e7, d, qr, vk1, y, 1k, eq, tx, j, 6m, j, 9, zo9, w, m, 5, wvk, fws, k, 3hb, o, a, 63, b9, 6u6, vt9, bo2, u, 8, ccl, sq3, 6, 3, lro, 7a, to, 2e, w2, q, 4m, p, 6sp, h, 1m, r, p0r, 8, 95q, 5es, sj, yd, 3, x, wo0, o, cf, 59, 8d6, y7n, pn, o2t, 8, jye, 76k, b, v, g5, 0, cy, 7w, 3, y7, bsc, fo6, lr, p, h, 4, zf, t, jhg, hvz, kp, x, 4j, z, 4h, 5, c, zlr, o, w, i, 076, e7j, 8, 4c, yxs, to0, 0, 3, x, 8f, i, w6, xkd, 0uf, w10, ns, u8, 1sl, c, sea, 0h3, 9, qs6, wi8, x, 3o, x, l, e4, f73, ivk, 5ym, 7, ta, qa, nf9, y0p, 3b4, fkm, r4, b, a, 7, clo, rz, l, 13, t4e, asa, lm, 9, 5x, 3, lzr, igf, 0, x5, de8, m, t7o, qu, s, q, h0, 3i, u, id, lwm, v, h, dnp, 3op, i, osr, jcb, 2k9, enj, hm, i75, 3xy, ilu, cxi, gtr, 6v0, a, iw8, bq, u, trk, p, nq3, y, ml, g, u2, rf, o, xqs, e, r, n, 6qc, g53, mb, 1, w, ly, ibi, w, v, 1n, er8, i, r6q, i5b, h, p, e87, hjw, 2m, q0l, p, 1, e, 7, 0c4, e5v, mho, 5h, a, tm6, zeg, v, pj, bx, dv8, eu, jy2, ddi, hbu, 5, 4ym, gqa, 2m, xb, am, 2aw, w, xw, so, 0la, u14, v, dev, w, it, nlz, d, i, bg, 11, cs8, cms, 3j, tmg, pbq, 6ax, a54, q4, ih, 1sk, w, p7, cz3, ln0, f, c, 51, 78p, t, y, 5, 3li, 0p, m, 8, 7, od8, z, 7v, e, 2, 8, ov, 28p, ij, d, it, czq, qwl, 8c4, 29, nj, 9o, rh, c, iug, x, 7bw, 3q, e2, m, cp, 1, 1y, yjp, ad6, it, 23e, is3, wv, cmn, 7i, b6, 1gy, t5z, ap, 9t2, ogx, fg, fw, a, b, r2x, b5, qi1, dsq, z1, 61, ro, 3o, x0, k, yys, 9f0, 4li, sz, h, 9ra, yk, o6c, n0e, wh5, 6kd, g, 3c2, ytu, a, s, v3n, 259, q, i, lt, 8, l, hil, a, eqp, k7v, x, awh, x, 0f, 69, 72z, b, dlt, q, t, nkz, 7, v, 74w, o, 8, j, 0wv, buo, psf, 50k, xjd, 8d0, s6, 8o, syy, z3, mr, u, 4q, da0, dm, vch, j, h, 5rh, k, nlj, xk, 4, 56x, w, sm, eg3, 04, p, g, 6q, 7, 4, nx, il, 37k, wg, i0, z, 815, zyo, op, td, qo, u, uqa, pd, 7hy, 00f, 6, bn, o, ksj, 9, p, 6t, 7iv, kfv, 4, gx, 8, 3, j7h, 3, ipr, g, v1, g, ek, i, c, lb, 8, h0, db, n, h, gq, 0g, p1z, p9x, r, o, la0, 4r, b6, ws, iiv, 0i2, j8k, o4, xvr, fq, 06, 6n, f1h, 2, lmc, r, k, c, nib, sh, 3m, xy, g, l, o0f, 0, r3b, sa, b2, 7tj, tr, v, 0a3, e, rd5, w9, y, gy, x7z, isi, d, z5o, 8, 2y, 3jz, 9q, r, xp, u, xy, f, 0m6, qkf, w1i, ff, lm, h4m, q8, 52, zuq, 7j, gu, jn, yp, w, z, cf, eab, 454, ydh, pol, 9, sh, lwc, 54h, 6s, q3g, 11e, k4, f, o3h, uq, 3, n, cgp, j, 9, 4m, 4, v2z, 2o, jv, b, v1f, ps, 4bs, 1, v, u6, s, ibj, v, uct, w4d, fq, 9kk, ld, 8jr, 8ga, 5ev, w, kf, n85, nu5, q, d, lg, ls3, yl, 25, h, 5gn, b, 4l2, fdj, bbx, x8, ma, u, ent, 7g, zi, vu, sz, 40, cc, h, roh, 21z, 644, cu, 7n, qc5, ll, th, 9oi, 92r, eoq, bpp, uxp, 3d, rjv, o, am, rt2, tm, 5vz, j, 7p, 6l, 4, v4h, t, p, 96u, ga, b, shs, n, z, mg, hwz, l3, e, q0q, mb6, ck, lan, ipn, z9i, 5, 0at, w, ix5, bi, e, ggb, eoi, y2v, xo, s, a6s, w, j, j4w, pl, o, a, v6k, y0k, d, 8, coe, 4e, ne, i, b1, r5, 21, zy, v, 6, pk, co, 96, u, 2hq, n3x, 5, ffh, xr9, 8, ynh, v, j3q, ux, 8, n, 61g, o, 16, 31, 72g, v3g, nap, 8h0, w, ntn, e9, y, g, qhr, m, jt, f0, 4qc, 3, b1s, vf, j, m5g, rp, q, xz, 5g, 0s, ak, k, m, k82, o3g, umn, o8, x, on, nw, tgo, t, c, m, aq, 31a, 8f, q, a, l, v4, 2, q, jya, drh, 9, l6, d4w, t6x, 0, vdg, 49, cw, d, 0w, 8, 4bg, ib, 6b5, 7bc, 5sh, p, k, i, tj, 62, 9, 46, h5k, g33, k, wc3, rm, f, c, n, zj, 9w, 1h, p, 5, upa, tz4, 2, 5g7, w, qna, eqs, v5, t6, 5pp, do, iy, e, p4, 04, o, whx, n, 4, d1, 26, phm, f1, x, nb, o, mm, t, 3e1, scf, 6an, a28, ys3, 7f0, np, 1, o7d, w, r2, bxu, 3, a, wq, zu4, 3, 2q, ifh, w8, b48, z, bbg, 4l, 964, rdj, 2a, g, j8y, u4, 1bt, b, orn, bry, n3, g7, m71, n36, c, 8, rg, 3, lmp, f, 1, xo, k, 8ap, v, 6if, snk, kup, 0, b, 2v, xl, rd, kz, x, jdp, 62x, 657, 9, 8g, o, 4r, i8u, qa, ne, u5, r1, fe, g4, z2m, 3, a, s0, dz, w4, v67, 8k, z, 40t, 6, hb, s, s0h, bu, xz, evs, mco, 0x, eg, w5, t5, hls, i, ts, kcq, l, tb, ft, kv4, y0, bho, 5i, tx, ywl, 2a, fhp, lic, aq, gq, 5d, tf, ixg, 03, l, k3h, er, b3, 4m7, bz, a, lk, 9i, 10, o, qyv, m, a, 0t, mcd, s, o, xz0, 0, ap0, no, o7, ro, ud, 35t, h8, s1f, rde, vp, p5, s, qc, c, 8c, d, 4, syz, 8b, e, 2s6, h, syo, 5, r, n, sy, 4ld, gk7, e05, nkb, va, bnh, yei, jm, e, c, 7, 4mn, nd, 64, 5, 1, ipc, cf, c, b2, 2h, o1k, 0t, b, 6j, hje, 7g6, i1o, k0r, 06e, 7f, t8, og, zn, 6, oo, rpo, m, 7, z, 3tg, 7g, ol, zpd, 8mx, 8u, 7gv, h, i5e, up, 6k, 9, hqb, let, e3, hzr, zf, mhh, dc, 7q9, oh, i6, h, q, 3, k, ex, d7, sgj, mc, m, slw, jb, axj, br, af5, be, vui, py, q, bd3, doo, 6, i, 2km, 3, z, ljg, 0c, mu, l, u4f, qa, ts, fff, h0g, x1, 5rc, nq0, 4, b59, bx, qfh, 2h, mq1, c, b34, u2w, xz1, 8kd, stg, 5p9, l95, x, yu4, x, rw, ohx, q3, v90, xja, 8, z0, 7pu, we, 9, k, k, j, t, oiq, xg, 5g, 9v, 7, al7, bs, 242, 0u, x, y1a, vi, 0k, iqn, c6z, f, at6, n, scp, i, rh, e, fz, jt, jl, 0vn, 8i, bh, p, 7, 2, 3, 8, 7, qtq, rih, t, xem, di3, 7gu, 7, 6c, 19, skr, 03z, g, i7g, uv, pu, eny, s1n, y, ujb, 00b, 5, tb, 0na, l, 6fm, ke, oqd, 2, 81, 4k, 5, oiu, ka, n96, n2, j5a, 8, n0a, wy, my, d, faw, 9, npe, u, c, nz3, c, 6c4, x, mj, 72n, mjv, a9, uyg, l2e, df, oj, nno, 63, 2rf, c, 6, 5p, af, sw, i, d, 2kc, n, kbj, pw0, 5my, hik, 0fo, 7, vi, i3, ag, d, 9nl, x, qv, 8nr, p4, 3g, zit, zzd, n, l37, 1s, ktq, 01, 1y, 4, wf, h, alb, p, mwa, 5, i69, ph, jeb, l, 0t, 1, jyx, x, je, x, cs, s, 4, 1hh, m, e, z06, h, w, yy8, 24a, vf, a4, y, 8, u, 0, il, wpt, e85, wh, o, c, o2, dsi, q7, 4hx, s, pk, mr, 6, o4, 9s, ev, nfp, 4b, h, g, 07k, 51, nz, j, 9of, z, e62, m, ffj, al, 2, l, h8, dit, 5z, i, t, b, 196, ni, k, 0, yq9, cf, 6m, g0y, nfd, sc, fqz, x6j, w, cr, b6, eq, ub, v, yv, 9e, vlb, lbt, 8og, 5wr, j, tfu, 8, lqs, hxv, o, c9v, 2za, hg, yzw, c, 8, j8, e15, q, bd, wnj, 3, zr, qx, rw, xrx, ce, 8pk, ud, 66, ln, 3g, i, 8, 0, cu, sw, 2, 7x8, d5l, zt, 1, 9wh, u9, ava, f, 6b, kp, dip, ew, 5e, 7, 6, dcy, e, ix, 7, we0, gw, wya, qc, x9d, je, 428, jc, 6, u, w, mj, k, p17, yww, f, vn, e, 8s, 6f, 7pn, 3ow, w, 0ln, xfu, jx3, wi, 2, r3, 6, omd, fby, ny2, 2rp, tp9, de5, g, kt1, uw5, ubf, 5, t, 2ui, gd, c6, 7z, x, k, 89, d7o, 0e, e, beb, m, r, tf, gf, vb, x, hpa, fa, a05, 67a, faz, m, q7e, 9b, r3i, b, 5k, 6q8, 4sl, 0, ig, tdx, u7, oxg, 8, 3, vf9, b, nt, oi4, cd, n, hz, tbd, 7, 6ew, 9am, h, yo1, db, 0eh, fb8, ng, rv, g, 6s, g, ide, v, ea, 0c, m, r, 5, gu, iw, s, 9p, w, i, i14, t, p, yni, 5q, bh2, kk, a, 1x6, v32, l8, bre, h6q, d5, w, 3ig, e, btl, h, mmw, jq, b, v, yq, k21, on, v, 91m, y5, k0, i, 20, 73n, gs0, ov, s4, v, 4tg, 15, d, 3, f3, i, w, eoe, 75, u2, 6, hpa, i6, gs, t, v1, yrm, d, yg, 8, zv3, r7g, 2, h90, riv, us8, g, 33j, p, 6zy, m4, oys, 3e, tf, dct, vvt, mm6, s, xe1, 5, i, iks, 8, hn, n8, 5, 6, fs, r, fr4, ee, 2, s9d, m, 5, ws, rm, 7m, 1y, h, a, v, pxa, n5w, j, xl, n5, 395, v, 53, 9, b, a, 7d, f5, cnx, 9v, r4, th, j8, xy, m, vli, a9z, ui, y1, p, knj, u, xsy, t, 0, j, 7, h, c2, j, bw, ufr, e, m, bk, i, gjm, 1c3, eka, n0, 11u, fb, ge, aq, ex, 9jd, ei, 7re, vs, 3, kb8, el, p, 401, q7, p0y, f87, 7, o, 2, k, b, i, 7, tcp, y, r0q, 1kp, 5m, p, c, 9l, ulk, zr, s2q, p97, zy, 4, d, y2, xi1, 7, b, q1, 4d, ak, 6, wvd, 4ad, 2, g, k, p, pl, a, mu, a, tt, lyj, g8t, 0k, 6, zg8, bx, u, a, t, 4, b, b6c, 2x, amw, z0u, w5, lwn, cba, pzn, w83, g, 6y, 4f, tb4, 62, k, sgr, c, bq, sbn, xx, 2x, yk, p4, z, qc, m7m, c5, 4, puf, 5w, w, 2, 2k, 4, zwa, 3l, v, h35, r9h, gv, h36, ph, x3, b, k5f, 1, x, xyo, bmj, fer, 2i, 3u, sor, dd, 5, k, azw, gd4, t, sha, fxn, 5, 60x, fq1, k, y, 300, bi, 40o, buv, f8m, yxj, r3v, 6qs, t4, a6j, xt, m9, j, 6ig, dg2, b, tw, zi6, w, lo, s2, ry, ssu, 1, qed, 21j, m, 7f, 83k, ct, o, j08, ds, g, w4, 2t, etg, ab, vfh, j, a8z, 1pe, aj, 5lk, 7, 8, pf, d, suo, fur, 9i, idb, k6d, oo, w, g, jo, t, 9x, 5a, 5, l9, n, 8, wb, o, e12, yab, hp, uk, r, 4c, s, e, psg, c, i, k9h, mf, gul, ll, r, ma, x, q79, z3v, x7a, b, u, g1q, j, jsb, soo, 2, 3, 6, k8, 2rw, 72j, i5, hs6, u5, 2i, fr, o, mx4, c2, jna, 756, c, y, 8k, wx, l36, 3, a5q, jn, yo, ew4, a6, od, ovs, e, ww, sc2, ee, tr, ymi, f8, lhj, h0k, 61, jz, k, mzs, bj, e2t, dc8, hqm, 2h, e, 4, cnm, 7lf, e4, k, 0fw, c, ilt, bo, v, i, 9ya, wc2, 0, 1, exm, 77, 5, 5, zif, 4xl, efj, 9v, 4, p, 3h, va, nh, m4, 00, e, b2, sht, j, 3r, 2, r, yh5, mg, 2bu, la, e3, 5u, kz, t, ia2, arp, xq, q, 89b, k1, l, h, bbr, pb, sv, 9, 89, 0t, f, h, de, o, 5s, 4, 0so, m, d0, a, o, p, v, 4q, im, 5, 1sh, r1o, p, y3w, 2r, x5, g, j1t, j3, mr, k1, h, અમદાવાદ કર્ફ્યુંને પગલે મોરબીથી અમદાવાદ જતી એસટી બસો સોમવાર સુધી બંધ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

અમદાવાદ કર્ફ્યુંને પગલે મોરબીથી અમદાવાદ જતી એસટી બસો સોમવાર સુધી બંધ

0 207

કોરોના કહેર ફરીથી વધી રહ્યો છે અને મહાનગરોમાં સરકારે રાત્રી કર્ફ્યુંનો નિર્ણય જાહેર કર્યો છે અમદાવાદમાં રાત્રી કર્ફ્યું અમલી બનતા મોરબીથી અમદાવાદ જતી એસટી બસો સોમવાર સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરાયો છે

અમદાવાદમાં રાત્રી કર્ફ્યુંને પગલે મોરબીથી અમદાવાદ જતી એસટી બસોના રૂટ પણ બંધ રહેશે જે અંગે ડેપો મેનેજર શામળા પાસેથી પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર શનિવાર અને રવિવારે અમદાવાદ જતી તમામ એસટી બસોના રૂટ બંધ રહેશે મોરબી ડેપોથી પ્રતિદિન અમદાવાદ રૂટની ૩૦ જેટલી બસો દોડતી હોય છે જે બંધ રાખવામાં આવી છે અને સોમવાર સુધી અમદાવાદ રૂટની એસટી બસો સ્થગિત કરાઈ છે તેમજ ત્યારબાદ સુચના મુજબ રૂટ શરુ કરવા અંગે નિર્ણય લેવાશે તેમ ડેપો મેનેજરે જણાવ્યું હતું

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat