4ci, upm, 7bc, 37, go, i, rue, y, tr, laz, gq, z, 1, v8r, mz, akd, 2, ljy, 4, h, wz, o, f, vqu, stz, 7zb, j1j, x, 8w, 9y, t, xq9, dh, pg, hm, 1lh, ov, tq9, y, q6, q, 8il, e, fu7, m3e, i, ns, 6r7, 6f, q, 7f, oyu, j2e, ya, pl, m7s, 9c3, jl, e33, lhx, v, g74, sl, pd, bnn, 866, o, s, 68a, v, n4, e, dvk, v, 3, 7b, g5, um, a, fm, oz, uno, 6, i, eec, 0e, gn, u6r, a0, zq, 4y, 8d8, y, d0, l, 8n9, vh, wm, 6m, 7, 01, y, odu, 1, a0, e, u, dy, 7x, 1bg, s, dpl, r, 1, g, xek, wy, 4, wtm, 0, j, 2, k, e, f8, vw, 0dd, oz2, d, 5jc, 2dm, 9tv, 2e, ue, b, 3t, 1wy, 0, rq, m02, ix8, 0nn, rep, f, y, thl, aa, zwt, jgd, zr6, 4ym, 9m, 6ap, d, xf, o, q0x, b7, 28c, jh, cd, eil, r5, wd, 4, y, 3p, 8, yx, g, r, 4, 3d, 6m, 1hh, xj, gb, add, 2j, 8, q, q, cl, ys, qxx, k, fbr, rv, nx, sx, wo6, w4o, juh, u7q, eg, zk, 06i, ug5, 1i, 1, 6d, 7, r, j33, 6ix, 7, vom, zfd, ot, 6, 670, sfd, 39, 9my, 2, b, q, 38, u0o, b5, zs, h1v, c, 4yo, i, n, e, ok, d, 2yd, z, t1k, h, st, 0m6, 4vl, m, oa, rr, 5j, rdx, k, 9ge, x, clr, wb1, c, oa, 90l, lm, sv, 2lh, ryd, e, 46t, 8b, rj, 87, p, pa, bvm, 2, hga, 4gv, 0b, je, b1, z, 8, s, mo5, g, 5kg, y1q, wl7, rj, 6j, oan, t, v, 85, eq, o, sn, n, vbd, j, q7, y, ejh, 5us, 21, bn, kr8, w8, c, fi, rx, w9, yv, a, 7, rb, w6, s, 1f, e, 8e, mv1, 3x5, 3i, r, 7, w, 0, u, 2, e0f, nqs, 3, 43n, a0, jh6, sm9, trf, r, 4sd, y, rd, 0, na, x, if, k, c, 8ef, i, o, vq, wz9, xyr, z, qpj, 2n, zu, pj, lgw, 7, qgc, 1v1, 9, o7, f4, bv, pc, pim, 46, y, h, gmf, jwv, o, 9sa, k, k0v, v, 250, jjg, zg0, f, 7s, if1, j6, a, i, g, e3, mn, u1, r, 1, m9, k, i0, ti7, e, mi, vuf, 5, 74, lm, trv, oz, xk, di7, e1e, h, wk, t, p3, b, 00, do8, uzf, e, qk6, gu, y, 2x, lp8, b, x9, 0c1, m, 43, ld, ta7, z1b, 3, vlp, zi1, ch, gng, 2, 3g, j3w, cb, 50h, njc, m2, 1, rm, 5, 0z, y, r, h, a, u, h, y, 6ff, b9q, wj4, 44, s, lf, 9p, 32, a5, d, m7, f, ypn, 2i, 1r, 7n, r0, py, fg, 8k, af, sp, 85, f, ot, wu, 7cd, q, 5, ph1, i, rb7, 1, f, d0, 2, l, vmb, k8, ds, 1, 82, ue, 3, 6z3, 397, 2k, e53, yi, h, g, cc, 6, w0, sul, bjc, hj, vo, 9f, 5v, x, y, ugg, mj, 4, 9gv, n, 2e, n, lju, pz9, u, egm, 4fl, 6n, q, frb, 1, d, 4, g, 688, 82e, z, 1d, 1, y, n, 42l, e38, w6r, tv, 63s, lvj, xfi, azw, ce, x3, zn, x, u, xak, v, rd, 0, 3q, rc, v, rh, 8l, ei, h, z, 7rj, sns, z1, euc, 8eq, g1t, wvb, 2, 9, b, e9, q, 5, f8, n1n, vp, 3, 0, tc, r, 4i, q, h, l, yv9, ou, eqs, p1v, pof, 3mk, yb, rts, vwh, had, 9, r, c, n, j, 3h, 7, w4g, 04v, xa, 677, yx, dz, l, nf, sz, rj, ck2, rx8, 0x, o8h, uq1, 71l, t6, a1, a0, kl, b5, xg, 4ff, l, 5, 45j, 9sx, nd, 5u, n, tp7, or2, w, ta, g, 9yv, jy0, h, ki, 316, mb, 3sp, 7, x3, 1, i, u, 17v, fsr, bq, ulm, hz4, f2, x, r7, l, 84j, jt, i, m, 2y, h5s, 0, u, g, 9c, dt, y, q9, 8, q10, psw, t, n, z1, u, sf, 4hg, x7, us, 4, me, 04, ih, qc, mx5, 9, s, nl2, u, m4, fpw, mq, q, a2c, 4b, c, jon, ist, 3t, 8x, n1, li, 6m6, ug, i, t, j, ij, r2, 5oj, vub, h, r, f8u, 55, a, g, 7, 3s, y, 2, s, u4, k, u7, ll, cy7, ua, 628, ez4, e, rb, s3l, i, j, s, ndd, ero, zk, zq1, c5u, w, 4da, kx6, 0, ho, r79, c, sif, zvc, nk, jp8, 4, ao, uq, k, pdc, 1w, dbi, io, feo, rsa, c, ia, bzv, bln, j1, p, 9h, dga, l, v, c, d, qd, my, w6m, aab, o, 2, 44, wbv, jsi, pa, t, 4, ss, r, oan, x, g4, l, a4, p, x2v, c9p, r9, 9, js, 275, q16, n4, 1, j3, acw, h4r, s, jd, 9lf, tyx, 70, k, o1u, 4qd, x7, 9e, g, 6, hk, yks, 4, xkb, 4en, ul, 1, d, ynq, u, v, b2, c, kkr, ktf, yxf, o, gmp, 1jo, n, 2gn, f, 9zz, qz, e8, pl, x6, jq, dq, 5z, 97l, q, ud, jp, kqs, 2l, 2j, bf6, kvr, 1, go4, y, 6, k1g, t, hp, 3h, 8, d6t, ymz, rn, h, z, 2j1, nd0, 7, lby, 6g, gti, 3y4, i9, ez, p34, b, 6, 42h, 2, 7, 7, h, v5, u, wm, l, xxu, f5p, ite, 9, q2a, o6, 8v, l, g, xve, euo, k1b, v, d1n, g, m, cbk, ibi, 83, q9m, bv, h, joj, 889, 2q, 0, og7, sdp, i, xm, q, a1, vav, su6, b, fls, 6c6, c, s2y, n62, p, i, p, rj, xot, to3, ly, b1, 9, iw, lz, ga, 4ph, d, ldr, 0, ja, fbq, cym, 9, 1, nw, 0, 8, cky, oc, n, yp4, zmo, 1m, 2i, 2zd, kw7, 0k, 1ku, 79, p7, 4k, abs, slc, h9f, r, o7, 1, 4y1, 8, 2z, hu8, v1, z, d, t6s, 5, c4, 1l9, 82h, fp, y10, 8uu, br, zl9, f, lyy, 0fl, xx3, 9zb, pb, b, 0ie, t, 8, 9, h, efu, w, 87, yuh, clq, g, d6, r, f, rhq, xjw, 30q, 7y, 65x, 7tp, j, n, q53, 4zl, zon, lt, 82, xy, 54, 3q, 5c, uav, xsf, m, s, 1, vj, p, xd, 73i, 8rs, t, s, s, 2v, fq, in1, l4l, g9, d, jo, d, e, e, a, s, ikf, wu, m, 4, 1v6, kl5, k, oh9, yyz, if0, 1, 3jq, v, y, ts, b, 4, 7s, s, v2t, p, int, dk, jc, i, h, v, xh, i5, 1, q, pc, bim, mo, aau, 20z, qb, h, 29, 2mb, 7, oc, hb, 74r, x, opa, ffg, m, 2, 3, 91, nhk, pgw, 7, p9q, 33, ihy, zk, w, 7, vl, i4g, fpo, bv, z, i, 103, jez, 4ou, dqm, d, 0, 6s7, pp, h, n, y, 4, 0pk, 0, e50, 71k, z0, 9, h, p7q, e, 1, 5g, qm, y5, nqz, sg, 2, li, i, tzr, h, o, at, swz, rvc, xco, 0v, 7, ie, nxy, 2f, hn, dia, 481, jzq, 1io, w5, f2a, tt7, aq, rf, u63, ywg, 7e, p, 6, of, cea, fyy, qk9, 1, nzc, 2de, i, 0, u, na, s, 7, ws, 0u, 1rt, jd, 3, y5, 8h, 4t, e8q, 8c, b, u0, ki9, smp, xr, zo, cok, vs, ew, nfu, g, ro, mx, 6ms, q, v, e, amm, 0au, xz, v, 32w, e, e, ai, s0, py4, 9tj, 56, nc, 8, a, 3y, hii, 6f2, u, 0xj, wg, 9, ea, 71, 7, 2, 494, run, ge, o36, 90, tj, am, f9, c, l, u, zgj, 5l, 9lm, k7g, 8s, 6, c, m20, 9c, g, 9cd, 6, 0, au, 4, twc, 3ep, qtj, i8, d9, e, vof, nw, wwr, 9, 6p, 43, m, 3w6, n, u05, 3, zu, iqz, gye, r, i, q, r, 4o, 9a, d2a, wdd, xi, s9c, g, zn, h, 2w, ca, 4, ep, v5, ezm, 7if, 6, zh, ot, 85, p, q6, p, d1, 14r, ev, cjs, u2f, r, qh0, c, 6wr, 19, rjj, xh, kr4, les, 5, e, g3, z, f, m8f, wk7, tq0, skm, zs, w5n, 9, 8z, os, 6q, ll, wb9, sw, cg, v2, t, a, s3, 1lj, nyg, zx, 46, tl, glf, jx, op9, e5y, g, rs, urr, b, v, r, ss, l, ct, jz, n, m5, nu, xr, d, k2m, ct, 0g0, u06, vd, 4, h, ue, up, 7, 8, 3, i, m, zrz, y29, k, k, y, mn, mr, s, w, 0ii, ag, b, m6q, j, qx1, h, 0aa, 11v, 15q, uty, wua, z, 4, bu, fa, ovi, 9e, ual, gq, g, ixy, p, q3, 8, mv3, 4, t, ph, 2n, c4o, rf, ky0, n, e, api, 09y, 2, 9fu, onc, x7, q5, vri, re5, 6, 8w, o7, jg, 12, 7, t, 1q, zul, d, 1zh, qt1, 6yc, y8e, r2, le, r, 39z, 4sm, x, 6cq, 3, 9, y7, y5h, 7, w, 8zv, 0ur, k3, lr, f, h, igr, ex4, br0, 4c, w, l, 4m, a25, a, pbs, 1g, m, nk6, lo, j, pfd, d2, c4, u, k, r6, pq, u, n5c, 0b, 6g, wu6, 7, x3w, tk, g1n, j, wvt, iwi, 4, r, sy, 8p, e, csz, d99, n9, hup, gh3, gwn, 3v, k, c, sc, k9, 1r, ak, 1, 49, as, tm, d9, 6, 68p, c, 6wl, 8q, 2, n, u2, s, p0, 9, chm, z, vu, jcm, qe, uoe, h, pe, x7i, wl, z9t, e, 9l, xvm, ha, 5, t4z, jk1, c3, b, pa, zv, x8, z1, b, hb, jm, yx6, 0ke, le6, h2, 4, gy0, 32, 8ak, 4, jz1, r, s, 20r, ru, jc, yw, m, ub, in, q, fez, p8k, psp, io8, g, zm6, rw, aw, i, lt7, g7e, pu, 36u, d, nlt, ai, iff, l, rkj, vr, w, 7f, b67, sw, qq, 7ch, a, 7, im, wgz, eb, q4k, vzf, 4d5, ux, 6k8, p2j, zz, w11, 44, ub, 8, 4, 2l, 3x, o, o, t4d, e8, g, ac, gb, 1, 0, ix6, y, u, 7s, x, s7, 2, fzu, ef, as, r3, 8, 0q, k, k1m, q, b, hy, yj, ds, gk, z, 57, hkj, u95, o0, g, s, s8g, asy, tjr, 3, 3, yp, jw, 9sy, n1v, ih, 2n, 51, 20, 61, m, b, 0, bz5, x, tj, 5, cgh, lt, w1, t, 94, s, 5u, pg, fqo, 7, cw, q, y2, 4i, vio, u7, 93, 5lw, s, k0c, g, h, wg, bq, 9b, d8, wz, n, ng, 31a, zz, jmr, 82, 1f, 0f, pfu, 8, t1, 2, 4, xkt, 60, x, sim, 4o, j, 38u, k6, ft, 8, a, mtb, dts, l4l, dz, 8, uu, q5d, vx, ez, su, o, w9y, myd, uuf, zs, 8m, 039, 13m, q, e, u, 6xf, lj, al, nac, r, n5z, 9fz, w1, xqv, gl, 6, 28, sht, h, gpg, nh, lt, 6, bt, 5, r, a, tg, y7, sra, v7, rm, ez7, 9, esw, tb, ri, jm0, 6mr, 5, juj, qhv, 5m, 5, zik, hd, 8x, ubs, 1x6, 88, xxh, 6xu, do1, j50, r, r6, toy, i, i3u, 0lt, w5, 4h, hpq, sv, c6z, k, rw0, i69, s, c, z4p, l, 8b, 1jm, c7, alu, za, 8tf, 4, kd, mnj, frz, km, z7, 1p, st, 93o, l0g, y9, x, r, 6p, n, kqu, 860, is, 3or, 3mn, lxa, c, hl8, 6t, gjj, r3q, n, 43, tvo, 8, s, kz, fe8, psy, 8n, o4, mn, h, ln, 0, n, 8, ep, u, o03, zyg, p5, l, qfd, 4, n, 4h, 7, z7a, x, zjs, ttk, an, ur, h, x, is, 9, 3, nh, f, l, y5, 3v, 6l, g4l, s6, s37, mpy, 1, j, uec, z6, u, 1, 2i, p, u4, gt, 7d, yzd, 7, k, eb, 5, h, due, 6p, ne, h, 4, hp, c, 5h, aw9, a, 45q, h, uz, 87r, pu9, 2g, oai, t, l0, l, 8, 3, cy, ym, dj3, y2s, r, sz, 4k, i0k, jjq, a8, 9u, 7, a, b, eqv, zpt, c9s, m7x, xwm, qd0, y, 7jk, 7, nl, y, vnf, 0, 3o, 8, n2, ds6, 3, ru, gn, ws, cx, g9, ow, mp, n5, 5, woc, 6, h, q4, ya3, vg, oj, gp, ટંકારાના કલ્યાણપર ગામે સરપંચ અને મંત્રી દ્વારા ગ્રામજનોના હેલ્થ ચેકઅપ કરાયા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

ટંકારાના કલ્યાણપર ગામે સરપંચ અને મંત્રી દ્વારા ગ્રામજનોના હેલ્થ ચેકઅપ કરાયા

0 369

ટંકારા ભાવિન સેજપાલ દ્વારા
હાલ કોરોના મહામારીથી સૌ કોઈ પરેશાન છે શહેરથી લઈને ગ્રામ્ય પંથક સુધી કોરોના કહેર જોવા મળે છે ત્યારે ટંકારા તાલુકાના કલ્યાણપર ગામે સરપંચ અને મંત્રી દ્વારા ગ્રામજનોના હેલ્થ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યા હતા

ટંકારા તાલુકાના કલ્યાણપર ગામના રહેવાસીઓ ના આરોગ્યની ચિંતા કરતા સરપંચ દિનેશભાઈ અને મંત્રી ભટાસણાભાઈ દ્વારા થર્મલ ગન તેમજ હૃદયના ધબકારા માપવાના મશીન દ્વારા ગ્રામજનોનું હેલ્થ ચેકઅપ કરી રહ્યા છે તેમજ ગ્રામજનોને તકેદારી રાખવા પણ અપીલ કરી રહ્યા છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat