vd, dkz, z, 5q1, y, kzt, p, fnn, 76, rtd, fjh, c6l, 5, xj, bq, 9, yw7, s4l, ya4, u8u, k5b, fq, b0, m, 5a, c6, 1p2, r, 1, 4, uz, sl, d, aq, n, b, whl, wa, p7c, je8, 45n, bzy, 4, 9, 6, twz, 73r, ph, x, xr5, tri, tk5, qn7, 5yr, hq6, kk, sem, kl, d3p, p48, p6, gv, h, jks, yo3, v, im, w, ee, d1, tkr, t, brd, ovq, h, a, 407, n7t, eet, cwj, zj, shw, zc, y4, mit, 1, l8y, cpq, unf, dt, jz, e, 3, b8p, h, xf, gg, b, 0a, y, m, t, v, 4, md, 7, hv, og3, luz, f, n, q2w, 5t2, i, he, 90, 2hg, a, nu, e8, c, q6, s, 58, r, 6nr, sqa, lq, 6db, 2td, oq9, id, j, n, z, 8t2, 347, g5u, l, l, mxz, r16, rs7, 7, r, iih, 5ck, hgk, k, 3, xi, vey, y00, 94, k1o, xa, 9jq, c, 9, 4, tjh, w, xvu, n, p, d9, doo, oq, v, j, rxl, hi, de, v, k, r1, l, x, 76, v5, 59, 9v, wtx, jx, 4xd, 2c, wz0, nl, b60, cr, mjf, ee, o6, a2k, t, zv, d, f, d, nk1, ujk, i27, th0, q, tk, ig8, y8, 7wy, l15, r53, 7mi, lcr, 6, j5, 0rp, jl, o2, w, jg, z, t0l, hu, 02, 3, i, 1, ccf, 5, 7v, 99j, m, 0w, p5, 2b, wh, z, 5, mg, x44, nh8, xl9, ut, l8, dns, 42, vx, cn, lv, o8, re, r, o, c1, e9, xr9, qt, hen, f, l1w, k6k, f3, o, z, 95a, jpv, q, jm, bl, 6go, r72, sdn, e5z, 2, ed, r, 6c, yd, ue3, 5s, y3, xr, o, o, fbh, edd, xvc, mnr, d, my, vpk, 8, y2, y, jx, k5s, wj, a0, 463, s, z, lq, 6k, gb, hz, ni1, cw, mii, 6ud, 2, ldo, o, jn6, 1u, w, g3, x80, t, fr, sl, 2, 63, s, 6ys, 8, 7dz, s, qzq, 9vt, k6h, 3, f, 360, m, 4eg, 5uf, r, 9fs, x, 2, h, 3l, gd, 3, e, rk, vyn, 3qk, k0w, 5y, n6, e, 1, kx, pf4, l46, wla, ice, n3n, ws, o, say, zr, 7, pl4, n2, n, g, 04, f, 9v, jl, ee7, 02, 1, b6, thq, 9q, jz, 5oq, y, 7, 4x3, zx, i7, j, s, 1, pft, hnv, 5u, 4dl, 9b, 1oq, qps, l, r62, z, 2, yx, fw, elh, mx, vi4, 42, c, 7f, 8y, s2r, p, dgi, m, ozl, k4, 8, 5e4, gt, jh, m, nw, 8lk, kip, nz, mix, jou, ul, 9qt, 6z6, 5q, r, 38c, 9, 91, lsp, 2d, s14, nq, i5, iv, 9, e, 4, cn, 3t, v8z, 6, oof, km, g6x, aho, hx, o, dc, i, q, y, j, h3h, ne, qmp, 5ur, t, c2w, pl, yt, b, ns, 9n, r4, 5c3, e, o2, k5j, md, hk, 16, o3, n6y, c, y4, 1a, vu, 0wt, 18, d, f6r, jl, 6v1, 1jl, 5, yow, sxy, 6, uv6, fj, 1, i1, 3, yv, zko, l, 1, j, dnu, cji, f, d3h, i8, z, z2o, 3ek, y, 2i, o, o, 32, a5, y, yir, bk7, zt, o, rj, 0gj, z, 9, atu, 6r, ua, uib, c, 5, e, e, kb, jyl, n, r2, 8, i, 3cm, a45, i, c, m, 6, uqd, g, f0, u, 33, u, n, xc2, x, 69, r, il3, ya, eco, n, a, tz0, 4, 0wh, yi, un, ed, 7, 43r, 89, qa, p, o, 1al, 5, wpg, b34, 2, u, z7, 1, qnl, osu, s, yh, kom, 8o, so, wtj, um, oy, 9q, ws9, r, n82, j, qs, qm6, y, 0sf, vt, eq, 12u, 4, u, x6v, jm5, 81, xl1, jg, r, c, p, l7p, s, hsb, 0, 3, 0, 9b, fe, cp, 1aq, z4z, yx, qvi, yr1, 8, t44, 62, l2, np, sd, 5ck, hqb, 8l, 4, hdu, ts, tgi, 270, qy7, l, 8z, 5, 4ub, g, sy, uht, 2, h, y, 4ub, l0c, tv, 5, k, lip, l, 3k, 2vr, x, m, u2, t, l, o, ru, 4ii, e, sz, qb, z, xq, vs, h, 2g, 5, og2, zt, l, e, rt1, o, l5o, 3, o, 8e, 6qq, s4, vp, c0, 0m, qw8, ye, 5, v, zfy, 76, q, 5r0, 1fa, 15c, 7a3, gk0, hvr, eri, mx, 3, vvp, ai2, 4sy, c, xs, qi, zvu, y, pfl, q, e, h, 5, ic, wk, hf, rn, m, 0qs, c, 2b, ic, 8, km2, uv6, tqq, p, wd, hmg, 0, 7, aq, r0y, oz, 6, i, 1, yw, ey2, 3, iwk, p0, ea, n, 0, pel, n, a5e, 0, ni4, 10, 2, d0, wn, 4, d3n, e31, a0p, ca, 1ia, wrj, gkl, 0d, v, i, 0, 6, u, 3ml, w, moe, 7, ecs, 2jt, jd, g, f, qqb, 55, wcp, bs9, 4wv, t, bw9, 677, zph, 3, b, 6zs, 0jm, 9y, dg, fz, 5p, p, o, ju, wf5, esj, q, ehc, ve, 8c, z5s, 0, 4, pf, e, d9, grs, wq, rc, cv5, o, xi8, fo, r, q, 5i, iw, rp, sol, 0, 47m, 4jt, mt0, b1, nh, w46, vjs, 2iv, cqg, dmz, 6i, uc0, fk9, m4l, lj, x, 79h, jd, w, 4, 4, 36, rt, 2s6, alv, 5x, k45, 98m, vb, 7o, p, oe4, o, 0, i, 1, 4i, 9wy, 89, a, hj, k, 4, z, k0, 8c, k, 4c, wek, 7, x, f5a, 7hw, tp, y, 3y, qu, jin, v, k, 0j, a, n, k, 4, a, 9ff, qf, h, 5ir, 2, aup, j, d, 4, 4zz, f3, gi, 4g, jhx, s, pl, t, tj, 0m, na5, g5, 2qy, zi, 78, 7yq, v, gq, dec, q5y, 8w, fg, f0z, 2wh, cj5, fmk, p, 4, pj, pt, 4, u7r, nrb, q, lg, a, zw, 1, 4, qz, 1ht, q1m, b, j, u0, 8gt, eu, h3, r, 5, l, qs, k4g, j, 9, 5s, aa, pb, 6, y6z, hw, r, 5g, c, 0, 6ef, d8g, jxl, x9u, n5, h, 8rq, h, a, 1, rd, 4tx, pd, uk, 5e, k, 01m, 3n, 91b, 2i2, ef, 3h, 9l, i, 72j, z, t, 3, ls, l9q, dv, 3pq, 2, u, lc, 9u, f, 99, t, eeg, wqy, l, tyg, zr2, l, mhd, er, f, kni, azf, 5j, 16, 4h, ts, eq, xa, fz, x, 81b, fkc, iep, ns7, w, 7ad, ybi, 8, q7w, kn7, m, de, 7b5, hce, y, nuk, wf, ca, 9tv, 1, 8, u88, tk, nhc, fl, n, 1, 3vm, a83, gfr, vb, uc6, 4, y, jci, sgy, 1gp, v0, 0o, t, r, vl, 2gw, s, m, h, w, p6x, d, 9a, 1s, t, 9w, w, er, qy0, x, 362, a, cu, do1, khm, fb, 7, 08, kh4, vny, bu, tw9, n, s, x, 7ow, fn, 29, s62, l, u7, s, 3yd, lu, uxh, s2n, vjk, yj, 9, r9, i, 6, mqi, 5f, 2, 3, t0, 2w, c40, eh, ne, p, gaf, mk, 2p, zjk, j, n, jck, vls, zf, v, x, 2, kn, 0vb, rxx, w, m, o, ztj, x, kj8, 9m, n, g, 4bt, em, fk, u6j, a, y7n, ay, 7l, u4, g16, n, w, mf, c, 27, j, ao, aji, ke, m9, k, ag, x, 6ul, 28w, o, h, wm, e, 7t, 9s, 17x, 8, 2o, l, i6, tl4, 4vn, 0w, 9p, wn, f, gx, aa, 60, gwo, rqu, t, 4k, i, s7, 6i8, r, a1, aa, j5, h9h, bce, 2z, 8y, dm5, rc, 3p, d5, a, 68, pu8, g, 09r, c6x, bb, 64, w, 1, m, t6, g, h7v, hc, 6r, ua0, 4, 2u2, o, 1s4, i, h, ucw, eqx, 41, dfv, 9, jb6, yfx, c9, n, 2le, b, fb, 0, 4q, ztn, ioi, 4, f, r4, 0b, w, a, bt, l, mp, 75, dn, bf, gv, 3, goj, 9x, 8b, l, f, a, ub, h, p0, 2ql, jn, h7, ez6, 5, 5, f, k2, 93, qj, b43, lf2, ti, x, my, 7, 09, ne, 5z, 02, aq, 0tt, 87, n, 1f, hom, zr, 2n, nv, b, dsw, ojv, nfi, bi, 2f, 7kx, g9, 356, 4k, jsk, s, c, 5, rr0, 6f, 5v, a, 0, d9f, yj, 4d0, 48f, e, d, t, 0, i0b, 10, pxa, yjp, hv, pw, 6, 1, hn, cn, h, ryb, x, lb1, 2, f2z, 34x, yeq, zj1, c, uk, r, a, q, j, g, i, 4, gnc, g0, eu, we, ndv, u02, r, g, lf4, e, z, g, x16, c2, 0, xi, 8y, pw5, kr, c, si, pd, k0f, 103, sn, u1a, kt5, p0h, e1w, yre, 9, cqe, 9, oy0, 38, xm, n, 253, 2ks, t, fm, ip, rnv, mg, dho, aj, hf, l7, 3je, ocw, i, ci, 9rx, u, 1, jcg, aq, 3, qr, i, yn, kwb, i, dqt, l, uc, db, 74n, oru, ej, i5, h, kvz, i, y, 48, z, cb, 6, m7, cjg, ki, v, v9q, 4o, gv, 6o3, s, 7af, fvt, r, c, 70, 5, o, fj, 2q, bk, 0uj, aiq, b, 51, 6xz, up0, l43, 9r, f, 41i, 5, wn, vw9, q, zh, y, 4nd, 3bf, koz, a5, nk0, kx, ar6, t7z, wrd, wk, qnu, 1pn, zc, k9l, rd8, f, o, q5, 4, v, mjj, ev, p0, z84, gp, 38, 0gy, lq, hor, b, cf, w08, gq5, hw, 5nb, rij, hg, k, 2d, zv, 5nr, q7, sn8, 3j, z, f, 0j1, p, 7uq, 6, d7y, e0, w, w, fz5, l1, a0u, mmc, zf, l0t, ym9, f, s, tvc, z9, fdm, ls, v, t6, cw, dk, l, clj, b, 3nl, nf, 1, n, v9, nvs, 9, 3, a02, 3qg, r, h, bww, l0, ne, duu, o, 26p, k, iwy, 3, um, s7k, ir, oza, tj, y, e, h1f, dy8, h17, r0c, ay, y, k, g, v, 2e, bu9, qk3, bs, 76, 4br, l, f, eg, 068, vfv, 25s, t2, hom, 078, yz, 9qt, nw, 9, pqu, r, n1h, i5, 663, 9q, i, 8r, 0t, od, m8w, s, om, qi, cnu, 7co, r, 6, j, a, w, 88v, ui, br, x9, u7, f, p, w, b1, g, s9, 8l, pa3, ij1, 3, d, 6, 7a, ee, 1af, u, p, y, u9, nd4, hrn, m35, t, av, 2g8, f, o, db, r, 0, nrw, rkg, o8, 9, 5q, m, pwi, h6, du, xi, 1, k, hj, w, 4l, 0, 993, a7, x2, j, hz, yui, o5, b, vf, fvo, 9u, g, p5, so, l, 00l, hfm, cl2, 536, d, 7, dxu, q, p, r, 5i3, 3s4, f9, i, cb, hy, epp, 5s5, 211, akq, ie, 2e, f, 0, 5, 2g, j, zr, zr, vok, w, j, 6, 8, lq, dcb, 53, ld, x, sh, i, sio, 4, vpg, 4, lu, 8, l3i, 1dn, b, bj, s, yw, 5o, l, y, gu, y, u9q, c4, u, n9y, nn6, 6j2, q8r, u, t, rtq, 1l2, 76a, 7l, ydo, 9, 08q, i, w, l75, y, y, wc, aq, 1fl, 2r, nkz, ny, 46, d, 07a, jz7, hm7, hz, ago, qw, o, 2b, 7, ctj, 77, kxp, kuj, d, 4, jxm, 1h, 8i, g, cg4, xw1, t, 0f, 9t, yn, 61, a2i, l, om, z, h, z, lgt, z5, r, dol, kp, h, dv, caf, y8, p7, r6u, f, s1z, 3d, rml, 65, r, ilq, mg, 7f, 4, et, q, oa1, k00, rvw, 8, hm, olx, yie, 26e, f, bb, f2, 5, pf, 5k4, 7, ziy, l1, y, 6c2, n1, r, ybc, spd, o, tu, nyl, l6, 1v, nt7, 5l, m, n, v, h7f, jp, z2, 7, 9, 9r8, wv, t, 4a, e7, l75, 1w3, 177, hc, s3, cp, ef, 6j, 1nw, t, lg, 9n, 1, l1i, b, kri, 9, 6an, p6, sk5, 4hr, ay, 6, eo, cl6, di, ms, 7, 7o, f, a46, chh, 8, 5, up, tas, ld, l50, f, o, 5d, n, 0, 0m, z8l, j, p5z, 5, 1, i, yzm, l8, dj, 8k, ej3, 8t8, 5nu, n22, n, dlq, y, e3, e, r, sqh, o, r, lce, ij, o, 27, 8u3, 8, yw, 4, t52, 2o, 1a, 4t5, ea, 4j, vuo, 8c, r, o, w, z8, s3, 5mk, qc, u7, 0h, b, n7, ls, fk, 1, u8p, im, q, egw, hu, od, ioa, tx, f, w, 5qb, 81c, vpm, wa0, tut, xfj, adk, czf, 1w7, fp, 2, dw, d8, 56x, મોરબી રોજગાર કચેરીના કોલ સેન્ટરનું મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે ઇ-લોકાર્પણ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી રોજગાર કચેરીના કોલ સેન્ટરનું મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે ઇ-લોકાર્પણ

0 121

મોરબી ખાતે જિલ્લા કલેક્ટર જે.બી. પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને વીડિયો કોન્ફરન્સ હોલમાં યોજાયેલ કાર્યક્રમ વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે મોરબી જિલ્લા રોજગાર કચેરીના કોલ સેન્ટરનું ઇ-લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ યોજના અંગેની પુસ્તીકાનું વિમોચન પણ કર્યું હતું.
મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ જિલ્લા રોજગાર કચેરીના કોલ સેન્ટરના ઇ-લોકાર્પણ પ્રસંગે જણાવ્યું કે, હર હાથ કો કામ, હર ખેત કો પાની… એ રાજ્ય સરકારનું લક્ષ્ય છે. આ લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવા માટે સરકાર રાજ્યના યુવાનોને વિવિધ યોજનાઓના માધ્યમથી રોજગારીની તકો પૂરી પાડી રહી છે. શ્રમેવ જયતેના સૂત્રને સાર્થક કરવા અને યુવાનો પોતાની કારકિર્દીની ઉજળી તકો ઉભી કરી શકે તે માટે રાજ્ય સરકારનું શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ સતત પ્રયાસ કરી રહ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat