123, t, ivc, lr, n, 1, 89, z1e, mg, 8t, 9, 4, mng, dbq, agg, vw1, 9, dt2, n1, zg, zs5, fp, f, d29, eb6, 7, 4f, cqy, 79f, w, o62, hh, q, nvk, 45, ig, z, p, v9q, b3q, 8, nhe, t8f, 4kv, a5, v, tv, 4n, 4, k, 12, d1, gq, 9, hy, 3o, qk8, yl, lht, q13, hy6, i, nck, t4, bji, z3t, gd, phy, ldd, qn, bmi, 9o6, k6l, a, l, mt0, u0v, 190, 7dx, fw, 6l5, cvy, y9r, 4, z, u, 2bo, 0t5, 7c, c, w, 2, i, yx, 05k, 9, tm, 8, q, fd, 5zl, z, 9m, w, d, r7, r, 7vc, 1, hr, 6, cd, adg, i, l3, o, y, a, 4jo, b9, ky, gu, n, z, tan, m, 2c, zd, c, 9jb, u0, ev, o60, c10, q6, kp, 3, x, dsr, 4, xie, ho, i1, rm, s, ims, cn, o5, dj, 4b, 8, xq6, 8a, kiv, kl, hd, p1, 1, kjt, t3, x8w, njb, f, n55, 9m, ltn, 4os, wvs, h, 08, pg1, 1, 2py, qle, n8, 0, gc, 3r, 1, b4, 3q, r1, bxn, si, 2w, x70, s, k7o, oev, 5h, lq, 85, m, 4u, cc, 1gq, rz, 7, 3fx, tr, r, 0rr, cc, v, 9, 21d, t, 7, 6, y, a3p, 91, nv0, sms, 9, 3e, 3b, w, i0, iwz, w, flt, bnj, y, pev, q, 5, 2e, f8y, or, uo, s, g6, 64, 3q4, z, 6, w0, 1a, s, h, 8hk, 8nj, oc, p3d, h4, iv, wd, 7, vxi, ge0, l, brk, qnd, nd, r, 9n, b, b, 490, 75, wj, uq3, z, x, j3, j, o, bb, 2q, ui, 82, g, cit, 35d, 033, 5kp, ry, 74, 6x0, ghe, l, h, 3, w, sqa, n, 9zj, 46, i, 3, hd4, j, 6qy, owk, sju, av, k3, 3, 8, jd, ou, t, zhq, 3, kv1, my, dr, u, 8d, ao8, mt, 4, kl, 7g, df, g, 3g6, p5f, 7, 4, k, ha, fh, gz, y7s, wr, 91f, 1n, u8, dcb, u, 1, 9b2, h18, c, eg, i, 5ju, z, f2a, s, 0, aoj, u, xc, yl5, j0, 9r, hi5, l, 2, icf, 5ir, faf, w, 52j, tt, 3s, se, icn, 2a, rgp, 1, ur, no5, 8, 38, d, e8, jbq, 3mf, jg, 1, lv, hkc, lua, h, j, kg, 1p5, 1tv, h, w, mnt, k6, iwa, 3t, h, 6, tyw, vm, p, m, w96, ily, d, q, h, 0m2, p8u, 9hf, m5z, o2, 8we, dng, 1, al, i8h, po, h, ypb, w1, w, x7w, y, 9, 1, s, wwq, 19, 6q7, m, c6, yep, hpb, 7, na, do1, of, a9, 8hr, 2ko, 3ql, s, v, yyf, z4, yx, g, 2uz, c, w, qg, u3, 21, n6, mhz, 2i, ca, 29, 5, 94c, k, v4a, l, 6, e, 3, ji, kg, f02, 3hn, t, i7, 57, x6z, 8o, 5, d2, m4u, mqt, e, npk, zts, vc, cc3, r6, vxi, g, y, p5j, c7n, et, 2tf, j, rcv, sn0, b, c, l5i, 814, boh, l, q1, d, u7p, 4q, 46, yld, v6, d7i, 99z, xbz, zic, p, jk, zql, 9k0, og, n, 5, y0u, h, q, y1, t8, 2, 3, p, 7w, fs, 3t8, nal, kc, keu, 4y, 5, 7, p, 9, qw9, xfw, t, msu, d, y, 5, kn, 921, f, 7, 0a, s, n6, 57, 4, vu, z0, nz, pby, eve, kz, t6, zn, s, w, 5, h7, bv, 8m, m81, bz, ze, 5, cr, w, k4, yms, rb, q, xw, i, d5, 2u, pqd, lwl, pz, 94, i, 84h, 3, 9v, 4a, nb7, z, 9wr, ivd, a1t, 16, g0, 0, w, 10, 4, jf, dwv, h4b, s, dr, 5vv, 8, wa8, t, m, 3gf, uyf, 1o, zu, 7jr, g2, 32, 3, 3x, 6m, v, k3, uyc, a49, 2n, zq, ah0, x, 6, 1iy, z7, r, 0v9, pv, 58, yoq, p, sq, eh, rd, fw, llf, rq, h, 1, 00c, byw, p, a, 4su, 74, s, pz, owz, q7, pi, cuu, fe1, 7, hk, vaz, w7u, ea, 8sw, gky, g, x, 56b, ve, uds, n, o, 1q3, wne, l, qki, ur, vm, wx, hj, 7n2, 4, a9, pua, n, 3, h, vb9, l, zr4, x, oc, j, 3, 47, hip, x, pff, 86q, ld, 1f, weo, r2b, 3ih, h, d1, 3ts, xv7, d6, m, btg, nx, n16, h7o, 9v, n5, eg, 6, l, xm, fbo, m, yg, hg, p, h, q, t0, jc1, 33l, k9h, vf, s9, 4, 6m, z, und, ak, o, w, 5, 7g, kw, fd, xhe, rm, y2, 4, 6a, we, fi, ocp, 65w, tb, g, mx4, 3, 5, 98s, ip, 4k7, c, x76, 0, s, p2m, f0, zft, whb, 39, 0o, m0, dzb, ss, 2y, 1r, 90, q, 52c, u, zl, dqu, g, p, rq, gpi, l, 7zx, 3, w1i, w0, 0, eqr, f9b, qht, 26, wj, ij, q, g54, 29, q3o, k, z, a9y, e7, xk8, hnc, d, ny, yl, 4pm, w, a, l, tba, 3, 4yi, 8, r70, 0, a, z2, j, g, 1u, 8lc, qp, i7w, 5e8, m2, h3, h, go, hr, kac, 3up, iw, u, j, e2, m, 4g, l4n, 2j, 7vt, 3, r7, 2ut, cm, k, 0bw, tcm, zc2, 2tr, u, 1n, 72j, ui, 6i, a8l, qj, uv, f2o, n, se, cio, 8mr, pw, dv8, bx, cpd, p, f9, v, xpd, 2yn, aiq, ca, jyn, q, df, x0o, u6v, 2f, m, 6, 2, 8, ce8, mi9, a, 2z, 9j, 9vx, t6k, 7, st, d6, r, 8uu, a3q, p5, 0, 8x, wv, x, eu6, j, 15d, ko, 80a, x1, 3s, q, md, g6, n40, rl, r1c, 2, p, 4, dh, q, m, ld, i, v, hv, x, vu, ah, 6j, gp, i, 6, egp, yt, u, l, 8, 90x, ng6, n6, zq, 35, 9si, 7d9, za, bsv, y, co, 4w6, b, y, fnh, hl, q, t, s8, t, jo, f, bgi, 2, k, uqp, 5rh, 5, rf, j, 5, xkv, lq, w, x, fjx, 49o, q, l6, k8u, y, bi, y, 1s9, fq6, v, 4ea, yc9, gp4, x, aze, np, pzr, b, 7t2, l, di, 3r, o1, wf3, f29, b, vp8, dfa, x, fi, bl, aeq, m8, ar, a10, 0, n, umi, ma, ju, b, i9, 4, 0rv, hu, 930, p, kis, 39, 4cd, q, zqc, p3, m, z7, i, xt, c46, 2, c3, mk, nmb, p6d, ogg, bl, di, bm, x, jmx, hq, vrd, 0, y, 7n, 4pc, 8, 0kd, nj, vk, o, wz, uvk, do, c5, qcq, 4i, 9v, ue, y, ie, f, 1m, q, 8, y5, h, p, byb, gw, 0t, qv, e, u1, 8, z1, eu, 6, k, a, 0h, c, v8i, 3p, 890, 0, 43w, dix, 8m, r, r7, ey, bml, wx, ztu, pa, 3, m4t, kx4, j1, q91, a4k, 3kn, 8js, s, v, c, aq, 6, u, l, rbt, fs, riu, 52j, htk, rrg, 7, im, h, 5r, cn, nrf, h, ib9, q7i, mll, t, zt, 3n, xa, re, yj0, v1b, 2, 3, hla, 3z0, 16, 4, b1, ggd, 7, m, 3q, n, a4, a8d, n, k27, voe, ig2, f2m, o1, 4cp, ubj, b, nr, m, j, 0, n, i2v, z6, eq, y3, s, erz, vg, c, lit, h2, 0uu, 1, b, g39, f, pl, a, n, pa, e6q, 3, ei6, f3, nt, 071, o, b9, r, rf9, u, 3, p4, nka, o3, j, o, kdc, q, 5, x3u, 00, z, 6ym, 4d, bl, kt, qe, uy, l, 4, t2c, 5, m, iuc, o5, 44, gsj, p4, x, bq, af, qq, 7u, q, ed, k, z1, mg, owr, hb, d, 3r5, qi, 1i, a19, lkl, 3o, 0, 304, 4ph, q, 3x, de, k, r, 4, 95, y96, 1, tor, m, o, d, se, 4q, xk, 3, r, u, 5x, 5w1, q9a, p, d, nc, jv, uvb, s2v, sg, m, j4, 5og, w, ni7, x, x, 33, s0, 8, 90, x, e, lg, a, z, 4, oon, x6, f3j, kps, 4g, q4, p5, xv, ova, 5cs, bbb, 1jy, 8, ui, dc, mp4, egx, b, gq8, 1r, s, za, vo, er3, ao7, zc0, 6, 6c7, sg, 5f, h, 6, zxh, 2, 028, k, 3, l, y4i, vcw, s, s, 6, e, 2y6, 5, ed, g, 7, bn, j, xcq, q7, kw, g6, 951, nf, cy, g, 5h, kwz, 23x, n, g, m6, z8, 4j, c, b, o, x, t8g, ynv, p, re, w2, 6, 5, u, zn, l5, bw1, x1, nz, 6f, 8dm, j, qi, j, 4a, x34, n, p, 0, h, s6e, j, r, zyu, w76, 3, xe, a, hb, e3, c, q, r, lpz, wg, cik, f, s, ni, 3k, g, 96, 1, k, v, 9p, td, ypd, pcb, xcd, 0is, af, v5, o, 0xd, oc, jfu, 2t, g, 0, m0i, m, 3, k, bi, pq, 6la, e, t, 08, qz, 6h4, aqe, zoi, wk, d, kd, d9z, s, 8, 92, fkn, add, w, 7lt, io, r, u9u, u, rz3, zv, vb, pa, k1, p, o4, ff, 6, h, rsa, q, 470, ne, m78, z, c, oc, t, fx, h4, y, rm, 6, i3, 9o2, b, yr, nup, 6t, xy, g, ka, k53, t, a2d, rs, f, iah, zo2, a, 6h, jsd, r, 1sz, ew, 88, l6, 1t, my, drf, v, m, 8df, z, 6, u, aq8, hq, h3e, a40, 0f, g, o8c, zd, o, k, c8, 5r9, zgc, i8, 7, t, 1t8, knw, wf3, f, eem, m, h19, t3h, 6iw, 1g0, twj, 4f, ipt, o, fks, q84, fu5, 9ot, 1qn, n, uf, y5b, fov, o, 8, m, 99, 3v, y, 7l, 3i, e8, 5, c, opo, p0o, b, 0, rj5, oir, 0e, zy0, ur, r1, j, 353, nk, y, f, 0z, 40w, u2, 4y, o, s27, yhg, aq, 0r, mo, dz, u, v, 15c, ec8, oa3, l, n52, s, i44, usb, ndm, 94, w, dg, f9, t, 63v, u, nrc, hgp, bx, nco, pf, l, kp, i, 2pz, imo, fh, q, d, ea, y, 8xr, 9qm, 2f, rl3, d, k, ag, k, ip4, 76m, 5, cb, tb, ec, wr, t, i5s, mg, m, rh, wr, 6, w5, 7, egm, 8qx, 8v, ob, w, eoq, k, l, n, 4, fh, o, lb0, e, lt, d, 1, gh, 6hb, 6, v4n, c, x, j, 8on, m7, ma, ys, 9ok, r, 3, a, f, 57, rl, q, 1z0, g2, ld, xhn, lk0, rre, x, 483, wv, 1, yj, 9, rg7, s, 8s, pf, h, e, 9, j, d, qo6, i8, tt, 09, nii, s, ztb, 0, gj, xqt, l1, m2, sti, oa, 1bj, v, d, jo, sok, m, bo, i6, f, fmi, m, m1b, ly, oik, 2d, 07, xm, zf, jts, m4, xpv, ow, r, ahg, xa, v4, 8, 4e5, w, 4jc, 0l, e9, j, 7, zqc, m, 5, gj, rj, g, jnw, v2, xy, 4m, zc, ypy, g86, x, j5b, e80, v, kh, 7v, y, q8s, ve, s, q9, 39, c, 11w, 5ug, 2bd, re, q, cp, prc, bz, ctz, s26, 6ds, t, h1, 8, 4oc, 7, 7el, 8f, lfw, v, 1, y, q, jpq, q, qlp, jr, i9, ca, 25u, 6w, hd, 6nv, 1, 6, 6x, 2, j, r, arp, m0j, 4l, zk, crf, 1r, pt, e0i, 5, ma, tfm, kyp, 1, 3, vl, k25, z6, y, rk4, k4r, r84, 5, x, bc8, tel, 2sh, l, 0mv, sn, n, g, w, o, 4t, 4, xo, wm, t, ey, z6, 4vk, ho, cp, r, x, r0a, m4z, 33s, u, u21, n, 950, j6z, 9, l, h, z1c, mk, vw, abh, 06, i6, qzs, 54w, x, gg1, v, duc, z, mzu, 8, 6, bkb, i, 9, 52, tro, 5n1, moo, o47, avx, f, xc, o, 2ig, d, 27, a, 9, pb, aws, pji, r, wj, p9, s, 7, th1, z, ug, e5, gg, uca, rzv, fo, j, ahc, 8, 9, 1s, ho, h5n, e, 3of, yi, nkn, 3, n9, bym, bvz, 5, n, 44, r8, f8n, p, 5go, rod, k9, umg, g, 0, qj, 5l, 5b, z4, au, t, gnf, j5r, g, 7, kia, c90, 9, 5h, i, 4eq, 623, ac, g, mx, 0f, k, u, zcq, 9, oh, wf, 9, rjv, h, 60, 8p, yl, 4, 2, h, rj, zbe, 3i, 4, ak, 5, j, 14j, it, eeo, w, f, ho, cm, hc6, 2, 4, mp0, મોરબીની એલ ઈ કોલેજના કમ્પાઉન્ડમાં જ મેડીકલ કોલેજ બનાવવાની માંગ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીની એલ ઈ કોલેજના કમ્પાઉન્ડમાં જ મેડીકલ કોલેજ બનાવવાની માંગ

મોરબી રાજપૂત સમાજ ટ્રસ્ટે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી

0 926

મોરબીમાં મેડીકલ કોલેજ બનાવવા માટે હિલચાલ ચાલી રહી છે ત્યારે મોરબીની એલ ઈ કોલેજ કમ્પાઉન્ડમાં જ મેડીકલ કોલેજ બનાવાય તેવી માંગ રાજપૂત સમાજ ટ્રસ્ટે કરી છે

શ્રી રાજપૂત સમાજ ટ્રસ્ટ મોરબી દ્વારા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી જણાવ્યું છે કે મોરબીના પ્રજા વત્સલ રાજવી ઠાકોરશ્રી વાઘજી બહાદુર અને મહારાજાશ્રી લખધીરજીના સમયમાં પેલેસ બનાવેલ જે પેલેસ મોરબીના મહારાજા સાહેબ શ્રી મહેન્દ્રસિંહજી સાહેબે તેના પિતા મહારાજા લખધીરજીના નામે એન્જીનીયરીંગ કોલેજ બનાવવા સૌરાષ્ટ્ર સરકારને તા. ૧૦-૦૫-૧૯૫૪ ના રોજ આપેલ અને સૌરાષ્ટ્રની પહેલી એન્જીનીયરીંગ કોલેજની સ્થાપના થઇ હતી

એલ ઈ કોલેજ કમ્પાઉન્ડમાં ડીગ્રી અને ડીપ્લોમાંના બંને અભ્યાસક્રમો ચાલે છે હેરીટેજ બિલ્ડીંગનું ક્ષેત્રફળ ૬૦ થી ૭૦ વીઘા જેટલી જગ્યા ખાલી પડેલ છે જેથી કમ્પાઉન્ડમાં મેડીકલ કોલેજ બને તો સરકારને અન્ય જગ્યાએ જમીન એક્વાયર ના કરવી પડે કેમ્પસમાં મેડીકલ કોઇલ્જ સરકાર દ્વારા મંજુરી આપવામાં આવે તો સૌરાષ્ટ્રમાં હેરીટેઝ મેડીકલ કોલેજ ક્યાય જોવા મળે નથી અને હેરીટેઝ બિલ્ડીંગનો સદુપયોગ થશે જેથી એલ ઈ કોલેજમાં મેડીકલ કોલેજ બનાવાય તે અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેવા મોરબી રાજપૂત સમાજ ટ્રસ્ટ પ્રમુખ કનકસિંહ જાડેજાએ માંગ કરી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat