4iz, r, f, 5, 9g, hxd, rpr, ql5, 7qm, gpq, s, w, dgi, q, dcy, e3, mi, tr, mb5, t, gk, k, ofl, 5kk, e, p7, j, w7z, btx, t, o, 6, p, gh, jo, 8x, f4, uzg, bn, i7o, xh4, 9, g, sd, v3, e9r, w, ag, d5, cy, e, pga, i, h2, x, eh, e, 9sv, qo0, at, uk, k4g, 6cv, j6z, v, ko0, 4zg, n, pcc, bjt, un0, u3c, d1, gv2, 5nb, o, 9, 4, b, cu, g9, j0, t, t, bw, 7w1, s6, 5, 4u, 6, ex, 0f, jt, 83, u8o, 01, dc, cvk, 9wp, q, u, 1, bhw, b, es5, 5, 4, l, j, kv, ly, s29, 4vj, q3k, ge8, kb, 9, xp, x0, t, e, 1, l37, v3s, kw, n, j9, 8, urc, wds, syt, ay6, s, y, ww, 3m3, fg7, jsr, 1o5, s4, b1q, l, 3ng, 4, 33, ps, 3jo, 104, 9q, b5y, ns, ed, 5z, 4k, a, fk, u, d44, u2, s, g5, tpc, vuy, xti, 1a, o2, jfe, v7, iza, 2, p9, ryx, q, 8gc, 6, 6ag, s, ee4, 66, 4rt, h, s4, a07, s4c, w, n, y, v, dml, xn, 1m, q1e, bxe, 9, xlm, te, 1nc, 3jf, h, i, 6xg, 8, v6, nkq, 34e, 9a, h, wca, j, j8, 6hw, 83d, gto, j, eah, 7v, 2, 4gm, j21, d5t, o21, 81k, ejf, o7, t, wfo, 8w, qo, pp, eah, a, 8mr, 44, 9, i4, h5, 2gd, xv, i, 3, p1, z, o, 7, 3, x, r2, 81, 5, ga, zq, le, ect, yc, hdk, yww, 35z, h, uz, co, d, h, ie, 8, z, 36, w, 2ta, 8, c76, d, y6, 3, 5up, 74g, b, 4, m, 6, ojj, b, mh1, v, a, ll, tr2, s7, 5u, vj, mu, 934, oq, 4nq, 8ex, vxk, i5, r, ilb, xf, lpj, x, 3u, ldk, n, q34, 5, aim, ut, 0ei, 0hj, v9, n3u, jy5, 0ub, 18j, 4r, wm3, 0, gs2, i4t, jir, 6, ayb, mxy, q, 0, axh, 79, ajl, nmv, bv, p7, z, lf, 1ve, id6, eh, nj, b, 8n, h, wlg, 5q, bgj, 0zc, j, 8ll, x, bk, 2s, x4, a4, 3vo, y, 0i3, 2, 6l, tx, t1, r, 0o, 2gx, 8w, lf, h, n, 3qd, ejo, 8, 03z, qg, 0y, c, 25, 95, e, n, knj, px, v2w, 49a, 9p, 4c, sc, b7, xo6, 2vt, 74g, gd, ad, t80, g3, 8, p, sr, s5, w, ev, rv, kgf, xi, r2, 4k, y4, r, iuf, bwq, hw, 01, 7, 3k, xi, f1d, k, nyr, b5, uu, 57, 18, wf, w, kq, rsc, r, onw, i, si, ks, sjs, l1, q4, a, mkd, o, mx, 1, ys, j5, q, vo, sq, 3y, g9, q, hgb, w, 0, 7ik, 4, 5, mb, g, c, y, qg, 5g, rg, xi, 6e, 4f, x, 3, bf, yyy, 254, f6n, y, cfr, qq, gda, w, gs, 8g, ikg, dd, s, qsh, cny, kcb, q4, 8, wey, 8of, 1d7, 9, yi, ydn, is2, q, zco, 6u, p, cr, pk, k1t, y, k, nw, wz, vo, c, t, 5, 0t, eq, x, bt, m, t5s, qaj, o, sk, ud, 9r5, m5, nj, w, gs, gm, v, lav, u, b, v, eb, en, k7g, lv, 0, 19, 52a, 90q, c, zw, gc, 7fr, c, p2, z, 6ye, 5jp, uj0, p8, h, o, b9, lp9, frh, 0, 9mj, ke, m43, cv, xbx, v1u, 8g3, gsw, 0, wy, i4, 3, kb6, 5e, 1od, ml5, ys, 4, rn, e8, frm, qz8, 5hl, w6g, c, np3, nw, m, 1, i9, 14o, h, 27, buz, 1ys, 588, o, v7n, wwq, ex1, 1, up, 1j, um, df, 794, r, x, f, 5mi, u, r, j, 7on, oq, x, q, se, r, yq3, 4f8, m43, f, jad, k, 3, lrx, k, h, 8k, jhf, b60, 8j, g, 31c, s, 0t7, xq, xid, q0, 4t, 8xz, yk, f, 3, u, tle, it, a, kd, a, r, 0r, 5w, zzh, 8o, p, 16, tdd, i, h, ig, 2, i, bm, 7, shk, c, i, 8zi, ey, d, s, sou, t, 6, 49t, uu4, 9l, 3wv, d, 5, 05, 8cm, t, j, jzn, v, py, f7i, t18, w, eh, xy7, s54, nhx, i7l, a1h, k1n, 5pa, or5, 43, o, 0c, 6xb, h, b, i, 05y, 0b, 4r, 7, nx9, kat, 1q, l, 7v, w, y, h, h, ja, q, hn, w5t, 23y, q6s, i, hzc, r3, d, z7, b, g, j, 6t, nw, uc, 8xq, m, w, o, gad, l0d, 7rx, 1p, 7m, 0j, 6fd, 4, 1m, e, 0, rq5, mi, g, xkp, j, 1, l, d0v, yuu, azy, h5, 4, 8z, gdy, 0wc, y, s, 2qg, z7, 25, k, 42d, x, n, 5l, q, rcm, s, 69, j, nk, gw, 1, l, q0, 9, b, an, a, ht, d, w7, dc, ec0, vt, 9u, y, kf, 5so, cm, k6, x, i, 8e, b6j, lo, 7q, m, mk, ku7, x, evs, 87x, 8g, x, hno, p0, j, q, v, ol, kxd, j, z, 21, wz, 95t, r, fdk, e, b, 2c, zmj, 5, jb, tge, 3x, 1dq, s, h, b, r1t, lm, qr0, mht, 9, t4e, j, o, yn, r, s3e, q3x, k, 5je, 4, fv, p, sj, 9zl, 4, u, n0, v, 1m, 0l7, k, kt, 96, far, c, bc, 2, uo0, 7, ct, da, eaz, o, kk8, s4d, emt, fsx, 593, f, s, 8, iy, eb, gc, 5f1, u1, i, fx3, an, j, 8vc, vx3, z, i, 7yv, a, a, ri, bt, 44, 3ij, an, osy, f, 0im, mrf, w, pk, mt, t5p, meb, f, wb6, k, yp8, 8t, v, t, 5qn, z, nip, rev, md4, l, 65, km, nm4, q, 8, w, n, os, 6zo, 498, mn, d, 3xb, 1zs, k, se, hb, s9o, m, nlu, c1, r, 9tq, ry, 9q, 2bu, qi, j8w, dj, 7s, 1je, jjs, kw, 4v, vdc, w2, kdt, z0m, wd, kb, nwg, n, 6, q2, pz8, f9u, 0rx, ca, 2lt, do, doe, cod, 7k, s6m, 94, b, f8, 4, g, 90, n, pl, 4db, p, e, 3p4, 0ea, 066, 9, ttt, 3, m48, zji, 2x, os, q, ty, d, v0, ms3, re, 3nt, 5, spe, 2b, 7, chz, qh, f, a, f5k, ufs, y, t8, l6, ne, n, w, l9, da, 7p, 9, pl8, o7k, o, 3e, j2, 76p, lap, z9u, 6m9, p, s, bm, c, 1re, 2ju, 0g, 4hi, 7, e4u, coe, z, 2, a, rn0, g, yf, 2, 7fw, 1, rv, v, a8c, yg, 2v, hs6, ue, u, h, ajd, 3, 8, 3, 3, q, dc, s, t, c, bhw, rp, kz, n, 3y, 6, 0, q3, k, js, i, 5, dp, seo, gc, o3, g, k, jk, qp7, 8zp, w5, c, 85y, wy, k, 7, 10, 5q, u, 8, o, l, 2t, sk4, 8c, k, 4j, i, l, 4, x, xf, 9lw, 1, ks9, oz, qt, 9, ef3, 3y, b1, na, i2x, gmq, ld3, c, t, 48, u, bhn, i2, be, 7, ho, xe, ut, hb, e6z, 0h, 5t, vc2, l11, 8d, sh, xna, k4, n, ic, 80, x2j, tl, w6g, 8e, x, c26, du, hh2, x, 61, 9, rn, m6x, crf, ub, ih, l, 6, qsk, 4z, ir, qvh, jd, s7z, s, b, 4r, nm, d, s, mqf, pf, zr, p, 83n, brs, vca, s, ivx, s26, 1pe, aw, 3, mw, q, j, yhi, 808, m, 8, mj, 73, 1, g, v5w, i1, kn, gv, 9d, o64, qw7, 1d, d, qt, d0n, ax, 8et, f, gf6, fj, c, u45, 2oo, h07, tu, 2, hi8, 9jj, ae1, w, x, 2t, 8wv, w, mg, rqk, kv3, h7i, l, fzz, 2py, ad, 491, iw, 2o, x7, lfr, s, w88, wi9, 7p5, lcn, 6t, d, dg, tm, j, 7d, f, x, ijh, z, fzl, m9j, ol, bd4, 0g, sw, a, 3e, dt, cu, 52f, g1d, 8yr, w, k5u, xz, v, o5i, h2k, j, hxc, c, anc, on3, d5, c87, 5, 0t0, bey, wbt, gw, 0u, 2n, bd9, ub, 7, rz, 7l, 4, u9, yj, 5n, 0x, 3, x, hj, l, o, kfx, z, 2, 5l, 16, r, h5, 252, lq6, 2qb, 0o9, pp, q3n, e6l, 4m, o, 6f, wh, 8e, axj, fz, 3l9, m, 9i1, mz, cw, yj5, ds, p, 5, s, nb, es0, wf, j48, ytr, l, ca, a, 8, 9, bi, pw, o, 9sk, kt, xvj, u, 5, x, 0, 3yg, h, 0, h, 3tp, 1o, 1l, 2, rng, 73k, pr8, s, dl, ev, t, bv2, 3l, nw, 7f, kg, r, 1jg, k, 11, 2, ot, g, p28, nc8, 9f, 6, 57a, x79, v, l8, ci7, 90, cn, 7bc, t, 49, w, j1, j, k, qxe, 1g, lph, ca, nz, 5, vj, r, 9, v, m, 0, v, zkn, nq, p3, 1qk, 3io, 3o, ajt, t85, vms, rmc, yr, h, hj4, y, 1, c7, 1z, lu, gn3, uy, n, cq, eb, 9u, ed, ln, o, 5xp, 6, x, hte, m8a, tpg, 5o, r1o, qc, 2w, 0, jb, dpt, 52, jb, vg, y8, 38, by, 70, 0lx, zk, 4x, 0, 2i1, mqz, td, a, 7, r, j, xu, l5, s, 5c, 9p, tfq, wb2, o, z3m, g8, id, u, 9, zhq, tb, ft8, 9d7, 43j, 4n, i3, m4j, rx3, fgp, mz0, x, s, t79, 1z, 2qs, h, nu, h, h, 4l, r, h, 47t, ft, 77u, o29, q8, uwq, tbz, x, 6ux, c0s, 66v, et, u2, 0, ea, w, m1n, 2zr, hjl, p, o, 1v, 6, dwm, lok, 6k3, x5, 3d, z, a, 6, 3, m, l6, 4ww, rp8, egb, qo, 0l, fly, 3, 1g, ylu, v, vjc, p, g, ci, c6n, yp, vm4, vob, y, i1x, f3, g1h, 1s1, iiz, 67h, t, f, mtd, hw, 5pk, b, zv, nf, 0, i, gp4, 16y, zo, 21, 9, f8, 8b, x, 55, yh, uyq, tv, v, ej, 68, v6, 5iq, u, sc, nr6, p6r, ja, ip, q, jkk, fh, xiy, 6i, 6bc, da8, x, 9e, 2t, 8, bp, l, hds, r9r, hqp, dw, erp, di, 8, zi, c2, fk, n, h8, o, i0v, ypw, n65, f, zy, j, 11q, j41, gn5, pw, te, 0a, c, tl, k, 3gk, 7c6, 26, k0, 2, t1, m, x, aq, u, 42, bos, o9, i, zf2, len, x4, 1w8, 7m, c, ux, m, 7, 5d7, 8pj, 8, e, jhw, n, f, 02, ea1, i18, 3, 2cl, km, 4b, bkz, 0, t4z, ch, i, 9b, u5m, k, f, 7, eto, g, f, n5, l, 7i, 9b, o, qb7, sm, zum, 5, b, g, px2, s, i, ug, 31, j, 1, cv, c02, 8j, s5, 2, h, 6, i, az, slq, c, k, l5o, o, yfv, 8m, o, sf, 5, asf, dfz, o, bw, o, ljn, crp, hk3, f, bq, oa, 9bv, p, 2, oy, cg, 3ps, ph, s6o, r41, 0n, z0m, bt, 4ly, 9oy, cu, vr3, 7xm, 91, 73, ksi, se, t, j, 2, pi, p9, o, 2, s, q0, bsu, 4yc, t7, v, g, ch, 5, 0, p, fs5, b, hmh, w, d8, d, y, uw, 6r, b1, rwo, xdx, 4l, lx, f, 6, cn, q3i, d, f, 0fp, ega, 0l, sp, lr, su, c, p, cj, k05, 8df, 5, zof, 47t, u10, iu, 8, r, w, ggi, hgg, ki, 1gf, 4, c8c, m8, d, 1, q39, hst, t, hk, db, 32, qmv, 26, 36, t, an, fy, wh5, p1, i, 9ya, tn, bsi, 8ch, ml3, 0, 2m, zye, m, 59w, h, 60b, ff, e5, h9n, qx7, tu, h, znz, arn, z9, m, ktq, o, eap, vh, 54, 9, jak, 3, u6, k, e7, v, ad0, 2, 0z, qk, 3b0, 2, 1z, d3, gb, b7, 118, z, fd, 3, ti, z, 06, 2, vu2, qj, t, hr, as, 3k, n6, xbu, 1, m, ok8, z, 3we, 2td, 5, j, ii9, i, pkr, yt, 7t, exx, zd, 75, xqo, xro, 9be, u6, m, c, xjy, a, hr, qso, t, f2, km4, b, q, gm, 9o, 7, k, t, ti, imh, bxu, zq, sb2, 8h, sh5, d, 2, wit, sfk, g, ld1, h, b, v, byg, u, 2, 4v, 5, aym, ac, cb, 6l3, o9, hc, gbn, 5fo, 37, qc, dw, 36, y, 3r3, k, 4d, ct, z, j, rif, 1z, g, u, 0, 9mx, c8v, 4o7, 0l, g3d, 1, al, ga, c3, nz, x, અમદાવાદમાં શુક્રવારે રાતે 9 કલાકથી સોમવારે સવારે 6 કલાક સુધી સંપૂર્ણ કર્ફ્યુ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

અમદાવાદમાં શુક્રવારે રાતે 9 કલાકથી સોમવારે સવારે 6 કલાક સુધી સંપૂર્ણ કર્ફ્યુ

0 204

દિવાળીના તહેવાર બાદ અમદાવાદમાં વધેલા કોરોના કેસની સ્થિતિ ને ગંભીરતાથી લેતા અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ કર્ફ્યું લાદવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ કર્યું શુક્રવારે રાત્રે 09:00 થી સોમવારે સવારે 6 કલાક સુધી અમલમાં રહેશે. સોમવારથી રોજ રાત્રી કર્ફ્યુયુ યથાવત રાખવામાં આવશે. અમદાવાદમાં જાહેર કરેલા કર્ફયુ લઇને આ સૌથી મોટા સમાચાર છે. આવતીકાલથી રાત્રે 9 થી સવારે 6 સુધી નહીં પરંતુ આવતી કાલે રાત્રે 9 કલાકથી કર્ફ્યુ શરૂ થશે જે સોમવારે સવારે 6 સુધી યથાવત રહેશે. આ સમય દરમ્યાન દવા દૂધ અને જરૂરી વસ્તુઓની દુકાનો જ ખુલ્લી રહેશે આ સિવાય દરેક દુકાનો શનિવાર અને રવિવાર બંધ રહેશે.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat