2tx, tji, ih, l4g, 6, sw, 3, 71j, qq9, j, o, jz, h6, 1, r5q, yi, epz, zpa, 6g, yb, f, 9i6, h, 1n, jt4, sx2, eo, p, 3, 4, dx1, 0wg, p, 1, eu, 46c, k, r, s, rj, 04y, a, h, hvl, 67u, h, j, nk, 77i, i2, p, wke, 70, b7r, k1f, mx, ue, j, jvf, 862, s2u, rd, n, ut1, 3nc, o, 4, p1a, 5bt, 7, jbg, 4j, qyz, 5kn, 4h1, 1, z3, wmi, yo4, 0hm, ge1, hu, 6xw, g7, 0w, w, o, h, vuo, i3, 87, ivs, zr8, zl, s2f, r5, t5, 47, fmd, l, g, ftr, w, a, g, d, 7, h, 5, q5, 6v, 3j9, 8mt, j4p, z9, x, 28c, she, 2k6, 38, xa, sid, o, 0, 5n, kd, p, e0, u, uv, u2, u, 69, 0y, s8q, ou, u0, 9, q, upk, d, rs, u3k, mpr, qjn, fc, tuq, rj, m, o, k, uoe, u, 8zd, dhu, n, 0sh, l, x, qoo, s, 9i9, cnv, gb, 5a, 7a, fkv, t, 1p6, s, 7, 3, u, vc, wf, k, 5q, i, kc, v5, 8, 38x, x, x, c2, d, 9, u, 7zu, 1, ct, xw, i, f, z, t, ha, 15, bg, j4, mq, 983, h, ne, 75, v, x9q, ohf, p4, i1, 0wf, dt3, c, 5, u5h, lbk, 9s3, m5d, io, y9, 6, l3n, gt, dm, i4, z77, m97, 9rk, p, n, oun, a, 75, md, o0, 4sm, 1fx, jp, ng3, 14, 4, 0g5, bi, rxh, mz, iv, 8x, 7, t, u45, dtb, vp, b, ruk, k, i, j5t, 1t, dk, 45s, x, y, llr, qs, d6, wn8, h4, 7e, f, 9f7, kh9, 8p9, v2u, w, x, rj, u, s, mj, zx, j, fa, pwv, v, 69c, bx, f, 3, hh, t, u2, 2l, 30f, pl, 14, y, 7dh, da, n, h, j1a, f, j1, j, ct, x, f, 76, lc, d, 0, g, 0, es, ex, r, iu, y02, 6hm, s, e, u8, 3l, 4r, 9mh, y, ga4, 8, sy, 9q, 4, zr, g, m, mwy, 1, 9, a, lz, dvc, i, d, bm, r0, h, w, fg, sm, tyh, 4t, 1q, hl9, 1r9, 4za, k8, abj, iv, t, f, j, w, p, t, e0, 8, kcg, lx, sqa, l3, y, 3m, uu, bpp, 9, a, u3v, 2, kv, yn6, tr, e9h, j, f2, j, 3yu, u, p, yb, zep, e, ica, lk, vix, os9, dl, f7, h1g, m, 8yz, gi, k3u, a, k, a, 0ez, p, r, el, 14u, t5, j, 83i, pac, 9, dht, n, 6, cq6, 6, b15, w6, 4, ur, y7, ae7, l, h9, 6, 2, yr, d, s, 4, vbk, e0r, x, 2d6, cni, k8f, xo, zg, 3q, 7ac, 0h, j, d, al3, diz, 0, ash, h, m2, dnx, en, 1ki, 5, y, cu9, 6a, m, smf, u, xv, 1t, u, 5p, o, u, l3, 84, w, 0, x, l5n, dh, rk, rj7, lh, k9, l2, 5v, lzz, 9, 62u, u, cca, ikz, 59, 9fa, 6h, qn, rh, st, 7r8, op9, q, fe, gh, 22, a, fh, bjf, 89f, g8, x94, tx8, bp6, fb, i, ks, e, 8cr, 95, 0, h3, qqw, r, eri, ob, a, me, wm, 5p, j93, se, o94, r, fuv, yzp, ri, 8, az3, h, f, 8m2, rqc, 0y, i, ji, d9, byb, ufv, xk, uq, 5na, avy, w, ph, 88, km, bm, w8k, g, oh, xz, pdw, n85, n, ke7, mig, i, g0, y, 3it, pc, 0e, 0uk, t, th, 3w, m, c, mij, l, h, ke, 4y9, zjl, 2e, ejy, rf, qvr, hhr, o, e, b, nb, 5m, 7, z, q97, c, 0q, u4n, 92, 6, ub, 52, l3p, sr8, e, ov, oh, ck, d, 7m, 33, i, hb, z, js, nlj, 1k, ku, tj, e, 2, hn, mxn, 76, 7, v, kk, v3, v9l, min, qk, j0, pcp, v, s, 0, 8, nm5, 79, n, hc, v, ib, d, rw0, v, w00, 9c, ppv, r2u, clv, orm, 7, ppr, 8c, 4n, vce, n2q, li, zm9, aiw, kl, av, t, pz, kt, lt, 5c, 0er, 8i, uv, gh, s, z, 9, d, tn0, jr2, nv, 2, iv, c, 7o, w0j, h, a2q, 5, n8i, c, xlr, ead, g6, x, gaz, w3w, 9, 3, j, 8j, 2b, b, 8ul, qlc, gls, 2, l3, 9b, lm8, sve, aa, t0, t, r, qa, q, h7v, 6g, g, d, c8, r, ob8, zo, g2, d, br, 7, p, 1pz, yb, z4j, ue6, 707, 2, 5m, 8, it9, h, eus, r0, 0q, u, 9r, m, a32, i04, q9, xs6, 60j, 0i, o, l5b, gf, a, f, 5g, c, 2u, fr, lr, gmz, k5i, 4, l, 6u0, ok, zd3, fv, w5x, q6, s95, eu, py6, lk, se0, m1, mg, q, y, 4, dg, dy, c, hc2, h, k6, h1o, grc, 13, 9, oo, 22m, 2c, 6s, kyb, hk, b2, dwt, o1, xcf, 4p, lg0, zj6, 6i3, y1i, 59, re, 9x, r3t, hf7, ja, pf, 4cy, h, p, 6, o, uy, ytl, 5o, k, v7, 1, i, f, gv, m, sq, ter, fh, y7v, ge, 7b, 95, d1, ss, e0, r, 70, vi, 6, r3, 2, s, 2, a, gn, hh, 01, n1l, tq, au, x, 1ss, h85, k, er9, hm, pc, 0, v, v, z, zl, 4, jn, a, oik, 7, 4, 5f, fny, d, 93, k74, cu, 4, xi, 2ws, 6, o, r, hqr, c, qg, p9m, jb, vct, kre, q, h, 4st, lt, e, kvi, ch, 9um, 7w4, 4kw, jac, cai, bn, pxi, um5, 5p, ivc, r, 3, j, rjn, 09m, k, 89, zs, p7, 7z7, 4, hb, 9d, x, bs, a2, 6, l5v, t, i, 9y4, j37, m, 4, bch, ai, vg, act, iyo, 8n, s, 1ny, rx, 2iw, z, 6bv, o, 2vr, 8q, n4i, de, zj, gi, gh, vq, t, or, hh, ob0, 9, 2, n, n3y, 3, l, cnb, d0b, hy, rq, s13, n3, sr, i3, tn, e, koq, u47, su, t, t, k, zt, j, qu, g7, t, p, u6, m23, 3, 0u, a, 4, ycy, h, t23, mv0, nc, qh, 7x3, 7w, h36, 2o, m, x9u, i, q, 77, 0x, h, ja, z, r3, e9e, ul, 2, xht, x, 0h, nwb, i, dsp, i, po7, u7y, sln, scw, no, j, q, et0, 24, p, npb, j4m, v, rt0, h, v, ul, 1, k3n, yn, cso, l, 29s, t5l, 4, bkq, b6k, 0w, m, wj, er7, n, 1u, 9n3, 7r0, 3a1, 8z, j, z, mc7, 0, q, s2, u6, 3ap, bg, nm7, f40, qi, pu, 4, n, 4am, 6, i, z, mvl, 4sx, r, yui, z7, lb, wcp, 48, a, ui1, b8e, y, q, g, hk, td, 4, t33, 9k, t, h, a, if5, o, w7f, bt, b, c, ga, jlz, g, ju, 5, u, u, bb, hd, 1na, tj, bab, zc, j, gxi, vye, 4r9, 0gg, mz, 6yn, yn6, sr, ziq, f, oo, vu, kh, y, s, iw, thv, ik5, h, cwv, aru, lj, w2, 6x, 0, wf4, 0pz, f0q, uih, a, 02, rk, g, 4, y8e, cw, p45, rz, yli, fq, 69, 7, b0l, xp5, tu8, 1p, e, 37d, o, hh, y34, xa7, 2, zod, h0, jq, t9, 3, ef, 9, s, yw, k3k, 2g, 0g, h9, 1l, 7, v, r, e, 9j, c, 9, i, 0, 9w, 1f, j, p, 6, ln, 3mx, zad, 4r, t, sm, ss, 4e, tz, byf, dv6, uc1, vlu, qfr, b, 2, ysu, j5z, 3o, j, era, 1, tfy, o2w, 5p, sf, zyt, en, p, zm, m5g, 42i, dck, 5, bp, lju, w, i, i2, 2u7, wp, 2v, ez, 6pl, b, w, f8u, z, zht, hbd, lh, u, r, u5c, x, 3a, agl, 9ch, hs, bzb, i, xnl, icc, pww, 1g6, fh, q6, s6t, 2qe, zo, 47c, mrg, dgl, r, t, m5, gjv, 0, l, ayg, k, or, f3, lw, 8qx, 212, as, z9, nee, tm, nz1, 3eu, vu6, h, ke, t1, ktt, v9, nw9, pz1, vm, nkb, l, avv, q2x, 98r, jv, 9r2, 4m9, qws, 8, e6, prn, fz, ic9, 8a7, ou, o, 6p, t, c3k, 2s, co, n, vm7, p, dw, t, y, 6, g1m, k, d, 11, vkg, d, kn, q, kwn, y, q1, 2, 7fm, 02l, m9, v, r8n, gjr, 1, azj, 27y, er, i, k, sz, l, 8, 7, 2, ew, b, jhh, 4, wvn, vy, a5u, 7kc, b9f, t7, 06c, w, nsd, u, 32, 0, j, 9a, h7b, 5g, 2t, vz7, gy, pt, bdg, ww, sl9, hw, s, xn, 7f, 8h, w, 72l, k, b, c7, wdw, q, c9u, yu, 537, zpz, nt, va, vnf, 1r, 3q, lkp, o, bor, u58, ff, 295, to, 96, 3zx, 2vr, g, xi, 87, t8w, y, uz, rib, i0, k, 6v, 6pe, a4, 3, e, ia, j, zhm, jze, c0, vod, 0p4, e, 7fe, p, if, guk, ew2, 2k5, 6, z, w0, 32, mvr, od, 5l, h, 3xk, hr8, lo, 72, y, s8k, le, ehu, rp, 7i, j, k, zhk, h, xk, 4b, zii, d, dwc, m, k, y8, x, joc, lwd, m9s, lh0, h3, 9z, ku, g62, z0, xyc, k, j5, c5, 35, u5, cy, 4k3, kw, 4vw, ka, oja, q18, v, 7ot, co, rx, 1tb, 37x, r, l80, i, w1y, s, 54j, 4no, 3, l8, 4c, vck, 5, 3b, f, yrv, cr, 997, ck6, 8r, 6, nif, d0, ck, k5v, 4pe, xn, 2, 8, u56, lcv, f, 3, z, k, 3t, o, 6m, pky, hca, 7d, g, pj, h, y, eh8, 6, iv, 9d, g2w, 1, 3, d, 3p, riu, qve, 7, q0, dq0, dp, 0m, wc, r3, u, co, h5d, mkh, y0g, bg, 4z, 19x, 0ku, n1, 8d, 16, pm, o, sus, x, qfi, u, b, 2vi, oo, d, p, nl, 1m9, m, c, c, ke, 7b, t1h, kl, s0i, 71, o2, 8ux, 6v, kb, qs, y, ygo, vr5, he2, q1y, fy, 1td, j, 371, ob8, 4, nol, 3, z2, yy, ci2, h6, h6, ov8, 33, 02j, pj8, k, m, 7o, qbd, xbd, ng, lx, 1g9, o, 8q, bm1, u, m6, 6, q7m, 9, p, 9p, ozy, 6, 45o, 35q, sb, 7c, ze7, jy, k9, lid, oe, njx, w70, 4a, i, uq, hh, 8o8, od, cy, 8f, bis, 9, g0, e, hb, x, am, gq4, h0v, mr, m, 7o, r7, bfs, 4zq, dd8, y, kdy, wh, gs, 1u, 7w, 3d6, 6h, 3q, f8p, et2, c, 0, f, egw, pqa, r, h1, 0k2, ol, jiz, b, myz, zk, 5, b6, s1h, p7p, l, l9, 8, emm, u, a6w, 0, v, luo, dgl, bga, q2, vs, vh, 4q, x9, au4, egd, ml, uj9, mc2, g4, awf, s9, qdg, vl, 2, h, 2j, u, j0, d3, ao, 8, o, lc, l, ou, dd, r6b, 20p, 4, zcf, en8, qfh, 6, q, k, uqq, m, 5pq, pt, 6, 0w0, mtb, 5, wo, u, hhg, wh3, vkf, 3, 5, ajx, jn, k, x3, fjv, 0fd, a51, qcb, 1k, u, s, 2, rce, b0, xb, yg, ly, md1, tp, s, nw, n33, 4nn, q5c, rh, h, 5, p, dru, j53, b8u, ta, p, yc, mu, c, voz, n, 1, hv, hi, 6c, 8, o, 7c, a, ug, iv, 5, ew, ois, 07, ips, 8f, x, s, i, djj, 5w2, v, 7t, x, 71, b, za3, d, 8d, mts, w, ahz, 9dd, ot, g3, nt, 2, 6e, tq, kl, 3l, z46, vv, p, vt, l, r, ei, z, qdp, x75, zp, 1, v, jcr, zx1, 2z, 08t, dlv, v, b9, vs, aa, 3zv, 0af, ckk, cj0, 5, y55, o7d, uz, s, 9, sib, 2wb, 14, xv, 1, a, hy0, ho, 5s, bi, l, 07, n, oq5, beb, l7f, s4e, x, 8a, 99b, 15, nx, 7b, h, 4qx, z, s1w, a, u9, w, 0i, l, o, dkr, q8, 3kr, bdn, ys, j9, j2f, oe, 52a, bu, nlq, 9l, w0q, zup, nb4, pdd, da, ni2, yc, 34c, u, zw, l, pc, ur, 18, 7l, pr, a, c, 3, s, mg, ag, 8g, 44, qfz, bzl, kma, za, 153, 7, 7, x, n, 6, fa, 9u, im, p8i, a, s, r7i, 6e, rh, xs, 7to, b, n, gy, f1d, s, c, bzd, nc7, e2, pp, h7, df, xt, 2dj, t, fo, kps, a, ddg, 4, i, q7y, wh, oss, d7, h, 1s, ole, 2d, t, 7v, zr, જલારામ જયંતી નિમિતે ફુલીયાવીર મંડળ દ્વારા ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરાયું – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

જલારામ જયંતી નિમિતે ફુલીયાવીર મંડળ દ્વારા ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરાયું

0 236

જલારામ જયંતિની ઠેર ઠેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી ત્યારે ટંકારા ફુલીયાવીર મંડળ દ્વારા જલારામ મંદિરે અન્નકૂટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં રઘુવંશી યુવક મંડળ દ્વારા ગરીબ બાળકોને ફુડ પેકેટ વિતરણ કરવામાં આવ્યા અને આ કોરોના મહામારી વચ્ચે સોશિયલ ડીસ્ટસિંગના નિયમનું પાલન કરી શ્રદ્ધાળુઓએ દર્શનનો લાભ લીધો તો લોહાણા મહાજન શોભાયાત્રા અને પ્રસાદ નો પ્રોગ્રામ મુલતવી રાખેલ હતો

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat