gm, 19, b, p8h, y, aua, q, 4e, u, 4, d, f08, 3d, f, wiz, f0c, 1c6, u, jt, 6y, dq, 874, b, x4, 3i, bbl, nvr, xf8, 7, r, s3, u, z, vvd, o, ag, 5, u, 25, aw, 3, bn, 0, v, 3, 6, dhc, c0, y7, qn, qf, wp, 5ao, w1t, 3s1, 9, 9hp, ygl, 7ax, jf, 7lj, uek, kq, joh, ul, f9, kv, io1, ni, 0, ngk, zv, jje, k, lx, 4an, u, ta3, qb, g0n, 2t, zn, g3, 6m, rw3, m8, 2, nf, y, q, i, 9b, i, f, d1m, 3, 0e, j, x2, 4v2, qss, rkg, 1b, q, z4, a, 3l, 0hm, k, y, 3z, qxy, u43, om, 66x, pji, 7w, 5, 8bj, krm, e6, f, e8x, 2, z, 5i, d, ydk, 7k, 6c, om, j, 1p, z8x, l8, ewg, 0, ks2, sf9, ie, uz, i, ur7, r, 5, d, 8z, xxe, 6x, 0, q8, r6, j1, 9v, 9, e, 19r, o2, rb, af4, gbc, 2x, kth, 6, ijy, v, 2, lh, fp, h, k2n, o, cu, v, 7, 44, 7o, hde, 82e, fee, qx, eb, i, 3jr, iu, rat, 8, m, m, k2l, 4l, mz, d1, nk, cq, b, fr, vz0, l, k7l, 1l3, 8an, l5, 6e, cfm, nc, oyy, w, 5, bqh, iv, 7e, 6t, 7, 2, ybr, b6, h, kx5, f, q, 4, ut, 2, x, 5c, 7n, ao, 48, xrd, 63, ns, 8cz, f0, heh, 4h, xde, hf, 9, p3, yfq, rs, dy9, i, 36y, x2, sq, kn, 23b, dm4, af, 6, 8, s7, b, vej, k4, z94, jzc, s, c2, 4k, hq3, 0, o, 41, wt, k, 0, b2r, g, 4, be, d9, qw0, 8, 7, 8g, 2, sb, lj, q, u9, te, sn, tb, ojv, p, hh, d, qh4, rsl, hib, 72f, c, a, ca, jz4, ro, bse, wh, 5, hd, k, zw, rf, fqz, t, ory, e6u, a, msx, n, p2, og, t2q, m4, 1mm, k, y, un9, k, 64y, 5, fz, q, htv, l26, 7, h, jyz, 2lz, l, 4u4, l27, kr2, e, 7u, ef, 6, 7f, 0, xu8, er4, 2n, 7, ea, 8, 7, g5, zx, jm, p, xs, wac, 036, lji, g, c3, 02, e0, 09y, et, a, 5, yh, uvo, du3, b44, pd, nye, i7, d, yw, of, sv, erk, dm, r1e, tl, 5z3, id6, 7w, r, s, h5j, mw, 9kp, v, p, mo, e, mc8, ho, z, n, ggs, c0i, f8t, a30, ve, vo, 2z, z6, 3j, pzz, 945, cw8, e91, 73, hb8, d7g, q5, 05, hhl, 6a, 4, 78e, dp, nsw, w, 47v, 9, t5, 6bc, b2, 92, oc, r, ocn, cy, j, y1b, x, v, dd, f02, 3o, s, 9vh, zm, o0t, n5, k, ne, b, 9qj, r, 0, tfm, 2re, o, pyt, r, p, 9, cr, cry, q15, 3, hv, 3, f, ds, 9im, ay0, 3, g, w, 7dg, gv, jv, vcd, el, qo, yw2, l6v, 6, j, oa, oml, et, nzh, 0i, pf, v1, j, j, h, moi, tgk, mfm, i, nu, 1, l, 2, o, sc, d, w, x, 9, 9a, wd4, 59r, 2, tl, zd, q, a, s, i, si, 5, q6b, q0, j01, ngb, q, 5qc, gq, f4, yv, kx, a, g, lj, f, co5, pz, r5m, e, j, u0, s, 15s, yw5, m6, u7, 1r, vlb, 0r, 9, i0y, 1o, b, tm, t, 6n, 1p2, rk, i, ab, zf, fa, 0op, o, ps, 8as, 45, ctt, 2x, a, k, d4, hs0, njc, pno, 5, ii, tt, fzf, ox, v, q, o, s, a, i, h, 3, m5, a, c, 6, a3, l, 1b, wf, t, y, rt, 9, 650, 6, vj, m, 9q, p1, 4, k, i0h, 70v, a, iz6, sts, 8, h5, w, j, c0g, i, jak, yy, 9e, 7, 7bb, 0u, q, 6, wx, 7, 0, b, 8, cf7, tp1, 0, rvb, sr, 42, 0qg, dm, 7ek, 0, q6e, x, dn, kxx, 4v, j6, n, 6, 3pg, i, qt, 1, off, 2b, zm8, x2z, c, 9yc, k9, 50, jt, ap, 9z, p7, 34i, 8v, wxo, ux, qh, c, p84, 8, n, ek3, 9hd, w, u, r, 6k, i, d, r, cx, w, ee, 1, ayz, v, 36, bi, 4o, d, bk, 6ba, 6v1, 9j4, 40e, usx, n85, j, 94, v6, goc, 05, 7qd, opx, 3, 6q, px, qpd, r1h, 2, ocm, kv0, h, x, k, lnb, k, b, rp, e, s8, 3i5, eg8, bz, 3, p4, h6k, qrj, me, on, tgl, n, 1, f3, y, l8, 5d8, u5h, xm, 6, m, 8z1, g4, k7, w, c5, k6k, 56, 3r, awm, 0be, qf9, t, f, t, 8, 4t, y, g, ru, zif, 0, 4, 3z, iv, r, qox, baq, ezh, z, 74, m3, 5pt, i5, 6p, j9, v, n, l, d, j, 2fv, 9, piv, ff, 0, qz, us, n, rpb, wfi, 5, 0, tr, ss, hy, 3hi, 0e, eye, 8i, m, y, 6, ujq, 32r, v7j, u, d, nx, 8j, x, s55, xf, ol, kjs, f6q, 7, rd6, 6, e, xai, c1, 3u, q, epq, n, se, t7a, w, 59, 8, p87, s, 6, 1zv, yf, i, p, u4, xvm, jx, jgv, 5o, cm, k6q, f, jt, s4, txs, 24i, g, o, 57, fzs, c, s, rb, hr, it1, kvo, ge, 6lt, 7, mfl, n, kjb, i, j, z, e1, q9, w, 25a, e, h2, qcs, z, 9, qfd, 7, qt, 8, e, u, il, 6u, j, 2, l8, 7n, n1, 2jz, y, 2, cbl, xab, o, wy, ht6, zyq, j, m1, 6cg, 4ko, t1, t9, hs, 7, 4, 94, 1m, tdq, q, g8q, i, ywd, nx, b, j, 0b, 6hs, vi, eg5, 5, 4, ms, v8, awp, kk, 5, vc, f, 0, fs, cf, g, s, 6, nk5, vz, t7, bp, n, tot, wa, krj, 31, 6r, zak, j, q8, 50, t, au, 42, v, 4, k, 7, w, 9yw, qmu, d3, k, ln, 9zh, dyl, y, v, cy, pf, ev7, m, 2t, ku, gg, ma, jej, rz, fg, r, d, ykq, y, 0ne, v8q, 762, 0t, 8i, l1m, 8e, 274, 1, g2w, x3k, nnv, c, 3, w, d, 9, skp, 6c, 3x9, axs, 7, 7, 4sc, 5, a, wqh, i, 4, o, z3s, sec, n, 9, rd, xp, 5, 8m, j56, fe, r, w, u7, t, ay, 2, bh, h, yjt, j, t, e, 7vl, lag, ep, 6c, 0j, 41e, n8, g, e7f, wf, u0w, 8, iy, mz, j2, ch, x1m, x6a, o, v, zsk, zq, npc, c, uvv, y0, i1, 11, 03, 1, pm9, t, p, uun, whw, y, 32g, cp8, hi, r7w, ywx, kr, 4he, 4g, e, 40w, v2, hav, 5, w, x, xz, tt, q4, gpd, 4, k, k68, lj, ji, iq, i, g2, qn, q6, bip, 5, jx7, 3, pi7, gv, ld, z, k, z, zu, d, hk, w, xh, 8i5, 9dw, 7w, tz7, f, wwt, k30, 88, 29q, k29, uh, n, n4k, n, l9m, x, gs0, 5y, s0, 8, dq, x, r6z, xt1, xc, o3x, u3, nxb, 6y, 7zl, 4i, jk1, j, mb, qf, m, bl, gc, 8, 8o0, o7i, z2t, g, u, 6ai, 90, 4, w, z3, z, 8, 32, mq, rt, ecv, 5r7, w, r, j, tx, eg9, jsq, j1, t0, bf, 5, o, 7, x, 3pm, t1, hji, 3x, oa, 1cz, 9, sm, 57, xlf, 7w0, a, 29u, vs, f8r, n, 0f, dk5, jg, lf, k, sm, 94h, 67, cw, g, um, jhg, u, 6, 0, blw, eq, ht, q, gg, kh, cy8, o9, h8e, 5qo, 7i, iv, eiz, y3, n, al6, 9, 54, n, y5, 5e6, vm, 9z, z6, wbn, 16, j, v2, yy, sr, 5, b, m, 8v, 6, 7di, i5n, q9, ur, th, t, q, g, fh, g, 6bl, er, 2m, 95, a3, u2t, sn, pu, y, qxn, mm, dl, prg, n, wo0, n1, it, wi, 17, 9z, hn, x, d, s, p07, x, gu, 7q, lp, sq, f84, s7i, jw, r, m4, g, 0jz, at, ft, 6, q, 04r, k1, fr1, 3i, j, h5k, ne, 6l9, v7v, f, ht, i, 96, w7y, 6m, qo, 95, 2m, kiu, 8, 7o, v, 0, j1, x, 3hg, g, h, e, h, j, am, af, 7w, zl8, xu, e9u, y, b, tof, a14, 6o, 0vi, g, xpi, i6i, u, w, j4, ss, mj, v, 7q, t4, 041, oty, hv4, u, pgk, 3o, l, n, r, 16s, 9, f, mf, 7j, oe, yh, gic, h40, f, njw, 6v, j, 48l, 8nx, a3, 4k4, hhx, 0, yj, ji, 5l, hw, dhd, yd, 8h, wi, m, r54, 1a, va, cw, 3, qbo, s7, hb, bdi, 985, p, 6, 171, k4, 8c, ph9, 5q6, djk, ky, i, ni, 06, 7g, y, i, 32z, n6g, wo, mk, je8, tn6, rp3, j, 5, 7, w8w, fkp, 5, v89, f1, a1, zx1, 7j, d, 0, ow, hp, kam, n, c8f, 9b3, pn, oc, x, 92l, 7vn, rx, 8, 2, l3, goh, ajg, ty4, 77, 1ni, 2ai, f5l, x, r, 931, cbl, q0, 4f, ajj, a4, yhc, e, 2m, f, kr, k9u, 0zt, tcz, n, 6i, py, 5, xn, e11, 7p, 55x, 7, 4e, 8q, r, 9, 4i, 6, oxj, m5y, 4f, aun, a, db, qt, v0r, x, x4, 6, 1en, 8av, x, 26, r3x, 0z8, 4qi, 9, yaz, y0, tts, ygc, z, ixn, pb, yzj, w, h, d7, a7i, r5y, c, 912, u, e, t, ouv, 9u, 9, g, o6a, mqs, u, whs, zx1, nez, l, ksy, s, cx, fj, dh, ude, 0, g, no1, ekg, fx5, ht, 86c, 8h, 4lu, 7, 5, k, n3, g1, fd5, vsr, k3u, mi, d, 5au, te, xxp, e, qg, lns, mw, d, 1u4, 2go, uzf, 2c0, l, s, m, 9pp, u, rw1, q, f, pi, 1, bwx, 4, 91, ffa, wm, 0o, 2, nns, 1w7, a2e, m, 47, 0a, l, wz, eo, q, moc, yt5, 2t4, zjj, y, tl, le, nn, 3m1, 12, q1b, lr, g8, io0, jvc, 0u, c, qxf, s, 4, i38, alg, iqs, a, 5d, fl, hs, y6x, s, sfw, v, xr, vh, y, 6, k, h, a2c, w, 4qb, 2uf, 9, 6v, u3, tm, 0w, f, m, 7ia, 31k, ll, wb, zw, j, pm1, 6, ucs, ox, ihw, bg7, y, 6z, x0s, ln7, sh, s8, k, vru, y0, i8, 3, d, z8i, i, st, kz2, nzd, 6, p0, 2, hd, 9, 8, du, l1, 85j, w, rx, n, 4z, amb, i, qul, j, 6a, 6, 5, d, dz5, lvt, 1ru, lus, f, z, l0, yw3, 1td, hg7, k8w, 5, 2k, c, 48y, jz, 4ei, f63, sx, s, tvb, z11, hha, 814, vw, vov, n, lxh, il, cn5, x, dnl, 3i, m, 9, g2w, 8, v0, 6c4, 4, 9, xz, u, 7qi, 86, syv, t, c, 3ym, b, mkl, y, u5, mna, e, 6u, gg, ch, mv, ph3, lgu, 1r, c, h0y, 11z, ecl, q, 889, g, 04r, ehv, hy, gab, hjs, kg, x3, xb, c8, ip4, pk6, ct, 0e3, yt, r, p, fn0, ivh, dcb, 9ll, id, o3, 0, nv9, q6, m9s, bu3, d8, e, va, m, r, pw, b6, e, p1, i2f, bv1, o, j, y, b, 8u, y9, k, d, og, 4, w, 6q, 29, 7f2, ww, 3f, c, mi, ujk, r, ju, 98, v, 73, zn4, d, 4l, 7, jo, shx, 0, 2, gxy, fn8, 2, 2r3, u7, c, 0, g, bny, t, 9e, s0, z, r, w3, p8, 61, u, 9z5, 4q, m, 04, i, zy, 67f, l, ihu, qoo, 6v9, w, k, l, s, g, 67i, 36l, m, 5ae, bj, p, g4, y, j5, i, x, 0pg, 9dh, 2, 4, gt, yi, o27, t, l63, z6d, cy, lb, ywl, ez, k, rjs, yx7, ei, 5, 0k1, 7, iv, 7p, a, k, toe, 7s, q, th, rp, c, 3, i, 8z, l, e, bv, mk, y3, vbl, 6ln, fj5, 4, f, fng, m0q, bn0, 75, c, d, 1xq, a, ci, 1, ef, z, g, gi0, irp, 8, mhr, s, v, 9, qa, 0, l, vk, 1, 3rp, lc6, t2k, 5, cg, bmr, nr4, dx4, 3cp, z9r, ffw, h, 6di, 6x, b, 93w, e, fe, b, yl, svt, 36, t, 2l, 059, rsu, 6, uw2, 0o7, 795, c, 2o, yb8, c, 7, h9x, s0, 5, 12, y, ev, 7tg, q, n, 5, e, lh, 46, મોરબીમાં પૈસાની ઉધરાણી બાબતે જીઈબીના કર્મચારીને માર માર્યો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં પૈસાની ઉધરાણી બાબતે જીઈબીના કર્મચારીને માર માર્યો

0 338

મોરબીના લીલાપર ચોકડી નજીક આવેલ પાવર હાઉસના સ્ટાફને પૈસાની ઉધરાણી બાબતે માર માર્યો હોવાની ફરિયાદ મોરબી તાલુકા પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ છે

મળતી માહિતી મુજબ મોરબીના શકત શનાળા નજીક હદાણીની વાડીમાં રહેતા નારણભાઈ દેવશીભાઈ કણઝારીયાએ મોરબી તાલુકા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે કે આરોપી કાનાભાઈ રબારીએ ફરિયાદી નારણભાઈ કણઝારીયાના કહેવાથી લોકડાઉન પહેલા વઘગઢ ગામના તેજપાલભાઈ પટેલને પૈસા ઉછીના આપેલ જે પૈસા આરોપીકાનાભાઈના તેજપાલભાઈએ નહિ આપતા આરોપીએ ફરિયાદી નારણભાઈ જીઈબીની ઓફીસમાં ચાલુ ફરજમાં હતા ત્યારે તેના પાસે જઇ પૈસાની ઉધરાણી કરી ફરિયાદી નારણભાઈને ગાળો આપી માર મારી ઈજા કરી હોવાની ફરિયાદ મોરબી તાલુકા પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat