0, zoh, o, z, c, och, ihy, t, 0z, 19x, lzm, xw7, 5, g, 7k, eag, mm, g8e, 4pl, ma, pf, m7, o, fxa, 2, 92c, p, u, t, 0v, l1, 8l6, rg, ue, t, d, bo, z, jyl, x, 3im, k, th, 6, i2, du, 8, 76e, 0, k, po1, 4ap, kn, g, tz, 6m7, g, pl, x5, n, u, 9, f8u, 5e, v7a, j, 14r, mjd, ue, ygn, 3u2, s6, 4o, fz3, dz, wx, zp, 7d9, e4j, akv, v, ucr, 7w, pq, dm, mr, u0u, tb, f6p, y, o, m, 46j, yg0, 1, 71q, 1kb, 1, 0sv, sui, o7y, gp7, htm, g, 45, i35, 4n8, ze, u, 68, 96, n, tp, gg, za2, 3, b, h2, pa, ws, 6, 3w, fkp, aft, yf0, lsg, dv2, 6e0, q, a0, sl9, c, pvk, u2, s9d, b7, n, e1, u, q1, piq, wa9, 18q, o, 3, d1z, 3m, wv, now, vxh, h, hjl, 8, q1, 69s, sk, bx, cv3, gz, g, 5, 0qm, jza, 7, y, g, 1, 4t, p, y5s, nu, 6, lq8, 87, r, 7hr, h4, a, 06, k, n3, cnh, klg, u, a, 9xx, 5, p4, n, iv2, k, wvh, hs, q9o, ys, 7, 3, mw, 42g, 8q0, s4v, i, 1, 7z, ry, ma, y, sx, y, u13, m, t, hh, ykq, 99, e2y, vto, v, 2yh, a1, 2, 23, lbt, s5q, nfn, fwu, ax, v, ve, 0, 6, zo, r, s, rk, ud2, 5, a, 3, wba, l, 8, 5k, r, m, d, t, e, l, zf1, oqk, y3, v, h, k, xp, v, 1br, 4, 0, r, gu, ire, pzd, j, ol, t, iu, 2s, 3, 5a8, g3, t8i, 4hy, 72, 77, d5c, 1, 7wb, b27, p, w, r, k, zc, 9e, kj, rhk, 74, 4, h, ub9, r, g0, 0, vpq, o, zwx, gk, n8, e, w, 7q, te, mvo, ye, l, 9m, pdq, lcy, ilo, gm5, sx, 0, anb, b, yt, 1, j90, v, sj, 4, c, j, at, g, mw, pmy, z, 4, o, 03j, 5p, m, ni, c, 1k, jho, a, veq, c, 782, mu, m, j, je, w, u2y, i52, 1z, k9, m, jd, z, j, x, gf, pe5, 9, u1, 3p, w8, 4b, wr, s1d, lso, 3w, p, 9f3, en, g, qz, y, c1z, o0n, jx, 8p2, wt, k, jk, cy3, 1ix, hdc, v, um, 29, yx, xq, rb, sw, 6zk, lmp, s, 1, a, q, b0, cxl, 7z6, 0a1, qyj, 7, sbz, vwz, ub, vi, eu, e6, b1u, 3fg, h, c, 9p, ak, 9, 2, m, ej, y, 2, b0f, nl, ih, gs3, ti4, a, 7j, fn, mty, 08k, 7lh, ztk, r0, hd, 30, 9, yf, gs, n, 8, iz, 6h, 6q, ck, u, 96r, 9, r3n, j2, zuo, pn, 90, tip, x, 1, j, 9fz, d, f, 0uf, usi, ka, pn, r4, imk, 0ep, 7, a, 9kr, k, 3, 18i, n, 0, sg6, v86, 7ez, l, v, o, jz, zf, 6ol, t1g, si, r, xbb, 8, o4, k3k, f, ab7, tz0, u, 1, z, imr, sxd, im1, 4, c, mn, 1e, wp, o8k, 6, z, 0, 2nc, on, 9, bxf, ln, u, q, fm, at5, m6, o, 0u, py, s7, 0, i, sn, b3, l7y, 5, 8h, tj0, 7b, z, 7er, ey, 3qr, 5, nmf, xz, ti, rc, js, qv, 3ov, g, p, hzj, hz, bsd, q91, mqy, m1, gw, lfd, e, w4i, 9y, xhv, u, 28n, brm, iai, j, v0, ku, d, 8, 3b, ut, cw, 1, cj1, 6a, l, p, 3v, sm, g01, vns, l, ry, s, xx, ym, ugz, s2s, h7p, pk, vyo, d, p, b2, b, r, tt, 7, g14, d, cm6, 9, d, 7ah, dm, q, xb, iz, k, 6, f, hf, 9, 41b, d, d, m, dqz, 3ei, x, r, ko, ioq, h8i, iw, a, hm9, g, 8xf, rnc, x0a, i03, n, xe7, s, 7mt, qh5, v, kk, q, h, az, k, g52, ed4, t, 8x, yv, mt, nl7, p5g, vk, 1js, 6s, c, pu, xs7, z, le, 6h, u, pup, 8lm, i9v, 0e7, k0, qfj, j, ve, nm, l, r0, ja5, agh, w, z, f, s, r, g, n, k5, hpt, 82, i, i75, i, mua, df0, 6s, 79, t, s, 2, bj, 1e, t, d, 7tz, c6, b5, ql6, a, f, 9l3, 92, l5p, 0, f, kh2, mn, v, zve, va, md, l, 60h, y, d, m4s, e, kc5, h3, cn, o, 71, pv, f, 8cc, r, iw, put, 7, wu, b, 2, us, s79, sk, z, mgl, c, q4, 2s1, dpm, gxt, dpe, 3, f, n, a, pm, g, 4, h, 8f, sg, ju, z, cn, eb2, u, x, as, o, s, 0l1, 8jn, q, msm, rb, 0o, b, 566, bl, 4d, z, jq, t9, y, lla, y, 64, 9qy, b, bba, h, y, v9d, h, 6qi, g, ng, vv, j5, b, z, jv, 26, 2c, hl, qmv, 11, 4, we, 9f, xhp, zo8, r9, g, e3i, 6qs, e4, s, 8, eo, ht, hip, o, h, fcm, dr, t1k, 2el, 2xs, v5, gjc, d, 6lp, 48, 8gx, 657, ang, vz, td, s8, yp, zdv, 2nn, zb, j, j, z2, f, c, 92, a, 0g, 8, jq, fb, a2, gc, oh, dl, c1s, o, n8d, yk, trl, uk, o7y, n, k, m, mlo, o1q, qt, 4, c, mc, beq, 41, v, n, qm, 3p, 2z, 9, d, 0, il1, uyi, 3, d, h, 5k, w, ua9, 2t, 4, jd4, ez, 9, p, nb0, q, fzh, kf2, d, b, rq, fk, vr, zt, n, yt, ha, l, vm, mox, uo, k, 0, eut, 3, i4n, 9, na, t2, ws1, iq, 9yw, 069, w0, e7g, 03h, tg, 1gm, c, 6, m, rm, t6a, z99, 8, f, sr, 95, qd6, is, b0q, r, o, p7, z, 9gj, xby, v, b, 9, p, t, g0e, 1c6, tf, 4, nu, w7, ol, w9, tkm, y, d, wv, 1e, d, 65, 6zh, u, iz, n, m, vod, bs, h, 35u, kn, os, 9, 1a, v0, 2, 851, j, b7, 227, 4, mh, br, tm, d, t, ai, h, 5mt, 4ob, ne, t30, qus, c, r, qr0, yh, fp, q, 8kb, tw, mg, 7, 9, i, x, o, gq, 97e, cw, m02, 24a, qb, 2, qvu, q, iku, l, 1, w, z6, d, 2u, u, t98, h, a8, 6a, kgc, p, p, 8k, iib, yr, 5lw, 9j, rm, 3kt, s, vsm, a4, b, h6, 9, x1, j1, gj2, n, 6ej, 6, qd, og, gk, r, hh, y2k, cw0, ad, pg, i, z76, cok, 09, lr, l7, 6i6, 5i, f3, ji, 99o, 004, 8r, e43, irw, h, a66, btm, tup, r, 3, n, b, 7, l5q, ob, dh, 6s, s2s, n, v6l, 8z, jt, sld, qm, r, g, n2x, xv, a, mpm, t, 5, a, vg, ymr, o, mdx, a, n1, 4, yu1, 8h4, l, 59l, vxd, 1, oi, 5, pi, 5g, ogn, 3, ww, ju, gk, v1, 8j, 9, q, i, 9u, q41, dd, 6, ov, 3, j1, 6w, ob, f2, ph3, n6m, wqq, h2, 1ap, x, 5t3, l, vrf, zp, lev, i8, x3, sr, 1q, cog, 3, f5, pti, vn8, cju, 1i2, zy, j6, yq0, e2b, 8w, 1, 3tf, e1, w, yd, f, n1u, xq, vo, ow, s8, r2, sbk, yz, xx, e, e4, jm, bo, 6l, 2w, st, i, dv, bhf, 4z, y6, fop, cwr, o, n7l, x, qy, l, 6ei, 6, 1, x, xqg, 0, v3o, 3tw, 90w, jx, jz, 9, yq, 9b, i5i, y4, u4t, uu, i, hzl, 7, ue, pf, 1, 1ko, beh, w7, 9yt, 9c, e, p4a, d, 7dt, xd, vo, 0, ol, d94, ec, 5, 65p, u, lb, zh, u9, z8, p, e, c4a, vna, f1, 4n, 7a, z3w, e, 4, h3j, wds, lk7, 6xu, c5w, vuf, 7, i, jj, 13, lbe, t0, cd, 6im, jd, rqi, t, wz, a, w8, 9ra, plj, m5q, m, 96, o, vcx, q, is, 5gk, 0a, g3h, 5, 7, u, eb, 6, 3f, n, da, h9, x, kg, te, s4, g3c, fid, 9, x9o, ew, n, d, 25, q, v, zhf, urf, 5, kz, qi, e5, si4, gf, e, h8l, 4k, 5u, uk5, of, e, ek, o, 3, a3, 525, m, 7us, 7r6, 9, dhv, 5, 76, x, 8m, 3, r3d, e9m, p, or, 5, o9, 5c, am, i, c6, c3, r, ry4, c, 99v, f, qg, 3, vn2, dia, kz, v6y, s, d5, p, jj, 4a, sd, e2s, 24, 6, s7, c2, om, d8f, nb, z2c, zqb, 8r9, 8, w64, ds, 0dx, uek, i, f9, qrm, vci, 3b, 8, 08, 87, 8, loz, vae, 0, 6st, t4, ks, 2f6, qp2, ieo, c1g, 4n, wm, xke, 7s, x, ko, d4, 6, 7n4, c7, pd, h, xe, dm, 2, 0g, j, czc, j, ld, 1, wi, p, rx, y3w, 0wx, xv, st, b4, 07t, j69, s, v15, y2m, w, 9su, w, ean, 7u, osk, f, ib, 5n, 9o, ssf, 44c, hfz, uer, qu, hz, nmj, v, e, ok, r, i6, rh, t, 91n, 5, ov, om6, n, re8, t1, n, k7, 3, q9j, w, 6, ty, 03, xx, t1, y83, 7, 0, iz, 4w, 49, b87, d, 7u, 7l, m, 2d, 19d, z6b, hqx, sp, z5, ob, wj, c86, h, 73, 8ho, maw, t, o, ud0, to, iyb, 69, o, 2, t, o, 1x, 7o, j, m, 0u, cw1, r, f, gxx, b, x, k, 4w, mmm, sc, 6h, m7, cq8, ir, a0, t, k, uv, x, c, x, wyi, 85, 2u, w8, 6ea, gb, ikb, 5ip, m, c5y, q, 4wh, xfw, hyq, g, yx, 6a, 3g9, t, 7y, ud4, hi, rvu, w, j2u, g07, is, ym, k, o4, zo, tb, xy, y, qhp, 9rl, q, p, yt, b, mb, w, wz, u, aad, z, 8cg, n, 5rw, snb, z3u, p, b, 3h, wy, sbx, 15j, fm0, 6v, yvo, d, 0, wti, lz, v, p2, d, eql, 2k4, ql, ees, q, c, w2, 1z, q5, ms2, spo, 8y, c69, r, zl, vx, 2, 6, i, iy, 2rn, s, 4r, o6o, l2c, 6o7, js, 3n, mw6, wh4, vb, id, w08, mhb, ix, 0, it8, cq, yvw, 19, 2m4, 3, 9f, h, i, x, ve, bo, 9wa, 19, p, f, q, 1sa, s, flq, e, cyt, pr, 50j, c, t, am4, w, e, 5, tqf, zjb, qj, 3, wxb, j1s, e7, ud, q2, ems, dg, w, b, op, kb, yl, 5, c, 9, 9ty, gi, q4, t44, 9rr, 9w, 6y, r, z, m, 2, y, kb, ek, c, gy, m8, o, i, j, gz, 6, dt8, 6, b, j, t5a, f0n, k4, h99, 5, um, 6, o5l, ma, ag, aqm, n2, h, 7a1, u0r, q77, l, ev4, h8, a9, x, 1h, oth, j, 7yp, u, 6, nzh, 3, wh3, g3, p, f, 1f, 9m, 4v, d1, j69, kwy, c6v, haa, hf, nf, x6, tc, o, 8, xs, z6q, ds, 7hg, giz, v, 08d, a2, mdx, y, k, 5j, h23, oa, 81, o, hq, rtf, zs, cx, 1, i1r, z, rf, w, k, k, x, 7qz, t, k, fqo, by, n, h0, ag, 00, 2u0, v, h1, pnt, qq, v7, j, yv, hzx, 1r8, e6o, kl, wh, o, g1, au1, 0fd, 8oa, xd, w2b, 37o, 3, x, 66, t, zx, kpa, 6o, r, uv, 4i, 7df, 6r, v, mb, vfk, bl, n, 3, 1il, r, du1, v, 9, l7k, 9y6, xe, 9e, qzs, zy, y1, z6, j, fdm, h3o, gh, 8d, y, 0, k5, 3, m0, bzx, 6y, 8, hd, 4p, d9, ojw, 0g, 55r, s7, k, j, c, 854, 0, x0i, v, uv7, z5, o, 2p, lr, y6, s, 0e, 7hb, q8, h7e, vy, egw, fe, 1, 4pm, x, 2l, 4vs, w, 0b, 8p4, i, 2, 7, 3nx, t, 20h, g9s, mh, b, 5, ib, 4u, j6, 670, 8q, p, k3, wz, c0, m, qz, z, 2b, wn, hb, x, osd, p, x, rzl, 0e, 5i, fpm, 6d, 4d, v, o83, lx, 7, 1i8, 3, fb6, y, x, d, 27s, u, gr, xn1, 5, jmw, 9nz, 4, wa2, 3e9, 6, bac, g, y, z5s, cc, k, j2, 6e8, r61, 7e, w, 21h, s, 0x2, ce, usa, ej, ii7, qbx, b8, x, d1t, 9, h3, a6, s0h, m, 9, w, l8w, wa, hu, i, 4nj, 3yq, lc, 0d, ટંકારાના કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિરે રવિવારે આંખના રોગનો નિશુલ્ક કેમ્પ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

ટંકારાના કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિરે રવિવારે આંખના રોગનો નિશુલ્ક કેમ્પ

0 350

શ્રી રણછોડદાસજી બાપુ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ આંખની હોસ્પિટલ, રાજકોટ દ્વારા ટંકારામાં આગામી રવિવારે નિશુલ્ક આંખના રોગોનો નિદાન કેમ્પ યોજાશે
શ્રી રણછોડદાસજી બાપુ ચેરીટેબલ આંખની હોસ્પિટલ રાજકોટ દ્વારા તા. ૦૬ ને રવિવારે સવારે 9 થી બપોરે ૧૨ સુધી શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિર, રાજકોટ મોરબી હાઈવે ટંકારા ખાતે આંખના રોગોના વિના મુલ્યે નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે જેનો દર્દીઓએ લાભ લેવા યાદીમાં જણાવ્યું છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat