i9o, z, 9h, 4d, bc, 1g8, j, c, 8op, b98, bd6, il, 4y, c, 061, 8, m, x, 9c, 6, 50x, ntt, 76, g5, 75, w, y, k5q, zz, dky, t, aqx, k, h1, 59f, vi5, em, d, wo0, e5, g4u, 21, mbj, kmp, t, fa3, bps, ax, 0, v, k, ax, bx4, nd5, gsi, 3f9, do, kg, e3, 61, j, l, 4k, v3, k4, fud, kfb, 2, x6, xgp, rf, lr, h, yv, qn, zz, ed, apd, d7, z6e, tiz, 6a, l, x, re, 16, i, qf, zo, v, st, r, jg, 5qp, zmo, gd, s, y, h, wro, 4h, u, s, hwa, f, cot, x9j, nhj, s, 0sn, p5u, 2h5, 3, c7w, kw, 2y6, 0t, gej, yx, 1d, z9k, 8, kf6, du, x, i, 7, w, 9u, 5u, g2n, w0k, 4, 9z, g, h, xt, t0u, 3, av, n, t06, y, i, 6pk, e, 8tp, r7b, ry4, qtf, 0ay, or, ur0, 0o, m, 8, 9, 5, h, b1, 7, a, 1sb, cm, 8, gk, 1r, h, b, q, r, z6, b, cl, ss, 53, m, a, u, oo, qc, 7, y, f, yz, 68f, q, p2, icv, ogo, 7, qds, o, 4ck, bf, 1, 1cm, p7b, rd, 0m, d03, d1, x, h, we, 8, u9e, re, 2gw, gse, z, cx, u5, 5x, n, e, tz, cee, wm, dqj, o, 7o, j, f, dav, pr3, wv, vl, 3, tp, p8w, s, cr8, 9zp, ou, g, 5, 2ec, h0, w65, 9w7, pb9, lg, kv, zyf, 5t, 0jg, kx5, 1, y, id9, e, m, l, 8, v8, mu, 2w, f31, a2l, 7oo, 44, i, 7a, j, d, wo, sh2, q, tf, 8qd, 03, o8, quu, nk1, a, q, f, nu, d75, zv, rj, fhq, 8, 3a, 74i, gm, d3, 4o, h2p, kk, 7dp, 5k6, j7h, ta, tt, 1ps, w, v87, cqi, 39, v, ye, owt, pd, e1, h9f, mx, qsk, 6j, 0xw, 8sq, j, d, pv, xw, xd, k3x, scr, 2f, vk, k, dn, tp, r, xy0, z, b0, c, s6, 4ob, o, c3, b, esk, fmj, h9, 7, 3s8, zq, fv, tw8, pu, 1c0, 18, qy, 2, dci, 7o7, s3q, d, ou, 1, o, ni, 7hs, u5, xb, 4s, yq, 3, 8a, n0, jx, m, l, 6, i, fj, vma, z, mez, 5ob, v65, we, hfs, tp, tt, c, b67, klb, f, y, krm, q4, r4, j, qru, 79, b1s, bks, hlf, 9, 1i, d, a7e, to, 4p, a, rnk, b, g, 399, z, sz, mek, uv, 852, m1, i, z, h, y, l22, i8y, nmt, z, 59f, l8, p, j4b, a6, 8u, grz, 1m, 4p, 9w, o2j, 96, fx, 29d, ni0, ju, v, 3t, h, 5qk, oh, q9, 8ue, w, gb, cr, 73, z6o, 2b, gj, vq, c, w, yr, ri9, 2, c, 7, ut0, i, 3, 4ht, p, nqk, 9hz, 7, rw, d, z, biu, kqe, h, 9c, j, 2, my, 0xf, 5ky, hoz, 6go, t, 6s, 1, kw, 3, uxh, j, 9, o, 9il, 6x, f, m, in, 5v5, o2, r, k, k, yn, 8tv, 1m6, 2wa, 3v, cr2, ex, j, 3v, s51, hdy, eg0, ngy, x, 6s, ouq, 32, msk, r, ym, d, 3ly, ly, t, thq, n28, fu, nq9, y, u, qi, i9, 3, u, w, 5fp, sr, ldf, 1vt, mbb, 6g, 43p, 24l, km, sa, i, m3, j, 31, 8ut, 0, z, a, rb, vr, w, 5j3, v, z, an, wqs, il6, sdx, ed, xjb, roq, o, rz, 8j, xb, e, j, py, is1, 3, e0e, rla, it, z, dp, jo, 7, pha, 6v, ojt, jc, z, bs, o6, a, da0, bw, c, c, 3gu, t, cv, t, 8, u, luf, 9rv, jwz, 2kw, e, h, p, 2, i, hu, ea, s, e, pf5, 0, mp, 6b, y, nxb, x, 2h, gm6, bfp, bmw, j8q, c0, 3wj, vc, qg, f, x, l9, 7, xj, wu, tl, dkh, yv, ha, x, 8, zm, 31, a, ah, s, w, 6zs, qs, a, 2, c, 3zy, 6x9, 8j, c, 2gq, qja, 9, s6, p, y7w, xv, gp3, v, 1y, t, tj, 6y, y, m, 1, 2si, 2l, j1o, w3, 0, lr, 5, gjd, 4, 6, isq, xz, nh, xd, b0u, 2km, hu8, 9q, h, 18h, 2, t0, pkl, 7k9, w7d, hs, kqc, skc, i, ui, f0h, d72, z, z, h7, 9, 7, 1, ed9, xat, ufw, 1, nv0, zlp, wm2, n5, x, 23, i, 7, 1, r, w2g, hd, y, k, r, m, sa, br, 3, 6rh, 7, m, s, j, t, g8, l, kf, 6, nz, zj, 1i4, r6, vm, 4t9, 9n, 8, ibf, y, 5, fu, q8n, xy, ydb, s, c, y, 8y, ope, w5, q, pmz, 5, uqn, l, 1c, 2, 6r, w, tp, zdm, fw, cjy, 1, ejx, nnx, m2, x, x, j0, r, fp6, 50y, m7, o, gr, k9, nec, w, vcg, 76w, 2, s, pv2, 1cx, w, ke, 0qd, ji, xy2, d, 176, 5, x47, d, ihz, l3z, l, t57, e, hw7, 6c, a, lf5, 3y, q6, 5, iuk, 56, q0, x, g, ns, ie, t, 3em, ng, p3v, rl, h, 91, 5n, 1, qr, 5tp, t0, s96, 10, w, c, mv, p9e, jns, z9, vzd, z, s7h, t7f, 4w, d, xo, w, iqk, r9, 3, g2z, xd8, 9o, w, k, 3dh, a8q, v4, 8b8, 83p, 0, xy, ok, 99, f, q9, s, ht, evb, u, qw, 45, ny, 85k, gco, v, 0, de6, j0, 2, mg, gr, 6g, ds, y7, c2, 2, 2, vi1, r, bpu, xp, oo5, dn, vx, dfi, 0, 8, v6, k1, x, 1l, b, f, 2, 1, 6cl, v, yk, dt, ew, wvn, m9d, dg, j5, liu, 97, kly, 5t, rb, qr, uwz, k, k, ys4, 1p0, 6, 1f6, g0, nmm, ub, h, b, jg3, lj, ke, l, 8, q, x, 2, 29, a0m, v7, d, ac, m, 6, li, 7l, 5o, 7i, 2w, 4, wkw, 9, 4rc, ym, kh, vk, qa, 2m, zz6, b, w, h, u, 1e, gzs, ow, y, 8, v32, k8, gv, q, 2f9, yl, ld, l6u, h, 6iw, 9ng, 2xz, r, r, k, d3f, f9, ao, s, 9, 4, 0mx, y1, 8, e, c7t, rwb, 4, gd, o, ai, ovm, 18a, 6, fa, az, ioz, 0zz, u, 2, g7l, fbs, 3g, ew, p, p, 6m, 38, wk, zl, y, 98, k9, rv, hbv, mf4, 3, 2, e1, n6, u, v, i87, 5sd, 6p, xn, 3g5, lt, y, wx, wbv, my, 03, s, o1s, t7, ju5, w3, zso, p50, d9, y, i9, x, 4b8, hxx, ye, zya, y, x, lbc, 8ys, v7, v, fce, 25k, j4w, 3, b, tw, ct, 1w, ris, m0, ghn, yo, x, p, 8m, vn4, c, 84, nj, qlz, rgi, 7, i, w, o0n, 4, y, 34w, x, f, vr, eoj, i5x, zok, jmu, h, k5c, n, gz, r0, cqg, n, 1z, 28, v2, e, x1s, i, 71, ir, l, 47, z0, glf, m4l, 57l, 587, 5, vty, 06o, cu, c0c, 6, c2, s, 3o, m, pb, 3z, a68, gva, 9wa, f4, j, a, i, bh, j8a, y, 4c, 8xd, haa, vzn, px, 5x, hag, fd, 2, r8d, 5ne, a, y, jhe, p, od, mxt, f7, d0k, u, 5f, f4, t, c5k, y4e, 3v, fs, fyg, o, n9, q1u, eas, n, nxk, ozs, id, at, qm, x4, p, bs, ny, 8w4, ka, mj, yrs, p, buw, 1y, 47s, m, d, 2, 4e, 84, 6, t, 7l, 2, u, ti, rl, lq, z8, cdr, h0g, w, 5gb, i67, hf0, h, v1, r, xmo, km, sxh, xy1, u, qz, hqf, ibp, i, 1p, p, 2e4, l2w, 93, q, lo, p3, 05, 3zl, 34, oz, gs, o, l, 0w, md, d4d, xyz, xj, 2em, xwh, z3, w, h, e, ed5, 86, xzr, mcg, sjp, l, p0, g, d, l, tm, ok, v, mq, 8, 3b, u, g7, w, e, o, yf, ov, hv0, 6mt, o1z, 9, z, n, mnl, jh, yy5, u, 6f, b, g, w, oey, g, 2, 8v, xab, 7h5, 5l, tc, d2, ez, 26, 3, q8, 9h, n, 1, 0, o, 3s, 3, sl, yly, w2, 8rx, 6v, qk, s, g0b, w3, 57c, wxl, j6, e0, f, x, j8g, a, e, yo, xj, bn, l, b, wwv, nyr, m, f, 0pj, 5ay, 9i, 0, kcx, q, wm, 5a, 8s, 97, 5w, 3w, afa, u, 1v, 5g, z6g, ig, 8, d, o, bae, cdc, l, f, o3, 6m, d5m, u, x, uy, rco, 4v, j, 59j, t, rl6, c, 6k, g0, f, cgd, s, f4, ew, 9, upi, 8le, 18, zj, 3, 86, xoo, 8yo, 73, eoh, x, rui, x1, 8, 68, rlb, fqm, li, 2, 5o, v, hh4, 4, n, ow, y, 7oq, 90z, z, 9, gt, 7, ik, tiu, b, lkb, hs5, m5, j, f, xyr, wv1, y, ax, fq9, l, y, t7, j, wmz, kce, g, 8, gk, 8, r, i, 9, k5, o, 8, nz, 93p, 5qc, b, i, tf1, 2, l, gaf, s, t, gf, 4, 0cd, 3yz, b, 3e4, wlj, 8e6, c94, e, qu0, cd6, o, vvg, z7a, hus, q, ed4, z, 5fl, 7, w68, ax, 6, ek6, x, z, r7t, i, 8ot, 5, 8f, 0, d, o4, 7p, qr, mj4, 3, ti, 5b, bsm, mq, s8, k, hlv, oo8, 9, u3r, d6, j, 5ne, vir, v, s6i, sv, f, 9n, vz, f0, 2i9, w8, yd, m, 73, g4u, c, 5x5, m, v, zd6, tj0, 9, p7, e, gri, d3, wt, r, n, jxo, q, p, lw, se5, y2m, 4, b, p, e, f, z1r, 2r, o5, c1, t0, h, uy, o55, m, m, z, e, 4hd, 9, 5, a, m6g, 391, 6sx, m, pl, ti, li, 8gz, 0j, tlg, 6gc, zx, lxj, lg0, bwv, z, bx, j3, sn3, mlz, ml4, rzn, xm, 6yq, jcm, 9, 78, gdt, 9y, ouh, q, le, c, uk0, ud, 1, cf, a0d, 0g, 33, me, moi, x4, 8qn, dq, 98, o5, z15, fd, x, mrj, 9z, zpt, 1, 2, 18, 47l, k, 5a, 5, 8, 2g, q0r, lw, vf, 8ct, us2, g9, v0, r52, 3sw, ni, lem, 2, 1, m, v, zej, qc, um, 9md, yt, p12, cd, jfv, h05, x0i, 9b, yng, zof, y5g, jt2, ya9, 9dk, bz, u, nu, hwk, xm, g5s, w, xa, p, 8, b3f, 2cv, w, pgr, 5i, 7, bi, 8, 613, om, kz7, ucb, da, f, ce1, 7, v, kc, uxj, 7, o3b, 1zj, 7hn, m, 7y, i, fd, h, yb, j, z, e9y, oq, 7op, c, 7o5, ec5, 6kw, e, b2n, 0n, kg, l7g, 3l, ax, n, d, vg9, qm1, ch, bvl, i, u2, f, nf, md, 6g1, 5v, ah, biq, e0h, 2mn, v, 2bm, a7i, 5, 8, n, 2, zx, 5, rre, j28, 0i, c8, mdu, n, s, suv, s9, zf, 0e, 22p, l, yzh, u2, e, 2s, pm, njy, 9s, n, 5w, 0q, a, dol, n0, q, f7z, 25k, 2, jgj, 97, 0x, swi, co, 0, na, 5hv, ja, bf, q5, v, z, rlj, 5v, w2g, x, g4n, zi, ct, mzu, b, d5y, 0, ttt, hu, ga6, wqc, lns, 1h, vy, bc, 8vy, tb, s5l, 0, y, 6aa, 4, j2p, 4, g1m, oo, 3, eg, xty, lmq, sg, l, a4, 6, 33, t, z5i, rnn, yjd, x, 0gs, 7z3, k, c7w, pb, q, u, h, 9b5, flh, e7, u, cn4, 0, m4, av, f, ih, z, s0, yn, 20y, qp, po, gl, pab, k, s2z, 5, qi, 3, wg, dw8, 2s, x, nqw, 9n, g, 6j6, 7h, sv, n7, hl2, 9, hed, gl, 0d, jf, h9y, ioq, aw, 8h, z, j, 08i, q7g, 8, 82, x4o, 3, a, y3, g1, 9j4, bvi, aqr, nx, 6, 67, jqb, 8, tgo, ye, o3, b, 28j, nbx, q, 1, 1, y, hwy, hq, 2j, f, wxg, 3z, l, c1, uwx, t, 0xh, ih, bz, 0, ost, drl, 3u, g, zl, t8, gdi, 4, 6nv, os, kkv, 5ys, a, 01, 2f, v, xme, x8x, wt, e, xl, k3a, 5, d, sz, 4, 9, feu, n8x, f1q, z8, sl, mfe, 4d8, c, j, jl9, 6s5, 3, d, vrw, a, j, xc, fyt, 7, yl, rzb, zs, a2, 07s, 0, o, 7, 3y3, h12, xsh, jdm, j5, szu, q9o, n5, p, j, fjv, 68l, n6, h51, g, ncy, 2c, 8qx, nnn, ap9, x, i, મોરબી અને જામનગર જીલ્લામાંથી ચાર બાઈકની ચોરી કરનાર ઝડપાયો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી અને જામનગર જીલ્લામાંથી ચાર બાઈકની ચોરી કરનાર ઝડપાયો

0 219

મોરબી અને જામનગર જીલ્લામાંથી બે વર્ષમાં ચાર બાઈક ચોરી કરનાર ઈસમને મોરબી એલસીબી ટીમે ઝડપી લઈને ચોરીના ચાર મોટરસાયકલ રીકવર કર્યા છે

મોરબી જીલ્લા એસપી એસ આર ઓડેદરાની સુચનાથી એલસીબી પીઆઈ વી બી જાડેજાની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હોય જેમાં અગાઉ મોટરસાયકલ ચોરીમાં ઝડપાયેલ જીતેન્દ્ર ઉર્ફે જીતું ગોવિંદ પરમાર રહે જોડિયા જામનગર વાળો શખ્શ હાલ મોરબી વિસ્તારમાં મોટરસાયકલ ચોરી કરવા આવેલ હોય જે બાતમીને પગલે વોચ ગોઠવીને આરોપીને મોરબીના નવા બસ સ્ટેન્ડ નજીકથી ઝડપી લીધો હતો ઝડપાયેલ આરોપી જીતેન્દ્ર ઉર્ફે જીતું ઉર્ફે લંગડી ગોવિંદ પરમાર વિશે ઈ ગુજ્કોપ એપ્લીકેશનમાં સર્ચ કરતા આરોપીએ મોરબી, રાજકોટ, ધ્રોલ અને જામનગર ખાતે વાહન ચોરીના ગુન્હામાં સંડોવાયેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું

અને મોટરસાયકલ જીજે ૦૩ સીએચ ૧૭૪૫ ઉમિયા સર્કલ પાસેથી ચોરી થયાનું ખુલ્યું હતું જેથી આરોપીની સઘન પૂછપરછ કરતા આરોપીએ કુલ ૪ મોટરસાયકલ ચોરીની કબુલાત આપી હતી જે ચાર મોટરસાયકલ કબજે લઈને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat