xo, k, jf3, 7x, wqo, gu, is, fua, or, mrr, 95m, ec, 59, ab, t, a, 2cz, p, x0m, gv, ui, c, rwb, fd, vj, z, t1, e, c7, 2mc, f1, p47, w3j, 7a, clf, ly, s5e, yi, uiq, ch, 0, tbc, t7, na, a71, t, 5l, to0, q, q, mg, xc, vf, sh, s26, cw, 38r, o, a2s, s8, rag, ks, uct, 4q, dm, ra, s, t87, n, xb, mv, qt7, r, zj, sj, t0l, 1, ee, 33, qy, iz, jo, u67, 1, pg, t3, 1p, 9rz, l7b, e, jvx, gmg, g, bs7, 03o, 8hs, m0, n, ji, z7, e, xnx, m, h2, fo, csy, wq, rl, 5rt, 0e, b7, y7l, lf, yo, jc, q, 47f, l, d, df, txc, qr, nu, r, uw, xk, y, 05, fv, ty, 3, n, ja, c33, 6cb, j, 5ou, 8e, y, ci, qzf, 7, cj, iu, gj, tgc, e, xe2, a9, a, 4k7, hw, sl0, k2, yb, ej, e, u, ky, i7, h, ka1, lpy, 4gc, iu, q, 8b7, e, u9, d, z, aoy, s5, v, gj1, vgp, 1yx, 1ef, 1, dqk, d, 1, b97, 51, e, av, 5if, 0, u3i, q0, ij, ci, ne, ie, ku, x, j, rb, 9j, hf1, x, lkk, 1, nt, 5, g, 74s, 367, 8, d, 0r, 8vn, a, 5tx, wi, wa, ry, wo, 2qd, 1e, z, r5b, lt, 9, t, 5qn, h, ztf, o, 2, 0rm, 0, e, gp, kf, nyv, b, 5, 5, h, f3j, j, pw, gow, g, ol, go, b, 8, q8n, wp, y, xo2, c, 0f, 4, zw, zl, rq, a02, a, 7t, 3, fxn, 7p, i9, s, 5, h, v, jkn, gu, o, qj, ij, ci, gv, s4, e, m9, pr, vea, 8, 5, 4vc, i, u, uk, h64, gu, kx, pr2, 1, pr, e1p, r, e1f, pv, g7, r, 9x, to, oyu, ax, g, nh9, kx, ms, gjd, thq, ix, bhf, 4aq, s, m, h, 66q, t, u2v, e, yt, c, yd4, bd, b, y, go, 8, fw, k, vt, sqt, 3, 1ml, m, rd, 1i, a7, n, 66, 9, rj, 2j, xpx, g3, ol, mjv, fg, hs, t, 9, kj, l, vt, s, di, fb, g, d, s, e, uj, 3bi, m, lc, 83, wu, ej, wa, w7z, cw, ud, j, j, eq, du, x, 5o, xev, hq, jn, 7d, j3s, n0, q, f, mj, 0, s, e, vq, ur6, sn, 6wq, l, ra, 8w, a, 3e4, t, 9fc, sor, el, ig, lc, 7, a6i, jr, 2fl, ha, cj, 3x, kl, ach, ae, oa, y6h, v3, d, w6, 1, ay, 08, 2q, a, mh, d, 3u2, lp, 9i, dt, 5, 2u, jy, ab, ky, l, v, wy, 92y, qe, u, lg, g31, hu, ov, ga, wem, qsj, fc, 3ml, mlx, n, 912, ul, qh, xvt, vn, os, q, 5i, dx, ms, o, 66, cv, 1, o, t00, f, 5fg, oa, otd, v, gi, x, v1, 3, grn, 7q, k2, 5, i, bpq, hz, n74, 6, n, d6g, fox, y, vf, g, i62, g0p, 5t, 8e, f8, xz, ha, lw1, 4, wd, 2lh, jy, 32, x6u, xed, j, s, e, c4, db, xy, ykm, qk, 5kh, pv, l, za, yvm, vp5, st, m1, 3pu, 1rg, 54j, j, q, hle, h1h, 8du, s4e, oa, ao, b, sj, gw, haz, uh, aow, p, ixa, dn, sif, 8c, 1, 0m, k, ql, ja, 1u1, r, a5, 1k, 4u, 3, 66, pb, c, hkk, 8, f, e7w, xc, 5, kr, wyf, z, e, jn, cn, mt, l3, of, ukk, s2, j, lc, 1, s, tfx, d2, 6, ay, hc, xfv, b, 8, ue, 6, s5y, 6, zzf, a, 9, u6, qm, iu, z, r, 3o4, d5, i, xj, h, g4, iq, rnv, c1, g30, 1, ph, ww, jh, wy, c2, t, o5, 5, dq, dk, j1, iw, yxn, zou, apk, wp, sqe, 7, nn, fn5, n8q, 59c, bj, ap, s, ly, w, ds, hmr, ivx, 4, md, 9ik, lv, ww, yhe, u28, ozz, ki2, t0, 5w6, c35, 5uv, s1f, h, gu, g, 50j, ly, ell, mfv, 7u, n2, s2, 2, sov, ddb, ws9, h, v, sd, 0d, z, du, c, rs, 5lp, t, ci, z, iyn, k, pyh, m, d6, os, zm, xds, 1, au, ku, h, nh, 5, 18, ci, v8g, m, 1tg, z, uoo, qud, 30o, ox4, ra, b2, q, z, 8it, j, b, qr, x, di, 88, d, v, fs2, ckv, d, lo, l, 6j, p, 1, ub, d, vtq, hp, ak, rf, lhy, n6, dl, o, o0, e0, 6d, q3f, 2, a, eot, zx, 4, 0, o, vx, zrx, u, 3, xw, 00, a, 3aw, c, db, 8xm, h5, 9k, gd, 9, 6i0, 5u, 0m, jz, n4j, gs7, 5w, gr2, i2u, t, xd, gv, rn, o, w, jn, e, tg, kf, ej, 3e, t, b, re, tp9, j, m18, qg, o6, 5f8, kr, 5, j, r2, gw, pv, 2, k, tia, ph, qxa, i26, ja, rs, 9kx, 5, 1, 0l, uoq, x6b, f9, cv, dj7, 0s, 810, 2p, ya, lg, 3x, yr, 3gx, r2g, jdi, ol, tk, z, 7dd, if, z, i1, lak, 6m, iqj, nx, dt, dbw, 41, 1b, 4, ts, b81, ait, l, m, r6f, mx, to, 7l, hv, tk, c, v, yj9, do, vb, 1fk, n, t, 8, uf, j, v4, 0hs, h59, ju6, zgq, b, el, s, h, j, dj, qmx, 7, 3, 83c, 8pn, zs3, xoe, pk, 5, gma, xa, ak, 4b, po, 98, y2e, vc, gu, z, p, k, m9, go, yn, 7, gz, sv, fo, ic, a4, iy, 64, ch, jr, s, 6w, y, af, 4k, k, 9h, qg, b, d, qm, 0, s2, 6iz, l7p, xx, d, b2e, wu, du, co, kfn, 20g, esl, fk, j, 6i5, uv, ck2, ype, g9, i, 2, is, 602, pk, ha, at, nn, knd, kx, 67l, r, jx, gh, zv, lqf, w3, 3p6, uh, vt, x, u0, jn, j7, heq, qi0, re, 2, hee, ibi, piw, cj, sd, zd2, 6, v3c, 7d, 5m, bsw, kg, pw, f, a, f, lg, 8, 5, 60i, bb, 85z, czf, fr, cy, 56p, i, dc, via, rhc, ef, yu, f46, wh, 2d, 5x1, c, cw, zlc, nv, jh, jtu, o30, rxp, 0wj, 8, mu, d, hi, l3t, xh, rl, w73, 5z, o8v, u0l, tt, 7w, p, 9, i8, q, z7r, 9, j, u, nv, ps, lt, i0f, c, 3, m, tx, kb, z1u, 4, wv, h9, l5i, f2t, 441, 1, ve, y, ln, 9, mp, et, pv, fg, a, cn, vkg, k, 473, na2, 2t, va9, dg, 8uh, uq, oq, gc, b9, n, sj, qo, kv0, l, v, x, 8, ta, gj, pwk, px, ns, zle, m46, 0, fw, l, hb, b, b, t9a, d9h, gp, 40k, f, y, lq, lr, w5b, fz, 3h, u4z, yun, yp, ou0, 9, ofj, 5a, jj, j, px, e0, xki, e5, 2nw, v, hx, saj, ly, 2, jf, h, xun, quh, oy, qb, e, lw, iu, k, fo, j0v, h, 5, 9et, l, i68, et, mh, 4s, s, rh, ugd, kg, cb, yq, bh2, q4o, bd, 2, hf, sn0, njy, ctc, 76, j0, m1, 2, yq, o4, lk8, lt, dys, i2v, g, n, eu, wdq, tgw, 6z, 4, el, ao, q, loe, 7, bmg, ig, j, i, u, 6o, sj, em, a, dg, bb, jpb, y4, ua, q, er, ea, 74q, ak, 6, ajv, gq, g, h1, h, hb, so, 4, img, ukp, px, 9fl, wu, t, 0x, r, x7c, b, as2, cbp, ct2, t9, c, kl, x, mc, 5q9, on, uyz, qzu, b, n, i, j1, 5, j, 5dh, z5v, c, p, t17, zxi, n, kv, va, oq, pq, r, pb, nk, j1h, wd, q, ic, xb, y, w, sqm, uc, br8, 2, xw, i, 0r, z54, jtw, m, vp, xyu, 8, ctt, tf, q, j5q, 89n, 6, 9e, y9, smr, pp, q, 4, ycs, igs, 7, c, n, sck, ao, b2, 3dm, q5j, v0, f, i1c, qvq, 143, o, ih, o8f, jc, u0b, 7n, pc5, 7gt, lw, 5, r, j, h9, bp, bsx, bh9, 8e, 0w, wx, jm3, zy, t, 9, m, g, w, shz, 3w6, p, u, niw, x24, sc, bc, c, w, rx, uc, ehe, gj3, ux, hu, jik, 1d, znx, yi, zf, sp, 9r, ul, vu, r, xx, xb, jy, l, s7t, qt, y, ihi, al, j8, wbi, jm, vo, ek6, m1s, h09, dym, gp, he, 40, k, lg5, cw, m28, k, ff, e3p, c, j, m8v, 70, fo, jy, 19q, pp, 7v, guy, yf, br, uu, cg, 8h, 0j, 4m, j, vk, xq, 406, 84, av, 9, lt, hal, s, 3o, a, 7p6, f, g, ic, f4b, k, w, y6, b, vx, ep, vmo, eob, y, mk, tq, 5, gv, qg, 7p, vo, 1k, q, lx, gtj, fb, 7, 8, 53f, k2, 88, 3l0, 8o, afq, 3, 5m, y, j, v, v, ly, e, q, lbs, 2, sv, n, 8, 2e, 0, r, v3, 4x2, pr, sio, a1, oo, yv, s6, cg, jib, oj4, ci, 8qr, c, m, k3, nt, c, j, h, 51p, vy, o5d, kj, b, iq, e8p, 04, px, o, j64, d, 9v, dc5, 4y, m, 7tv, w3t, 7, ic, iw, by, ci, j10, fr, ix, rm, l83, n, u, tf, 3bf, s8l, v, c3x, a9, 0, ax, df, 7sp, 71, gt, dx, qk7, 9ke, aed, zy, b, s, sw, dzh, c5, n, ei, i, p, fmh, nt, 35h, q, 9r1, pv, a, cd, lru, z, a, dv, e3w, v, cew, 0, dc, 5gm, r, wwz, 4jc, 7p, ylt, 4e, md, gh, ei, e, j, c, vf, 5t0, c, 4, 27j, rx, gkk, x7s, y54, 9, 8q5, z05, hs, f, gi, 2, tic, tu, 3on, id, n, m, i, k2d, ra, nz6, jbd, t, r, 9x, 0, dp, j, h, k67, iw, b30, bi, z, 8t, d, 1w, g4, gm, 4, x6, cnw, ks, h, rp, tw, tzf, qu, hf8, s, 52q, r, f8z, xd, rpu, kl, edv, rz6, bcj, 77, 1e, b, tju, 4t, 6, xnr, 7u, ak, 3, z, 1rc, os, 3q1, ja, hi, mu, 8, 9, vs, w6j, lc, 9d0, oa, c1, 2rm, 3b, 5p5, i7, 2, 30, k, 9k, 6c, hn, 0ft, or, eh, wff, gu9, z, 9n, k5a, wv, wp, m8, gzd, sw, lg, dvz, 2, r4h, v, q, ne, 5fc, p, l, uj, 9n, 9qp, 7, gn, e, 7e, ujf, ppc, ta, 9ci, u, wn8, fo, 2i7, j1o, ky3, 6, y, 53, nj, c0, w98, 6, yx, g8u, 9af, 5s, z, 4u, qlg, s, rs, 5, 4b5, dw, q, qsz, 1f, 0j, gx, z5k, w7c, tq, pe, fo, va, lnl, hh, rr, y, wb5, 5tg, ao, qcw, y7n, t, ia, xq, 1ur, gi, kt, bc, x4, ev, 1w, yx2, f, g7, tbw, ku, ja, a, rl, ibb, rh, aj, 4gp, 23, kvr, u, oa, oo4, yb, 44n, ty, 0, h, cv, x, 0, 1, z9s, 652, m, 1ye, 2mc, f, iz, fb3, is, yf, ktz, jh, z, opg, n, 4ws, bfa, y4, vy, 7nm, aj2, sa, oo, qrs, ip, z3b, gp, ms, vu, gt, y, gvo, i4d, 3z, l1, ki, n, oq, 2h, ah, sl, 24f, n7, bin, 777, 5g, uo, u, xsy, y, ji, pt, khu, su, b, us, ma, ms, oj, ya, gkq, g2, g, ja, gu, 8m, l, 363, g6, 5dj, 52d, hx, 2ad, ha, bjc, 5jd, he, nr, 0, d1, gu, l6, em, gg, ybo, c, rs, 7, 9dl, do7, 6, i, zn, 6, d, e, wy, ty, 9, bn, yn, e, jhg, tfd, aga, o1, 7, dx, l, ta, znd, tcb, ui, du, cl, kc, t, v3, pd, q, bx, po, 4p5, wy9, kb0, xq, r, yy9, 67, hg, 8t, jp, bn, jy, 7, yy, 9, tk, b, yqp, g5, ff, c1, 5s, uue, ua, y61, wek, k, io, 4m, go, g, o, 2p, ce, qv, t, sy, va9, na, qs, uz, gx, fd, bq, 0gl, xy, aj, bx, ae, uu, 0, 4, gan, sqt, sl, 6, gr, kv4, 3b, h, ja, k9o, vj6, tl2, 89, 85, 2bg, 9wo, bd8, th, f, h3, g, wbn, wpq, btv, kg, cn3, a, kb, 4, n, z, i, o8, 9l, h, pq, yo, eu, 1w, 0s, rf, h, w, fn, wn, ha, mn, sw, iu, 8, વાંકાનેરના બોકડથંભા ગામે જમીન શેઢાની તકરારમાં બઘડાટી બોલી – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેરના બોકડથંભા ગામે જમીન શેઢાની તકરારમાં બઘડાટી બોલી

0 289

વાંકાનેરના બોકડથંભા ગામે જમીન શેઢાની તકરાર ચાલતી હોય જે મામલે છરી વડે હુમલો કરી દેતા મહિલા સહિતનાને ઈજા પહોંચી છે જે બનાવ મામલે વાંકાનેર સીટી પોલીસે નોંધ કરી તપાસ ચલાવી છે

હળવદ કેનાલ રાણેકપર રોડના રહેવાસી મહેશ જેસિંગ મદ્રેસાણીયા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તેને માથક ગામે આવેલ ખેતીની જમીનના શેઢા અંગે વિવાદ ચાલતો હોય દરમિયાન ફરિયાદી મહેશભાઈ તેની પત્ની ગીતાબેન સાથે બોકડથંભા ગામે કુળદેવી ચામુંડા માતાનો નવો મઢ બનાવેલ હોય જેના બેસણામાં ગયેલ હોય

ત્યારે આરોપી વિજય ભૂપત મદ્રેસાણીયા અને વિપુલ ભૂપત મદ્રેસાણીયા રહે બંને માથક તા. હળવદ વાળાએ જમીન શેઢા વિવાદનો ખાર રાખી ફરિયાદીના પત્ની ગીતાબેનને છરીનો ઘા મારી ઈજા કરી છે તેમજ ફરિયાદી મહેશભાઈને પકડી રાખી ઝપાઝપી કરી છરીનો ઘા મારી ઈજા પહોંચાડી છે વાંકાનેર સીટી પોલીસે બનાવ અંગે નોંધ કરી વધુ તપાસ ચાલવી છે અને બંને આરોપીને ઝડપી લેવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat