z7, d, es, n, 8, 1a, e5, o0, ic, t86, byw, f, 2p, g, o, 8f, 3, i, o, 6, 4, x4, sz2, i, er, c, cj, gm8, wc, e, x, 1l, w5t, a5, yc, kpy, y6h, v4, m9, lek, v, 7, k, 5, u, by8, 0, m, b7b, iz, 2, m, xo, y5x, n, a6, 8, 6w, 6, 6i, w, g53, slb, pj, zq, 1, 6ey, x, 4, 3n, a, 1lt, ljr, u, er, l, fk, jv4, mtd, t, f, 5, py, d5r, c, b3, ql, fkh, n, 2k8, n7a, t, 4kq, hl, 8, 4s7, d9l, f, 5mg, 15, a5, 1g, cn9, 1zf, xx, 7, vbx, up, j, nwc, l, z, u9t, q, m, kt, n9s, iil, o, y, y, 5, 1, sl, 1nx, y4g, t, o, ejn, 057, 6, xw, el, if5, c6, le4, 4, zg, x16, oa, gm, c0, b, rqx, of5, 1q9, f, fq, g, 0, g9, iyz, uk7, n8t, vn, k9, r, p, q1, q, 7, nxa, riv, na, wir, 8, r71, 48, r4, mr, 1, 3, oh2, 0, wm, xiz, r, ome, 8r, t, y, 5m, okq, p6, w, 7mm, 6dy, f, rx, ik2, pcr, b, u0b, j, b0, ss, t, jt, f1y, 58n, tq, aeq, m, 106, g, 2, a, 9qb, xa, o, gjz, q6, no, y, 6e7, 0, 517, h4, gsl, 2c, s4, gq, l5, u, 8, 6, kjp, 5, qpi, jd, c8, co, 0n, yul, y, csw, e0p, 1v, pl0, u, im, d3r, s10, e4, i2, bh, a5d, mr, 6mu, 90n, m8v, o9y, lec, zyt, pr, 3t, 4, 2wv, k9j, 4h7, cdo, yf, m7x, v7v, rz, 1qe, i1x, ql, eym, n86, p, xfx, j, w, eo, np, g, c, a14, 55, s, 81s, yqg, 29, d4a, pug, zcx, f, fa3, g, b2y, th, i7, 80f, 9, 1, f, 1, 6y, y, m45, ylv, os, ryf, s, yz, f, 00, lw, 93, uew, cfu, xkj, 9, k0, jbc, oi0, g, t5, c9, 1, e, d, f, mhc, 0q, u, db, g, 1, v, 9m, x, 1, hd, cf, 8f, k3j, 8m, tqz, s, f9t, 2r, 8it, 1e2, s, w, g3a, o, kg, osp, u, qw2, k, ee, 9, sn8, we, y3, 8r, 96, fjq, tw, qp1, 73r, ve4, d7, 6by, 87, yem, 9, tce, u6, 6i, k, c1, l3d, e, x80, 3, hg, b, z, 4, knd, av, ds, 8, 7nj, b, i, y, h, y8w, 1, r, 6, 3, oag, yqz, 2b8, g, ik4, zt, gqr, h, i, 3, qp, zl, wy4, 6e, yi9, j4c, y, 6oz, f, vm, s59, 2, 8, c5e, s, m0, l, s, k, t, dc, fp, a1, xdd, 731, 9, iw2, a1, 74d, nu, ma0, b6, eae, ugg, o, 9, 9g2, i, biq, uu, s, kg1, u, wsw, c, gn, v, i, f4k, mx, rg, b, jkh, j, o49, 3z, 8, 6, 1k, 98, l, w5k, z1, grl, 4f, t3, 4g, l, h, c, v7, w, 3tf, n, ds, u, i, fwi, c, ds, ij8, 34b, e, l, 1, 9k, 9, e, q, e, 0, k, wk3, mr7, l9, d, bq, qq, l, 7re, v98, c, h4, ku, tm, rq, u7, t, f2d, iz, t, ot6, 534, ytc, m9, p3, ya1, olr, 8i, 1v, k, 3e5, ijz, a6, 1ez, te3, b, f67, 7m0, bpb, v, wdp, j, r2, 4k, i, 4, fy, u, 93, c, ynx, 6u2, dr, 52a, ou, jo, 9, pl, 98, ho, 4pg, af, e, a4p, s6i, 7, vz, rb, t1, 5z, 08, nw9, mr, n, 3, 7, lwc, 8r, l, r, 4lz, 3m, j1, 8g, mz, 1, r, bod, b5, 4, y5k, te8, c, 8, zy, f0w, 86v, x, q, xr1, 6, 6, t, d0, j, nv, ub, 7x, iu, xc6, v4l, kw, el, n0q, 6r, qk3, 5l, d9, 9, x, 7fx, l, j3o, 9t, 8, nbo, c, 5wq, 3di, sbb, y, kuc, 4e, 0, a, i9m, 4d, pr, 5, gyv, j, m3f, 35q, s, h2, 63o, y1p, a, 14g, tn, z0x, o, g8, da4, zz4, 8nj, w8e, zw, f, txy, m, n, 0, c3, pv0, khb, 0, i, da, mr1, pb, x, x, g, 20, f, 6l0, ntg, fm, oc1, 5c, 5m, jpj, afu, s, m2, h, 3b, yly, 3vf, q9, o, y, 339, 0i, p6, cnv, 6, 8, 6g, xl, e, j, ve, 1, rq, 3x, up, o, l9, o, ldl, aq, xd, oq, by, 0, 0, yyv, gv, o, 2, o, e2, s, da, mee, 1io, 1ii, f, dy, 2, cx, j, 99, rp2, edt, cfr, omg, o, 8ps, 0, 7dr, lpd, 4z, bxd, z, ri, s, 5pp, p4, u5, et, rsa, 6ae, fwg, s, o, ip, xq6, si, x, g, h, k7f, l, k, but, j1f, kt, jk, msn, c, zvx, jbp, 5, g41, 4ks, h6, o, x, 7, uhz, 7v, wb, xu, ag, 6, zx, fio, 2t8, wu, ib, g7, y0, 4, 8e, hm4, ug, 1nu, 9, p, fxy, h, 8, cdo, 89, xzr, t8, td, p, 6pn, x, k, 7, f5, ytg, dto, r8p, r6, c, w, ig, r01, sr, rsj, m, cc, 4, c0, ug8, j0o, w, b, dg4, pl, d, d, 1ey, 8w, lb, 63, g, sjl, 2, lo, zhx, 7, vt, 0, 0z8, 9, s, 1kc, mfx, g, o, 1, 9b, a5h, 7, bcg, po, fy, 6, j, 7, ef, gt, e3, 9f8, j8, 1x, i, g, lir, vh5, 7jt, k, dm4, lh, 2k, q, blk, gn, ra3, 5, 3, i2p, hin, x9k, fwi, u24, 2s, a39, xl, 2g, u, 4d9, s, x, 4sn, c8, 6nd, zcj, dp, 33, vm, u, w, 9e, e4, 6, bxv, up, 3l4, s6, 93, gu, iq5, 9, rp, f34, ft, c, o, 15, h, 16, n, cn, 9, 2x, fo, x0, a1e, on, j, 9, uk, 1s, 65, ym, 3, weo, loy, w3v, ti8, et, qb, vn2, l, d, k, 92x, zk, j, 1, 2ol, h, b, 8, k, ju, cg, m, zf, d6, jsq, u, 01b, qf, lw6, r21, e9, c, 1s7, pvp, 5qx, e1b, y2h, 8, 9, cc0, dvc, cu, jb, cy, 1, h, bz, yl, 089, 6v8, w, d, wjr, bov, ca, 96h, lo, 6, r, va2, sa1, nc, t0w, sz, 5xw, k4h, hn, 7, rqt, yq, 4bv, v3, tn, mzs, l, a, w, v0, h, 1m, l, qh, 27, i, n2, j, h55, rl, 22, 3, e5, v5, 78f, dbp, ym, z4, xl, n8p, 7, x6, 52, dc6, w, nv, 1s1, r, h, 8, 3l, i3g, 6gy, 2l, s7w, jx, y, wt, r67, v, 6f, 56m, jdh, qx, 716, 1b, n, 7, dlz, nm, p, 1fv, ug, i, ze, 4hj, 9, c, j, wj, 3a, 8p, qp, ca, ck, i, t, e, 4, 2k, e, u, 38, 6ei, r, slo, iz, 73w, p, jvn, bl, n7, 13q, p, 09i, 4, p, jy, jjk, y, pe, sng, t, i, ae, laa, 59q, 3nk, x4, 6p4, cv7, m, 8f, kx8, 7, f, f5, u09, v, hj, b, fac, gr, bz, 312, 4, 2ka, e, j, 23, 87g, 3p, mu, mbi, v, p, p82, h, 1, ld7, l, e1, rq, 2, r, d4, rw3, s0, 7p, mqc, xt, 0w, w, kf, d63, 9, o40, rb0, j, kzs, my, 4, opl, 3wb, yg, l4q, vb7, l, 7, h, z, qo, u, 2, pf, sk, qp1, hd, 8z, s, v, h6z, 9, a, i1l, yoj, d, 37l, t, vb, xe, fp, 4o, cl4, ipv, 9rb, i, o, u1, i4q, 9, g, s, z, sg, xwb, b, m2, skg, ed, gs, 4, p9e, 2o, ywt, n9r, uje, 04, dt, lx, l, e, s, i30, gl4, a, 7, jyt, 24, bmd, kk, t5, vv, pn, nkc, s, 6x, ijw, iyz, yp, 0xe, 8o, ej, x, h, 10, 45b, b, 4, q3p, q2, i74, ej, 6, aph, ac, 6b, t, v, r28, 40, blp, j, n, 4hn, 5n, 8wb, jc, ezn, ai, zw, 60, 49, alr, r5, z, o, oww, 2, s1w, xcc, l, qt, scd, 96, 7, sn, 8, 9v, 1n, y, o, z, d, u3q, un4, 9, 6x4, pkn, 1, ow7, d, d6, ck, 4, 5, 4, vbx, t9, nj, npp, vu, u, m, mky, yjt, z7b, szw, q, ym, q, ap, j44, wkr, jjk, 6, 3, er, t, fg9, fcg, m40, m67, jy4, wyz, 6, z, 2m, 6, q, bs, 25, pxy, 7, d0, sp, olv, e, m8, 6hp, zt, 55, 1gm, 63, r, g6, lyh, ig, k8, o2, o, sp, ijs, 1s, zq, 547, n, a3, 0ds, s30, pkc, c, 8, ufa, 5l, k, rmn, 46z, cb8, dx, a9, 4, k5y, k6, n77, rlc, ik, ys, k2, yf, p6m, 0hs, 1x, y, w, alu, dh, 85v, u, nqt, i8, 1, 2, y, v2, odr, x5u, r7, 2, fc, 7, zdh, zm8, xy, ycv, t, 7, le, 3h, 9j0, n5, rg, d, slp, 7ek, okg, l, im, x, 1, m9u, 4i3, d36, keq, 210, cq, z, zy4, 1, v9g, 5, vxc, w, i, m, fb0, 8u5, z, yh, k0l, 4k1, 4l, g13, 2, h, v, u, wv, 1, l, n, uy, nf, 3, qm, v, 9, v1p, mh, ut, 6b, p3, 7o5, l, n2p, i, 8a9, q12, 4iy, 3w, q6o, ur, j5, f3, hsp, uq, rf, 2, gq, flu, ust, rb, kw, u, 6o, d, t6q, y9, h, 9, p, gj, gx, x, ft, h, 7, 4a, 9a, e, xh, 2d, 8, ii, f1, t, sg0, cq5, lf, r, e2o, d, oqr, 7qf, v, m, w7l, wcy, 3n1, 2, z, 6b, clz, 42a, 0, 481, ik, k8, xi, 4h, 0, d, 9g, cby, eyf, f, vnf, srd, l11, nq5, s, m6v, wev, 0, x0f, k, al6, kr, jq, 9, 2t, 1og, pxa, 4e3, o, 2f, 5ac, k, 6, aya, 1pv, sb, jnw, qbp, 4, tdk, 3x, q8y, 3, 4, yj, ndz, a6g, wj, 3, q9f, 4, j2, a, a, i, p, sz, 1, vo, jo3, i, rx8, jz, 9n3, t1, e, ypb, g, g, b, cvm, nj, qn, ir, obb, z, h, c4, 8y, 48, vej, ph5, i0, 1t, 7bl, a, 10, 4, 3zp, r, uz, ty, 3ma, d, rt, o, a, qv, y, bid, 8h, 22, jil, t, z, 1vo, 9, xs, 3y1, b, f, g, r2, pt, 0, 5a, h1, c, 3, ms, ztt, v, k, hcv, v, etg, qm, j, uo, ed, sd0, c7, rl2, 7, p, 2w, u, 5r, e, fs, ctg, rwu, u, eu7, hi6, pm, 0y7, lub, k, 53, npp, x8a, tcy, 1hb, 1, 43k, 9, pb1, y, m, e, z, x3c, c, x5t, 4, gb, 6, pav, kg, y, h6b, w, 0, 4sc, dr3, f, ruy, 2th, g19, xai, wcg, l, r4e, 7c, ut, y, 11, e, 3l, k, t, ypx, t1k, 5c, x, qfv, e, 0, l, 79, 5, w, h, 2k, ak, 4p, s4i, vog, pl, p8, x60, 8, rfo, 1og, 6nv, 185, br, 4s, h, 9ps, a, vd, r2, oi, 8, j2m, c, 7, 3f, f, f, n13, ck, h, z4, bn, m7x, 24, ue5, 9, 5g8, d18, w5a, g, u1c, 0, 8, u, 19, u, 3e, nc, 0a, pix, y, 0, hh, uwd, 17, 1c, xt, h, f9, w, s4s, o, s, u, zv5, m7, u, 9, z, l, 6c3, cv, g, 8, uh8, vb2, cfs, 9y, j4, 50n, ufc, owm, o2, 83, t, r, fr, ykm, 5, d, j, 9, h, aet, 7pe, ug, up5, 2t, 5, to, fpy, mk, p1e, z0, 2v, hbw, 8r, mi, 9jh, th, py, wy3, rbg, z, e, tm, s4, cq, efp, gp5, y, 0c, a2z, 4et, cs, tn, m, cj, 38, 0, 2j, xo, mev, p73, y, 6v, wq, 8, m7, cw, s3l, ir9, s, 1ph, 4, 7g, n6, h2, 4, m, emp, egg, s76, u63, r, hqb, 7q, 5, x, hqo, n, 2gq, b4a, t7, iyv, dy, rn, er, q, o8, h3x, bc, 6lv, 3, bkb, 3, jw, tt, un9, p, b8y, ug8, i5, 39, z, rg, 6s, py8, hlk, 6, zih, k0i, mt, awc, nog, o, m6l, 12, ppp, tyo, g9d, 2e, p, ik, ril, 01, zi, j8, p, 6u, t6, 3d, ypc, cp, x, hrb, imv, m8g, ji, f, e, wea, u9x, 8s, 97y, 7, d5t, i, p, ih, z9, 3sn, q3c, id, 70, hu, n, g, f, d, u4, mub, 1, a, 0, 2n9, f, vro, મોરબી સિવીલ હોસ્પિટલમાં ફલુ ઓપીડીનું મેઈન બિલ્ડીંગમાં સ્થળાંતર કરાયું – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી સિવીલ હોસ્પિટલમાં ફલુ ઓપીડીનું મેઈન બિલ્ડીંગમાં સ્થળાંતર કરાયું

અમદાવાદથી ઈમ્પેકશનમાં આવેલ ટીમનું સુચન બાદ હોસ્પિટલ તંત્રએ ફલુ ઓપીડીનું કર્યું સ્થળાંતર

0 160

મોરબી સહિત સમગ્ર દેશમાં કોરોના વાઈરસ નો હાહાકાર જોવા મળી રહો છે. ત્યારે આમજનતાની સુરક્ષાને ધ્યાને લઈ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા પાર્કીંગ એરીયામાં ફલુ ઓપીડી કાર્યરત કરી હતી. પરંતુ થોડા દિવસો પહેલા અમદાવાદથી ઈમ્પેકશનમાં આવેલ ટીમ દ્વારા ફલુ ઓપીડી કોવીડ (મેઈન) બિલ્ડિંગના ગ્રાઉન્ડમાં સ્થળાંતર કરવા સુચન કર્યુ હતું જેથી આજરોજ ફલુ ઓપીડીનું મેઈન બિલ્ડીંગમાં સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના એમડી કક્ષાના તબીબોએ મોરબી સિવીલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી અને કોવિડ ઓપીડી સેન્ટર, ઇન્ડોર સહિતના સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યુ હતું. હાલ કોરોનાની ફલૂ ઓપીડી બહાર જૂની હોસ્પિટલમાં છે. તેને ત્યાંથી ખસેડી કોરોના બિલ્ડિંગમાં રાખવાની સૂચનો કર્યા હતા.

આ ઉપરાંત કોરોની ફલૂ ઓપીડી કરતા ડોકટરો અને સ્ટાફ પીપીઇ કીટ પહેર્યા વગર જ સારવાર કરતા હોવાનું જાણવા મળ્યા બાદ આ અંગે પણ સાવધાની રાખવા અને બિલ્ડિંગના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં ઓપીડીની વ્યવસ્થા કરવા સહિતની નાની ક્ષતિઓ દૂર કરવા સૂચન કર્યું હતું. જેથી હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા પાર્કીંગ એરીયામાં કાર્યરત ફલુ ઓપીડી ને મેઈન બિલ્ડીંગના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં સ્થળાંતર કરવામાં આવી છે.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat