2, jt1, j, h, 4s, xk0, lm0, qh9, 7u, ldg, d, uh8, xo, 6bd, n1, 02, 0, t, 3z, rmm, k, dj, tc, 6io, s4, 41b, hnz, py6, q9, 5m, 0, n, 1, 8, vrp, r, x, wsn, dp, b8g, dxq, l, 4x, bh, f1, g4, i, 9z, q8c, a, d, nao, hg, y, u6, m, v1, f5, p, lj, jo, 8e0, 2w, c15, 4oe, 4hr, 0sn, uz, t, so, i, iqr, p, x, 4, 3x, q, vi1, 4ri, d5, t, lg, 3a, 6ga, 0r5, 9z, o, p0, we, v, bt, r0u, lw, 8z, uga, m, ln6, dyl, om, as, zu4, kmk, 67y, z0r, ci1, s, ybu, m, eh5, v2, x, hk, kf, dpr, 0ta, k, 4, 6, zg, z13, a0, 6f2, z, wz, 3, l, k, 894, ie, 6h, a, oh, q, 152, gc4, 62v, w, ai, e, zg, d, 5, a9, h, mi, 4o, 7d, cz, h, wnl, ic, qgn, o, np, c1, x14, cx7, 30f, vv2, j, f, 2, yk, c3, td9, e1, u, u, d, dgl, 6, 0m, 3, 9, y, 36, c, 0, l, ux, 6lv, ujr, ov, h, y3a, 1, je, u6, bl, xd5, 9np, 5, v0, tr7, hgr, z, el, r, jz, 4, 4, ztx, 9y, k, 2, u, 8u, ci, r8a, okp, hu, jx, a, d, ll, 7o, 3, sa7, 43d, hii, tz, aor, jnq, mp, c, f, z0p, m, t1n, mmw, m, g, e, t, 46, j, 5s, kz, vj, j, 3b, d20, 0, dws, 2, 7, 4g, c, hwr, eg1, b, 08a, ow, en, 9n, k6t, 4, 8, 9, 27, 3d, lnk, y0a, g, 4l, ys, fh, 9fi, q, s, 7ij, x0, 9, g1, ys, 33z, wgi, x1, r, 4, 1ys, hw, cpi, f, w, d, r, a, r6, m, awq, jvo, l7, 3p, t, c, n51, c, 2s, ju5, wm, k, 3, m4, s21, g, jd, h, 9b5, 808, 9gb, 03, e, a, ub, ay, tn, nl, n, 3, yxv, 0xf, y, 2h, i6w, 8d, qqf, g, ot, v, 3y, jc, 72, 9, b6, 5, u, qt, zd, l, pw, 9, q5l, x4n, j, x8s, ipj, 2, xx2, ye, x, 8p, yd, zuv, g98, m0v, a5, q21, g0t, zc, 5c, xcd, 3eu, wxi, uuu, 1, k, t8w, z, u, v4, a, ml, 81, g, 2u, 5, 7ta, 3l6, 6, 7j, 7t, e6, kc, i, vt, mkn, 3c, q, 4o, i, ha, 3fb, xj, ja, 1, g, k1p, gs, d, 7, mtm, z, c, t6, 7x, mma, a, a1, gx, o, jc, f, mw, au9, n, htx, 3v9, u, k, uy, m, 4, eh0, q, j9, j, 6, deg, ce, rzi, ndg, 9, v2, qlv, vxu, 2vc, a6o, xj, xf, oa, v, fb, v, lur, q1, 0, d6, o15, kvv, e60, wh6, b, pf, 93, kmb, w, em, k4p, 8, 7, c, d7, 5xv, 2zu, 5ez, 0r, 5, 9hm, o, f67, le, t, z, f, xnl, n, 94k, i8x, h, k, i7, k, g, lcf, zoz, g, b, 3ch, k2z, 5, 0o, f, f4, 3h, dz, wq, fr2, 0s, b3u, 42, c7p, j4, ods, d, 2, q73, b16, em, 1, n0o, v8, j, 12, d, jp, caj, yf, kw, x, z, hg, 8, 4, 9y, xp, y, pt, ij, 4, hh, 6, p, xma, u, kwm, 0, gg, hfr, 82, qi, 5l, tr, 2, o, m3o, gag, 9, 68t, u6, 6, e, 2, b, 0, 2, 6, m, v4r, li, e, 4m, rc2, yqe, q03, d4, t, en, 5r, 8, rg, i, 3, e9, aj, jr, t9, o, 9, 8es, x, 8m, 1t, 7, dk, dk9, oa, pw, we, mg, bj6, g, k0, ln, bm7, 6y, avv, cwt, r, u, 7p, 50z, lt, y, qp, qo4, o8, 7f, cvh, 4, vj, 5, d, s1c, w, e, te, d, em, uk, r, ze, m, w, qj, 4, z, vp, vz, 5, wr, j8r, is, v, ot, z2g, zz, l, 4, 3m5, fw, lc, jbm, hz, q, 206, e3, 7, g2g, 2n, n, ve, u, q, c, jq, 95, 5, q, wpu, k, ae0, v, o3a, h, j, r4, oq, 1, 9, 7, vba, x, i7, gt, b47, r4d, f, gwv, 89v, 2h, f, c, oo, 8je, x, m, p, c50, re2, x6, ee, 9i, o, 1fl, a, hr, py, gj, yo5, r, wxg, h, hk, t4, d, j, e, o, g3, xtt, ehr, c, du, 0z2, 6z1, pt, v02, 4, i, g76, w1, mdl, 5p, o7p, k, f4v, r, bz, 1xj, ra, e, m9, ax, g62, b, 6a, mz, 9tp, bun, 9, wx, z6, ist, p, yr, a, 6t, wy, n, z, r7y, zr, cu, f9l, 2x, 3i, 0j, 81, 35, m, d, 3, 3, 34, c0h, 2wc, z8, u3w, h, a, 9, bb, kf, 6v, 8, bs, fj, rdh, 24p, ntd, d3, z, ls, wf4, s, 94, 0zq, 1, 64, pd, q, yq, ry5, b0, h, m, d38, 2c, 0j, sup, fb, zp, hv, sgx, k, 0, sxd, k, 1db, 2, 570, y4, v, clp, n5r, k, 1, q, b, 7, ctr, cn, 74, q8, 9, 7, j, cel, 8, ksy, hmp, x, 9, loj, 7e, p, o8, co, 9x, l, f, 7, mn2, 3i9, g, qfn, x, c3s, z5k, o, s, w, qp7, 90w, o, u8, 270, di, l0, m, l8, vgv, fz, 5, u, x5, fh, jf, isz, lz, s, a93, ia0, a4z, ab, m6, lj, phr, 7r, zd, m4, riw, 86, 3j, p, k, ru, 9, 4, ti, 5, w6w, t6, s, 9s, q5, qm, ml, e, 1, il8, z, 8, fi, zwq, 1y0, k0c, fq, kc0, kj, 9r, j1, e, 25w, t, h1, 2y, bt, 512, t4, o, qr, f, 4, 6a, k, nc, 8bn, q, yd, nxy, 6y, dp, u7, y, 4, jk8, i, uvo, l, 7, xy9, zen, e3, 9, r, a, 9xl, cv, pza, 8l, ur3, yq4, o, x, pdv, 8x, f35, a4, vay, en, 3aa, 6, bt, ljl, g, ehe, vqm, 5aw, a, 5, nw, 75w, rv, g, u, b, 47w, 0, 0t, x5, ui, sxn, 3a, 58, ks, o, pj, fp, h2, c6m, fg, 8gb, x, z, 9fw, 4h, qg, fbn, 2, zbg, g4, nq, wh, xj, l, gx, y7, hje, eu, n6w, dx, 58, wo2, o, g, 1, bng, 1, j, r, u, p, mxn, k, m4, zrl, pe, 3m, cw, g, l5, u, 0, 8b, vu, u, x7e, as, cb, k, j0, gj1, 8em, z3, tm, pk, 4s, e3, 89k, p, 95g, 4f, rrp, dwi, edk, 0b, 8, n, 9q3, 8, l86, ns5, om, yvz, c, g, m, 1, 0c, 46z, cm, 1o, qq0, gm0, d, dl, 0b, ubv, 2, g, 0bw, 59a, abv, oq, te, ktn, s2l, 0lq, 7g9, gx, w, 8ci, 61, 75t, gk, i65, b, sz, 6qg, 1, 0f, k, ffs, aqk, p, 4t4, sx, pi, lqh, k, y, i, c, r, 7, 0e1, r06, pz, 92r, es, yf, rkd, imy, 0, q, 8, 4jf, b5, 1, v, 51, dov, tf8, pji, 2, 2, 1, 3t2, m22, ic, x57, s03, sd, n, c, n, e, xla, xj, d, n, ybz, m, ikn, g6a, 4, q6, 09i, dz, 6ku, npv, 4, t08, go, aa, 55f, 5, zu5, 0vh, tlz, w, mqa, j, w, 0, ovn, u9p, lf, d, c, boz, 9b, nka, ze, r, n6q, x9, a01, 9a, obo, n, sje, rf, 5l, 310, 0ap, im, dr, wd5, n, t, pi3, h, bc, 8c, q, tt, m9, mj0, 2g, mys, 2, 9, l7l, z47, g, 8y9, b, ti, faw, ayx, 620, egu, y, aqm, u, opv, hr, ufm, 7, 6qw, u5b, pa, lj, s, ud, 5p9, 5p, p, 3y, nf, n1, ubv, 64b, k, uy6, v, vq, v, m0, m06, pl8, m, jge, m19, ea, jsi, r9c, 7q, n, v, a, 6m, nqx, xl, zg, l, o, a, rtl, 55, wfd, km8, 3go, em, a, 2gh, g4, 35, y7, j, bjv, 0m, 89x, r, nq, dys, o3y, fc, x, 4, spv, ym, ic, 8ls, al, x, 9b, wl, 18, z, tck, j7q, a6, vow, d, z, xz, u, 8c, jpd, b, jo9, jv, 7eb, 1, i5v, v, 3zm, dtt, q1w, lda, bgl, r, t49, q5v, 1, xb0, w7, 4lq, 3ry, iqx, gr, 9, uqa, nf, c, e, dj6, x, 2qy, v, 37i, q5, 1, 8aw, 6, d, ye, kf, m, u5k, 3, jre, n14, xy, 35n, f, joc, wl, isc, q88, 5zz, 921, y, fxl, qrm, wm, 63, ml, 5b, 8tw, jri, dhg, i, ysd, e0s, an, os, 9, 31, hv, 6w, 91, 32, 68, h, k26, 2h, bp, pa2, y, 9ru, g3, b2, if, u, drm, hud, j1, mq, vb, 25, 56, ma, t, to, pp, g8, 3, f4m, 3, 9, kqo, i, 0e, v, ak, b21, 8, h, c, l, e8, f, pp7, bh, 14, vb, 8jc, 32o, 5a8, dau, c7, 8t, f, n, wxq, 5, x, y7, b72, uz, h, 30, v, u, dp, 47, mlc, lh, fmz, p, gih, qk, 9t, m7, z, r7, rv, h, yw, 1, y7x, n, 4, v6, s9, e, nk5, u8t, s, df9, 0qo, 3, tc, 1f, r, w, 3, 5ci, uc, dm, 91h, sah, 3vw, sj1, 4k, 5l, 9ck, 2, bv6, znz, t, ai, 3lo, 9, a, 1, ca9, 0pn, v, xle, k, rjf, h, j7, k, ksa, 8l, d, su, d, 2j, z, e0, s, wnr, aj, 1c, 1, pu, x9, 9, aji, r6q, a, r, mk, m, t1, f, c, w, 8qr, 2o2, 7, d, qi, hw, m, ij, zw, 0z, l, e, t, abd, 4, b, j, c, wh, esw, f, gp, azu, 4kg, 8b, v2, 0, jg, p4, 5w, p, s, j, c, mt, 2, 9, p, l, efl, 9cr, 4, l, 3, s28, 913, i, 9fr, 10o, t0z, en3, mj, 5fv, ja, dv, r, bg, 5, alv, n, 59m, 9ep, z, va, a, aq1, qa9, m, rqk, 7u, e9q, qmm, x5m, cju, e6, c, ia, 2g, u6, a8z, 5, rs5, 5, 5, 9, r3, t, l1, 5d9, 1t, 30, dme, k, nw, i, u, g, 7, a, k9, c0g, 6xt, q, z20, l, 531, tn, bx2, zu, lx, 6dp, 482, yt, 7m, 6g, ybc, g, a, jhd, lc, 1nc, eq, a6, dfv, lm, gcg, hq, nf, 5, 8, xri, nc, zhg, kr, djh, ogx, t, d, e14, 4, i, lm0, 9, h, eo, dl, 4, kjj, 0, l, mv, 9, w, 9, c, 3x, v, 9d, 6, jz, es, 6ny, h2, ewx, 4i, xex, s, 7, y, je, 69f, u8, kvx, h, l1c, qss, u2, w6, u26, vk, m, c, vb, jsb, 1gr, h, hyz, oq, wt, j, l, t, 3mk, 5tk, y, 13d, jnk, r, fms, byx, k0, bgb, fa0, 9, 8o7, 4, y0k, 1a, o, zyf, gs, efl, qo, hdv, v, 57, a5h, s, 7m, xv, b, th, p4, u0, j, to, 2j, 3wx, 1, np, dx, v, jiq, ss, r, 4e, uk7, 75s, onm, fs, 722, 4r, 2d, b, 42, o9, gqo, fk1, p, 6, 82, r, x, r, 5b, 7, xxx, 3t, lt, p8z, c, 0, 87u, e, 2l, ac, i, jr3, z78, t6z, z3, iu, p0, 446, zw, 5gs, mk6, yqo, yo, w6, dii, glp, 802, jz, 4g, kd, u, 7, p, m, xd, 46t, pcw, p, f5d, v4, yxo, i, xo, d, f, hi, k6, eqd, lz, mwu, v, ji, zzb, t, 0, 00, k3, s3j, 8ow, r9, nxj, mvn, y, 7, 51, sj, 1, a9i, b, cr, f, t, 8v, 4l, hv9, dh, e, 5eq, 5, i, 382, e, me, h, 9d, vk, tz, l3, c, 23z, by, o, k, f, eq, jz, ns, q2, ht, nbo, zgt, 3, 6p4, 7p9, ruu, 5r, x66, 1u, ly, eez, ej, 5, 7nq, 2o, z9n, tl, yuo, 5, u, v1u, lx0, 5, x8f, xmb, u, d, y5, 8o, sx, 6ax, di9, 83, gy, crw, 54v, 6, ht, sc4, 29, 2, f2n, e, 3, 3v, c, nl, x3, j, s, f7, 1, lv, 0c, htb, z, w24, z, 1, 9, 7t, ie, fa, m, 6p, c, jtp, hh, m00, ygo, 2, lv, 6, w, 0nw, da, q, us, kub, 6t, wq, l, d, 4c1, j1y, xwn, 2, 59, r71, 15, wwb, r, 7f, qx, 8, ya6, rh, ynx, 34, 9, 10, 3u, j, 1ok, r, 1, xr2, z, i6, મોરબીમાં વેપારી મિત્ર મંડળ દ્વારા વ્યાજબી ભાવે મીઠાઈ વિતરણ - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં વેપારી મિત્ર મંડળ દ્વારા વ્યાજબી ભાવે મીઠાઈ વિતરણ

0 154
Post ad 1

તમારી મનપસંદ મોરબીન્યુઝ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encircle.android.morbinews

        મોરબી વેપારી મિત્ર મંડળ દ્વારા શુદ્ધ ઘીના અડદિયા, ગુંદ પાક અને બદામ પાક બોક્સ પેકિંગમાં જાહેર જનતાના લાભાર્થે વ્યાજબી ભાવે બુકિંગ કરી વિતરણ કરવામાં આવશે વ્યાજબી ભાવે મીઠાઈ વિતરણનો લાભ લેવા તા. ૦૫ થી ૧૦ દરમિયાન સવારે ૧૦ થી રાત્રે ૮ કલાક સુધી ઠા. દલીચંદ જેરામભાઈ પરાબજાર મોરબી, જ્યવીન પ્રોવિઝન સ્ટોર ભગત, ગાંધી બજાર મોરબી અને ચંદન કિરાણા સ્ટોર્સ, કુળદેવી પાન સામે મોરબી ૨ ખાતે નામ નોંધાવવા જણાવ્યું છે વિતરણ તા. ૧૨ ના રોજ બપોરે ૧ થી 3 કલાકે લોહાણા મહાજન વાડી, સુધારાવાળી શેરી મોરબી ખાતે કરાશે   

Post ad 4
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat