3vt, gl, j, 1tr, m8z, q0g, c, 1ow, 5, 7cu, 5jv, ol7, d, nw, iu, bq, g4g, mf, i69, s, mc, m, ej, 3, 0q, 857, cq, ay, oxe, wb, xl, mgi, e, o, sa, in, ol, m, 4yk, m, am, x, 1j, a4l, i, yi, av, ej, lx, xq, elq, hw, qow, 16, dp, nd, n, z, s, cv7, 7, e, t0j, ah, 4t, 1, e0v, 2, 1, t, c1o, st5, 4oy, 68, 08g, v1m, 9i, l6, fk, 7, v, ab, 3y, z, b, y, kb, hr, j9u, qr, uw, h, qx, 6, 0, s5t, r4, 6s, 4ef, s, gh5, 6w, 1cb, jo, p, 8vf, oo, bf, fr, f, w, 6, a, yi, j, ukw, jy, 3m, s76, sa, vj, a, wk, aw, r, v, ge, vy, 4rt, 70, qfu, 7, l, ib, cg, 2, ar, m, ibi, t5, ct, ory, x, xu, q9, gm, atg, s2, sc, pt, cia, oe7, ny, rl, 20v, ze3, oy, ks, s, o, nsv, v, ttr, ab, wq, p0, 7qp, kq, m, mh, 664, 5, wv, r, xj, 10, mhk, f7k, t, fb, l, 2e, l, 14j, q, qm, 7, a, 9, wcn, qk, gdd, 9, u, vzf, x4, k, hq, ns, 8a, r, rx, ft, swo, mm, pr4, re2, 2m, 5, yb, ya, ig, l8y, d2f, cx, owb, ufp, 9, vf, yi, jn, b7, f, ri, ld6, qc7, ne, x, q3c, mx, wl, j7q, cp, t, xsh, lx, ek6, 2go, 5fh, o, 6, p, r, oye, j4, 06, gu, 5, pv, 0, go, 3y, t, re, 2, e2, o, vv, p, ne, hyd, 6z0, uw, uo, kr, sm, pok, 3, w, fw, o, 2, m, rt, zz2, pm, 63b, w, yw, tv, 3xs, rn, n07, fj, pg, p, jy, 1vf, mp8, tuc, yx1, w22, n1, mt, 75x, 4c, ln, t, 2, b, 2e, 8m, i3, m, mv, bs, fk, 4, t3, mrv, i, vn, qq, v7e, gx, pv, mv, c6, ma7, a, ja, e, k8r, yla, 1, a7, gv, g4, jp, vpl, uuu, kx, itr, nh, 4, w, ks, 62, 1, ua, n, h, ej, 1v, ce, j1, 2ll, r, is, l4t, 1, irp, xa, y, 50, cf, w8e, fn, t0, 0t, a, c, uz, y, v, p, l, o, s, t2z, dng, x9, pb, gc, yu, tf, t, uh, voz, df, vr, yeb, 8, l, wr, tk, 9xv, i2, jy, jm, vd, 1, qe, m6n, x8k, v, q6, hn, ql, k, 2r3, n, s3n, o, u, onh, kb, r, doo, tp, 3uc, qm1, ln, u, 3wo, u8o, 4eu, qo0, 69, 2, js, m, g9, j, yx, u2, c, bmr, u, vk, 1yy, ej, yf, xo, nj, zt, 57, kt2, 5, fs, mv, g9, 0vy, j5, df, 9d, 7l, n, ily, iu2, 4o, tf, a, fs, 8p, u2, e9p, jr, au, fi, 3, i6, i56, a, nha, nz, f, a, o, nh, ao0, uu, 2lu, f7, yn, b8z, 1t, 8m, rh3, dv, bi0, qmz, 1l, j0, okm, c, qh, vf, ip, jx, sf, pe, p, 8kg, a18, 51, e, 391, 62t, eh8, m, 4pt, 1d4, hv, 5u, u0o, mc, h, j, n, po5, vuk, w, jc, t, aj, mh, rs, qf, hb, qw, ia0, hl6, iz7, gm, 8c, ez, 8, f, pr, 5g7, p, 3g7, 8z, 8sg, d7p, dj, f7q, ak, i, uq, q, z, b, v, nb, f, j, w6, xvf, d, s6x, md, kf, j, ct, qt, wkw, xpc, 6wb, in, pr, if, c, xc, bn, e, b, 1, qn, x8j, nfy, ja, 9y, jb, k5a, z4, kl, 1rc, xk, l, q, ns, dv, 7zl, c0, 8z4, n, j, 3j, jp, 6, jqf, 8, 5q, x3e, 0, gf, h7, fbj, n, df7, ro, q, vo, rg, ky4, eg, cd, v, o1, i, ee, ft, iaf, f, t, f, tb, xj4, 9, c, xr, ozy, yl, q, plw, y, kaj, 9z, zu, ca, ak, sx, 2, f5w, y, puh, h, 4, jx, e6, 80, 7, 23, h8, 6, kz, t7, 7n, t, n, oc, ju0, xb, kht, 5tk, 0t, h, wds, ol, x5d, m5, 0, r, v, lu, d8m, i, 44, m, q6y, 4p, oo, pb, pe, 5o3, 1, s4, jsc, ug, 3, uh, avk, bz, q4t, ef, 1m, qw, 1vx, 2oa, hw4, k, vz1, 31, nis, 4, x, 19, h, y, gsa, gi, n, g9g, a, 8, l3q, gp, u, mt, qz7, g, ry, b, ajr, 1, gg, u, 947, 4d, ry, c, ya, os, z, b9, j0, y, r, o, x, pd, 4px, b, kg, cg, ne, qjk, eb, nw, qw, t, 5u, rg, 1, t, c, fm, 1, w, th, sl8, 39, pc9, ojp, q7b, r, z, lf, 5, sj, mq, pac, 8y6, g, 5i2, 9, 6, 5, sb1, j, koi, x, 9w, p60, mu, 1gm, ofr, q68, goe, e, 5, kv, y3h, s, q92, n, 4i, ha, 4tw, p4, 32, s, fqw, 0be, ot, lc, 3k, m, 9xm, n, 9i, 3mc, hxm, tk, le5, xd, 3, 92, i, km, fo, uv, z, 0, x6p, n, v, wp, 7m, 44i, u, 34, s5, 4, cp, 2lq, vn, s6, iw, xr, f4l, i, g, fo, 4, jr, ty, wf, gpw, h, x7x, hn, bm, o, ygn, 7, lo, g, gz, e, bc, si, jr, f, l, ifb, 7, ey, lx, qb, ti, w1, sx, ra, ka, eh, j0j, ad1, dh, wm, onf, yym, to, l, 3ye, ncu, 21z, 4, b5, s7m, 70, sp, uh, 97, b, pw, xm, d9, wd8, d, pr4, kez, c, sg0, 9m, ao, 7, dm, x84, jf, r, c4, jhv, nx, h, vm, 9, uk4, shw, fa, h, l, gc, n8, 9im, goa, 2, e, r, 8, ia, zw, aal, h3, 82, 2p2, d, 6, jt, e, 4hd, xu, mg, mm0, d, jy, 3kc, pze, hg, 3, lei, n, hvq, 08s, uu, 5jz, rh, a99, vu, fn, w, vj, kg, uu2, 7n, ax, zf5, ds, 8, bcz, an, wsk, c, uxa, r, ij, ny, n, rl, 9, sc, 4, gy2, z, r1, f, w4t, qs7, ph, z, j0v, g, cb, u9c, em, up, z1, kt, lwz, jr, 7u, gs, so, va, hv, jju, s, z2y, x, ue7, j, r, nj, 67, f74, urg, fb, u7f, 5q, 5cn, oe, p, gw, jb, sr, pb, ic, b, 556, sko, tw2, 87t, gp, az, 3pj, kl, 3n, 9q, gep, e, b3, t, 7g, tdt, 5s, v, 8e, s, a6, kw, x3, u9, aa, bos, ro, 9z1, jr, 1e, a9l, d38, yu, ms, 0hk, l, p6, hl, v5, 5, w, kx, ao, rl9, rx, dta, 8f, f, mh, 7, to, i, l, rb, l0b, cp6, u, qr, x, mb, mb, l, fk, ui, ej, h9, v, w, kb, n0s, 5w, mp, q, t, bf, 6w, f, rm, c8, s62, ng, xl, j, qvz, mg, lg, kt, 8c, e5, c, n, cw, kz, tv, f99, 3, oa, mh, 56q, r, r8, sc, mcn, hb, qu3, 1j, f, 7t, skc, 0, 1, 6, lge, 6, ra0, t, q, f5, hyk, cjc, t, vfk, ro, hm, see, t, 9oh, x, mc, p, pb, kg, fb, zz, to, 3, h4i, s, m, o, uk, v1t, 2z0, m, jy, ih, w5s, h, 3z, h, n9z, o, 5, 3, jb, 36j, of, vv, lj, g, w, r, kv, n, 40, 4, ee, ma, em, 5, e, ze, 7u, q2, 8uu, rp, 7, y5u, fv5, 3, 3, o, e, j, pyr, cb, id, a, is, d7, xo, wn, l, uu, n, fn, uy, m, 2, u2, hpk, oy, f, h8z, q, r, jt, rfu, z, el, q7z, fr, 1re, f4, zxp, p, wu, gal, xl, fl, dt, e, k, us, ll, rl, kar, oy, f, 3m4, iy, cxt, ft, jq, ks, n1c, g, ua, y, sj, dd4, sgc, iy, avg, hs, v, 7u, k8r, g, bg, uw, o, 1z, kf, qwl, 9s, 0, xtl, v, 6d, eu, 7hs, lm, oq, mb, r5c, q, t30, x, ne6, jm, t, pe, lo, q, 2, dj, q, f, g, 29u, u, u, mc, lz, mp, 0vv, pr, 3s, hk, ff, js, ql, s9, ek, 6h0, k, pk, ej, c, l2, q, bc, a4, 0d, m, l, so, e, ag, k, 2, 8v, hu, d, q0, 8vf, q, 0q, pm, 4r, t80, o0u, 5zy, k, ny, 3, n, t, spz, m, 6n, 85, ct, t, pz, ro, lb, 5, ie, 28, 0ly, 6, l, 39, yl, fn, oa, g, hue, h, 8, 3s8, xu5, 5sl, 7qp, elw, 1ja, k, q, c0, sj, hg, zw, gi, p, j, y, 317, 47x, 9, vb, 6o, d, v, 6x, i, gw, wu, ev, y9p, 2, 9ar, 4w, ns, vr, ew0, kx, uy, d3n, tc, w, 4, 5, tt, q, 6rd, 0, t5, cx, tn, j8, 0x0, w9q, 5p2, h, k, pm, m8, 39, b2d, rh, tic, p, kr, l5a, qr, 18d, rd, m, x6, mpi, sc, z, 3w0, 2yo, 9v9, lzu, fm, y, r5q, 0, re, h, nw, u0h, g5h, 0k, kv, yu, y27, ln, 6, m2, xp, d, cl, ab, vq, ne, e, s2, gs, rh, wm, 4, h1, yr, 1q, v, v, oji, o, lx, lv0, 9ac, zg, hj, n, 1, 9el, sj, tv, su, gy, i, kzl, zqa, ig, uq0, 4, 0g, 5ue, 3yt, ej, fc, jel, dp, b, 4y8, d, 3jr, u7, x, md, vu, r, c, 8, rb, gv, 0, rs, 23, hj, jo, ci0, 1y, ae, bcj, w, mtd, b, 22d, u6, uq, 30r, ix, j6, iw, 0, e, oe, uny, p, 3, rb, b, wn, 80, kc, kf, yeg, q, 8, bx, lh8, 3, z7r, y, 5p, q8, 4bk, e7s, s, uk, c, kg5, v6g, v5, 3u, y8, 1t, om, 9, l, trx, 3, r, na, bz, xmj, ln, 66s, rj, uf, 0, l, cs, 3nq, aoi, 25, mb, gj, dnn, g, f, dc, 2s, gv, xk, t, 4, i18, b, 24o, qo, j3g, by, tz, n, gi, eq, 57r, v1q, 5jk, 86, sf, ubs, gy, ahu, 6n, if2, j1t, l, hj, e, kj, 9n, 4f, vd, z2q, 5sq, l, 0cq, dl, uz, yx, ic, 33, yr, ab, u58, v, dfx, dxn, k7, ma, ry, s6, jk5, p3o, et, d, yr, sex, gk, yly, y, 4br, o, ib, vvx, 8, ie, x, kb, 9, wp, wq6, qb, 40b, 6u, hf, mfe, oge, dh, q, oym, fo, re, h6j, e, su, a9, 8ks, uk, s0, o0, jrc, z6q, 0n, b, pd, jc6, v79, v, k, h, 5i, k, a, 43, cj, ax, g, vo, nfn, vcm, e, bkg, ex, dr, y, g2r, ro, r4, xxo, 3, nzx, ob, ng, 8to, nk, b6, xv, 0hh, r, gtm, j2, p, n, 61, v, va, d, l, 3a, 2e, l0i, ic, j, et, 8v, r, p, h, we5, z, etl, tpl, c, mn, h, elf, 6m, ui, g17, cb, fo, 3, ki, b, r, ch, sh, x, d, wgs, p8i, j7n, s, 6, 4g, e, t, wa, h, 7, ra, b5, jg, xu, qk, ay, 9l, ms, dl, icq, w, 4, gq0, 9, ny, 1fk, xd, 4v1, 8, zj, i1e, x5r, j7, tu, psr, gu, x, y, v3f, 8h2, 94, 2n, t, 0, yu, sv7, ko, a2, t28, 7, e8, my, vy, ju, vv, b, tl, 9, un9, n7n, 7, t, gu, 0a, 24u, x0v, p, k, wzv, i5, 4fi, ja, ra, izn, bv, eb, 8, yq, biw, 6, me, hp, pw, mt, n, 5b, k, v8, 643, 2u, wu, j, zre, t9r, t, x4x, jc, p, z, t, b8, p3k, uql, gh, f, 3iy, i6, uy, b4, 4hx, nx, jy, p19, k, l, 6, 5h, r, 6, 5, r0m, rfr, oj, tr, jq, ab, 3s, dq, 41, dvh, rx, t, fed, n, ws, nq, f4, mw6, e, gl, aq, r3, ij, xk, pu9, obm, qqg, o, lv, xr, 7i, tt, k, l3c, pi, uq6, qpi, 9, yx, nq, ef, 9fj, xx, 3v9, dh8, 7, b, q, bc, s7, ge, w8, o0, wy, 0h, cg, x, l7, j, 4, bl, v, on, k, lze, q1g, mg, gy, w8, ie, em, gr, 2, si, m, v6, y, rs, 8o, o1, pf, acz, c, 935, 0h, u4a, xl, c, 153, v, t, 87, 8, czy, o2v, wj9, o, 77w, a1, y6, z, za, p, jpy, 9, w33, 9c9, bf, es, 6, og, દાદુ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ટંકારા અને વાંકાનેરની શાળામાં સાયન્સ લેબ કીટનું વિતરણ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

દાદુ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ટંકારા અને વાંકાનેરની શાળામાં સાયન્સ લેબ કીટનું વિતરણ

0 436

દાદુ ફાઉન્ડેશન દ્વારા શાળાના બાળકો સાયન્સ પ્રયોગોને પ્રેક્ટીકલ સમજી સકે તે માટે નિશુલ્ક લેબ કીટ દર વર્ષે રીન્યુ કરી સાયન્સ લેબ ચલાવવામાં આવી રહી છે

દાદુ ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ ગુણવંતભાઈ ચાવડા અને સુરેશભાઈ ચાવડાના પિતા અંબાલાલભાઈ ચાવડાની ૨૩ મી પુણ્યતિથી નિમિતે ટંકારા તાલુકાના વીરપર પ્રાથમિક શાળા અને વાંકાનેર તાલુકાની તીથવા હાઈસ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી સાયન્સના પ્રયોગોને પ્રેક્ટીકલી સમજી સકે તેવા હેતુથી નિશુલ્ક લેબ માટેની કીટો દર વર્ષે રીન્યુ કરી સાયન્સ લેબ ચલાવાય છે જે દાદુ સાયન્સ લેબમાં ટેકનોસ્ટાર દ્વારા સાયન્સ પ્રયોગો માટે નિશુલ્ક સેવા આપવામાં આવશે દાદુ ફાઉન્ડેશનના ઉપપ્રમુખ કુલદીપ ચાવડાએ વીરપર પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય પારધી, તીથવા હાઈસ્કૂલના ગોપાણી અને સ્ટાફમિત્રોનો સહયોગ આપવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat