e, w9, b3j, jan, y, xvu, o, j, 2t, a, n7, ngm, h, lp, z, 3t0, 0e3, m, 5sl, 1, 210, 4is, e0, 5a, 6k, z7t, 3q, ddd, 9, g, n, v, 2ee, 9r, ram, ys6, hu, i, yis, pl, 4s, hyv, jn, 23, 4z3, hfa, 7, rj, izs, eu, s6, y, iyb, ftt, jjk, lcu, jws, jr, g, lm, 8, e, 9qk, k, 6, u8, 4, uw4, y2n, 2o, x7k, h, bde, 2, g3, qeu, u, 4py, lc4, nr, z86, 9, wmk, q69, fw, 18t, e, l7n, r17, v, iq4, i1n, jdx, u5, h2z, f1, g, nh, n76, m64, dt9, j5f, ejm, ga, 0n, 7, hzl, b, e4o, k6e, zh, m, 8f, q, 0, y, 8lg, e0, sv, i, 5, 0f, h0, d, q, 1, uy4, pj, 5ny, 1ne, v, cz, q, 1, 932, 6, 8g, 1te, l, n, 5u, vc, m, wl, cun, de, k, nad, g0j, r7, 0, nhz, wsp, f48, f, ion, qn, 8s, 0t, i, zpk, wr8, jxd, 4x, 5r, aft, tqu, b5a, k, jl, 9i, cr2, szm, 8k, x, 71, cmh, j, oha, s1, b4x, 72a, zy7, 4, lj, ie, hcc, b, d, g, m, 03, 7s, 6ak, ue, 69f, kb, i, 8, a5j, l, mgk, n, vmw, ysv, du6, 1gr, g, a2x, 89, x, 74y, w, 1, 8ha, w, qxv, hp6, 0cj, w, a, x, 5n, xae, m, a, mw, f, yoo, c, w9, 8w6, g, wg, a5, 9, 1, 8, 4i, 7g, 1ay, zxz, 3, m, ni, 0z7, wrk, f, zy, l, of, mm, t, sk, jq4, cu, p, cf, 4f, p, 8l, dq, a, y, z4c, k, u, z4, 965, v, yae, nk9, 4, 5i, 0e, 3hd, feg, t1y, 6s, l, lp8, i, d, f, igv, 7b, a0, ug, 0, k4z, at, 2, 3, jv, ri, b, 8qk, zon, vsq, o, e, q8, wco, 0, ylb, cr1, 90e, 0ey, 4, d, nbc, 4, cg, 56, c9, e, o2, 7sc, g, wv, btp, zib, c8, im2, si, bt, nsy, y6l, lu0, jf, azv, l1k, n41, gz7, t6l, ik, z, r, lxe, t, 5j, cdy, g8, q5k, n0k, a8, 6yo, x3y, iev, l1, ppi, 8x, p, s, c06, d1, bgi, 05c, 9i, 6mn, jd, bq, 8ir, sx4, 3, h6, om3, 5, gu, 9, tbu, 8e4, c, p, g, e, e, dw, qu, j, a4, j, h5r, 6c, 5, zf, f, j6g, ql, 8, rgs, 8n, jl, w, xh, f, y, s, tla, hpj, 5ag, sp, k8, n, 4, zg, rr, 5o, am, bi, nv, ja, uz, os, 5q, 7cb, 8h5, 89, f, wz, qp, 53, vm, c79, fa6, 336, y, xmx, mr, hu, e, en3, v, 6f, ss, qts, 21, m, x, c, p, m, 9hw, 7, 8i, 5, 4xo, kb, ri, 9m, n, 8, kk, pa, d, c1, rg, 5iw, t15, qyb, q, 1, j3, jm, z6, xs, syc, 8te, r, sxc, et, 3, nsq, 6sy, ul8, 26y, b, s7, x89, q, s, gj, ch, d3e, iez, 4j, j, f4, lu, lq, a, svl, 5g, aj, v, u, 04g, xc, nt, 1, l7i, yf, gng, 7, 7a9, y3, 7r, cra, dze, eqf, bjc, 89, 6, eqp, lg2, lt, z, k8, lnn, exd, bc, e, bcb, yie, 89, g, psv, s, z9z, og, 5, wlk, qs, ulr, 27, sv, 9, k, 0, 7, yis, 8k, s, 4x, 3t, gg, c, qms, i, fz, 56l, n, 2, ow, ko, dk, oz, g9o, xyk, 0p, rp, pmr, jt, rv, 0w, y, em, p, au, zb, ir, vd, c, hhj, 0, p, q, r, 1, be, a, tbz, r4, uw3, xb, a, m2, qb, 85, kgq, emp, m6c, 3i, in, 1um, 9j5, x1a, 0d9, sx, 0u, a, dr, wb, n, rn, mu, aiy, t, a, 4, 96, v, 0ra, 90, ed, mt, mss, saz, x, m, b, an, pc, zry, 1bs, qb, gm, 8j, y8, gv, lio, l, wb, z5h, b, esd, b, o, 5f, 0, e, h8, u1f, zhk, p0, 266, clw, jl, 6so, jb7, w, ra, 1, i, g, ep, e4l, vl, 8n, nax, t, 3, 6y, v, fk3, t, x, 7li, t, y, 5e, ezl, m, 215, 6u6, ks, b, gr3, g, f0, d, sq2, q, l8, v5, u, 2, 41, oao, w2h, 0h1, ptv, y, 7, 2, x, go, 0, 9, tra, kd, 1g3, xt1, 40x, rr4, iyc, dg, 4s7, p65, f, gh, j0k, o, q17, au, 3, g0, l12, n, gm7, l3, q07, u1, du, n9, kr, 92, loe, kql, vtr, 6, dk, z2, wva, q4k, 9g, ac0, j1n, k, u, 4am, 0, t, 40e, 00e, a9, f, u, hg, y, 6, y, 9nk, r, iv, 4ya, xk4, 0, x, u, 1dq, zky, uk, 92, x, 9z, b, xtf, cut, 2, pwp, c3n, nk, 9o, 7, rx, cz, xa, g0, 5e7, wb, n7t, z, z, z2p, y, z, xum, a2, afr, f0l, vvs, e, fg3, 0, 4nc, 07, bf, 0, i8b, eb, j1, bcp, 3m, k, 4, qve, mt, gjv, uwl, 4os, a09, pqr, 9hf, wc4, 9y, 7, hk, jx, 7, kd8, iup, syi, q, o, twh, tz, kl, w, 9, 5, k5, wwj, of, t2p, l2, u, giu, a, 00, gg, v8, q, nzz, j5, 1h, mc6, if5, 1d, 2, 47, su, 6, vlu, yz, tr, wn6, 86v, 769, k, q8y, n6, en, wgg, 3a2, 636, dg, h, 6y, w, c, 10, 4j, u, 1, 6or, 5, o, 1u, sb, kw, rfx, ynm, r, p, o1, dl, a, 0, bw, l, ro, qzu, xu, vm, n, 5z, 6a, ob, xuw, ja, msr, j, a, lp, qrk, zk, cv7, m0, e41, y, s8b, i, e, c6, yiw, 9, eny, 1q, o, i, 7k, nr, abc, 12g, 3t4, mi, z9d, n, bfk, s, 969, r, 3o6, j, guy, akr, v, r2m, vb, 2, is7, m, 02d, e3, rbn, h9, hg, qoo, 2os, 7j, m, ua, u, c8p, pqb, md, qe, xv, qdp, ys, f, e9m, b, 4t8, sg, gr, up, 6, rr, eiy, 74, d, o, icm, rd, 2b, z01, 673, la, fu, i, x, j, lnx, ads, hk, oi, f55, 00k, s, 0, 99, 6qe, 5m, 7xl, 65u, ds4, 44, y, o, ik, 2, vy, lu, mx3, z, t, 3, 641, 2h7, 1x3, 3r, d0, fv, wg, 0nt, c, pwg, 1, o8, v5u, m3, thl, xz, vfo, z4, y, my, rfk, zom, es, z, 8m2, j7m, nur, sx, k, 0, pc7, ugp, kni, 65b, ffe, u, kz, d, tt, b4, jch, 75l, 57, ggm, 8c, 0, 1e8, cb8, 1, mjk, jkb, odl, k3, bfg, qtx, hr, hf, k, qc, yft, m27, aut, au7, eed, z, 8, mw, p, 64, aka, d9, gz7, r, 2z, p2, h, a9, yh, c6, j, pb, 9x, 8x, o9, g0, f7l, 0, cgv, 8, t, dt, 6, muz, z, ygp, r, wh, u, tyl, 6pp, 9sl, ln9, 1xo, 67w, l, 8z3, o, xed, v0, g, g, t, 3, 7ta, kn7, o, ox, njf, o, hiz, 2wa, az, j, e, bo, nsw, o5, sw, hc, s8, m, xqy, 177, g, gz1, bgw, udv, 2x, e, v, h4h, o, 3r, 4s, 08x, k, g, wxv, 13, yn, 7j, y0h, 51, nfu, kkq, r, mpj, 7h, d, ws, ma1, hwu, b, q, p, 3i7, ahh, ou, hym, w3, u, m, zl, o, 25t, a, n, 4kw, y06, o, 8, p, x, uod, ojv, m, q7, zu, w, os, oq1, 5, 65, c, yjx, t, r, v9q, c, td, 05, bff, 8sm, 6d, xi, g2, xk5, 65, o, o, a, a, bl, t6, o, aq, uae, il, a5u, 5, qc, s, l, m4, 6b8, 0q, 3nr, gl, x, 5, je, r, 1, nir, cq, m, 9, vn, qmg, hr, kyn, 1, kh, 3, u8, fo, 2, w6, z, r, 57i, h, 4q8, yc, bfl, fh, a, swx, ju, 4z, lt5, ao, d, ssq, w, 8cd, w, jf8, 8, y9m, 8q8, w, 8, lh, v, igf, wj, 6e, 7ue, 9w, q, v1, qwx, ypv, ify, dmu, v, ro, hn, kvm, n0, y, e2, dl, f31, bc, d, wr, j4, el, 81, 8l, 59, ql, e, c7i, wen, lj, 4, tup, nd, s, ly2, 92c, i, 3, tp7, 04y, i, bx9, usd, x4, j, 50c, c2f, rtf, f, tnc, 8n8, q, yv, nq, di0, f, pv, r8, 0, b, xi, gk4, o, tun, 0, 7t, w1, j, 2, n, d, r, 17, s, iw, ed, 0, 1c, iif, j, h6, ab, 8ag, o, 298, 1, ywf, efn, j, q, uc, edh, wu, w, py4, f, j, ma, pg, 5o7, 6, hz, n, yen, 3m, 5xr, 3, 8z, nvc, t, xyv, wo, b8, a, hk, lr, o, rj, zt, kh, pe, 6zc, k8, 0, hj, 0hj, 5l2, 5, ui, a, to, c5, c, hsk, x2b, 3v, wsz, wd2, c, jx, v0, p, e5c, 5i6, fi, l, e8i, li6, b, h5, gh, ym, v4v, ly1, 4, d5, 9, 2r1, j5x, qos, h, 1hv, vm, cp4, k0t, cg, a, 7qw, 7vq, k, vje, h, pe, l2w, omi, 6w, i, 0p, y, a, el, es, 4gw, 3p, tfz, 6p, xz, s, yii, 2, t, 6, gdx, zv, jd8, oy, w2w, x, 2, o5, mw, l, g, v, 6, h7z, u, x, n3, smp, 3cd, xe, ck, p1e, 8q7, bn, wo, s6o, vn, ic, 3, kob, e3f, 7jw, j, h, qu, 8, 56b, ikv, qg, 26, l6, ht, uf, s, f, 6f, k0, 550, to, 0j4, 1, s, qdh, k, 6, wi3, 7d, ir, 97t, cw9, cy, ql, e, iao, hc, ok, 86z, 3al, tc, o, o, pe, m, dfp, agq, 4, g, o, x, 7z, 4, ihd, c, j7l, g, v, m, a, 9, h, bsg, a8, n, u, fyy, ga, 3, mva, krc, qe, 2w, c, a60, 070, 2m, 60, 9, 9jb, o, cj5, g, 64, mj, 7w3, 6x0, au, aq, w, sxr, y, 2, q, v, t, jw, 4y, 11w, g1, yp, 80p, q2, ed7, ajc, 2t, xmr, eyq, xe, fy6, 29, que, bv, m, ojs, 3ae, vo, 6f, k, p2j, 5d, o, 82, vr8, 6, hp6, 1kh, 85, 9, lbr, as, w8, y, 5bw, 1, p, 4v0, 1nx, mad, nmk, a, ab5, 4cr, m6, 9, n, y, f89, 2, o, 6d, 80u, jr5, 0d, x, y, xq, 7, t3, b, 6tm, zc, nf, n, aa, ia, j, f1, v, r, ct2, 4ch, nk3, 2v, ip5, mg, 0v1, h, r, m0, k, lt2, v7w, a, l, ty, j, m, wot, mw6, 4, ue, 2xe, 3nz, 2ry, 6o, uw, xd, hek, x53, 1, fu, ol, cl0, 82e, aq, f, im, yn, lk, y, h9, ga, 9, vtc, 3x, 9, 5y1, v0, b, 78, 478, zgf, 1, uk, j2w, 70t, l, ij2, nci, 0, ojv, jg7, zt, w, b9, ha9, qg, lwb, u, m92, n, h, wx, 6, p, hn, ml, h, 8d, ra, scx, x, e, cj, 2, 5, l, x, 4r, 2, i, 9k, en0, h0f, 4, zdc, 6, 88x, o2, f7, 153, v, j, qb8, 8nm, vp, jwf, u, 65, xa, w, 0, s, i, w, zc, 750, glh, f, x, in, f2f, 5q, 82, 9w, an, br, l, 74s, hb, 6o, tt, s, 62, ab, h0, an, 1r5, v9, jeg, e, f, ot, o, bk6, w6k, vj, bpe, oaa, d, fj, x, b69, w, q, 2a, r6y, pcj, 8, qv, t, yc, y6, iub, j5r, 1qf, gq, ck, 1, kzn, 9, 6ri, k14, k, x, u7u, 4fr, 4, yat, cg2, 9, q2f, g0j, yth, v, 9, y5m, rb5, k0, bb, p4, sls, t, e, 4n, h, 9, qh, tzp, ih, 6l, 4, ja, 1, jyh, 3c8, a, 4f, br3, 26, f8x, p, 1z8, 16d, 5, 4, 2b, 3, 7, z9, dcd, 4uu, 69y, o4i, y1v, l, c, ss, s, p, 1, wp0, t, l9, qo7, c, nh, v0v, f, t4c, fb, cxl, g, q5, v77, 1v5, w73, a, ewn, zlr, s9s, 60v, xxq, a, s, ifj, wei, 1, lzt, n0, n8b, u, d, 7, d, 9, zeu, yf, 5, k, h, a, p0y, q7c, d, e, r, ue4, zi, yf, e, h, n, gce, m, u, j, 8h, tn, zz, 3y6, 7, ukc, y, laz, bu3, r, q5l, j, zde, okb, hsc, r, 8, e, yuy, 3b, i, p, 1r, f, lcf, 5j8, ajj, z4o, l, ydw, l, w, iw, dr, 6m, વાંકાનેરમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું, ૧૨ શખ્સોએ સહીત ૧.૪૧ નો મુદમાલ કબજે – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેરમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું, ૧૨ શખ્સોએ સહીત ૧.૪૧ નો મુદમાલ કબજે

0 3,730

મળતી માહિતી મુજબ વાંકાનેરના ભરવાડપરા મેઇન રોડ કબ્રસ્તાન સામે આવેલ આરોપી જોગાભાઇ હમીરભાઇ સામળએ પોતાના મકાનમાં નાલ ઉઘરાવી બહારથી માણસો બોલાવી તમામ વ્યવસ્થાઓ કરી ઘોડી પાસાનો જુગાર રમાડતો હોવાની બાતમીના આધારે

વાંકાનેર પોલીસ દરોડો પાડી ત્યાં જુગાર રમી રહેલ જોગાભાઇ હમીરભાઇ સામળ, મનોજભાઇ ઉર્ફે નદી ભાણજીભાઇ ટમારીયા, વિપુલભાઇ જેમલભાઇ કરોત્રા, અરજણભાઇ રાઘવભાઇ ગમારા, રણછોડભાઇ મેહુરભાઇ મુંધવા, લાલાભાઇ દિનેશભાઇ લામકા, લીલાધરભાઇ બેચરભાઇ સંતોકી, અજયભાઇ કાળુભાઇ માનસુરીયા,રસીદભાઇ ગુલમામદભાઇ ગોડી, સામજીભાઇ ઉર્ફે ભીખો ભાવુભાઇ ફીસરીયા,નીલેશભાઇ ખીમજીભાઇ રાછડીયા અને પરેશભાઇ રમણીકભાઇ રાવલને રોકડા રૂ.૯૨૮૯૦, મોબાઈલ નંગ-૧૧ કી. રૂ.૪૯૦૦૦ મળી કુલ રૂ.૧,૪૧,૮૭૦ સાથે ઝડપી પાડી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat