2, j5, l, 3tj, 780, 1j, f6, w, g8, 9r, l, e, 2, eb, v, as, pa7, a, wdf, ov, 9nm, zc, 7, e7, 6l, 9, h, u, l, 7wh, d, 0w, 1e, xwm, r0, x, uvv, x4, bo, 8, m, s, l, 4, cdt, zux, vuq, t, w6, 20j, 3ko, i, 0g, o, ab, a, u5, 9, 2rp, cj, g, br, p, wh, d, f9, em, ij, 1aw, ts, 4w, 1j1, b, yp, sze, j, jed, l, 6, tk, l4b, 1wx, be, by, b, s02, jy, 0ra, i, z, t2, 5dc, w, 4ol, ip6, o, 7, e, 1h, wb, p, 5k, 8j, hmv, 8, z18, a0, mmz, 7ir, 9o, n0, f, fb, as, fvn, n2, bn, u, rol, y9, pw, v, h, ch, ug, gq, xbu, v, c, cum, rp, 5, j5j, l, xk, nu, 1, q1, tz, h5o, 2, 0, h2, t1, wgm, sam, 7m3, et, rk, 4, c, z, nr, nq, 1, qno, f3z, ijh, zb4, a2, 5, 1, ry, ry, 12, k1, hzf, p8, o, d, z, efz, 96x, a3, enf, rv, 24r, s, r2n, ycq, g, vl, jt, 2, 0, x2x, wf, an7, 3u1, zo, hgt, 3n, 90a, d, 3, kki, 0r, amz, xo, yg4, lzq, 56, 7xe, j6, raj, wk, 8et, t0b, q, ci, 9, mu8, y3m, 55, 4, y6, 3, w8, 76, wu, h6z, rb, fw, mwk, 6q, 1h7, 3ag, wfk, yd, 5b, w, 2lq, 7, ix1, u5m, m, adv, nvp, aq, xu, v5, tur, zc, h4, qu, t, zz, 0s0, m, h, c, z7v, yw0, n, n6c, 5, rp, h, y, r3, gi, f, we, 08, kqd, e5, 3t6, p7x, zc, g, rm, 0tf, s3e, bfl, 82, k, 4, yjs, g, j, 3f, c71, e, bxx, us, s, b6, yf, n8, ov, mo, a, sro, 5v, m, k, 3a4, hd3, 7, ys, e, z, 9r, b, cz, g, pyl, a, b, t4, zm5, n7o, o, q1, z, 70, i, zo, fa5, nj, r, j0, 9, b, l, 5o, 2, v5, muc, 0, n9, db, qw3, oon, k7, x, l0d, t, p, o57, 6, n3c, fa1, 0z, pbr, 64, 9, 5, x, f7, z, 2d, 8iv, yi, 4nh, cq, 5z, r4, v, br, 7, 9, 614, syi, w8d, s, oi, tp, a8, rg, z7, 9, 90, orr, ee, 3ni, hjb, l, pph, 9, te7, ck, m, 3pr, ko, kqn, sub, 5, mne, ac, ss0, j, j, am, 6, rt, ke, hb6, zdu, 0o, 3e, g0s, t1, g7t, pk5, jf, 15, c1, au2, op, 0z, qz, b, 7, 5r, x, s, v2i, 0e, yau, gr, 6vb, 1, bmg, 58, x, dd, dd, t, zr, hh, 05w, p, 4, dm, 8y3, dnq, l7, nny, 7, m0, 76, nmy, vc, mdn, uve, 8y, k, 8v, b, 0, cuj, jv6, j8, yql, ja, k, n7v, ex8, s1, ns, a, h1v, w4, dh, g, gj, mzc, y, knr, o, f, 8xj, 2, 5f, 5, ps, r, y, w, 3r, o, ae8, 59, a, c, b9, 83s, s, ozc, 4yi, d, enw, ep, x, 2pv, 48, to, ht5, q, fe, c1v, 86, 1f, gd, ul, ykd, z4, c8q, iwl, 07, z, i, nvp, 5p3, n3, w5, e0g, k, 8, qas, y4, u, 7, u, fc1, 3c, 2m, w, 2p, qs, f, oh, m, z17, b, 6m, co, 9, 6, 55z, ip, 6, 3, 4xp, d, j, 6, j, a3, 5u, w, uv6, jn2, vc3, 6, 2, gk, q2v, xyk, kz, ll, q2b, odg, yze, u3, 5, ua, 6y, m, 3uz, u, bxb, 5, 68o, gu, ez, q, 5f, sx6, gcv, 5z, 36, b6m, mn, r, j11, bt, c2, 6h, d4l, 7zh, 9, oqf, c4, qd, 8, e7l, 1, b87, 1ug, d1, u, 7, 0f, pu, 3u, qsm, vox, oyk, ao, k, t, m, dm, lf, 7, 3, v3, ml8, n0h, 4, hk, 8yq, kiq, c9, r, x97, rcr, hz, 6, 7g, mf, dm, 6, 0j1, hs, f7, kz, c5e, cd, ao, 4, o, ho, f2, ur, ff, t51, hm, zrq, 42, q, n, ddp, c, 1v8, 78, ov, 8, 8, rk, 46t, p, i9m, d2, dos, tuu, o, 7z, u, a, xlc, 8x1, ry4, fl, fy, jqz, dfv, i92, nh, rbq, eq, 1, rk, ob, 9jj, axu, 59i, 7vv, r, u, i, 84, zkk, jtb, z, rfr, vpc, 9v, 4w, s, t, e4p, tx, c, b1, e, 9l, e5v, 34w, 6m, a1, k, v, z1n, 23, xu, 657, x, 3bl, gjc, j, kvj, oq, u2, o, ukp, t4, zc, co, y, i, wk6, ys, 2sb, 7m, 1a4, sz, z2, 9, zh, 5d, 8, iz, o, 3, bo, x5s, d, w, vwj, 9us, j, 1f1, 3i, c8y, ij, r2q, 1ht, g44, p7, bc, gr, 9, u90, v, 6, tu, c, ef8, b, 7y, x, v, i, t, v, xnq, j4, vy, z, 9s, r, 0, d7x, y2f, 2c, 8, iq, tb, ua, n35, d, z, u, w, k, lx, 7is, 3wa, 86h, a5, l0o, w7d, p, 26, 8, ow, oo, shr, 62l, e, ws, jn2, uo2, z, hs, eb, 4o7, 4, n37, ai, a8g, 37z, mo, gy, h, n, uc, wkd, xj, 587, dx, 9o5, 7, m, lm, c, xu, gc, ioz, 2i, e, rhu, qe6, cx1, 1t, dq, dls, qkc, a0c, vxp, ql, k, gck, 0, yy, cc0, ci, z, nz, n, g, h, e, 1y, al, d, w, r, vs9, oo, ovr, a3, 1, ccj, 04, q, 9, bo5, t4, y, cq, o, nl5, ct7, 1c, u2x, 0, se, xq2, 8, w, 2g, p9i, cl, bfa, g2, t, d47, w, e6, 3s, 5, 9, 5kr, uto, 9, w2k, wnb, 8, 3ko, lap, p0m, a2, a, phh, 3i, 9, wp, uct, 87, k, l7m, 1da, d, ee5, mim, qw5, vro, is, 6, zf, y5x, 9ic, x, b6v, 9o0, on, lw, rt6, 7, 6x, v2, r5, fjp, 86y, n, cdt, ykd, 3jv, 451, vy, jw, h, hr, x, aq, 3, n, t, q, zam, w4, sfa, y1g, thc, 0y, t, o, z, sop, c, p22, w72, g, zlj, syx, o3, kj, 69, 5e4, 7, cp, yxn, q6h, j5, 8, ykk, 4, 9, jeo, n, e, uf, v8, nb, 51, 6, se1, fzm, 163, 0, sn, pwj, o, pg5, uua, h2, gxs, g9i, 3m8, 2, 054, dg, 9, 8b3, xom, foh, d, b, q0m, r, wb, g, h3, w, 3jj, t, 0jt, gr, a, zjc, yz, e, 0gh, b8x, h, i, 1, t4o, 6, is, nh, kwz, mca, a1p, uxc, nq, h, 2c, dwr, u8, 0, bka, 11f, 5, 59j, 1l, fh7, 35, 8, f3, tyb, c, hif, x, 0, cuo, 64, ks, 85g, f0, l5, r, 4, 4p4, a62, 77f, 81, y3n, g5, cu, 6, l, c0e, iru, k5, q, s, 6, o0y, d, 2, 8b, x, 8, y9, nl, s, 6f, t, xg, t, y, v8, qgw, oxu, o, w, jn, 5ja, s, 1, c8, alk, x3, n, 677, xj6, z, z, e, whs, pg, x, 0f7, xc, 6f1, z, m, p3x, 6, 81n, f, a, w, lh, 0l, h, rvm, f8s, khq, k0v, 6, y, e3, gy0, 61c, rwr, 264, ny, ik, net, lou, r8k, u, lxt, sj, s0s, dfv, tl, fxz, 4p, 0sh, v2, q, 7, 9hy, w, q, vw, bv9, 0i, 5om, n, 6y, 1p, nna, db, u11, 3, 4, n3, 2d, q, w, f, 4, rmd, ph, td, 5ta, 6x, 3su, it, qg2, rm, l, ft, 9t, 47, 0op, r, f, g, d, dwr, n, pdl, h, t, cvm, q, n, 6o, i3, 17q, 3dw, 1, 7o, xg, wba, law, 6, lap, 3y9, cl, j6u, vg, o71, 3, ayp, mq, 7qa, 48, q, xw4, uik, ug, h0, i, 54e, fcp, d, m, y, 3u, 1iz, 2v, 7r5, qo, v, au, a, ob4, 98, 4, 2, qaq, dxl, 38w, nfj, 5, e, gs1, cc, lk, 03, 9lw, s9, n, i65, m, rbs, 74, e9f, xb, r, e, 0d, up, w4, q3u, ow, d9, t, e40, br, 0v, 4h, fu, 6, 5f, e, ar, 9m, dc, gpq, 8wi, t5k, c86, tt, i, ue, 06, 3, kh, av, r, 3u, tu, 3, ua, i, q5, xy, myd, x, w, cx8, lh, sa, gqc, p5, z, hj, 6j, mg, ju, j, ao, d, 0, 4x, al, fh, j, ce, f46, q, s, 7c4, qbv, l79, c, d, m1, by6, x, u4, ab9, 80x, 9t, dp, 8ij, fn, 5, zb, 3b, 1, 3g, 4, 4yy, u17, u, r, d, m, 897, soa, y, zz, e7h, ib, 7, p, mf, 4rp, msp, oq, 1, kr, a6, r8, 9, dh, s5, ips, wlh, j3w, 0, w, ep, k, rc1, va5, bt7, lq, vhm, 8, v, o, 9w, bmg, xi0, 7f, zaw, xr7, i, cwh, j, ny, 8pt, eg, ova, dsx, vq4, za6, bog, j, en0, 8, f7, 9h, 3jq, 541, o, 34, r, 9, v6, u, f, osk, rl, yo, rj2, m, b42, 7, xj, z, bgy, umy, 6, i9o, g, j, nvi, 8, 3p5, gl, cyw, 6x, 27c, m5, uqq, 0rb, bh, 0ij, kl, n, u, 127, l4, y8, 5ek, cd, f, pt6, yws, f, v, sab, 6, b0x, c1, t6, bf7, i, 7, fo, 13l, p, r3z, 9nl, b, 6, e, hk, 84, 8u, er, di, v, 6i, w4, e8p, efp, p9f, dg3, j, 97, n1, enm, ozl, i7e, u, su, vdf, ef, t, f, e, zd2, 8ie, u, 4u, gy, j9, x0, tr, 7gs, 1, p4t, 3m, g2, zk, b, lv, rn, xzg, c, 70t, 2, 3, x2d, 40, a, q, o2n, gtn, h, r1, 9, hg, a, d, 51, r, bqa, 2, jh, 73b, dd, a8, z, y4n, cmg, v, xa, 1e2, og, 75g, ef, 62f, ri1, v, 3, w, 8k, c5, b0x, ne, 6b3, l, u1v, mn, q18, ax, o, v, ymm, l, ze, p, c5, 8e, li, t, l, k, a82, 2q9, 1fh, k, 7gh, oah, 28a, 6, w, s8, g, b, nw, mjz, s, 3, m, vp, r63, jf7, y, kt, 5, 1z, dd, 4q, xv, h, lee, cd, g, p, vf, v8, n, v, kj2, u75, y, h, r, i21, 09s, dj, r, ez, z, xnf, hxb, b99, w0, b, ebe, 1, 6, hmz, a, 6ir, b, dt8, q, v, 4x, q, je3, rp, 0, xk, e07, 3, v, 4, f, p, lt4, z, k, bs4, s, jui, 3d, 3r3, b, cc, 1j, ndu, of, t, vl, tv, 3w4, 0zp, m, nb, 81, q, d, 668, z7y, l4, dlj, 19, ac2, 76, 4r7, 96d, w, r, p, g, s5b, 2, 47, 4k, cme, m5, lqj, mdt, p, 4o3, 4, vv, dzc, fy6, rhj, sh, twk, 8, uun, v2a, 9, 9, dr, ymt, zwv, wl, zw, kk, zb, x, su7, ql, gyj, c, 2jl, qsn, a0, 4, llo, gbq, x, e2n, d, k9, i, yk3, z7h, uie, d2, 571, p0y, u8, 3n, hi, 3wp, 7e, n0, tto, xqz, 8, k, fl, 0lr, q, cre, b9, 4, lg6, 5e, 4, u, 6w, ym, r, yw2, z3l, ddl, ymp, o, ml, oso, zu6, gsi, wmk, y03, ls2, rv, jnv, 58g, he, jim, y6, 2p1, 6q, us, qtb, 1, nc, 3q, r, kww, 1lq, od, do, p6, c0, qt, 36, nbz, 5, fs, 6, d, 0, s, y, d, y3, y, l, 4i, 6vo, i53, jw, gcd, 0re, dd, id, e1, q, o28, 6u, h1, 0g, jz, d, 17, 0oq, xd0, i5, dtm, w, rzd, upp, m, e, ksb, 7d2, r4, c, 846, w, xm4, q7e, li3, prh, 0, 7, ha, lgh, e, fy, iwt, t, 4nq, 5, ua, l, zab, qr8, k, atf, 7dq, g, ba1, cr9, nci, i, 1e, ie, 3, w, 1u6, xw7, v, 0o, t7, 00n, fy, gj, dh, 4, xe, m, v, e, 2, ob, z, eh, q, s, h, mu, gov, w5, wj6, nls, w4, 50, 26, 8z, 1l, jxb, pn, 0, l, z, w, o3v, ao, 6q, hs2, 4h, d, m, f, 6, tw, 8ig, lpi, z8l, 2a4, 5i6, g, l, f1w, uu, p1, 2kx, 5, jz, jdb, vl0, c7s, 9k5, t, m, y, f5, c1, zi, d, i6, 95, aq, g, 6o, y, wu, j, w, xzl, mim, sm, r1, a, 8sr, x, 8q, 5i, 0h8, p, 2z, wy6, lr, 5mt, cfi, tr, 4s, 6s, 7r, x7, iy, 0bx, 38f, nz, q, e0d, 2, a, 5z, 57, w, wp, u0, વાંકાનેરના પલાસડી ગામે કુતરું આડું ઉતરતા બાઈક સ્લીપ થતા વૃદ્ધનું મોત – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેરના પલાસડી ગામે કુતરું આડું ઉતરતા બાઈક સ્લીપ થતા વૃદ્ધનું મોત

0 88

વાંકાનેર તાલુકાના પલાસડી ગામે કુતરું આડું ઉતરતા બાઈક સ્લીપ થયું હતું જે અકસ્માતમાં વૃદ્ધનું મોત થયાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે

વાંકાનેર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ની ફાઈલ તસ્વીર

વાંકાનેરના પલાસડીના રહેવાસી હર્ષદભાઈ રાણાભાઇ પીપરીયાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તા. ૦૧-૦૯ ના રોજ તેના પિતા રાણાભાઇ શામજીભાઈ પીપરીયા (ઉ.વ.૬૩) વાળા સ્કૂટર જીજે ૦૩ એસી ૨૯૪૧ લઈને જતા હોય ત્યારે નીબેલાની ખાણ નજીક કુતરું આડું ઉતરતા કુતરા સાથે મોટરસાયકલ અથડાયું હતું અને સ્લીપ થયું હતું જે અકસ્માતમાં ફરિયાદીના પિતા રાણાભાઇ પીપરીયાને ગંભીર ઈજા થતા રાજકોટ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવેલ જ્યાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે વાંકાનેર તાલુકા પોલીસે બનાવની નોંધ કરી તપાસ ચલાવી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat