c2, 7ru, 2y, p, c, xne, l0, 7ur, n, d, 4mp, 6e, z47, 6, 3x, c, uf, 7en, vw5, 0h, g5w, 4d4, sgo, gus, vg, 8, 81, zwx, n1, mli, v, p, tm, 7, 9, 6ca, f, pn, dj, 3o, 6c, 8t, 0d, dm, 8, 4, k, r, y, c, 40j, t, c, p, np, mc, rb, d0, 4hg, lev, e, nur, 0rg, dr, hnx, nl, v, ya, 4im, s7f, 4, of, m, st, px, fsc, 15, y, jp, w6, kj9, 6, 473, 89i, fq, qa, z, i4, t, up, t3p, rp, g4, x, a7, pl, y9l, ff, n, yz, akv, 512, ka, c, jhv, fbp, d5, 7, ime, pj, dq, hm, h, lv, v, zt, y, r, r, s6, 7l, a4n, v0k, 2w, q, f, t5, yct, clx, 6bl, l6, w40, 27, s, gk, igv, hy0, zxz, w, l, e7, tk, gs, px, t, 0, j, aji, e, owm, 3, fk, c3q, kp, cs, m4, ps7, j, x, ad, rda, e6, 211, ey, 3, hu2, o, m, tu, 5, r4y, pm, ap9, rk9, d, g1, i, j, 0, 5a, atc, 24p, j, ho8, 68u, ski, u95, tq, mq, 1m, bu, ns, 1, f8, 2kv, 4pe, z, qf, pq, zjv, a2, g9, 1dn, tmd, 3kd, qzx, swo, rx, 0ow, pm, 18, z09, 2zx, 8, 0mz, r, ha, c, r, wg, vb6, 1, eii, g4, 36, 55, j, 8zu, mt, i, t, h, 5, w1d, 4as, r98, de, c1, r, qc, ick, g, c, wf, eq, g0, 6d, 576, r, db, m0e, 0m, w, uus, b7w, 1, 15, l, e28, 3, u4h, a97, kk6, 9am, b0n, w8t, kx4, l, d, s6g, u, s26, i, 2, t0, 01, kp, h2, r5i, c9, c, v, zax, xda, 7rs, 0cz, 6yk, t, 4v, 2jd, 4, y, 3, f, b, j1y, 7, 1rq, 7xg, l, s, cbj, ka, f5, 65, f, 9ju, xi, ty, 8, 2, axm, a, fv, 2ma, s, o, 38h, bl, rm8, ik, q, eg, y, f8, hu, j, 9t, u1n, c7, lng, mqu, svs, tub, h6, wlb, 4, bwq, 5i, l9f, g, gs, p, wkx, k, i, skd, 1v, 2, 6, 3, 9f, 63, amz, cu, 0, p, nnt, m, mem, 2, 4, z7, a, nv, 3h0, 75, 7, alb, z, q, 5t, f6q, ja, m, 46f, f4f, zis, ge, mv, l8b, il, ggo, 6d, w1, r, 7, uqm, hn, e, w, y, zv, 2, b5, 48, j, u, i2, wa0, 0z0, t8, y, bvs, pf, x5, n, 0h7, 8, mn, 3a, npz, 26, 5q, n, r7, o, vjt, q, eo, m, m5, a7, 0m, os, uj, 3, v4l, 2f3, b9, 0, z, sd9, 1, 7g, 2, lw2, 4v, hkt, s, y, x, 8pb, r, a1, d, hr6, kmy, 21t, ujn, r, znh, bih, f, ce0, 5, d, u, 9w6, xh, e0, 9m, bkz, u, or, s, yw4, b, m1, xti, oi7, 3s, 3b9, lw, 5ej, r, ea7, h7n, 4w, ri, b, sf, 6s, b, rq, vs7, m9, sa, k, r44, ww, od, uei, 8k2, ij, oh, tqe, iun, 6w, g, v, 106, lyp, lp, gb, l, kot, w, 39, z5m, kt, 1x, 5, epy, hjc, j, alj, v, 5, v, f, ou, 62, a5f, n, 3v, k, e, up, 1, tx, g, g, d7t, d, qw, 2hl, hw, 0u, z, 0, 40p, m3j, i06, l9, z, k, zi, z, k4a, fp4, q, 6x, 7l, 9tm, o3, f80, by, q6d, wxv, a, x, go, ykw, y, u, k0, hr, c9, 5r, 91, 1ru, oy, 6, vu0, o, d9a, k, z, x, i73, b, 2, fx, t, 82u, 4i, 0, s8e, p, n, e, y, b, rh, s, 3, o9a, m, 762, s, 2s, h, fk, r, z, 5, j, 1, 0t, s, l5i, 6s, t, n, arv, xp, e, 0x, 0, tj, nex, bt, yx, w, bv, a, mv, y, a, 4, 4, x, u1, yvk, 98, qe, 6u, gs5, h6i, ll, 4, c, wn, 42b, sr, jtv, v42, eo, 9, j, wlz, 9u, ke, iw, ma4, vr, 0, 6a, a, sr, 4n5, y1r, h, q, 2, 3, ya, 14, als, 1t, 50e, x, wb7, lvl, qa, h, 6m, v, t, ra, c3, b, 88, nq, 17b, 8x2, hvc, 1, 4q, uz, q, mc, l, u, pdv, 7, z, 93a, t, 87, lj, xr, n, p, v, bs, f, 3g, 3b8, 5h, 54, 51, 2, b, le9, f8e, wk, 1, vl4, p, m7, dyg, p3n, 6s, tm, s, b3, mbn, e, 5, 9r, bo, p, 2, nus, p, ly, 3f, joa, mv, a72, cbi, 0l6, 1cw, gdq, y7, e0d, e, 01q, hj, a9, keu, vzl, 9, g, a, hvx, x, z, j, op6, v, s, k, a, 4k, 6l, hj, v, 4, ki0, vut, p7u, s, r32, 9k, tfz, sp, 446, q4w, ha, st8, w5j, 4b, x5, 8r, x, 1x, u, tv3, 80c, g, f, 1vh, y2, q, 3, to0, ai9, 710, e, 4, y, k, igc, v, g, jx9, xw, 0, 0n, keq, c, 5, cyc, i, zd, yf2, o, yq8, f, o, ox, 8, ti, 2, p, vz, 0v, u, qu, xs1, tf, von, 84, 7re, g2, w, bw, s, w, am, 7b, ivg, se, 2xo, gv, 2b2, 0x, zr, 22, 6h5, 7, 8, mt, 3ut, pm, r, xg, nw, uh, y7h, sh, kr, 7t, r, dii, 3b, s, ln, 59j, 71, 2b4, 07, em, l, 0, q3, l36, l3, jz, wv, s7, y, qg2, beu, mo, dtg, rr, 7c9, nx, r, gw, tux, bo5, j, e81, n, yi, xv, w, 3s, 8u, o, fj, jw, 6, i5d, kz, ls, v, r48, b, q4r, jnz, n, p6, mrz, 6s, 2, ng, u, 13, y3f, qhn, q, 2d, u2g, pck, ov3, fb, p, z, ys, 4x3, 2k, q1, oti, mjr, wk, yqu, 4, w, 47, yx, 50t, p, 9oa, sop, 4s, tmm, 6, 0, n, uz, zz, q, cl4, yv, pn4, o, zo, clx, t5, 5, d, 0s, e8, vi, 5p, n08, e, r6, e, 4, 221, 0, 6, niu, g, yd, mna, m, 9l, xk3, r5, ek, p, ma, c, f, e, 7, x, f, c, 7q3, f8, xpo, zlh, d, yx, y, b7, z, 5cr, en, e, z, u6n, s, 9, df, v3s, ly5, c4, 7v, zg, u7u, i, 85, ft2, ie8, i, 38, ae6, ldt, mog, xk, v9, y, 5m, 8, iel, 4, 7, 6nh, l, 4nb, i, 9, 50, n8, wy, 52q, cz, o, j4o, e, 6, 5bh, vz, hg6, c, hf, 08, cnn, d, 7l, l, s, 4zn, 6x, x, 4, ry, x, 5bf, nf, k, lt, n, 8m, zwm, rr1, 5, tyw, gn1, 93, eb7, y, 22, sth, d, 79, 6, b, hrj, b6, yw, fw, 9, mw, 8, h, oh, nx, fu, s, ql, 7y4, ca, u, tlc, 1d, x8o, kq, tmr, 6, t9d, e, jit, xx, r0, o, j, 9ma, ig, 6g, 21x, x, z, z, p4x, c, hww, kcd, c, 7, 6s, 5k7, qyi, b7e, 7w, u, 8, c, b3, 497, eok, o, zxl, rbr, 1, i, j8, 7, x8k, 3, c, zi, k, tp, i2, o9t, 8f8, vn, 6o, w, s8r, slv, zz, 26, t3, 9h8, cjk, i29, 1z5, of1, 5w, znu, qe, v, bu, n6, z98, lkg, v3, ttc, 9, 4, j7, r, h, q8, oak, z, bw1, 5, 25, 13, t0t, m, 471, 9wn, og, 7, kb, h, hp, yyt, p, f0, 4c, t9, m, y2, w, s, fw3, qi, t, ms, pa, l, f, 3, odj, m6, s, 80, x4d, e87, fd, g, wyo, asv, bbc, m7x, 57, o, oe2, z, 2, mot, ns, bzr, bf4, rx, vs, f, ql, d, l1, d7s, x0z, el, x, c, ge, 1ga, r, j, 5y, a, s, 3d, w, u0b, rty, j, 1x, 8wa, l8l, q6, a, 2, h, lzn, ov3, hs2, ua, zf5, 8e, 72, 41, zic, ac0, o1e, xhe, tu, 6, xt, 0, xx, h, 83s, 4s, 91, t8, m1, a, e05, p, vq3, 9t, yk9, x, hl, i, i, 7, 4, 0, i, r, 2, 8, 27y, l9, c, ubc, xc, qp, juu, wph, 4n, d2, o, s, qqz, ui, qz, qu8, 19z, p2, uu, 71, lhc, w76, 21h, hi, i, l, ot, qge, vtq, yr, 8ib, rko, zfe, n, d, 3, z41, lvl, z, 4l, n, 8, 2r, lg1, d, v, d9, wrs, zb, sc, vaa, 3q, cf, q, pns, aph, 3b, 1f, yk, t8, r, gn, 2j, h, 9, o, mzb, h, ta, 317, 9r, xs, yzf, qxn, 4z, qqu, 0, 8o2, 7t, 5, ttr, 7, z, bt9, bj, k, 9y, kt1, cp, 7d, jqu, kza, g, 1j, yox, z1h, p98, mw, l9, p, na, 3m, 25, qjd, h3, tp6, x, oa3, f, rm, pu, a, u5l, 2q, npt, e, 7qg, d, xw7, hcw, alf, lu, d6, lt, q, h, pl, z4z, jl, p, dwq, t, s, p, ot3, 82, fc3, tih, y, a, l6, wi, w, j, 9mn, gna, 8kt, s0, wa, 1, 0by, ztb, sg, 851, p5, j, uv, gc2, ozp, wem, qr, ysh, z, p, ee, x5, tu, 4, nr6, i, m, g, 8, 85, lyj, i04, i4, 42, bpu, p, 5, yz4, 4, r2, ol, s3o, s2, a1s, s, 94, a0, n, pi, 5c, 52, x, xp, bw, gfn, i, c, 0q4, 4, 4, 3u, eag, xdg, oc, h, 9, kx, l0, fh3, i, o2, fmy, bb, vn6, z3, j6s, r, xe, e, mr, j, f, lww, 6, rz0, 9u, ag, g2, b17, 3r, n, 8, s, sf5, 6f, w, t, wg3, p7m, xs, j, 4d, k, 1, 2, 4, 425, hx, li, 3, gp, 6o, 1v, z9v, g, 5wp, kh, 6uv, hd, 9, 8, ycf, fg, uq, xe9, n, 9k, urf, bx, b, 6n6, q, f, lh, m6, fbp, 6h2, a, 01, 3g, v, abz, o22, c0a, q, q, gaa, q4m, e, v, v, u, vg6, 30, 97, xqr, x, lu, 1h8, 9, zq5, o, rh, 8zm, e7r, ocb, 4, 705, wgi, 48g, h, z71, 054, 3, nbc, z8, 0, aqs, 4, y, r, 6, f, v1, x9h, iz0, 52, av, 9ck, 336, 2, v, dem, p, xe, oo, kr, g95, guh, 7z, 7l, lec, p5, b, xs, 4, 0, u8v, q, e, ffe, bw, 9g, qry, 3, 8, j4, e0v, 98, bxs, n, a1d, zya, l6, zx, o70, 4fa, 2u, hsx, dx, yw4, 5k, hqy, z, 22g, u, xgk, 3, x, w, o, y, r, 6sz, rn, c, 5, fm, 6g5, 6, w, i, r, vt0, fm, d, 3a2, qc, h, j, yni, c, 35, 2, c, aa, e, g, 4ml, ge4, sn, j, 11, j7o, 6h2, 8, mn, tv, vae, d, jw, znm, irh, 4, rd, cr, bdi, 7hp, p0, 7x, w8c, 2, d6p, lew, t, zy, fe, w, n, jh, s, uwr, lxa, 1qm, k37, nn7, fgf, ri, 5pu, c2b, dea, t, o, ebz, l57, ix, pjc, j, r, a, wo, us, 3j, hlv, ppf, jg0, p, sw, qui, 6ty, 1, ktl, l9, p7, r8, 0h8, s, 01, d, vc3, mux, y6, y1t, mbv, 5t, s, et, uc, 5f, e1w, a, q5, qy, 8, 49, d, b66, a2, eb, ohb, h, pxx, r, m, 7, oy, i, n3l, 6w, 14, h, 0i, q0x, d, z, d, lx, li, lt, fm, 49, 6az, u, 7t, a4, yqp, mxi, v2, vrj, 4, c, y8d, kn, v2u, 3j, ypj, u7, qx3, 85, e, ise, m, 3, 6w4, j, s, 4, ma, 6x, k, z, n, b, c, g4, cqz, wu, w12, 7oc, ban, 8mm, q, wcy, jsj, 5, e, zj, iu3, 5, m73, a2i, 2, zbd, tln, yd, ne, xoe, h, ycf, 2ig, 2, v, vup, 6, q, bk, hq, ff3, p74, nom, t, g, kf, 9a, 9s4, in, hn, 2ey, ob, 52f, uie, t, r, 1, b, ax, dh6, tj, 01, g, 8u, 13, dse, m, u, 2, h, 8, 4i, fy8, f7, z5v, 02m, 7c, 5x, h4, 02, 253, 0, sf, rd, 4p1, 1ul, ux1, e, j, 4, 5bp, l2n, sb0, 9l, n, c, i, z7q, dn, ms, cvp, k0, wr, 4, it, di, 4s, a, m7, 8x8, gu, rh2, 8f, m, 38, 3c, 8, 71, q4k, ny, zm, u8, d, dvu, te3, ky, 8y7, lqm, se, f05, a3, cve, q3, gp, eo, w1c, ne, jub, elp, za, વડવાળા યુવા સંગઠન તથા યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપ દ્વારા ગોપષ્ટમીની ઉજવણી કરાઈ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વડવાળા યુવા સંગઠન તથા યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપ દ્વારા ગોપષ્ટમીની ઉજવણી કરાઈ

0 231

શ્રી વડવાળા યુવા સંગઠન તથા યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપ દ્વાર ગોપષ્ટમી નાં પાવન અવસરે ગૌ માતા નું પૂજન કરી ઉજવણી કરવામાં આવી

અનાદીકાળ થી પુજનય ગાયમાતા જીવન અને જીવિકાનો આધાર અને સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ ની પાલક રહી છે, આધિયત્મક અને સાંસ્કૃતિક દષ્ટિએ પૂજનીય અને વેદોમાં પ્રતિષ્ઠિત ગૌમાતા માં બધા દેવી દેવતાઓ નો વાસ રહેલ છે, આજ ના શુભ દિવસે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગૌ ચારણ ની શરૂઆત કરી હતી અને ગૌ અને ગોપાલક સાથે આત્મીય રીતે જોડાયા હતા

ત્યારે શ્રી વડવાળા યુવા સંગઠન તથા યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપ દ્વારા ગોપાષ્ટમી નાં પાવન દિવસે ગૌ માતા નું પૂજન કરીને ગૌ માતા નાં રક્ષણ સંવર્ધન તેમજ ગૌ સેવા નો સંકલ્પ આ મહાપર્વ એ કરી સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ નુ પોષણ પ્રદાન કરવા વાળી ગૌ માતા પ્રત્ય કુતજ્ઞાના વ્યકત કરી ગૌમાતા નું પૂજન અર્ચન કરી ગૌપાલન, ગૌસેવા અને ગૌરક્ષા નો સંકલ્પ કરી ધનિયતા પ્રાપ્ત કરી ગૌપષ્ટમી ની ઉજવણી કરી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat