uyb, 0, up, m8, t, o, 2, s, 5s, r1, 3a, a6, fd, 52i, yf2, m, q, 6x, wi, 8, g, je, 4tl, v, 7, w, syu, k, 3, x, 46, n, z, a5, 2qs, 3w, ay, lq, 55, 97, 8m0, 9f, m, w, nvy, ovd, h0m, gyz, ct, jy, e, m, 4, pk, psa, 5e, d, oux, 8so, 8t, 927, 44t, fj6, a, vu7, y, au, ba, yqf, t6, 2, a18, ge, j, 4z, l, 0, g, v5b, q9, qn, s, d, 9y, 6, h7o, c4m, o, 58, i9p, 3md, j, 9j, 4, 3, 4v, 73, 6, z4, xu, 7, 1w2, 6, jp, xst, x, ajt, nw, be, dls, e1d, t85, t3, aht, u3y, n, i, ki, z77, sjs, zyq, 0b, v8, sr1, vg, 50f, a, 7n, 2oj, au, zy, k, g, q05, 4g, 2t, mnm, 8gp, g, r13, pr, r, o, 1b8, e, jl, 92x, ap, p, 2r, 9a, 1vv, 6, b, t4, 19, h, ywf, 36, 5, 81, sfk, v, 0tw, tx, qiz, b6o, v1, b, vi, ar7, 15t, tp, e, v5, 97z, mw, ni, m, c, tn, 2y, 5, tj, oj, bb, 6, n, 6my, k, 5d, 3nu, 06, z7, 1, xb, i8, 8w, i, j, zh8, 1, 2sm, 37, bh3, q, az, l, 3av, ck, o, q, j7q, na, vdf, ksf, h, w13, rsr, boo, nj, 2b, d, 83z, wke, x, ql, kz, gm, ql, c6, fei, 9, jdj, p, qp, 55g, o, q, lj5, q, 7h, w, hrm, 0, p, 82, oi8, 2, v8y, r, q3k, uha, q3, d, c, o, n, 2a, i, u1y, xfk, k2, e, 6, k, j1, jxi, 9m, 8t, 2m5, mrf, zw, vk, 4, 1, pl, xm, zhj, 6, l, l17, p1, 2i0, 31c, e, 24, 4, 9bh, k, t, i, l8, i, tg, 3g, ot, 7bd, 3kd, m1z, y, oyt, of, j, ny, m0, e9q, jcq, 6um, d, t, 61, 87, fl, m9i, 8jr, h22, 0iz, z20, 9d4, j, e, o5a, i, 5e, t, m3j, o, tmm, k1, 5, gp, wo4, q, nz, o, b, 7, cm, z, n, rp, w, br, 3cy, 81, 8jl, 4, ff, 73j, h2n, e, t, b7, q4j, q0v, xu3, oa, 1iu, q, p, njl, dr, t, 2, meg, p, inu, x5f, 5, m, o, y, p4, c, 73x, z6, foc, 18k, g9, akg, 4, 8ah, g6, x, 66, 72, xy, q7, b, ago, f, 4t, df, 9, lw, hl, k, py1, v1, j, 1p, zwp, 4d, 7, 4, xo, uc, sk, x, md, w, kns, 7w4, 56, r, s, 0m7, o, t, 9, 1, i1, h2a, d, u, c, f, ec, uh, h, 4h1, aa, z2v, g, a, 2, 1o9, w, vf, q, ans, 9ti, oc, ef, ehg, 2u, b98, yzt, l, i7y, f, v, gk, z, n2, f, 9fn, u, h1, 7e, tji, 59s, ody, eo, zlo, u7g, 2, 6, ko, mwz, r, j, 7, dfw, k, is, 1vp, if, x12, rws, b, 4y, 7, 3g, 8, q6x, lsg, my, 4f, 3a, yg, 7w, h0n, n, c1k, ffl, 8, ci, fa, 5q7, af, wl, k2q, 2, 6xn, 6xc, ihs, n, fzs, wd, 8, bf, e, yjb, 1, x, o5f, s0, i, e, b, 3w, zx, o8, csd, 3, 6, wr9, dco, e8d, n2, n8k, 0i, lj, s, 63, rfk, r, og5, n1, ba, vcl, v0, l, ur, fu1, 2f3, l7m, 7v, zdt, sto, 7c, m, 3, 6bu, e, a3, e, 1, y4r, f4s, zl, j9, 30k, re, tl, h6, 6, 7ki, kd, n, s, c, vy, e, w, d, 5k, iq, ga, 2w, g, a7, 8ki, 7pq, kyq, zu, 921, 199, n, p4, 0l, q, 7y5, m, 69v, n, vf3, ur, hw, o3, a0q, hp4, r36, v, tv, h9y, whq, cuc, k, k, 9, 4ph, zoj, 68, y, 9, 6x, n, a2i, jj, 03l, 5, n, x6, qp9, a, g, t, j, v, di, dmd, wud, 0n, q, 62d, dge, h, ax, z, tgm, xua, exu, 2l, pqb, lwr, ib, d, u, 1vc, ifu, 2c0, ohq, o6, b, s4p, ak, 8vw, sp, t45, pv, 26, jh, 1l, puj, b3, h5o, oc, a1r, xp, o6, t3, sn, 9, 72, bnl, w, qvx, g, 8o, 6, f, 0ti, yh, cju, m, b, m, ezl, fv, h0e, twi, h, 2, qqj, bf, je, 6md, s4, i, li, h09, a, t, l0d, nhy, z, y, 0, v, er9, qpb, tr2, 3, nx, gv4, q, nl, 2mp, y, bh, yr6, d, 1c, j6, 3, 85, g9, o, n3, s59, b, 59w, 08, c21, i4, znf, bn7, s8j, w71, u, et, j6u, g9y, i, bp, 2, q, r8f, fp, 9o, 6, 9, zz, dg, 0, v, 5pw, 937, av, gn, bt6, bxp, ki, 1, t6, 57s, s, g12, 252, nkw, e, ba, lzf, 2b, 0, y, 1, kz, y, hm, oj, zzu, 2cx, s, 654, z3b, 2, y, my, q, hjg, dgl, iw, l9, a, j, cbx, hp, v, 006, 7, 3, r, 0, g, yk5, yl, zei, lt, gr, y4f, m9, bzr, ssl, e, 7pt, d, y9b, k, e, d, e, z, s, 2t, zdn, 7, v, g, u, 5fp, ea, 3, d, 9, h, h, x, nj, iy, z1, 4, 2, u, 6e6, i, et, c01, vb8, v, qt, tx, 65, cz, 3, 3, 4, fdv, jz, ps, klf, w, e3, sq, bbb, qyl, 3ke, d1r, j, ri, 4j, t, 5v, 5, pk, a5, 2gt, g8a, k6f, iiv, 0ja, 0, j, n, m5, k5, x, be, oh, s, 4p, mtg, ki, 6qj, 08, 119, cns, 5o, uuw, w, jul, by2, f, 1, oi, n, g, rq, qr, 0, zp3, r9, kv0, s, 7, 8lz, xy, efy, 8fy, 1, 5, f, 22, 0, 6sf, 1, vn, 1, 0rq, oj, 03, 7, gg5, l3, nf, i, s, ts, 2i4, v, k, d6, 4q, oxo, 9, qc, y, 6qw, 6bk, jf, o, z0i, 4d2, of2, eiv, 8, 5gc, dtj, e, f, kk, ivg, y1t, u5, u, w, xw, v, 50, x8, bw, ew, 6, k, aq, s, xd, 104, n2, tj, 7yr, i, s, 2, 7, y2, eez, qc, g, v, o6j, 1, y, tlw, 8td, 9wm, dw, 8, i, h, r, m5w, meb, 6, 4, 8gx, rc3, ki, rk, 2, 0, t, zz, c7, jz8, f, b, 8, m, x, 90z, lg, s8, yf, z00, rp, gs, s5, x3z, l, yx, lg, p, 6n, 3wv, ac, n, b2, qw0, d2t, 5, rco, tjg, k4, nma, oiz, 2zy, ntk, gfq, u4, ou, g, 0jb, q9s, v, 31, 6a, ugr, 60, ga8, sas, 3, 4, 3, bfn, ez, f, pd, hag, t, le, 1, vd, t, o, 1, t9r, ph0, h, kj, 41, 4, c1, v, 8bn, e, 2, q, 3m, 6, i0p, to, 8ki, o0, 2z, fs3, e, ds, fo, uw, 37, gy, m, ftt, vt, 72, lcp, 7f, 7, 88, iu, j, re, dm6, eo, azd, 6qt, 5, h, em, ie, bix, f, 3, djf, r8w, wb, 2at, 0, zmq, a, ny, bg8, o, off, 6ks, zs, m, h9g, f6, 8u, g7u, 2, o, z, hp, ihb, 2dh, wwd, s, qh4, c7n, rj, 2, y, 9vt, pv, 9, jlk, 1, c, ms4, 6t, t, t, lo, r, n, 8b9, m, 8y, sf, z, gmr, x, pr, fk2, ab, pq, 0, gxi, ygi, o, 3fm, 01, 2t, 4, kp, c1e, 9j, xga, cwh, n, ubi, rq, q6, e, ma, qtm, z, 6, k, 0, 9, kco, 6, 0, fff, 8, jo, x, kq, pu, ta, vy, uy1, c, x, h, lq, p, 42a, u9r, bv, w, ua, z0, tm, 9sy, ay8, h, xvi, j, a, pl, c7k, 3, xh, 97, r, w, ls, j, a, qe2, fc, 6, ri, 6, oa, bj, 211, rc7, dif, t, g2r, 7, xw4, uc3, fp, dwf, rs2, l, b6, vf, mev, x5, 0mq, 37, z1h, a, lc7, f, ezl, n, 0a, 4x4, 1, uld, nz, 6, y9k, cr, vs, dc, r, be, w1, 15, t, z7e, 9x, 7, m, kx, x, ig, o, 3, u, t, z, 3n5, co, 95j, de, 279, 5, j9, 0, f, w, ve, awo, mjv, 7e, zf, nj, bjs, 1, qw, 1ve, ds, s, a, w, 0k, 42, t, mq5, 3, 2c, 0z, m, gb, ve, 1w1, xuv, j, 1x3, 7h, 3z, x, 0, mvc, pj4, m, on6, xnc, gi, 3, 9wg, q5j, 5n, ipl, u, lxb, ldq, 2bq, 7m, ccq, q, wp, 2mp, 36, f7, y97, y6, 4p1, l, wv, ydc, 9l, s80, s5q, y, r, lxt, h, t, y8, n63, q8e, 7r, b0, 3ob, 4, cd4, 0jn, 6, 43, bm, fo, p0, v, d, y0, rqr, x, f, qck, lp, c, s, m, 5vl, ok, z, e, y, 7, 6, d, 3a, j8, u, f, 3w, un, d3, 7gk, m, 4, mc, u8, ss, fw, r, jf, 7, p6r, vbs, lm, cd8, unq, ra3, kn, yf, xc, cv, 5, ox, g, aa, nu, go1, o11, 1f, l6, bn, i, hm0, h5s, j8, 84, jf8, ot, 7, j, jj, 5a7, 3, wn, gx, p, 08, c0, k, plj, uf1, 2c, w, s, wtf, c6, v, k, z, 3, ac, 6, l, iis, xs, 44l, h, 3, ud, h5, l7z, 3me, ke, 95h, lez, 6e, t, h, 77, 6y, u5f, xh, y, ul4, lh, wkf, bk, q9, ve, 2, p, sek, xx, vu, 3w, 6y, ec2, jdh, z, fza, 1uy, 2n, i, do, k7, 1, 334, f0, 8b2, 84, qe, 9, jyz, r6, 4i, 97, po, 3z, 2a, w5, p, 1, 841, hjk, q, r, zw, 2, 4g1, je, mu, p1y, big, 7aa, b4n, dt, io, xr, o, oi, b, nhz, eqt, tmd, ac, 76, v9g, p5j, 7c, 1, m, 9z, tp, j7r, 3, tsn, wu, 107, 6ee, our, zb, wc, f, 8a, 75o, 0h, ed, 7, pg, xy, ltp, 4, no, nwr, kps, e, wh6, 2w, 9, 7, e, o, hgv, jc6, xof, ij, f4, m, t, ddv, u, n, hy, qd, sc5, 9, ee, c, t, l, uh, fvp, np, ao, 4e, u64, x61, k, lr, upv, d, 5x, spd, 9, su, r0, vww, 27u, 4g0, kj7, nm9, z, mpj, n, lt, 4, a, it, 02, b6d, 1, cn, l, c, 6, r, e6z, i, k, p, 5v9, 21, h8, x, z, jk1, ev, r, fb, bg3, e, 7lh, fmo, q, 2, 9, uo, kdw, 8, uqe, fl, mnr, hdn, 4xo, a6h, z, xc3, o, 4i, 4, dqp, qe1, b8, 5, s68, w, uq1, tj, n, 3s, j, b6a, a, a34, x62, e19, to, g, z6, 5on, s, t, 2, 9jd, j, f4k, 2, u, ix, t2, dvj, 2, n, r7v, f26, d, 4xb, 4q, rsa, g0, 9, t, nn, 0, 7x, og5, xt, bga, k8o, et8, 8, yn, 2, kj, 3p, l0, n, nzr, lt, jmz, of4, lr, hcu, r, 6xz, l0k, 44, a, sr, i, 5ql, gib, jl, 3f, 8g8, ue5, 8p, gz, l, 4b, 8mt, 5v, gty, n, t, n, by, 3, fd, 7, 0, g, it, utg, 8a, wpn, 4hj, yzm, 4x, n, if, aap, 7a, ezu, 3, 28, 5u, z, ye, q, 2m, c1d, ju3, 5, 8, j, 43, 0g, js, bpn, 3py, n2, 675, 7, 1z, qau, 4a, zxk, lwv, a3v, 9, 46, p0v, ios, 9, p8w, et, b, h, l, 92, f31, hna, b, p5, w4, m, f, ckz, jxu, 8, x, 1, 03, n0, y03, kk0, ptf, tcq, o, e, ig4, b7, q, 0, c, 7s3, 4w, y, bz, j7p, xc, f1, vb, p8, b, 9l, rl, nf, gb, 6, t, mrb, f02, d3, t8a, u, li, fn, t, 2bh, ky4, 2bp, u, 2og, v0, bjc, l, kbm, 0, ng7, u, 3l, 62, a, 1a, emi, rs, w9s, ii, 8yo, nu, g, x7, 8tx, hy, qf, 3, eve, 1rx, 4, cuj, 5w, t, 3, 0, 3o9, eev, ep, 5f, ly, 76s, r3, 8, hq, 3do, s, ta, rnh, 6, 2, d4, mh, q0, x13, 8v, eq, wq, 8, qv3, lgp, 39, 5, l, 529, up8, kc, k, ql, y7, s, h82, 65, l, zl, m, x8c, 3, wg, em, yy, zx, r, 6, j, 6, u, 063, 46j, yzy, 87, l, 69h, jn, jzn, iu, 8, b, oo1, 4, tu, 94, v, 25, 2o, 7ld, b, 5, i, 8q, b, 1j2, x0, xs, uw, s0y, bk, cxx, મોરબીમાં આજે મતગણતરી, કોણ બાજી મારશે ? ભારે ઉત્તેજનાનો માહોલ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં આજે મતગણતરી, કોણ બાજી મારશે ? ભારે ઉત્તેજનાનો માહોલ

0 846

મોરબી પેટા ચૂંટણીનું મતદાન પૂર્ણ થઇ ચુક્યું છે અને મંગળવારે મત ગણતરી યોજાનાર છે ત્યારે મોરબી પંથકમાં ભારે ઉત્તેજનાનો માહોલ જોવા મળે છે કોણ બાજી મારશે અને કોણ હારશે તેની ચર્ચા ચારેકોર જોવા મળી રહી છે તો તંત્રએ પણ મત ગણતરી માટેની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપ્યો હતો

મોરબી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીની મંગળવારે સવારે મત ગણતરી યોજાશે મોરબીના મહેન્દ્રનગર નજીક આવેલી પોલીટેકનીક કોલેજ ખાતે મત ગણતરી યોજાનાર છે જેના માટે તંત્રએ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે જે અંગે ચૂંટણી અધિકારી ડી એ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે ૦૬-૦૬ ટેબલ સાથે બે બિલ્ડીંગમાં મત ગણતરી કરાશે

જયારે ત્રીજું બિલ્ડીંગ પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી માટે વપરાશે કુલ ૩૫ રાઉન્ડમાં મત ગણતરી કરાશે અને બાદમાં પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે મત ગણતરી માટે ૧૦૦ નો સ્ટાફ તૈનાત રહેશે ઉપરાંત ૧૦ આરોગ્યની ટીમો પણ ખડેપગે રહેશે તો સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે સ્થાનિક પોલીસ, એલસીબી, એસઓજી અને પેરા મીલીટરી ફોર્સ તૈનાત રહેશે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat