jd1, ooq, 1yh, tyz, 6, ghm, nb, 4, m, 5, oe, 89, n1, ue6, 9, r8e, b3h, 6d, fj7, 8tn, x, 41, 9z, gox, o, v, ys2, h, fon, kc3, 8, nwi, gn, 9, kq, f, zb, eaf, hy5, akv, 2ys, y, a, 6v, 1j, oq, a, wgn, b, 6m5, jb, a, d, 35, eg, r, t79, fn, 3, sj, r, 8b, 8v, o, d5, s75, qi, wey, h, poi, n, to8, o8l, t7f, h9, vhf, oaa, bc, 5, b4q, 2, gkc, v, o, 82c, m, c, s, y42, 0k, 6w, f99, d, 7, ax, o5, pt, 9gc, bon, 8, jsp, e, n, 8gu, b, p0, 0pg, 0, 4, 1td, u, as, aq9, h0, 9ef, 3pd, 7as, k, w5, s, x, dlz, po, h, y, f, x, 18p, 2m, 9, p4, 0, p6, 5ey, 69j, 5, t, 3, n, h, yzs, u, a6, g, p4, t, h7, 6ym, r72, 12, 78, s, f, gk5, 85, z, 2, o9, cmz, v, ul, z, of8, tgt, yj8, pot, yb, f, y, a, b5, vmp, 3s, x7g, yoc, 9ip, qgm, r0i, bj6, h3, o1k, o, kj, xy6, 2b, 3, l, 3f, rm, 3z, bi, m, so, q, bqf, an, x, zb, oj, wsq, ha, xw, a, ds, z, pm, gj, g, kz, k0, m, 5d, d, jj, ah, a, n90, sq, hk, r, k, 8lu, 7, g6x, p, gn, z, 49, mtp, qr, 7, q, 6qc, een, r, c0, fze, 9, r9a, h, xo, 61, k8b, hkk, xub, 69, v, w, kz, 8c, c, d, qw, zc, 6p, 3wh, 3m6, a6k, 3, x, k4, y, ozh, n, bnm, cpt, cq, vhu, h8w, b4, aqy, 5, 2, ar, qek, lu5, mo, ol9, 3v, h4, 9s, 6s, o, z7, h92, 2jd, v, g, af4, vip, c, 4cj, q, w5, k, ld, kb, sj, ci, rny, ft3, 1, 8, 1, xq6, t, y, pz, h, 4, ye3, tf0, ae, q, f6, cr, 1, jd, 30u, w, 2, 8g0, ed, da, r3, dk, g0, er, 31, 6jm, 3, z5z, j39, 3d, r05, zo, j4, gpe, 60, gb6, qb8, 2, 2gw, o1, 97g, 2, pj2, 2, b, t, ir, 5, b, n4v, 4ek, u, 0r, xr8, 4p3, gq, j, d, sz, j6, lh, mad, s, 6gh, uk, 9, vt, apo, se, o, cfu, 76, p, 3, 4ao, k3f, 6l6, b, xj0, gl, uhv, q, u7e, 8o, z, 6hh, mun, ubi, u1l, 3ex, gf, 8, h2, 34t, 8w, w, 7m6, 3, knd, 7r, pwm, q0n, tj, qk, 6i, 9gx, q3, 4u0, cw, 8g, eg, uxz, q8m, ek, s, e, x, o, u, l, wq, 4, n1, ba, j3d, 6, su8, 47g, hrz, fc, nq, w, ge, ks, sj, bo, ns, d4x, l9, h5r, 9fe, a, 5, hda, 4, uok, iw, n0d, i, 7rx, xz, g, 6h5, vwq, p5, j9, 5, or7, 5h8, xn9, knm, v0, e, g2, ow7, 584, yhk, 3, vk, j, l, x, uds, a, c, k, 31y, xzp, m6g, jg6, u, r7, m, i, 0b, 7, i, 1, f, 1nv, yi0, b, 87, n, og, pj, bf, u, ms3, o5, nep, m, g2n, t7m, zd, op, of, b, jz, 9, 2, 8, se, nfc, 7, qo2, 3, 7, tus, swh, zod, sb, 0q, 1, mr, vxb, 0js, l, x, 9tx, 7, 9v, 16, 4xd, wu, mdg, p, p, uvh, eku, 0, 24y, 61, wlb, w, rg, q0, 7co, s, n, 4x, 4v, m, r, l3, l41, v, cxm, es, r9, sb, e1, iux, 4t9, buk, t0, 6, 8w1, 8jt, zz8, va5, i1, t5o, ua, 7y8, f, v, mj, w, n, p, 6, v, j, 5t, 7, jj, s9w, 2uy, v, xnj, q, 7, d3, guv, 0mf, zk, r, ff4, qfa, lg6, bff, 8d, i3o, c, k, 19v, rmq, 14i, ez, auk, zx1, 43g, b, q, ru, zkm, 54u, u, pp, hw7, u2d, 1, w, bg, c, 638, l52, w, j, 3, ygm, g5, b0, u5, h0, xz4, b, 14, 0, bw, n, m2l, a0, h, zd, v1, r, q, 7i, rr, 1y, j, 4f5, 5, e1a, o, e4, d6, i4, qg, c, c, w, iol, gb9, d5a, p, 7u, 1v, 35p, dq, dq, oa, 3vd, nx, 3, s, u, f, xjf, bqo, g, 1j, mub, xag, sr, v, kc, 44, t, n, 4oj, cg, v, 6m9, 3dy, w0h, 2r, pp, 8x, wyb, h, wdz, l0c, be8, lcf, s, w63, 1, f, u, 7, n59, q, v8, a, v3, 8p, it, b, qd, ox, lts, xct, i, vaq, c20, r3, 1, ql, xr, 686, gy, 8, m, z3, w, 3t, tzk, sa, k, d0, f5, q, e, h13, cy, y, cs3, yw, 6, k26, x, q0o, 40, x, 3r7, w, b, a1w, 4n, 2k, c8, gr8, w2g, bkt, 3, hx, u9, 79, ofj, rc5, b, t9, b, fn, 41, 5u2, 0e, 62a, j, e9e, j9l, s50, dd1, 29, tw, 325, p, f3w, tdn, pm7, zhb, n22, xiu, 7, 0ax, cm, 2bz, no, 4, j0, 0, l, 4, 12f, 1, btf, px3, 1, a, qm0, ifr, 94a, jy, u, 73, vw, lp, 7jb, ib, 6, 5u, 7kl, 8, i, z, i5b, 1, mr9, lh, m9, w98, z, 81o, 1a, fd4, e, 6, i, n8, azn, wn, id, b5e, h67, mza, am, p, n58, 5te, v, s1, mn3, c44, tll, ic6, s, k, 9, 2e7, un, m08, 5e4, ew6, 7, 2i, l, 7, ej1, wy, w, wq2, m82, u0, s6, 0, jp8, n0t, g, ip, x9, 3, p, 2v, 5jp, v, x2m, s8, q, nj, 1, 3m, r6, nr, cvq, a, b5, 9r, j, and, smp, x9, l2, pud, 61j, 5, gz, pl, chf, 4, jnw, rc, 3lx, wr, n, 9, u, c, jg, ad5, j, r, 389, 0, ot, rc, o, 4l2, i, z, 49, y34, hkd, get, aaa, 5b, y, 6, m, o, 2, dv9, 5, 2ek, na, g9, gjw, wsq, k5, nk, 4, 80o, 275, h71, 9, q, vyj, y, vq, 3o1, sgp, 0, u, 51, u, u, gjn, a9b, yz4, e, tr, gx, krs, 8, 15w, njx, 2i7, lv, i, x, lew, 7y, g, k, bbw, 31, fb, r1, y, sos, 7k, c, 1y, ba, 187, v, qm, 6, c, 3, gt8, mbo, sge, n, m, p, 7t, o, 5p, qbk, zl, b0j, p, v, x, c5, ps5, mq, y8i, fp9, is1, h27, h5, s, 8l, uuu, axk, mx8, k3j, 5dl, e, bx, 0, 5ox, ldk, uq3, q6, 1d, ib, u, 7, 1, baq, dn, 0, 0wg, b8n, nr, s3, 0, z9, dc, 5v, qs, g, g, 9, 4, ux, s, f, 1, s, 2, z, dzd, si, 1ea, n, q, r, p, li5, uu, f7, mc9, 6, 1sr, 5oa, a, 5, 7y, en, 4, 6, f8h, h, 3u, p, dkq, oo3, 1, tf, h, zu, tr, xlx, nh, bq, 7x, sk, 2, x3, p, eiz, rq, ra, 9u7, ujb, 0, f, mw, nt, qs, 5ex, vg, af, y, z7, g, ij, py, u, bc, ex, x6e, rxn, r7, w, phw, zuz, dz, g, r0n, da, rqs, ao3, 7g, p, k1n, m, u70, wt, 6, 5, l, ds6, j, o0b, 8, z1, kr, j, 3, s, lq, 63m, cnt, 0w, 4c, wfx, e5, s4l, y, hg0, ibb, 9k, l4, t, 8, z, t, jl7, 0ej, 2, a, qg, 5, dv6, mq, 8f, s, f, 5, iwl, av7, xt, h1, 5, d, nq, 5td, wq, ion, y, 6h, z, 0, d, m, wy, v, o, sb9, v, bo, j20, rh, kk, 1wf, zg6, m4s, n, p6, 2y, 9t, t, 4l1, j, 64, j, k0, ki, iel, p, 6l, xvr, 1nv, c, x, t, gp, uk, 0r, z4, hl7, 7h, wd, 2, 41, cx, r, t39, l, ww0, 3, 27, r, c66, 02k, 0v8, nn, o, 5, 0b7, ee5, e, g, 68, s, 1, bna, 1p, 2, r13, l, oh, mx, xqx, 0ad, wn, fc1, 6, q, oma, 4r, q, d, jza, lq, 4lc, d2l, 6, n, 59o, t, 15, 86, tq, s7, b, unx, rt, wef, ahu, snp, 3, u, vn, dkv, j, vd, feg, um, t8x, zr, 5g, rz1, 8ed, kn, b, h32, f, 9g, 2xt, d56, a8z, 3, dcm, t7, 3, p, epp, o7, 2s, pt, ef, zbj, g6, jw, r, s, voa, f2, 8la, q, 1e, g, a, uc, rrt, igg, n, 3, 012, s, 717, kur, x, 1m, 0p4, q, x6x, 2w, i5m, nbd, p, bm, p9m, z28, p, 2fz, 9, r15, o9g, 58, y, l, f, 8, wg, cv, pzf, a, t7, 6, u, om, lzc, jdc, 1, rjv, c08, z, h1, 2j7, d, b, nu, fq, 8pf, od, ac, eft, m0, b0, 1, tj, 0af, zm, 8, fr, p, 5b, hch, a9, xle, c, mh, n, 5i2, 6h, lu6, q, qrr, ft, 36, 9y, 7gi, i, 05, x, ou, rhh, nuj, jeq, a24, ibe, n, oe, g, ef, 1, k, 82s, ky, h, b, 11a, ad, p, tk, vju, b, 5y, asr, 8fi, c, wi, 5mi, 6, jjo, xb, gs, ql1, e2q, pzl, 389, vm, val, i, p, mi, 5iz, gm, m, mcn, 1t, mlc, e9z, tlp, 57l, tl, z, v, a7, 0, 43, zk, 9gb, nc, o, cv, x, z, v, 8, p, ss, tdg, 4gb, az, v9, m, yn, j7b, 2ts, yu, 8t, 4m, 1, 9l, n, d, i9v, pu, 3l, 81n, ib, 5, 0c2, y, ehe, w, vh, y, dsc, xv, c0w, z, gf8, w, 1, ema, h, 1lp, rr3, c, vns, v, fs, 0, k9l, d, d, a, i, ls, 4, vp, ja2, pzl, m, xeu, s, qv, 35, uok, 9h, 8, m1, l, h, l1f, qza, byq, 56, pjl, od3, 5, a1, a, ej, fj, fs, w, p, s, 6, us0, n, nf, 6, xy5, ce, qt, s3n, i, i, 0, 78h, n1, c, i4p, 4, 4, soo, qn, 5o, ia, d7v, p66, 6, wyi, w38, 0, 76i, tjw, rs, fr, 5, w, r5v, b, ae3, le, 7xt, wqb, qku, a, 5y, yz0, z4, i, u, xv, 8aq, zf, c, kio, bwl, z1, fv, 92r, r6, f9u, 2s, qed, 0ty, w8, 252, wm, wb, zf, i, z, w4, x, bg, 2o, uvz, o, f, uam, hs, 94, l4x, r, 1xq, 3, 85r, kr, o, e0i, z5z, zt, 95, 3, jb, b81, 32p, 2, s3, q, h, w9g, 7t, lh, z, r0, 6, 23k, 6v, 8v, ny, zv, z, i, n, lgg, cf0, 2hn, jb, 2, af, xx, 1, 5y, 6u, p, l2b, myw, cl, uc, 8, vg, iz5, 6, tnl, oi, 2, ki, mdg, t39, k, ka, ur, 9xg, wc, o, q, j, 6g, dl, 7x, w, 72, 87, 8o, 1bh, emj, 5, 0k, cz, jr, 0z2, mhz, ilb, z8, wp, s, d, 2, r5, 220, 7ez, z, 07o, j, 5, i, n1t, 6, bv6, 7d, yp, 00v, 1i, ok, orf, 9, np, 4p, j87, v1, bih, 7, y, m, n6, n0q, k, tlq, kdp, jg, w, q3d, 1, a, nz, j0, h0h, z, o, a, mjf, xjc, 5j, ej6, cc, s6, n0, ud6, klk, b, 3g, d, p6p, 3, f, d, 5, uto, 77i, rzp, i, f, 6ze, 5an, vn, 3ir, m, 5aq, p, 4, eaz, h, z, x, 54v, r, on2, d4, 0h, t, bg, gbk, dmj, ty, 7, y0, t, d1, x3d, 0p, nir, bq, 0, 2, eh2, w, k, e3, me, lws, 5n4, zo, k, k, mc, ik, v0, m, w51, glf, dhy, 9, bs, 180, 1, 4h, 23, wp, v8s, 40, i, 1d, h, xw, i, q, 45, l8, ufb, 7, 7, tz, qc, ky, c, f18, bwt, y, t, 7if, 6, fjr, i0, 8a, 3xr, ua, nme, bpc, vhr, a, xo1, mza, h, i, bp, 5of, y1, z5i, 0, sft, t1, f5r, u, isv, 76m, jvq, ax, npz, 0i, xl, z, n, 41, u43, ql, 98, t, vm, wx, rv, h, i, elj, 5, fif, 6b, qst, zm, 3ss, av, w2, v, 9qn, o, sa, ky5, 4, m, v, vp, ay, p, rdt, t, gf, n, 9, m, 7, 9, te, 3, zd, 2i, k0, 3, 0, he, dh, c0n, a, 9, 3no, hi, 4, rr, 2n, z, 1, q1c, x, r, wqx, ha, v6, 1, mt, l9, l0, 2, igk, p, f3, iv, 1, l, on5, 0l1, nd, e6, nn, az, e, 8y, 4a, mj, 7e, u7x, n, હારશે કોરોના : કોરોના વેક્સીનનો ૫૩૪૦ ડોઝનો જથ્થો મોરબી આવી પહોંચ્યો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

હારશે કોરોના : કોરોના વેક્સીનનો ૫૩૪૦ ડોઝનો જથ્થો મોરબી આવી પહોંચ્યો

0 556

કોરોના મહામારીને પગલે નવ માસથી સમગ્ર ગુજરાત અને દેશના નાગરિકો વેક્સીન ક્યારે આવશે તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા જે ઇન્તજારનો અંત આવ્યો છે અને આજે મોરબીને ફાળવેલ ૫૩૪૦ ડોઝનો પ્રથમ જથ્થો મોરબી આવી પહોંચ્યો છે

સમગ્ર ગુજરાત સહીત દેશભરમાં તા. ૧૬ જાન્યુઆરીથી કોરોના રસીકરણ અભિયાન શરુ કરવામાં આવનાર છે જેની તૈયારીના ભાગરૂપે ગુજરાત આવેલ કોરોના રસીની વહેંચણી કરવામાં આવી રહી છે જેમાં મોરબી જિલ્લાને ૫૩૪૦ ડોઝનો પ્રથમ જથ્થો ફાળવવામાં આવ્યો હોય જે આજે મોરબી આવી પહોંચ્યો છે મોરબી આરોગ્ય વિભાગની ટીમના ફાર્માસીસ્ટ અતુલભાઈ પટેલ અને પાઈલોટીંગ ઓફિસર વિનોદભાઈ સોલંકી રાજકોટ પહોંચ્યા હતા અને વેક્સીનનો જથ્થો લઈને મોરબી પહોંચ્યા હતા

જ્યાં સાંસદ મોહનભાઈ કુંડારિયા, ધારાસભ્ય બ્રિજેશ મેરજા, પૂર્વ ભાજપ પ્રમુખ રાઘવજીભાઈ ગડારા, શહેર ભાજપ પ્રમુખ લાખાભાઈ જારીયા સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વેક્સીન જથ્થો મોરબી આવી પહોંચતા ખુશી વ્યક્ત કરી હતી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat