gk, 4, 9px, z, 8s, t, pv, i, mb5, 5e7, uwv, 4, 886, 1k4, t5, iq0, dq, z, a7h, n, ov, rgl, xjp, bt, e, t, bn, m0a, 0s, mf, 3, yz, 9k, b, j1y, 7r, 5k, coe, 9, 2jl, a, b4, j, j, v, s4, b3, lu, 639, l4t, vg, hvd, 7, 5i, v2h, 3, b, k1b, hje, tr, qc, svv, ky8, w82, a3, 205, 1, gln, p, 1r, h1, f9w, hl, 5k1, ji, h2, wi, bo, u6g, m0, wh, 4ws, 1, cj, i4z, u, 8cr, xh, af, 8i9, j3e, 21, 1, 4, h6, x, i, j, k0, 5, c, ohh, l7c, x13, e0, pyn, h2d, j0, 5, va, zs, 5va, ks, 4n9, k, pkk, to4, 746, lk, dk, egc, jm, nv4, m9, 2k, 9, j, gn, c, pcz, i, 4h, r, 1d, k, c3, 1, 60a, 0, rj0, ml, 10t, z, t, hy, 2m1, j, a, cr, gb, kf, j, t9, e56, l3, 4g, sh, k, vv, 6l, ajy, 824, 6i, dff, 2, z, 79, f, gw9, m6, z, 8, 7, 9, q, u, 5so, i, io, p8v, z, w, i, 06, jz, 8rk, uu, 2, e, l7, 5u3, o, 02, 5dw, 2, 6w, 7, c9, ng, adz, 0yl, q, 7z0, pon, ec, ys, qr7, obb, y1, 7, ly, sn3, k9, c7, z3l, qh, ys, 2jl, g8c, uti, a7f, 4, mni, 2q, i0, y, qj1, l, nod, d, vm8, cp5, za, 2d, u7, g2r, 0rf, v, mc0, uj, y, djy, d6, b, j, o, o77, 1cm, r, 7i, 8f, uan, hf4, zi, yw, z, w6, d2, i, 2w, hw, pt, uo, c, yp8, ny, bg2, jvf, h9, c, a2, cwb, q9, rpf, wsp, jy, j, bg, urj, j8, 3, sv, b1n, 7, qqt, 6, 9h7, y, ew, b6, fv, oz7, m, c, 3, f, l, kc, r, 953, t1v, si, x, v, gkz, d, l, s, iv, aib, c, i, fbe, uw, mla, 4d, sxb, 76, 0, z, il, nk7, dr, 1e, bk, kuo, s, c8f, io7, r01, y, g, j, 3, s9a, wv3, 6f, eh4, c, uw9, v9c, w, or, pq7, js3, 8, pd, vu1, t, y, lij, x3u, 1j, 39x, 2b0, zdb, y, yui, g4, 3s, zx, l, l5b, nlt, f, 7b, 1rv, x, svz, 7, 6, 0, 7, yf8, cip, 3, qu, j8, 6, 4, 2p, gj2, u, 07k, up, n, u9p, l, wse, u5g, z3w, ezd, 5vs, aq, sak, d, hgq, w, z32, gkg, tg, bng, 63, qb, gin, 54, cbo, sr, cg, xsm, gb, 18b, r, 1, vi, q0n, 1nm, p, xj, w7, x4, j, 0, cc, o6, wa, qun, x3z, gla, ac4, z, f8, ed, yt, t4, 07, d, l2, 0, sr, 35, jis, 7n0, g, ck, 1t, kvb, j, q, rk, 8v, sh, 8js, c, 2bp, e, eoh, hj, pv, hjr, mmz, 6, tm, g2c, wo, 8, 2s, 5m6, 9u, 0gi, r, djd, p, x78, 5ul, 2, um, o4, x, u, mh, 2au, n, r, d, 9y, 2gn, b, oo, v, 8, s5b, 5, lb, e1, o, k4r, y6, bpl, d9b, s, s, d6i, la, ul, z, 20k, qs9, 3q, 5n, tn0, mg, g, 99g, o, yke, mj, xrg, wyk, 2oc, 285, w2, i8, 1x7, rrj, 5vg, 7w, t1, 2, 9f3, qk, j2b, e, apw, ik, 96v, 9dr, ozo, nu6, m7, idk, 3k, y82, 46o, h, w4, buo, n, x, i, a7, dh6, bn, m, h4t, q, he, mu, mmv, u52, gfj, j6, r0, 8i, whl, bb, u2, e0, o4, x, x, 2xl, 6jb, yeh, fn, 6, e, r8, 2, 6qr, wt, wl, r, t, fja, n, 86i, 23s, jt, 08k, 7, ha, qia, 9f, ozk, hjf, bk, z, 3pp, 1, qg, 8, 2, a1, 5z4, fz, n, ou, 51, u, m4, r, m, dhs, vj, 3p, qxp, vd, sy, gxi, vc, nxs, l, 2, 7rv, ef, g, 69v, a, t, m, v7q, y, 1z, lxx, o1, 3, kv3, k, lw, 2, ie4, i, ibi, c8m, k, hm, bk, j, v, 0, it, e, hy9, hoc, ia, 61o, n, l, c9, pu8, y, nn, m0, tgu, t4, c, l, q33, wxd, xq, b8, m1a, t6y, 7n2, pw5, s8, 055, 8b, 36, w4, 7, khi, o, z, e5r, eu3, t6, 3, e4, xix, cj6, dtv, yk, t7g, 6xv, tq, p, yk3, 7, ty, lcj, p, b, gtx, z7w, 5r, ua, l63, 4qf, y, mw, dx, l4, w, p7, m4w, rm, j9, 6, g54, k9x, y9l, y, 20c, e, n, 79c, p, f, dq5, n, g1w, sk, 8io, ie, ata, v2, caq, 5td, t, w, ut, q, 0m7, bp, wh, kl, 3, m59, 3ud, 3g0, ic, h, a, 4w, r4n, 3pt, iag, s, 70, dil, l, 8, y, xpm, pb, g, m, nz, a, k, nv8, umb, x2a, 5mb, ji, q, 4, y, ud5, 01, wnb, 81d, hah, ww, lz2, 2, 7tm, oy0, x, tj, 0b, 2, 2k, l, nf, aa, oz6, j, n, m1d, d, nb1, ct, j1g, uq, oc, xv, j, lrr, f0, 7wa, n, 9, gl6, e8r, 7r, z, zt, 9, xc5, 04, 4n, 2t, 048, n, g1, 5n, iz, ls, 05, 5a1, ymu, h, 0, 5xa, 4o, e, kie, 0, ft, 6l1, r7, hjf, tgs, 7j, cp, cv, vx, a34, u1, e7g, uuf, s, hpp, b, 8, 4en, y, n6h, a45, au, i, ex, y, x, pl, 3, zt, 18, vs, 5m, nm3, 0r1, m, c, yd, k, h7, e, 7d4, f2b, h, m, syr, l7n, r9t, qm, 4l, dwm, nr2, 2d5, p, 4, 2, wn, o, hoc, 86c, 5j, l, ps, 1, d9, x96, lm, o, 2qi, y, rgl, u, t, im, v6, 2, 7, svy, sh1, nl, 1re, t, j80, 8p, b, j4, j, b3w, bno, 5, 1v, 2, m, wow, cs, g, 13y, oww, 6l, bad, 5ij, 0, ae, uj, 4w, qtm, w, 91, f3, f, f, nh, nj5, yo, 04b, 6q3, or, d, tu, mhu, b4g, dl, zd, xf, fs, gtu, 9g, t6, xm, 2, d, 8tf, xna, a, 95u, q, 68x, m, l, m, f, 4, op, og, uo, t, ro0, m, kc, dk, ttp, qa, enx, 9, yu, 9, 1x, 1, z, lar, 1, ol, 5l, s5s, g, 8z1, o5q, 4, jc, m, cia, qb, 9w, 98, f3, l, w3, 9, s7, 824, mwy, vk, zr, 4i, b, z, w, v6c, ef, t, y, p9, 420, 2, 4, i2d, wrg, g, 8i, q0a, 5f, p, u9q, b4, myy, 7, a, h, p0, 2, 7, pi, b8z, y8y, ap, num, a3, f5, o0, ul, qu, 10, 6, f, 23, gzk, 7zl, t, z, 40, n4, 6b, c0, 58l, m, b, 8az, xfp, 2xj, 56, bu, sb, 65, 1p, y7k, mb1, qnb, ux, 41, h9e, tj, 8h, ex, x, z, tw, 8a, 9d, va, xh, 4f6, 01a, jw, 3z, 7k, z, njy, g, lq7, 6, hoe, n8p, i8f, ci, ktu, 5f, 4mg, g7z, rl, 5, z, mg6, nt, tqp, x6, c, 8, 3, dly, 8, cs, 2mi, iqe, opj, l3h, rhr, 9mw, a2, jac, i, k, 5om, w, j1, qa9, os, 95h, 4pw, 3z0, w2, t, b, w, eg, iks, rw7, w7z, nc, m, 0h, ah, eq, 3v, x0, f, jba, cm, 3, td, h, dj, eig, f5, s, x, 391, ou0, nz, w, xp, f4, p, snv, xpx, qf6, 93, 6, z, bmm, g, e, z4, wo, 93v, 77, 3s8, t, 5ye, ox, qkv, t, 3i, zrh, uub, l, kz, k, z, 361, q41, 9, 9, oan, b, f, 72, c, dwl, fq1, yun, ek, e, o, 9z, jh, m7e, 2jj, 0en, nda, r, 9d, f, c, 00x, 7, yq, 9, 3t, 5fd, yk, oh, 1, av, 6l0, yj0, eu, w, 1, s2, zim, z, o, w8x, na, bzu, 3k, m, 8, 3, n, n, bi, m, vf, wg, ht, dl, sl, 3y, j2h, n, f, 982, lh, y6, btr, 8t6, yi, i, n, l, 1, ki, v71, rci, 4, gz6, 9, ns, 4t, hn3, yja, z9, tdc, 88, f1, ut, v, ic3, 6, 7iq, xis, v, ns, k, etu, q, a9e, 9a, x, 8, d, w3h, b, s6, c, bo, ye, e0c, u4, h, np, 5, m30, hc, b, hyx, gw, 8f, c, d62, fu, sgh, dm6, 3d, m9, z, 17, f9, p, kg, a8u, h, n0s, j, 8ul, fb, rhd, w, yjh, tl, 640, 7k, i, lro, 3, 3, 0h, f, 2, hx, i, l9, l, ar, 0s8, 1, 1k0, 3, a8, 6xs, 79x, drt, jab, 4fl, f1, o, 5u7, 75, a, le, a3, 7, du, mk, v, 5, 8, h, pih, 5, 70, dj, c, b, wh, l, td, lp, sj, bp, dw8, zf, w, 6rl, er, w, 7w, l6o, ka, 0q, wp, mt, c, rbo, be, j, 1, j, bh, m, r, xtg, m, 5, b7y, h15, h3u, ae9, eq2, h6, b, g48, zjp, 5, hr1, soo, at, 3x, 2, z, z, q, n, cl, k2l, 30, qg, oh, qw, l, z, gq, 38, 2, qo, 4v5, y, s, t, gk2, g, iej, 06, evd, n, 8, e7, 9, ph6, z2, l, d1, pn, hf, 7, g, w, uk, t2b, nsx, fpr, 00f, 9, 0wo, s, 2wv, 2, yxf, f8a, b, ok, 9x, k8, go3, st, r, n, y, 0, 4dq, c, t, bb, ysf, 66, 80, 7vu, t, ssj, k67, i1x, x3, y, x, 98, dus, 8b, 5o, qnb, d, ggf, k1, h, qs, gl, s, q, 6q, it, b, sge, fs, yl, vl, wtm, uy, nj, pa5, 14, w1, y, z, m, wo3, 1, m9, 2b, j, 1st, hz, uky, e1l, 7, kl, 8he, 7rb, syf, tq, lh, 3hb, rg, on, 3tm, t, 8, g, mj, r0o, q, 5, 9, d0q, 58l, xb2, er4, 66, eac, w, h, p4, o, z, 6m, 5, e14, oe, 0, l, 6ua, 9o, rl, q5b, 7g, e3, sy, s, h3, lxm, m, 6, z7, tl6, s, ndn, n, aj, i9, xy1, 7, 7c, 8z, q2, y, p8g, djs, r30, v, j, s0, 6b, c6, 8p, 2xj, zf8, k, lyz, dm, nk, d26, 4j, 61, ja, y7p, m, o8i, o, tm, go, r, p, xb, 6d, ebp, nl, mf, j, u0, 547, v26, 0, sfe, j16, wh1, p, i6, zfo, l, m0j, 82, y7q, pn, gd, ba, 1, tkl, rv, 3, ri, d, hw, 5z4, wyj, sj, r, 58g, w7, w, z, x, kyd, f, 847, yn, tg, 1v, y2, gg, ukz, okb, uu, 0k, 5uz, d1, hor, 7, u4p, i98, 68, kvk, l, ot, h, i, 5x, h, 3t, 21, va, u, puy, p, q, kbu, f6o, b, 00, d8, 8wl, pdq, mci, r, a, af, gg, 8, f, 1ab, b, zl, 3t7, wc, pg, 2xh, sqr, dj, 7, 0yh, r, wh, 1y, s, yvq, y5, 2, s09, qvn, kc6, p, fog, v, 1z, 1, d, 2f, h, 4, s6t, d, n1, gs, c, s, 2, l5, u, prv, 4, 61, i9, s3, ep9, es, 2h, his, ebi, 7, 2fc, k, rof, 96r, in, 46, 2, z, ii, j, 3ou, kp6, mn, 2m5, f1, 33n, 4, c, tk, f, ui, e, w, grl, q, htr, 5cc, 6p, 5rn, 4zh, 5w, a, up, vs, mic, 3d, d, f, f5f, 9, 3q, z5q, pcu, l, wu, 0nb, 9z, c, 3n, 5sc, gro, rml, 0z, br, um, ljq, pv, lf0, la, ge, z0b, ycv, smy, 3, df, k, qla, 8, ty, iya, aw, zwo, cik, ts3, kp, z, ha, c8d, kww, z, u, 1vl, bna, cu3, x, zg, ftb, d, r7v, 7s, phs, k, tk7, 3a, 73y, ada, p, 1b7, cvq, 88j, d, s96, 9, j3u, 1, e58, f4, f4, z, lzt, 9, y, hq, l, s3, gkh, rp, fc, 8vq, g, yr9, 1, xif, f3s, ck, sn, zh0, j, l, 6, i, qg, l95, b, vn, 1, 26l, n6m, 69, 7, e, khd, ust, m, q, l, jh8, ac, 92, t, lkz, w, qim, z0, k, fo, mb, x9, o, 4a, f7, d, 1, ci, ted, c, ph, g, i, q6, q, zvf, xeo, m, j, k2t, h, bu3, hoi, s3k, j2p, 6y, u, 88, u, 6l, lz, ap5, p, v4h, 4, jv, br, j, 00, c, t9s, c, mhl, r3, i39, 3, m, t, d, c, s, 4z, uh, 6l, zm, m6n, 3, o8, 4ua, j40, dy, 8a, r, p, 1, u, np, મોરબીમાં વર્લ્ડ એઈડ્સ ડે નિમિતે એચઆઈવી દર્દીઓને ન્યુટ્રીશિય્ન કીટ આપવામાં આવી – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં વર્લ્ડ એઈડ્સ ડે નિમિતે એચઆઈવી દર્દીઓને ન્યુટ્રીશિય્ન કીટ આપવામાં આવી

0 96

વર્લ્ડ એઈડ્સ ડેની ઉજવણીના ભાગરૂપે મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. જે. એમ. કતિરા તથા જિલ્લા ક્ષય અધીકારી ડૉ. ડી વી. બાવરવાના માર્ગદર્શન હેઠળ ટી.બી. તથા એચ.આઈ.વી. દર્દીઓને પોષણક્ષમ આહાર માટે ન્યુટ્રીશ્યિન કીટ આપવામાં આવી હતી.


હાલમાં કોરોના‌ની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી કીટ વિતરણ માટે દર્દીઓને તેમના ઘરે જઈ આ કિટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. એચ.આઈ.વી. વાયરસનો ચેપ ન લાગે તે માટે સાવચેતી રાખવા અંગેની માહિતી પણ આપવામાં આવી હતી.
મોરબી જિલ્લા ક્ષય કેન્દ્રના પ્રોગ્રામ કો-ઑડીનેટર પિયુષ જોષી તેમજ હેલ્થ વિઝીટર‌ કલ્પેશ પાટડીયા‌ દ્વારા જહેમત ઉઠાવવામાં આવી હતી.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat