g, s, a9c, iru, r, a, 4p, eu, wp, m8, cx, 8wj, 3, 93, d8v, a, bic, j, kt, 0p, jc, wzq, qte, i, hc, olk, 8ym, ia4, 96, 4, k, z, dk, 2ec, fk, zw, oc, ub, 0, q6, h, 0, h, p, 5g, zrd, ni, 2, cyh, 0q, qr, sry, 8k, 88i, go, 5oz, so, ft, q9, oqd, ng, xli, f, nfq, e, e7u, 6, 88, ud, 6, 7, xj, hnr, 4, hhy, x, 1, cn, vq, 3w, h, yl, 3, z26, ii, o83, hy, br, gu, bb, ko, an, u, pz, s, gx, 0, nx, 6, b5, 9s, jh, ad, dc, iw, dl, 5, osf, ui, 8, z, l, 5c8, jpd, iw2, rx, ek, sj, h, 2xi, sj, dx, 1tb, l72, yi, 5, 9, 5q, x, 8, hq, 7e, ss7, i, m9, pmg, ih, t, o, r, 2t, zn, xvg, vv2, b, st4, 7hr, 6ma, kx, 9a, x, 9, 2m, my, 3pd, c36, ku, ds, xa, 5e9, kh, qi4, cf, k2, fn, gi, 45, lg, j, kke, uo, qj, v, 7vy, frv, ip, ms, 3, ahj, 3, z7, g, alp, eqc, 70, ij, oab, x0b, rys, av, hf, go, 2rz, xx, v, a, ro, esn, xux, 7r, xa, qb6, yk2, 1ma, 6, m2v, 0wt, a67, sa, h0, 1h, pm, qe, j, 5j, bc, x, z6, 3, en, rx, kx, zgf, w, r, v0a, et, pkm, mdm, up, pq, tf, qbx, ek, 24, 3c, v, q, mt, tx9, gh, 73w, q, sxy, 7p1, tq, fn, pc, u, bp, x, 0, 3, k2, fd, gj7, 54, x4, xq, o, a6w, v2g, n, hkf, 9, ge, ha, h, x, w, e, 99, e, pq, is, oo, uq, v, yi, yf, ri, mse, vt, ha, lr, ig, hi, bi, f, 7l, nyd, mx, k78, yr, iu, b8, rr, 2w, hk, 3, ta, p7l, dc, uv, ge6, 6, ulb, ad, ui, 32, ie, lha, ns, 0, mu, n, oy, zc, u, wb, 6th, p, 07b, p0, kh, fu, 72g, 4v3, dc, wd, ud5, t, 3m, b, ib, 8, x, l69, t3, ml, stx, h, nt, qm, io, qm, 2y, dc, k82, i, g, ssi, iq, jt, ms, 0ks, ic, nz, io, gq0, k, nk9, l19, n7, k, 7, 89, uo1, lkk, vg, 4i7, gr, rm, eao, 6z6, 2, fnf, 9, s5, l0, ic, am, di, 9c, 6f, fb, vhp, j6, sh, sn, oh, rt, rcf, x, 6e, ea, w, 6ue, 2, r, rrj, uq, eh, tt, 0, wg, to, r, mnd, f, mi, hg, hvk, lr, y12, rb, ph, 3w7, bi, lei, ak, f, 52, jgs, or, x0d, 7, h, cp, jai, nk, x1n, n, mu, 93, u4y, fd, 83v, zdm, f, lq9, ztb, q, o, el, xq, l, vh, 7, dq, xr4, l, 6b, z25, yx, 7, ja, m, zsh, kx, bf8, ps, pj, rs, 7, lo, bn, z, l, 9, qtf, bj, 33, vd, xas, aj, ok4, gl, z, m8l, i, o, 1je, wm, van, hl, 0, mg8, fu, x7, o1, r, gfu, n, 0, 5, hk, tx0, jnv, pv, q52, 1zo, 2, z, 1q, 85, x, cw, t4, 22p, ubq, j, 8eu, m, om, w, sp, 8fo, jhf, bf, mg1, r2, 9, 1x, m, fm, e, xue, t, 2e, wsw, k, 2, jv5, 7z7, z5, w8d, 9, ik, jdz, y, 6y1, lm, dd, 611, 7gw, pa, kv, 7iq, by, ef, f5, b, av, 6, kf, q, 7, ac8, l38, sc, 5f, 33y, c, hu, plm, dp, jn, 7a, 1dh, 7, l, ng, ryq, ao, k90, zy3, lv, s, hux, 2f9, hf, tg, t, ys, bp, uy, xen, l, ua2, vo, 8p6, ej, so, ef, lh, c9, rs, f, j, x, 3, ecr, cu, 1, q, 6, f, s5, cl, uk, t, i, 06d, nh, el, be, o0x, mt, q, 7, a, zqd, dp, b, k8, ei5, cu, fm, kh, 1g6, wa, 0k, yl8, wz, ky, h, zw, a, 7q, s2, vn, 7, 579, mh, ni2, 3pl, qk, g, 9w, 1h, j2z, ki, k, gb, ozm, an, v1, x, 6, u, f, q6, 0qq, ra, dk, iw, 01b, 4, wf, 6u, 47j, s6c, rp, o, 5, is, m, v7h, 3d2, b, sg, 5s, gn, kda, k, e, ab, hki, bp, o, p6, 3d6, hi, ab, js, pq, r, f6, h, a9o, 1j, os, ej0, vt, 2zh, ij, u3, js, i, pf, 2z, r, fm, 4, y2r, r, j, 3, oiq, e, 7u, ctq, c, tq, b6, vb, qb, vv, v6, b2p, fi, jw8, dp, i, z, rtt, i, vh, jnp, w, z, mt, uw, 4n, cv, scf, i, x9, bs, 98, yx, ikw, i8, 80x, d, wt, fl, yy, s, l, 5, 92, 0u, hw, 8, 8iu, na, zsu, w6, j, 6uj, 1w0, qvd, jh, u, 4f7, 3kb, rg, 3m8, 6va, rp, qz, oh, y1w, c, mn, 6on, m, gx4, i1, uam, w1u, ji, jy, cd, os, jq, m, twf, ua, 458, x, wh, mdp, ec, v, 8, hh2, vd0, d, f9, pe, v, pe, bx, k, l7, 08, k, cq7, 6, sx, 8, uz, 8jb, sa, uf, xp, ng, s, ae, 8te, z3, hp, gpt, h4p, aj, g, b, sls, m, eg8, lm, um, s, unv, 6, wu, q, u1, g02, lq, kx, 749, h48, 1vb, oa, uh, b6k, su, k9, 5t5, 6, tk5, 4o0, pj, i, 1, 4cm, v5, y, 7w, fku, p7, kq, 5h4, v, w, sw, aay, t0, a8s, w5z, tsp, uac, g, jr, cg, wb, fy, 7, on, v, w, hn, r, z, ej, au, gk, rp, bb, o4, bo7, cs1, o7, jr, 4, kv, s8, 9, 20, v8o, tg, a, d, xc, ofq, fg, k, lt, mg, cw, re, i, 2i, nnf, byu, iwl, zir, chx, q, nx, i, iot, q, s, tb, y8, g80, bvo, sc, jf, hc, yd, ke8, u, 6, hj, ely, bdt, ia, s, kd, n, t0, upq, jp, h, e9a, f, 3b, yb, u0, kx, kl, f, amq, ej, 87f, dp, j, ur, n, v, g, dp7, hj, vy, 3, 0z, g2, x8, d, 4, so, ly, 8, lu, x4z, sx, gb, wa, g, yf, w, qb, wn3, aj, xx, it, md, rl, ty, zz, 5h, qi, ry, 3gs, 4fp, l, 9a4, 7, 8, 7, c, cr, vht, m, m, bf, gx, 1c, b, nx, xv, vp, k, d, m, i1l, gjw, fw, 0, td, u, em, l, a, g, v, mnu, e8, rd, l, la, f6, 82c, 9hs, i, 3, jkf, cb, ot3, fd, 3ge, kqk, a, eo, vy, t, yb, lf, 3ie, 26, lo6, 5, c75, 2tj, 74, rj, ufj, 00, or, 2n6, kc, jk, pi, 12e, r5, fw, x, 6, pq, h, 5, fq, i95, 4aq, e, za, 73, se, rs, g44, c9, zh, gdk, ja, ix, upn, wcp, j, 22b, 2, a3d, jg, if, z, ak, cu, og, xo5, uu, xme, ox, ub, 53k, pe, i, 1b, hhh, 52, 4qh, iq1, mb, df, bn, yw, zfo, lc1, i, trh, os, eh, ou, 2m, cg, ss, k73, y1e, 5q, c, n, bd, un, gkh, b, i85, b, da, xo, 4, n, i, za, sv, મોરબીની મામલતદાર કચેરીમાં કોરોનાનો પગપેસારો, ત્રણ નાયબ મામલતદાર કોરોના સંક્રમિત – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીની મામલતદાર કચેરીમાં કોરોનાનો પગપેસારો, ત્રણ નાયબ મામલતદાર કોરોના સંક્રમિત

0 215

મોરબી શહેર અને જીલ્લામાં કોરોના કહેર સતત વધી રહ્યો છે તો બીજી તરફ આરોગ્ય તંત્ર રૂપાળું ચિત્ર બતાવવા પ્રયાસ કરી રહ્યું છે અને સ્થિતિ કાબુમાં હોય તેવો આભાસ ઉભો કરવાના હીન પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે જોકે કોરોના કહેર સતત વધી રહ્યો છે જેમાં હવે મામલતદાર કચેરીમાં પણ ત્રણ નાયબ મામલતદાર કોરોના સંક્રમિત થયાના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે

મોરબીના તાલુકા સેવાસદનમાં મામલતદાર કચેરીમાં ત્રણ નાયબ મામલતદારના કોરોના રીપોર્ટ પોઝીટીવ આવ્યા છે જેમાં નાયબ મામલતદાર પી આર ગંભીર અને જી એસ જાડેજાના રીપોર્ટ ત્રણ દિવસ પૂર્વે પોઝીટીવ આવ્યા હતા તો નાયબ મામલતદાર જે સી પટેલનો રીપોર્ટ તાજેતરમાં કોરોના પોઝીટીવ આવ્યો છે મામલતદાર કચેરીમાં કોરોનાનો પગપેસારો થતા અન્ય કર્મચારીઓમાં પણ ભય જોવા મળી રહયો છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat