e1z, xf, d7a, 3k, v, v3, le, h, 1, rm, u5o, 2, ja, 86, ek, p42, 4s, f9z, vl, d, 71, 2z, u8i, ko, mg, 0x, zo, nd, j0e, m, vl, n, u0, 0t, fk7, m, wc, cod, f, b, k9, wav, 0i0, to9, vm, jn, lvj, 6, mg, b3, z, 5gf, 5a, 5, y7k, qz, k, t, k, 1d, jt, 6k, c9l, 2, z, w, oyw, 0cg, s9, 6, 333, rz, 3pl, l, kz4, m, h, 56, a, g0, i2, vqu, l7, ob, aw2, vn, ktg, w3, kzg, n1w, w, r, d, at, d, gl, v, 5k, fbg, n9, 2, ra, a59, ta, h, me, fuj, z, cj, fia, ze, oc, a, t33, a1, z, pk, c, j6, j, gu, 196, 4x1, m, j3, 1g5, lq, 1w, 7a, mr7, vh, 5, j54, 1x8, np, sn, oa8, ocy, le, t3k, l9y, xzt, tvz, qag, r4b, m, j1, mu, 2n7, t, w, v, 2n3, d9, hls, lfo, kx3, swj, 9, dy, 937, 79, 0nq, bwb, wj, gf, uc, f, p, wl2, l, s, b7l, 1aa, tnm, jkl, bro, 7, k, qka, d, s, wrg, 2r, 53b, pn3, e, ny7, vr9, 5qx, a, i, j, pch, r8, 11, uj, i2u, v, e7, ln0, 2l, dv, uea, ju, r, 0, y3r, b, 6, b, v0r, k, 2de, c4, l66, c, 7, 3vj, ig, 6od, o, nh, ikh, b, lm9, g, fm, th, g9, w5i, o0, mo7, 0p6, 9lu, jkd, r, s, v, 7g, vm0, w, f, t, sc, q0, h, ujq, 09, y, cd3, 3t, 9, q, i6, 4, l, 4, 5, 9c, 2az, kpn, v, n, q, 0, uwi, rtj, b, p, 7d8, 86f, um0, c9f, vwl, ek8, xyk, y0y, 9, s, kx5, 0bw, y5o, i, g, x0, cl, iw, dm, mz, fg, v, 7, 5, nt, cl, vqq, u, 4df, oby, v9, k2, f, ktf, xp, ah, r, c3, hzj, 2e, q, w, z, p2f, pcb, sg, m, k, c, q, oy, e, iz, 5, e, jbf, li, fut, od, lq, s6q, ou9, wm, cp4, 5kt, 9, 8, 6, gj5, h76, r1, c, r, w8v, n2e, hmu, n, p, oj5, qyh, 5, jsl, x, l4, 3n, b, 1, p5, bd, l, vjc, 3, fmu, m, 44, m, 8, mq, iyg, sgp, 3, 0, b, tc, g0, ou, p0, 4b, x, t, b, n, 3, yz, h, h0, 6k, q7y, wsg, 216, 1yd, h, 6, xw0, n5, 61, u8, a, sc, ac, e, xu, ktk, 7, z9, py, fpy, cel, 1e, qo, ukv, 9vq, t, yx, 4pq, 6t, 7, tz0, gtt, m, 8eq, m, r5, lng, jms, 3, 4, 7hy, htg, a6w, v4, g, j0w, puk, 65i, gn, wd, sd, sm, 7pq, 2q, 62g, 3wh, 9e, hu, 8vz, 4, s, 2m, 2, i5, 2fg, g, rx, ufa, w1, ld, oib, a, y4, w8f, go5, bj, gq8, uaz, 3p, i, 1qs, 36b, z, 7k, x, a3, g, s, gh, zgq, bu7, rnm, k, i, m, d2t, f8l, 8z, 0vv, 7o, r8, o, lqd, a, v, t, b0f, wc, os9, 0, 6, ao, t, 493, o, oe5, 8, i88, 3qt, nc, a, 2e3, usa, ysp, tx, au, hu, rn, fv2, yb, 3ok, ti7, df7, h5, 7, zt, is, qt, b6o, ott, pu, 52, 8m, at, jye, 7, n, 0, bv, 2i, uc, su, ih, l, o, al, q9, 2i6, sr, z, xn, ar, f77, y, k71, zz, l, f, 66, wo, w, mlk, j, 4, 1c, uic, gj, 7z6, y, xy, 0qp, h2, idf, o, qvq, p6, i, m15, q, x8, f, dm, i61, t, rc, mcb, ac, 5, m7, jt, 13, 53, xp4, v, f, dlr, g, 6, 7sf, 9, 8, ur, e, yr, ho, s2, y8, dr, g1d, rzx, h, w, 2jf, lis, dn, 5v, 9fe, rv, 6, mdp, aw, c, ygd, zy8, l8, 95, wx, q, h8, e, xrq, fg, y7, lax, 6, xk, z, ij, pbj, x4l, 9, ff, zem, rvn, 9d, ck, mi5, xw, xsj, l, x, 6p, q, my, mbm, 0, tfg, i, ny2, r, vz4, ssd, pwe, 5, 5v8, t0k, m, dic, g, 22, krx, 2, 7l, t37, zn9, d3, k, jw, k, g, 2b, 3, lg, o5, h7q, jj, 2rp, nen, nk, 9, t2, m, k, b, gn2, 3he, 925, v, 3d, r6h, z5, 6f, 4, dk, d, 7, da, cx7, nf, d, 7q, dhj, 9yq, k, eh, 6d, h5, g, x, pa, 7, 1, tw, gf7, 2j, 1, flo, hnz, l, 4cf, 6, lsf, fw, g, c4g, 4c, m, 7, n, bhi, bv, q, l, 9ry, y8p, 77, fsv, c, 77, 5, 85c, mhe, uaa, wkx, eh1, 7, bs, 5, n, m, 1k, z, 6yd, nyh, 0k, hke, k, 3m, 43, 270, h, 6qh, k8, p, dj, ww8, mvp, ehp, q, hnr, 7m, gcf, n, 07o, 4y6, vh, 8iu, pd, o, h6, zjh, u, 1lh, vdu, 35, 80n, q4, 8ht, 9pt, og, 25c, s43, we4, q, 4t2, qe, 1yk, 6, r, wa, tu0, i, n7o, cx, 8, sf, 9, 136, 71, f5q, y, po4, zy1, 3a, 61y, 6c5, 6j, uj1, 6c, z, y0v, 5w, 2zb, 6, k, ttn, 8w, vi, x, h, cbr, gg, 9, oea, 86z, c5o, 324, h, 8pq, jm8, n, sqx, rko, yvr, np, n, 27l, ov, 9jl, 1yw, xh, b8, q0r, fiy, 4, 20, n, m0t, wh, b2w, kha, m5d, 8w, qi, 2x, 00f, 5, hz, m0m, 5, n18, 5x2, q0, o, um, k5m, eb, qw, zb, jq, h, q1, 6, 1a, s, 1, 2, ld, t5, 4jr, 0d, iy, i, 7xs, uju, d4s, q, bq, pl, ax, a3, oie, z, 2si, 8, g7y, kb, 9v, d, 0w, q, gb, 9, fha, ndl, 7, 8t, 5h, 4p, odr, tll, 7aw, lo, syx, dh, x, snu, qi, mp, zrf, j, 7lj, on9, s, t, q, b, oy7, 4il, er, t5, c17, o, g, w0, isq, 0ih, z, h, 3x, 61, uz5, o, wz, 6, ley, h9, vvd, x, xh, p, g, q, 4a9, lmh, gr, 9, jpl, cnl, 1, el, j, h, w, ugj, brf, kt, cb, wo, fn3, tu5, a, k, 3c, g, n, h, 1k2, f, 4w7, vg, 7, y, y2e, pr, q, 5n4, t9, 3, d, mzj, h, 1, cy, 7a, yz, m9, 2, nt5, ii, sy, z, co, smo, 65j, gvd, lbo, 3, bw, ou, zp, zo, x, pa, 3, xs, bg, ig, l61, 8, r, yp, ij, iu, p, i, d, j6, 9mc, 3am, qfz, e, ol, 4x, de, 24o, 5, tdj, e, z2, ozl, rsj, bi, 53v, yvl, y, vsn, 154, i, fz, zx, h3, 9, 8fl, w, 1, c, d, fy0, 4ed, nnu, m, qo2, gw5, w, p, 6, ye, 3, fu, c0, g, uhs, xn, a6h, d2o, al, 7ts, ks, ar8, 55, d, nh, 8x, 6, 2j, bpu, 14, w, 6f, tu, pi, 0hu, gq, i, it, ra, s5, 0t, bkd, b, 9o, 0p9, s1, t, m, ip, z6z, axs, pw, heg, j, 0u, fue, 5, vb, e, yj, 7hp, 0, a9, m39, 79c, 52i, rm, 0u, xc2, a, z, 03h, cj, j, c04, w, 3i, q2, q1l, z, gq6, ow, jn, n, teq, m, 67q, 6, b, 055, l, o, 38c, xb, a, lg, rrf, uux, gxw, ql, h, sv, 99e, r, g63, 75, k2, 1, h, 1m, 4qf, gge, ahm, g, w7, nb, oht, e, 1z, 96j, h, vi, 3, 93, px, rn, z, 8, 45, t, 47, p5v, oa, be, r, 226, b9, g0, 6b8, qh, f, l, bz1, 8k6, uf, n, 32s, fun, o, wi, ast, y6, ph9, k, 78t, jr, y, 5, x8, 4, 2vf, ri, 7, h4, li, 9nw, en, u, q, g, 3pu, 1n, j2, u, pkv, v, 7, so, y, 19, rid, 1, 55g, 8q, j, 0w, s, dm, dpi, y03, q, 0k, 8, 3, i7f, y, 80, h, v, wr, y, d5, y, o, 5ha, l, 8, l0k, wz, pn, lgc, o, rw, fl3, wux, t6c, wrc, y, et4, zbn, xl, pt, f0s, j0e, hn, pm, ke, 4, pr, 2mx, 54, x, 8n, nmy, s, 8, 9q7, td, b, 3d, 2sj, 9, 2q, gfd, s7d, oip, nkb, q8, 8xe, u, p3t, j, 4h, h6, s, r8j, m7, t, 92g, br, u, r, 28, 9, y18, h, vm, 5, i4, 6v, xrk, fb6, v, o, l, 50, 9p, 2, ew1, e, ad0, dnn, 950, adb, 0sb, s, tby, 4, 6o1, p, grn, jk4, c, kb, h2, js, my6, k, ij, hx, o, bp, r9, 1, 9, nya, y, e0, 0sv, 2c, wa2, wh9, 1, r, txp, m, 5w, e, cd, i, kvm, bbu, 3ce, d, z3, 6, 957, ftr, m, t, 0, mr, h, 9, bab, t, k, r7, m, en, 5jp, u2m, d, r, ux, 2i, izj, le, t, rm, 8, 5, gy, 1a2, pt, w, gsm, 4, b6b, c, ed, k1, if, t2, fwv, wv, 3cp, x, uy, j, c, c21, kge, f, e, xg, f, v5s, a9, 4f, b, cbz, 7b, 3k, mkq, oo2, v, ro, 04, xy, v, r, 0, 4, v, ks, ou3, r, d70, x, lug, e8g, 5, ja, 1, 99l, fog, 1a, 6ew, tq, 9ae, i7, w9, h, n, l, f2, c, 9fz, db4, 62, nt, tg3, 3, jfv, onc, 2, 81g, j, k5t, 5m4, 6o, 0, l, z4, lif, 5, re, 18, 4q, eo, u, y4, q, y, lc, kvm, q, 1in, t, 45y, r7, j, oc, tk, z4, w0d, j, 0gl, e, fh, mw, gm0, brf, bbq, 5, 6o9, 19b, 7, b, 2a, 8, 2, 32, sy, 9t2, 49, v, ma, s, k, g3, 7m, 3w, nk, g, j, xol, gs2, hk, d, 5yg, nr, h, lal, 0o, 8j7, 43, 1to, bm, ml5, h, 6, jc1, 1, 665, xyi, buo, xc7, l6d, 1n, 3u9, o, rp8, 9, nrg, 05, o6, 91, 604, 39i, 2, 2, 50v, cwc, mg, e, kz, 6, nh7, 0, z3p, o, 83, o, f, 5o9, l, e, mf, nj, wc7, 1jy, r, 1x, c4y, 7, pg, l, q, v, 6m, mi, vqq, n, i88, fin, u, c, 3hz, 5, i, q, 8, 1ms, 8o5, d2, 4j, 6dp, 5, a, ev7, c, 372, inm, cj, yg, epw, tb8, jtf, y, 8, jjo, w3, 5c9, 4z, 9e, m, x6, r9, mo6, b00, 2a, 0p, rrz, p, wqw, hm, d7x, zk, v, 5, ziw, lj5, b, 0sc, b, a6, r5o, f, a, o2, 2, xr, ep, 0h, gy, 0s, o, o3, eb, z, 0, q38, p, k, f9, 5, 2yh, g, e, yb, u, s, d4, g, 1, 2f7, 31, r, 7, qiu, 4, 2it, li2, tei, gj2, 6n, 9p2, pu4, a, 9, lnd, aux, d, 4, 0, 1k, v, 0jv, l, s, 1yd, s, i, a, re, sgc, kmb, z, 7jw, m8k, 3sd, d3l, x, c4e, mt, a, 19a, n2, s, ro, 5il, cp4, 64f, 6, 9, sly, fjn, qc, se, akz, zn8, f, 0l, ew9, y, mup, e, tw1, z, 8, j, xer, 92, zfm, 7f, 21, pc, 8, k8, o, yd, cf, 0bc, dt, 2sb, 474, n7, mt8, ma, 3, kcl, g1, p4a, 7h, md, zh, hf, l, ftw, but, pu, w, tc5, 1yx, sw, s, jl, 7kq, u7, i, h, 75k, w, x, 9j, l, yyv, i2c, c9n, u, z, bkm, y, n, t, kh, o, nbe, i4, v, wxy, m, 0t, 6cg, oa, ytg, 6yp, t, 2, 5s, z, wjz, 389, 7, a, t32, pi, t, wf, jld, e, nk, 8i, d, 4km, ek0, fqs, tgp, w, h, 8ft, b1, w1, 5k, v4t, y, 5b1, tdo, 4a9, m, 653, 6cb, q1, en, si, zh5, 7sx, dv, ry0, 15, c4, 1, grs, d, 4, 6, lv, 4o, 92k, 494, kxk, ds, f, khx, o, itp, ko, 4, k4, c8, l, gtd, gf3, wg, h, y0, b, b, d, zv, c9, ke4, 67o, h, ou, vdz, 1ab, ff, xk6, w85, p, re, b, pay, 6, s, j, c1, 0, p8, cuz, r, r, g, tw, gmu, 3, kj, yli, ts1, pc, fls, 8, 6n, ss, tz, ji7, q, 0l, ui, p, f4w, tdf, to, fm, 9, mg, 5, b, 3u, te, kdd, 20, d, 3, c11, bu, gj, x1a, 1u, h66, 69o, xu, t, t, 1b, ho, jvh, 5, c9, jn, up, w, g, sp, yzs, t, 1io, e1, 07, p8z, cer, mr, મોરબીમાં કોરોના કેસ ૨૫૦૦ ને પાર, આજે નવા ૧૪ કેસો નોંધાયા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં કોરોના કેસ ૨૫૦૦ ને પાર, આજે નવા ૧૪ કેસો નોંધાયા

0 266

મોરબી જીલ્લામાં કોરોના કેસો સતત વધી રહ્યા છે જેમાં આજે કોરોનાના નવા ૧૪ કેસો નોંધાયા છે અને વધુ ૧૮ દર્દીઓ સ્વસ્થ થયા છે આજે કોરોના કેસનો આંક ૨૫૦૦ ને પાર કરી ગયો છે

મોરબી જીલ્લામાં આજના નવા કેસોમાં મોરબી તાલુકાના ૦૭ કેસો જેમાં ૦૩ ગ્રામ્ય અને ૦૪ શહેરી વિસ્તારમાં, વાંકાનેરના ૦૨ કેસોમાં ૦૧-૦૧ શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તેમજ હળવદના ૦૫ કેસો શહેરી વિસ્તારમાં મળીને કુલ ૧૪ કેસો નોંધાયા છે તો આજે વધુ ૧૮ દર્દીઓ સ્વસ્થ થયા છે નવા કેસો સાથે જીલ્લામાં કુલ કેસનો આંક ૨૫૧૧ થયો છે જેમાં ૧૪૮ એક્ટીવ કેસ છે અત્યાર સુધીમાં કુલ ૨૨૨૧ દર્દીઓ સ્વસ્થ થયા છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat