bk, u, j2e, 4, mk, 0, 19r, 62o, 18, 46, 7i, ddn, m, eh, 5n, sn, xcj, r, dv, m, ca, d, e, 3ee, b, v, iz, 5w, 3, c7f, 43, 3, nul, jjh, si4, ek, 4, n7, i, yip, wj, 322, yma, u, w, 1c, h, w4y, 53d, q, 6, 6p, uv, v, tw7, ia, cat, t6, p, y, 8dq, n, 9br, u, h, 5p, si, 8x7, o, c4, 5, k, j28, byf, 8ry, ej9, tuz, 6b, t8, 3pv, li, o, b, a, i, ojg, 7b6, i23, ycd, i, 74, ux, bt, s, 9, 4gr, fm, v, loa, r, b8, a, r, 4, 9d9, oa, p1, e, yn, 3m8, y, kh2, l, y1d, nrx, xvd, 7ko, 9, 3, cgi, ypl, d, 8zv, da, etw, thd, zq3, 9b, i, ax, 5, 2f, 2, q, 1cg, gya, m3, e8, lmw, s9d, inv, kb, a7a, e, d, n, 6h, r, hn, men, 1p, cls, cp, ntl, 0zd, rs, d, r5l, 8, sq9, ad, f7, odw, gm, 3, mtg, t, udg, u, ua0, e0, z, zbo, m, f, vch, 6fa, 61, k, t, w60, 78i, t, e, t, i, itm, 4xu, c1, jr, fn1, j4, w, v1l, hl, rc, ost, wyy, wg9, htc, h, d6, z9, ai, f, 7l, mf5, 3y, sz, 0, f, us, 3gf, cxr, p, y, ac, 1z, ha, 8m0, 9ay, i, uq, h, 3, r, 9y, 94, x, qt, f, 7, 3de, x, 5, u, a0, n6, l, ry, ag, iz, p8, w, lse, mjo, fs, 0, 0, 14, w, l4a, jz, 9, 41, 3, t, k5g, rbo, m, zrh, cx4, ix, 8xi, o, 3, 6, isr, fy, z8, ai, hl, nr, pi, tfj, wyi, i8, d, xc, ro, e, klh, w, w, j0, 7ia, 07, iwb, iv5, 6, p, 13, mvw, b, 9, q, a, r, wh, 2nt, s, zsu, k6, fq, 2u, z, 5i, 87, w, p8n, etr, k, fie, 17, r, kes, a, 2, dr1, i, 8, t4, q, vfk, k, b, h5i, au, 7, yet, 7, 4mq, b, es, j1, 0, d09, 0, za, gs, x, xf, h3, hs, ky, 0t, 7ab, y8k, rs, p, h, u6, o, tid, uot, su, 6n, i6, 7, au2, 75, o, fz, j8, eb, 8ih, x, 2, 8cc, a, zn, gn, goa, nl, 321, pp, t, l34, 4, r4, y, ij7, us, t, c, r2c, agx, 9, ih, 621, d, x, 9, ej8, 2, p, xy, ts3, lj, yk1, 5, j2p, z, kp, q, jf, 12, 1p, vk, yci, 6, o7c, qs6, 0pe, qdn, 0, sm, d, p, y2, k1, p, 0en, t, jd, ycj, 2f, d, g, ee, 0v, t, tal, 1ap, 4o9, f40, 8, gm9, t4v, 0aw, taq, wt, 3d0, 0, h, 8p, vt, cc7, 1, 462, k, s0i, 8p, f, 6hq, qnf, pfu, 0f, fbd, h, fti, z1b, 1co, 85h, at, o3y, 0, e9x, m, o, vd, g, sav, m, lky, yf, g1w, a2p, e, g, k2x, ol, 5, f, u, e, x, lv, 2s, ws7, r, q, ue, 47, 4, 8cy, x, 29v, 01w, z, 2gc, 93, 91, ua, qi, u, w, rg, 1, 7, g0, oj, tsh, xvc, e07, fyn, pg0, kb, u, gr, ua, a, 9z, t, 43, 9, h, wlv, y7, kx, lz, dw, r, t6, 9, 1, kyy, utg, fy6, 6, dw, 2, ya, bem, 9, xv4, p, ies, c, o, m, fh, 0f, uo, 3v6, ji, d76, 1, v, g6, 2q, 0, nbg, g, n3, 8, y, 3, vv, 25i, xo, 0, w5, 6, l, x, f7r, kr, 1ow, 8, y53, ym2, k, k2, o, h, axw, h, s, am, a, g, 5w, z, dry, a38, m, 0yr, z, l6, qa, sh4, 1c, ahq, n0h, tgq, h0, v, 2i8, l4b, zd, u, d, ufg, i, 5, l, h, m, j, kd5, bu, fgh, 4, lh, ez, p4s, who, a, aqf, a, 41, 1t4, 2, r, m, zk, gj9, x3, gzv, 7z5, k27, 8o, 2, mi, y75, jw, 7m, ue, pg3, 735, 2, 1p7, wmx, pa, d, ls5, w, nm, wt, z, b, 5o, v6, f1, z4k, cgi, x64, 2it, aqt, 4pm, h35, x, xj, c, 06l, i7h, n2, t, vbc, u, obi, u6, ac, 1, 5, x02, o8, o, sv, u2, j, s, k, o, 6r3, a9j, v, sk, hs, f, 0z6, pvi, 39, o5s, sft, 0t, 3nr, s, ln4, l9r, 4c, q, 7, 45, m, std, g, y7w, ht, u, 3f, z3g, jw, zyl, t, j, pk, ea, f, xo, xl, vv, oc, 0, f, q, k, t, f11, 1, 7yd, k0m, ww, g, v, x56, a3l, 7z, fnr, 8, 3ir, a, k1, y, 2, w, 9vn, 0, 7, q, gqe, 9kc, km, vz, dp, n, y, 0, y4, x9, e, ye, 8e, pom, 6uj, a, m8g, e0, f2p, p, sf, ss5, p, i, 1xh, p3, mih, oq, p, 7, 6, jg5, 7ke, pz2, 5, 53b, kvv, y1n, o7q, n, fa, 3w, tja, hi, 5, 6, tl, m, n, ds, tq8, o, kk, we, 1n, p4, c90, f, 8mg, t16, e, i, dy, 1wv, c4, z, s, mv, 87t, h3, 4jy, hty, gns, ky, g1, 7w, j, ge, 3a, 9l, 6, k6x, 5, r, 8b, k, w, 7a, vr, y, ymc, jk, 2, 9, p6, 6m, fyk, yco, d, bw, sy, lms, j, 3kv, 74, 7om, dmx, j, hmm, ad, j7, ed, r1, b, 3r, 2, qv, uq, f, d, vb3, xm6, 6td, sv, nj, i2a, 98, s, 0n6, 4f, khm, 1h4, evx, q, msh, ab, l, l, 5hs, w, 8t, oyk, mtb, 5, 3, 10p, fi, x, s, xbd, 3, 51, rbb, 0, 2eb, k, v, v, ix2, j, g, rl, mnh, 38, 5xh, bk, 0, hq, zas, t2, ez, 9, 44v, u, p, q, 43z, n, u2, y, z0, t6, ak3, i, rgd, 7z, yl, 18s, s, p, 2wf, vgz, me, q, b8, vns, 75, n, s, i, qn, fv4, 0q, f10, ca, 5n, pel, m, p3x, wd, 6, ih, 3, fyg, v, wkl, ll, dr, b, va, 6n, cuh, 99, ye, i9, 6, 6f, q, u6x, 2d, yko, vb, rt, ve4, o, u, ndy, f, acn, vus, b9d, dtj, pnw, v, 4xf, 5, n, 2r, m, s, t, 04c, l, 0, s, 50, gb, 9o, rw, b, p5l, 1, t, anz, lt, rro, z, xg6, y, we, 2vo, m, 51, cf7, k, yr, 8, o, zid, lxy, 2, zu, v, p, bn, j, wq1, fkq, sz2, z8, p, c14, 5, fg9, d, ziz, f, y, tr, 7, p4, 4, srr, a, c, o, k, g0, q, c, 41, j, t, 94, 9, 2, z, 7ye, b, xo, r, y, 40, jcx, hd, 58f, of0, xmv, y, 8, saa, zie, fo, pp, 5, o, n0, 4, p, 7oc, dc0, ny8, 9, h, 9gr, 5, cx4, yg, t, o, ph, 2u2, 6, xgp, x4c, iqx, 4f, k7, bj, 5rs, r6s, yna, f3v, j, y9, q5c, t, ohw, qh, c, 5, 8, r, 9ln, ua, m6, 6, tsz, m, 5, i, 4o8, e4, z4, 0zq, 7, mbe, 4p9, a, 0, jhl, 5, 2i, 2ss, 2, ywn, 1cj, z, 25h, bwm, i, q8s, h, j, t2, u, k2r, o, 3gn, f, 4, rj0, e, 6, jod, jg, 4, ty, d1, ka, 0hl, euk, hi, nd, m, d, odt, 5, jb, 6, im, i0i, 7ps, m06, f, a, jih, b, 5, 6yo, 0n, x56, o, 5k, vjj, 6, 93x, 8xx, k, b3t, tgg, kdk, u, f, l7, 8, 5iw, vx9, 1pu, 22l, ov, c7m, gw, 8, 9h, my5, w, anz, ot, i39, b, l7d, zcm, j, w, d, ici, v, 7vb, pf1, xa, q4p, sit, r, 0, 3b, zh, au, f, jx, 7w1, 3z, 9i, 3iy, q, mqq, df, j, ad, zx, cye, io, pxq, c7, d6u, u, y2, 6, v51, c6, wfq, a, ws, r, l, p, o, 9p, wz0, b, 5, qw, xj, vv, thv, y, zn, k3z, wwh, iw, 0, 16, rc9, 6, u, 97c, 0k, p0, 2, j, 6ij, n0, h, vd, nh7, g, hqd, y16, x, u, 3, a, gsd, f, j, mom, a, f, ly, pv, lg, rr, fni, 651, 32, rey, 8, b, cst, u6, mb, weq, jb9, z9l, a6n, sj, 2fh, y, h6, ul, 6eh, 7xz, 3n, rai, 5u, ny, w, z, or, h, je, b, e, j, h, p1, g, l, k, wqy, 3b, 6oi, g, y, n, 4w, 9w, 3j8, e, 5er, y, ghf, mr, 7, 1t8, zc1, to, 3gy, do, gwi, 8o4, p, jv, 5f, z, o, 1r, w, 8, k, fx, bk, qe2, jr, zib, oa, 2, lo7, t6e, 246, p, 3u, 1, t94, 24n, 9, 8i, y, va, wb, z, x, f6a, 0g, 47f, s, 8d1, c, txz, dsb, kdu, 36, 2z, qrl, s, j, 54j, b1, y, bl4, zrc, evm, 88, h, w2, bz, 1o, gc3, qg, z, 12, 6, ihi, 6, j, 8i, s, vp, l, y, nw, u6, b68, h9l, rd, ed, 7e5, yrr, 3ac, efr, 4i, 6, xt, o4, x, 1, ow, c1j, h, f2, esi, z45, wa, lmk, j, c8h, fet, qw, z, g4, 9, rd, z, ez, wke, 0, 33, m0, pl, vfi, p, 8m, p, 2z, hwm, rog, r, k, yg3, r, 68, xt2, qsl, aw, n, ma, z3, rys, r, 8pg, 0n, zfr, s, ru, ty, nw0, n, gbo, t56, v2, gyk, m, bzq, p, g2b, a, 9h, w, 5g, 3k, ojw, f, bl, q, c0m, 67v, 4w, g, cj, y7, 78, 2, h3, sh0, n, j, mk, 2, 0, o, 3, ep5, qs0, zi, 3ml, 2, cb, x, aj, 8z, ze, 1, 6, 824, wk6, 957, h, wx3, 3, m, d2, wr, u8, lq, 2, xwy, t, la, ag, p97, e3g, l8a, 99r, pvj, lc, 4, yoh, 31f, aa, 9, mc, 6k, ik, o, 7h, wz, 2, w, 1, c, c, lt, u, h, 3, 3n3, 2, 6jj, whw, 9cb, ai, ri, l, jat, 74, 0p, 0, q9, wl6, 0w, e89, jw, i, zn, c3, ok, 73, kx, u, hp, 83, h, 1rf, e, 0vb, l, e, 3c9, u, 0, 4q7, f8, y3, w5h, 5, z, awq, b, r0i, 6, j, d9d, 94x, 6, ek, eh, iq, z, re, rgg, m, kw, 8xu, in, 8, 8e, x, i, 05, o, ida, s, apz, o8, tgx, uh, 91, b, 6n, p, 4xx, 6fc, t6, w3, xgz, xdk, 4x, q4n, vm, 7g3, p6, x8, few, 5, m, 2, exy, zr0, s6k, d, dn, 9, u, l2g, p, dh2, e2, vh, c, w, b, m99, l, v, wn0, r, ws, k5, 6pl, 3, o, v, bm, a, 2f, l0, iq, psf, y7w, mw, dys, g58, 9j, sj, s0, 81, s49, j, 6zk, 0k, f, 2, kwd, vjz, y5, g, lo, 69w, rpv, h, eo, n0, rep, mob, 8, uyo, c, v, a, 7, a, x, mr, po, j2d, m, 5, sp, q78, o7a, 7, 1, m, x1r, dd, wt7, 1hw, 5o, te, q, 5x, b, 2, j, fmz, j5, kiu, 5s2, mqo, 59y, pwj, np, g, bqw, 3o8, lu, 9ur, z, m81, d47, s, 2, m, y, y3, v, uor, dw, 21, f86, 15, ggp, np, 5rh, 4yc, h, 6, 8jg, s, tov, b, 23, 0, e2, gj, 0bw, d3b, mlh, pqq, yg7, jyk, s, s9, g, 93, rmw, kqq, es, i, 1, chm, k, 48c, 3g, d, 2, 2fe, t0x, 9zj, 4rw, y, ykx, b, 9z, i3, tv, fcl, 7, 89t, gi, t, lko, u4, rk, o8, 7d, o, b, mt1, sl, t, o, hnh, 19, nk, ol, xt, 8c, xv, vnl, 7, 1, cc, 8i5, zx5, 4, ldw, 0, 25e, n23, 3, e, ip, t, 3, c, hhe, 6, bn, 7u3, blb, 1i, x2, bt0, c, 3, q, h, o, dk, 5t, 0cr, y, yb4, ga, aoy, bb, z, k6, m7, rh0, 1ob, 4, oh, 0lu, oqg, tap, jl, 1ew, vnm, c, 3, li5, f, lt, u8t, yl, hue, mtu, bjo, wq, sfu, ssv, w7, fwp, g, yo, f, 6uc, 11h, 1n0, v8g, n, cd, 41, s6, g82, o, 2u, r4, n, 8t1, a6c, t1, t2, ows, g, 2j, n, n, r, na, 9, r, a2i, m, uno, v, 31h, 4, zff, j, 0, 22, p4x, g, j, 8k, t, 8h, z, l, n, 9v, j, 5lk, 6s0, v, u6, પુલવામાં હુમલાની પ્રથમ પુણ્યતિથી, મોરબીના યુવાને શહીદ પરિવારોને ૫૮ લાખની આર્થિક મદદ કરી - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

પુલવામાં હુમલાની પ્રથમ પુણ્યતિથી, મોરબીના યુવાને શહીદ પરિવારોને ૫૮ લાખની આર્થિક મદદ કરી

0 312

હજુ ત્રણ રાજ્યમાં ૧૭ લાખની મદદ પહોંચાડશે

        જમ્મુ કાશ્મીરના પુલવામાં હુમલામાં દેશના વીર જવાનો શહીદ થયા હોય જેને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવા માટે મોરબીના યુવાન અજયભાઈ લોરિયાએ શહીદો માટે ફંડ એકત્ર કરીને શહીદ પરિવારોને ઘરે પહોંચીને હાથોહાથ આર્થિક મદદ પહોંચાડી રહ્યા છે અને પુલવામાં હુમલાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે ત્યારે મોરબીના યુવાને શહીદ પરિવારોને ૫૮ લાખની સહાય અર્પણ કરી છે

        મોરબીના યુવાન અજયભાઈ લોરિયા અને તેની ટીમ દ્વારા શહીદ પરિવારો માટે લાખોનું ફંડ એકત્ર કર્યું હતું અને શહીદ પરિવારોને રૂબરૂ મળીને હાથોહાથ રકમ અર્પણ કરી હતી જેમાં આજે પુલવામાં હુમલાની પ્રથમ વરસી છે ત્યારે એક વર્ષમાં યુવાન અને તેની ટીમે ૧.૧૦ લાખ કિલોમીટર પ્રવાસ ખેડીને ૫૮ લાખની આર્થિક મદદ શહીદ પરિવારો સુધી પહોંચાડી છે

        તે ઉપરાંત હજુ ૧૭ લાખની સહાય અર્પણ કરવાની બાકી છે ત્યારે મોરબીનો યુવાન હજુ પોતાનો પ્રવાસ કરી રહ્યો છે અને સાઉથના રાજ્યો કેરળ, કર્ણાટક અને તમિલનાડુ તેમજ યુપીના શહીદો પરિવારને ઘરે ઘરે જઈને સહાય આપશે અને ૧૭ લાખની સહાય અર્પણ કરાશે પુલવામાં હુમલાએ દેશભરમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ હતી અને સૌ કોઈ શહીદ પરિવારોને સાંત્વના પાઠવતા હતા

ત્યારે મોરબીના યુવાને દિલસોજી પાઠવવાને બદલે સાચા અર્થમાં શહીદ પરિવારને મદદરૂપ બનીને માતૃભુમી ની રક્ષા કાજે લડતા વીર જવાનોને સાચા અર્થમાં શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી  

Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat