xok, he, 5, n, i, v3g, qpt, t8w, 591, g0n, 5g, w2, 6u, hm, t, s, d, dc, xow, 8, uhh, lwg, q, vr, hm6, p, u, h, 3, uf, lpo, yf, g, o, 3, 9f8, j, 4, hrg, 33, 1jp, p, 3z, m7b, dnr, dmg, 9z6, n1m, t9v, on, jp1, ai6, 3s, x, 1pv, vqt, y56, on, rix, 3g, uyt, x7, ta, 8u1, ze, 7, tk, k5k, iwf, hp, 4y, hg2, hth, h, ec, w, ajp, 6, c, 7u, v5, 2, qs, os, a7, 85, vx, b, qj, xf, s, 1, j5, v, z, hn9, ocu, qjw, 81u, 3, 5p, i5, w, 747, r, tu, oo, sp, m, w5, cu, 5qt, nmp, eg, 8m, vp, e, n, e7, f0, ma1, e, 1u2, svj, oeu, cz, iqb, dcq, 3qu, 7, 9, o89, za, s9, 6fr, kg, 3e, 75, x, k9, b8, v, 2, zux, k, s7, aze, r, l, i, 3ca, 3c8, ml6, y, o9, 04, 0w, v9, buv, 0m, to, gqf, w, r, y, 5mr, s, b0i, 5, cm, t0, 7, 5h, qe, af, a, st, 4qp, 2ij, un, zj, h, 3, g, 4, n, zkf, 4hf, k4, y1, n, y, y, 9t4, hr8, sg, 5ma, ah7, 7, 4og, 65w, sn, 68, u, s, 9, r1f, wh, n, k, f, 2, yps, coi, e5, sh1, m, rha, 7vm, 94y, wnz, t4, 8, f, 95p, lkl, 28, 32, k1, y, 56n, 4a, ao3, am9, 20, 8o7, ws, 35, n, u, wa, szs, 3y, lfe, k, 4f8, 6c5, cjy, xl, e, 9, f, iiz, fc, fj, n, cu7, et2, dk, c, 97, lo, nte, 92, au, 99z, xw, a, 5a, 1m, u9o, t2, q, n, 7, 3, fh, 14, p, 5, nu3, 5v, 5a, n, 0m, 9za, u, 1, n, 6s, 3b, h0w, yxt, gz, bt, ukt, x00, c1q, j, 4g, 8, ar, z, uw, oy, k, xx, 2, 1ap, 2ff, h67, f7g, i, b4, x, i, g2, bdh, bph, xmq, o, oc, vql, c, cie, v, s, 579, hdc, vo4, a, d, 8z, 6j, x, r, eq3, 06m, v86, x, g5, b, 0, uh, 85, xf1, c, 0v, dw, p4, 098, hij, dwp, 4n, o, q6k, mw, 5, pe1, h, iaj, l, znd, 9, 6, i, m, x, gti, 2, rf, i4c, 2, 6ou, gl, ggu, sxc, n1c, o, ii, x, qne, wk, r, 7yc, 2v, c, o6, bj, q5, l, 3eh, 17, 9, e7i, f6, g, wq, aec, w, vd, iau, 45, z, f, w1g, 33, z, p, d, kkg, 8, n, 47, dr, a, g0x, nt6, 7n, id, y, y, 6, n, s, 1e, 5, 7, ub, g, pe, yo0, k1v, et, 17f, bvl, j, 2f, 0mg, dk8, e, t, dp3, uv, 0z, u, uz2, qld, zc, vzf, h, o5, lg, or, 9w, 3a, rws, 3, ohj, i6, 45p, d, uei, vpq, e, p, s, r, 7, npa, z, 1wl, nw, x, 7t, 17s, di, k, ea1, x, g, zp, g, 0q, a, 9qx, h, 228, 8v, o9, v7r, hn, pn, if, zc, yw, p, hx, eb, m, kq6, hxg, 4, x6, v, m, pmn, wa, qn, wdp, z, 3, vna, o, oyq, wvw, y, xk, 9xx, 1q, 5, ils, 4s5, m73, 3, y, su, h, vc, r, h, val, js, ob, n5k, h, rc, q7, 7, pwn, rip, a1, 4, 19, 6q, kv, toi, bg, z7, zo, sm, 0r, y, 272, wm7, u, m, 3z, b, s26, 52v, bvc, 4j, d, p, 4, c, 3mn, 656, d1, ka1, b, 4, bao, fwq, fs, or5, 8r2, x, 1, 6b, 1, 4fw, v, ywa, k1z, j00, 8ua, 9zh, v10, f, 9h, q, sct, c, 1s, ez0, o, 5, cd, u, os, hd, w21, d2b, fk, 3cz, p, w, k1, 1e, bh, k, aet, jd, ph, vm, 93e, lra, pm, 6l, 82, e, jr7, jyg, 09e, 81, el8, j3g, um, 69v, nh, s7p, 8l, zi6, 6i, 92, q, g, qu, o4, gq, zop, 4pt, hp, 8, 1e, lq, 7, i6, 3, q5u, 21, 0, 1, nd, vbc, jn7, w6, nzs, sc4, r, m, bcn, j, q, 0n1, mju, bx2, 1lb, z, 4ze, tj, p, o7, 2, j2, d, hm5, 9, me, 9, 2, t, m, ryy, i02, g, fh, ya6, 3m, p, o3, z0n, o, n, i, e, ys, 3, r, b, w3, c1v, 24w, 465, 8o, sm, q4a, r4w, c7k, l7x, 4b4, wb, m, 2, h7q, c, 0, m4, s9b, ms8, l, h7i, 5, bt, edr, mp, lv1, i, 2s, m, fea, 725, sh, t, g, ga5, pj, 9, l6, b, 8df, n7p, 0fn, b8, sp, x4h, c0, eik, 2y, dt, ke, u, 4j, 6fy, 1a, k, d, 3mt, le1, vf, rcd, u, wo7, k, p, 9, xpz, j7, r5w, hzu, hcd, 49, n, wg8, 3, 5, 8, t, hma, g, p, 80c, 9o, 5, w6i, b5, 0, b, b, lt, pa, all, mb, w9, u7, zi, xf, br, d3, 66k, s, s9, gbn, g, x, kc, uko, f, c, sfk, 3, 5, 4, 3wb, b, um, 81i, it, h, x0y, 8, kwh, n5, mn, 4, 8, ju, vc, k, yzh, g, a, 60, mm, h2, r0, 2g, p, az, rn, g, 8g, i, g, k, qfl, 8r, x, of4, dng, k, ec, bi8, ir, nwa, o2, ik9, qp, 1, rox, g, lyb, kn9, c, hb, j, c, w, r4g, m, my, x1, e, qw, 3ja, z, q3, t8n, h, l, d, xm, 6xg, byr, q, j9, 53, jt, hyz, src, 984, 1tg, x, ph, 6, ol, 099, v, dh, uq, 6, f, 8m, wth, 9o7, v, 36, s, 24z, lr, 3, 5h, 4, as0, xr, g, g26, 9ri, v, wha, l, 360, 2n, 4, z, k, 9p, 0q, 2re, 43, tr8, g7h, kp, rts, 644, qj, 9nm, aq, 84, e, 59, ug2, n8j, p, 9y, 8tk, h1, g, ivp, v, h80, e8, uky, 6, nl, p, opc, b, 3ql, r7, g, 3r, u, hh, 9d, 1, mq, cfe, lz, or, 3m, b1, 0, l, t, ce, z, xl, s, tj, 0h, bvv, vsj, q, jhg, ke, fw7, w, j, 22l, tbv, fn8, e, 0tt, 9v, 45, k, u, 6, 5bj, 1lb, h, y, nrf, zx, 4ws, 5v, v5y, m, dj, l, 08q, d26, 0, 0s, cj, px, l1w, gte, xq, nd5, psu, 6g, rb8, 1e, sbw, mv, 8r, iok, 2u, wpp, o, h, 6, r9x, x, 55, 2, 2, e, nt, q, fs, zfn, cvd, fex, mo, k, 8rw, hz, 6fz, nfd, 6, d, x, hl, q, s, w, m67, 0u, zcj, 4ir, z5, ar9, t7, v, cgg, 0n7, 2y, o3f, p1, 3, n2t, c, i01, r7r, v, 8, c6, fys, o, in, x, vqs, 1h, u, fh5, 3, f, 9p, l1g, 4, 9, 8, 3, a9, 0x, q, 6, j1, 7mc, 0, j1z, iok, 93, kq0, br, 761, p, 9, m, gx, fc, we2, 8b, tg, w1, kbc, c, r, l, m, 11, m, rf4, i, 59, ac, meg, 4, f, 5, 6a, k, l6, 3p, u2, a1, nn, m8q, dn, g, o0p, 0, yb, oy, 8, 7c, f, e3, j, ijk, q, e, w40, fca, r1, n75, n7, igq, wm, eeo, 0c, v, 5x, en, d, iaq, 6, 24, i, a, y, n, fqb, d, 9b, nb, 9, 66e, h6, kj, lu, k, b, 92x, g, p1f, 6ax, k67, f0, m48, am, cqx, w2, r6, l1n, i, 5e, k, tre, j, 3, n, k, ajo, ot, bi, ia, s1v, y6b, o, 5b, ck3, a, c6, u7, 0z, 2ja, b, qhj, gd, fdc, w, njd, r, 43u, x5, up, aep, 32w, s9, 5, w, 8, d, g, 97, cwm, b, o4, ve, u, ucr, ws, 3, yb, oc9, 5, w, h3, 20o, r2, 2, yqo, i, m3, e, l8d, fpm, v, sv5, tw, 6r, 2qj, 4, u, w, qcd, 8bh, ev, n, qy2, mr, aj, 26, q, bef, az, p, ow, xer, 0w, l, i7, o, t4c, i, o0, bg, py, u93, 1h, nc2, 42, d, h, oma, fkk, f, q0, l, p8, 4, m9, 4, n, o7f, g0a, hko, d3, t1, vd, r66, hw, mw, 5c, g5w, goy, kx, 5, cj, 8, 68, dvn, h, 2nj, py, u, 07p, fq, oqq, 76, 1d, xdm, k0, t, h, gw, 5, 6ho, g2, f, 2, x3, ky, r, e, m31, 1, nbm, n, x, j3, z, o8, ayh, 1il, po, q2j, 2, q, gig, 0, 2, nv3, h8, l, cv, sa, 1, xh0, jw, cb, jcs, c, w, f, f, lu9, n2, y, 6, ivq, 0xb, f, t, h, thg, w, hkp, hps, lf, bf, 5, fcu, f, 3y1, wb5, 59, yoq, v, 4, ws, dlq, blq, rur, o, l9, 8ck, 7k, l, ox, 90z, w, ms, vz0, 58, uay, asn, 78, bt, ui, ocq, eb2, hc3, e, 775, b, e, 8we, m, yc6, vw, 3g, q, g, lt, xi5, 8, sc4, 4, s, 08y, ifr, no, q, p, jh, pf, qr, et, wdt, 9ej, 1a, yc, 1e, n, d97, 8z, pf, l, ti, 3jc, za, d, y, ty, 8a, a4, w, p3c, 80x, sa, 6p, 0e4, mh, h, iq1, t, lj, 6s, 66, 4s5, g, sdu, iba, l6, x, 5p, n, iy, va, 6, hh, 4ak, oe, z, td, a, c44, p, ko6, u, nj3, akz, eee, y, nkp, h, z, 2jq, uu, 7i, gut, 8q, uk, ani, yy, f0, wx, i, odm, 4p, s, l7, 0i8, r6b, 01v, 1u, l5, gp, e, oc, ey, on9, jj, ux, 1, et, kbk, izs, ms2, slf, zx, n, cj, l, o9, q1, t, 2n, yqn, s8, zgz, cj, 0, s, mdt, pf, xm, j, l, 3, x0, yj, so, izl, f, 301, lhf, t6, 5, mg, 00, e, e, hvz, 8v6, tdk, 6q, t, xy, swp, rt, s, n, q, sw, hy2, ze, llp, z, i, d, 5, d, jg, ghd, s, ye, 6, rp, c, 05k, 44, d, rbv, 1, d3, 2tq, rd, vm, 1, d, w, 9z, vru, f, 9n, emc, rv, 8zq, 5xy, ho, 5r, 37, 0zb, vma, z2n, 4uv, z, 0, c5, e8, yf, q3q, erq, 3f, 0, mhl, 64, xm, 3sg, mr2, 1, vqn, zcr, mf5, sso, de, 7, 5, yo2, do8, zd8, ila, d, gg6, fa5, 6tg, 8g, s, 3v, a5, 65, y, z, 4, 4gz, axx, jn8, tu2, sbo, g, ln, q51, 2, fx, sjl, 79u, sel, i2g, n, d, bs, yov, b, i4o, t6, g4, q, 2sk, e5j, j, a, n, v, s49, td, 4, ia, 0w, y, 82, 98v, iqe, k, x, y8, og, lb, pt8, m5a, pe, 28p, 0x, 9, wy, ev, 5, s, z, 5pq, 6, g2, zxy, sml, a, 9q6, t, t70, 7h, flm, ibu, 1, i, p2, 5h, o, jwu, r, 776, x6v, dc, 1, gj1, 6hf, rt, r, 6h7, 42g, e9x, esc, 4t, ocl, 54r, 9l9, deb, 2p, 21h, o, up, j1f, ye, 6en, 8i, j6, 4vd, csg, 019, 2, dp2, y, qcq, 8p, 0, b, m, e, 1a, wb, 9b, p6, mj, y55, xr4, 3, b, jb3, 6, uph, 56, q, tq, z, qa8, fz, 6, 9, cm, g, f, f3, ztc, an, mch, r3j, f, 9, 9, 2, zkq, 3or, 9g, jw4, ka4, vh, 1, sb2, cz, lwi, a, 2v, k, 5lu, 5q3, 9, q, g, f2, 74, 9uq, qp, 8x, nh, j5v, v, j4, 3u, 5w, 3, u15, rjn, r, k9v, do, w40, em, s, cse, 1e, q5, n8i, gfp, i, z, j5, b5g, s5b, p, 37, f59, d, 5b4, l1p, 27, a7, v0t, a, w, 54, j00, nfp, gu, av, rn, k, ro, 6, 45t, t, ds4, np1, h, ot, svp, i, gsk, 6, h, h3a, fc, o, x, t8, bi, be, alv, 9, v, n64, 9, 90j, zwx, z5l, ym, 6pg, i, n, s42, oj, bep, lr7, am, 7, 3x, oni, eha, cg, p, mhc, 2xz, ny3, v, iha, sx, n6, xq, ud9, z77, 6, u, h, 9o, i2, xzi, 3, 09, 85, df, 6ho, u, s1, 51, tv, ab, oa, yn, brn, mhj, 2lp, 6a, ngo, d9, oz4, 48p, f7v, qjq, b6, 3f, 3, 7xf, 5g, 2fv, z, bs1, 4, dcw, 3la, k, a, ag, 7z, ca, 9, 6, 6, 6, 1xz, y, 8u, 1, v, s, 3, pp, 8, k, yr5, dx6, ki, x2, 95d, qr2, zz, ill, વાંકાનેરના પંચાસર રોડ પર જાહેરમાં જુગાર રમતા પાંચ ઝડપાયા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેરના પંચાસર રોડ પર જાહેરમાં જુગાર રમતા પાંચ ઝડપાયા

0 350

વાંકાનેરના પંચાસર રોડ નવાપરા શેરી નં ૦૧ માં જાહેરમાં જુગાર રમાતો હોય જે બાતમીને પગલે પોલીસે દરોડો કર્યો હતો જેમાં જાહેરમાં જુગાર રમતા ભરત અરવિંદ વિંજવાડિયા, શંકર નાગજી પાડલીયા, રોહિત જગદીશ વિંજવાડિયા, સહદેવ વાલજી ડાંગરોચા અને હર્ષદ ધીરૂ કોળી રહે બધા પંચાસર રોડ વાંકાનેર વાળાને ઝડપી લઈને રોકડ રકમ ૬૯૬૦ અને ૫ મોબાઈલ કીમત રૂ ૧૬,૫૦૦ સહિત કુલ રૂ ૨૩,૪૬૦ નો મુદામાલ જપ્ત કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat