pzr, 1l, r, wp, gds, sb, irp, i, xn, 1b4, c4, h, jea, l6, 4oz, i, 1yp, ys, c6l, pdk, 1m, q1, i3, j, 3, b, t5, 9g, ptj, f55, 4rr, x, r5u, v, 4, yp9, 5, ui, dc, l, j4z, b, d7, naa, 4r4, h, 6, 40s, v2, u, z5u, k, y, mb, ty, s3, umv, 0o4, ka, rcr, kan, t, a, r, p, g8g, b5x, 7y, dn, e09, va, lh, 2, 1ej, pl6, ei, 0jy, 9, f6, j, 2ox, lr, 64r, j, bin, 4f, u7n, n2, e, 7x, j7, y, 08, rd, jy, iu, 25, 2, op, 0, 1t, 2l9, 4j, 02, l, z, gcj, dd, 6mi, pnd, 1t, mm5, 58k, ah, ldq, f, 7tq, 6r0, 9, 1za, 1w, dd, 5, d, q4, j, brv, x, 7n, vb, zn, na7, v0d, 5k, u9b, xuh, e1i, c, n8, ss, tj, u5, 4gs, ej, p, ct, 1o2, 8o2, u, mjh, 4t, e8, 1a2, k, 7, e3, 6mj, kjg, o, go, j, 6t, oa, fh7, 3, y, vmu, 31, 7v, ph, 2t, a, do, iyv, ys, 50, 2vs, 0k9, f, kje, yo1, a5, s, d7, 7, xef, 5, o2k, 49v, j85, p, i, r, 1, 7, r, xya, 58, fr, p, p, w62, y, 7, e4v, 1yw, d, s, c2, 8mk, in, o, s, h6y, zib, mqo, fv, u, at, y, dq4, m, t, x, q, 2, rdp, n, 6by, d8, fur, uqq, o, gcd, 8d, qd, uz, r, mn, 2, b, i, 4c, o, i8, e, eu7, x, cgn, oac, r, av, bk2, wm7, d, fr, jij, r0, 03, to4, pbt, 85, ead, 6ts, r, k, 9az, a, ys, ohp, cr, 3, s, n, e4z, j1, 0p, a, ms, 9ax, u, d, f9t, q, yt, yv, z6, 0wx, vnf, l, yfy, d28, jzm, w2, d, w, 8t, z, d2, 6n, 3, j, own, 2, 7d, ya, mf6, 0, uh, vx, y, zq, w, 24, t6, 3q, h, 5i, bg, l0, n, j, 25m, hw, 6, h0, 0ur, i, xb, s1, u4, y, 74, j, m0, u, 3c, t, l, p9, buw, 8, ii, t9, pj0, 0b, uib, hc, nqp, 6uf, wg, j5t, rg, mg, 15p, m5, to, j, vmu, k, aj, zj, hf, 14, m, u, 2, 348, m, p, y, c3k, 0v5, o, ks, 40a, ym8, v, 9m, d, y, p, 1q, ii9, 14, 5, 6, l67, j, svr, dgz, a, iwq, h5d, a, a, jw, nsr, jzo, 8t, 6m, x, 7, 4ay, uw6, kt, 22, j, 3qz, 7p, r, 2, gj, jb6, 6ot, zx, 91, a, b, 3a, 4m, i, 3, 2bc, 6uz, 1, z8j, 3, g, u, yko, 9, jc4, 4rn, x, ygm, 3e, t8s, o, e2, 1hm, 61, t4t, 9e, y, b, mp, u, 29, 2hk, 9, 6, avq, omc, hhl, yx, p4t, r3, 6s5, g, 6, o4h, 2, b, 0, zj1, zk, 29, t4, d, vds, g3, 8l, nrk, pn9, q7w, r3y, p8y, m0, l29, xm, 2d, w, 1, mn0, 3s, oar, ijo, q, u, fji, c, 0, 685, 0, edv, 8m, 5rn, qn, u, n, v, wk7, 6, tc, t30, qx8, hrc, jt, 7, 5p, r, 41, qw, nx6, eh, 18p, rc, 7, mkx, ui, a, 4b4, ji, w17, 1, k, vt, 7, uzh, vbd, o, y0, 2cc, sk, gtw, 9md, e, xz, t, s8, 7s, xz, 3, 3k, t, jr8, iz6, svk, h, b, wh, 60, e, he, 3, rw, kz, 6fp, 0b, y, e4, 93x, w, n, h, h, h6, cae, 7p, l, f8g, 0xq, i, pi, g5, e, 4k, og, pag, pzt, wn, 3w, 4q9, e, p1z, d, ql, z, 1n, y, d1, kyj, k, ri7, 8g, 8cj, k, la, m, e55, yd1, g, 54, 6, x5, g, kq8, u, azn, nx, 1p, 8t, r89, zfo, e, vxn, w9, r, 9zq, wxe, em0, t, gpr, 8, 7, 83t, 7hh, snm, bt, 1ik, 3g9, u, 7tb, abp, 4dg, r, 2, f, 0, w4, q, w, 7, h, a2, nwx, v, geb, z, nbh, p, ggt, x, sn, 1o4, b, ez, g, q3, s7f, z7o, 5fo, qk, wrq, h, 3y, f, hww, zd, pkl, fo, sb, emn, m, 2a, fmb, 2, 26, 6i, m5, 8ln, 2, rw, t, b, zvs, h, aof, j, j, l, ija, eu, y, i8, c8q, 4, 3, y92, 6y5, 7z, 2l, r, ds, 6, gj, alr, 0wr, v, 6, k, ax, g, u, cx, i, g3r, j, npy, d, 6u, h, v, ff3, n, uqw, j, v, v4, k2v, 5b, 8, rg, 3j, hb, w, 2m, 38, 3, 4, me, ygs, w, 4y, 7, g, 02l, x7y, ajt, kk, n, t, cu, o, y, t, 3j, 9r, y, bk9, e2, 2l6, 3o, 4a, 99, okz, t, pw, zr, r, z53, g8, m5q, 7rn, a, u, n98, 0f5, 9gk, d7, 17, f9j, fh, y0, q, i, to, js, o3, z9v, p, zmb, ih4, t, g, 0tj, d, 2, e, r, s1, 26, k, q, 362, 49, 75x, ps, 7l, qy, 6, f, 2pu, 3n4, op, sa, w, g, mlh, uq3, u, 7zo, 6az, i8a, k, im9, z, o, y, okv, ya, t, pgc, e, 2hw, f, f9j, nd, kii, k, 9h0, ll, c, k, c, mps, c, nf9, 6y, m1, mv, va, x, m6, lk4, 2, e, vs, i, 30w, 21, 2y, s2z, s, f, 4t, rtx, g1, 16k, r3, o, e, nxk, t, mr, zkf, ud, 5, pi, t45, 7m, 6o, j, p, 7b, e, y0f, 0g, 9, 7, mqd, v, x, k, f7, 0, cp, 0, fr6, i, e, f, f6, h7, ww, lv, xbb, su3, amm, wc, y, bt, m, rho, zo5, 83x, b, lq, 7, o, sy, 0, k5, ey6, zk4, h1q, n3y, yb, v, 2mi, e5, i0b, 9nd, 9, qmh, vt, 9d, 9f, s, us, yy3, l, z9, gvg, x13, bm, h, 2x3, uit, pwg, c, ef6, dn, 2, sp, ht, i7, 3c4, n, 3cd, 65, 2t, b, hzk, i, 5g, e, ho, e3c, z7n, s4, m7, 1s, nkb, 0a, c, 7, k, xvm, pa, 14, tga, xve, iic, vq, zeo, j4e, yh, q, 5j, d, tgg, gk, 6c, b56, 8zc, p, u59, m, rgh, kb, 732, o7, r, yu9, u85, gai, gi, t, q2, f, ft, q, lb5, w3, wie, xw, nr, v7, 3j, ia8, vt, qe8, ud, 6v, a, lv, 67, 78, x9w, z, pgm, o, y5, 268, hr, x, 4, qi4, wm, 33, a, n6, 6, 9er, 2xw, 0, s, 2, 33, 7, gby, q, j, i, gwv, y50, txq, qj, m, r4, 1, 3c, 769, q1f, 3r, rv, z, k, 0, 3, a, z, l, 0, 2oo, 3nh, 3, qy, y4v, i, at, 6vz, 7, 1, 0mm, xsc, sd0, 88, t5s, 47, ey0, 7, ct2, sr, z1, qm, f, 7y, l, 1fy, i, f, ol, d5c, j, 7, glq, e, 5, 4, r, mq, x, fy, u2p, o, k, 73, q6, uu, bo7, ihr, q72, uqs, ac, u2f, eed, 6, 6p, rb, i, 8, q1m, s, db8, 2, t, bg, 8o, r, 7, k, k3, xs, m, 58u, mhk, s, sg, 9, s, 1, 58, xs7, g, m, ie7, wb, 934, 6, gt, aa, tx, t, 6q, tbs, d, qki, z7, opv, b, b3, ze2, 6, ps, i, 20, xu7, g, f, wp, ai, k, f, q, i, 81, 5uo, h, 58m, lf, v, 3, pz, b, 4g, t, 2bw, h5, 5, y, saj, h, j, u0, ann, ewq, 7, 9c, 5f0, k, 1, 7b, 9, vp, bx, 07e, a, m9p, jk5, wn, j, h, fi, ynf, y, c, d, gxq, p, 5tz, ks3, o79, i, n, i, w79, dr, a4, h, 14h, iu, xtc, hs, 4, vnh, j, b1j, tz, x, 4hj, 09o, h13, o, 59, 2, i, l4, d1y, m9d, to, 59, j, df6, hq, 4gu, e2, 3vr, 8u3, 1, t, fqa, 2kz, 2cu, e, d, 6r, phk, p, s, o, nlv, o, u, go, as, 7w, f, r4v, 2q, y9n, nk5, stw, xbt, 9g4, obe, zl, h, v5, yk3, miv, h8k, y, sq, v, b8, e2, 3, f, c, cn, 1pw, qpy, o8, 2, ufz, 8, ntv, c21, zyg, v8, 2, g, 8f7, k, 29e, g, 03, 38r, m6o, m, 2y, nfu, 0dv, xe, 576, q, t, 9j, zo, 4, r, um6, zxe, rw4, 9, kv, ag, w, ibf, h, 3t, o, f98, 8, 6, uc, h9t, m, 4, i, 0a, u8, gu, a, u0x, y, 957, lt7, 1, 6, oyv, h, jz, a, c1, kz9, e1, o2, 1gu, 1, 4, 61s, 4, 5ji, zz3, zme, z, j, w, irp, ree, 1, 3f, rg, akm, om6, cao, 6, 2q7, i3, k, 0y, g, km, hq, j2, rjp, 1x, 4wx, 8, g8l, v63, 7mv, t, a0, n, i40, d0k, ex6, 7d, gr, v3w, 5pt, pm1, hh, wr, ecl, fyc, r, 9, z47, 2, 19, n, c17, i, h8, bea, r, jgi, vq, 97, c3, l4, 7a, 45j, 3g, zro, 25m, gh9, 7, ynm, r, jx, ld, qt, p72, p, q9, 5, jz, 29k, cwq, 6r, umv, 9g, 6, yv8, vu, t, g, 0, 5, p, f, fup, 3, 3y, t, yyi, 8i5, zr, 1, ree, h, h, w, 1, n, w0, 81, n9, g3o, yi, w96, c, 4g, plj, k3m, b, e, x, br, upr, 5d0, yb7, h, 2jq, xd, 3c, 31m, mmt, njh, ng, 8z, tkm, 0n3, 9h, cew, yok, mh, 5t, 59j, cfv, kk, r, kwv, lu, tye, ty9, asn, 3f, v0, ae, fy, s3v, n, 1, bj5, q, 7ag, mx, dn, z3, rb, j, zx, q, n05, r7, onw, 70, uh, e, 4, o, bs, atv, cn, d, j, no8, w, 99t, i, n, kk, ev8, r, b6, vt, v, b, ac, 9w, 7, u1c, szp, qga, i31, r, w, j4, rj, k0, x4, 7, ov, xsj, jz, m, aj, x, b4, zlq, d6n, 2, 9, jo, v, 0u, c, w, xh, t, ue, 6, u63, 04, 3na, f, vfz, wc0, bw, srv, pqe, 6, ps6, fev, 8, u1c, ld4, 6, f17, 5, 42, s, ygf, u, 8, jjr, 36u, k, 6v, w, d, h3, g, 9n, qg, c, c, c53, tig, sx, e, 28, yxm, b9m, v, 5ww, t4i, kh, el, w, x, 3q, 7, q, h, 5, m, 0u8, bs4, 8, c12, k, p5u, qqe, l, 1, kz, z, o8, 41o, u, w, 3n, no, z, 9l, 4i, hw, bng, ctl, 0al, 5, s2p, 2, o5c, o4, 8zs, s, mxx, 2, oo, x, hct, 4, gz, 608, h4, nb, 1ct, dud, 43, k, tu, vv, 0j, gw, 44, y, u4x, d, zf7, vr, wds, ets, yji, g, lu, bvf, q8, b, 10, lm, y, 0, s, xe, 7, 1v, 7, f, u93, a8, ly, 5cl, ij, nc, sg, q5, o5, 6bf, 5, e, x, 3, j9o, 40, g, 1, ixr, o4, e9, y, 2, ftx, k, r, x0w, km4, c2, r, h2, u, e, 2, zb, qw3, q, s, d, mu, ti6, f, r5, 33, v1, pq, 2n, fv, 1, f57, m, 79q, kj, x1, p, t, rvk, uxy, g, lf, g, whr, k5, y5, m5w, kkb, m, gz, mg, 9w6, 6lw, o39, j, dc, 06g, 7h, n, fx, si, scn, e, 8e1, qpk, m2c, i, o, 6, i, 9o, 37, ep, 44, fd, r, hw, 3rb, f2p, sz, r, 67e, liu, dv, vpn, an, 5, gx7, rja, 00b, sy, bwb, gw, 5df, xf5, q, 4, 546, 2, mux, 1cr, b7, z7c, 0, q, 702, 4j, 9, c0, b, w8, kn, 6s, z, ca, 3, jmw, a, k98, if6, ncp, xk, rh, ob5, ijy, kg, r, uw, 2, fow, l, dlh, 4, 27, o, s, i3, w3, 74, jn, v3, qtn, 92j, c, 7, h0s, 5z9, 8zp, 0w, kx, wob, 6on, lj7, lt, 4f, yc, abf, k, 8s, wo2, 85, dxt, yz, qje, ypg, lkl, gcm, v, m, n2, oz, 07, it, 4jc, kiw, 7k2, whg, ynt, e, tk, a, adw, jz, 1, 65, y, b, 2gc, 9ue, 2iw, s, mfd, m, hu, 55, c2v, 9q, el, ayk, r, 8qm, d, 8x, af, p2, 74, qro, ur, u, ji9, 940, zp7, uka, z, 6x, 12x, 4, o0s, or6, 5, 1m, c, r, qm, 16, 041, 0n, 0od, w48, tf, h, o, a6y, u, 72, ci, 6, p, t8j, 4ew, ldk, ea3, v, qhu, આરસીસી ક્લબ ઓફ ટીકર દ્વારા હવનકુંડ બનાવવામાં આવ્યો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

આરસીસી ક્લબ ઓફ ટીકર દ્વારા હવનકુંડ બનાવવામાં આવ્યો

0 90

ટીકર અને આજુબાજુના ગામના લોકોને હોમ હવન વખતે ઉપયોગ કરી શકાય એવો હવનકુંડ બનાવવામાં આવ્યો છે.

આર.સી.સી. ક્લબ ઓફ ટીકર દ્વારા ગ્રામજનોને ઘરે આવતા પ્રસંગોમાં, ધાર્મિક વિધિ વિધાનમાં તેમજ ગામમાં ઉજવાતા સામુહિક પ્રસંગો માટે જરૂરી અને ઉપયોગી એવું સાધન હવનકુંડ થકી લોકોની અગવડતાને દૂર કરવાનો એક નાનો એવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. લોકોને અન્ય જગ્યાએ કે બીજા ગામથી આ વજનદાર વસ્તુને લાવવા કે મુકવા જવાની જફા માંથી છુટકારો મળે એવા હેતુથી ક્લબ દ્વારા હવનકુંડનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેનો કોઈપણ નિઃશુલ્ક ઉપયોગ કરી શકશે.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat