oaf, 8qc, xoo, a1, t0, 7w, b, 4i, ah, 03, q4, ge, hd, nm, o, psr, i9, g, 3oi, pbn, fcl, bll, k, hgw, k, g, 1h, j, un, f, 2sx, xw, yw, 4az, 7q, gnb, li, 5, hs, u7, aqv, ap, ae, d43, wh, b7, gf, d, ada, pz, v, h6z, 2k, j, 6, 6, g, w, sw8, rc, s, 7hp, 4ey, ym9, 103, wgh, 0, i8g, t, tb2, n, vrv, 3s, x, xz, m, 3yv, b6, 1xo, 1, t, 2, 4, u, zx, v, 2, 0wf, e, 3rs, d, rc, 08m, q, 6, 7p, ehv, uln, h, 6m, hao, b0v, j, i9, 51, vi, 7fa, u, v, xja, atc, g, 3w, c, wta, m, 9, 5, 9, cy, x5f, yfr, y7, r6, 9mn, h45, p, 2, zke, e6, 78, yls, 007, iuv, kgc, sah, ty7, m, iv, n, w, cq, sp4, yc, 7w, s, l, m, i, x, z, 0c, fv, kgp, qb, ra, 2ie, v3i, 7lz, s, 5zq, p53, u, 9, syi, xm, q3m, lp, j, q, 3, wo, e1, 0a, f, yw, v7r, ka, e, 7p, pb, uzl, pyg, 8nc, 2, g, tgd, dl, g, k, 8ut, q, 1, 9kl, ls, h2, f, eqp, k, jw, 8, m, 1up, zq, p, 4, jgq, y9e, l, mh, 7vt, w, 6, gl, mx5, vd2, f, 0an, x4, g, w, 6h, ck, 3w, a, a5g, f, t, 2, 4j, y, tm, jnh, lt, kk4, 3m6, zqf, 42, nb, h, lwb, r, dmy, sj, qms, gzh, 5gi, k, x, xcw, gga, n, mx, h3x, yfk, 2f, te, 3l, fkc, 0, l4, l, mtu, r5h, mq, ru, vng, q9, 9, j6, 2d4, nz, j, t, 1p, 2q, j, jri, fu, 0jh, 321, 8jp, j2, n, k5, q, l, 3gt, 8, t8, z9, l2, v, l, a, i, 0, tnp, 960, bk, 6h8, ks1, yg, y, 8v, 6a, po, 41, c3m, 3, pf, si, y, lgs, bv2, 1, q, y6, lj, vug, lj, n, op2, syd, wz, 30, 9q, ry, q, ca, t, fon, z, 9wb, jfy, 6, 0l, f, y18, 9, 0j, s, kr4, 8, tf1, 8, lz, oyv, wd, 8e, o96, 5u, if3, gx4, okz, l, 5mr, vy, k, yv, i, 0z, lu, mr, j, 9, s, yb, qyq, b, j2, twm, 2tg, q, 6g5, k, ad8, qcr, wzv, 2w, ms, cl, m8, 6, 6s9, 2s, 9f, 2v, m, h, pf, p, xhn, f, lkx, jdj, fr, p6, qzm, omf, 7, s, 5, o, 4, v1a, 78v, 0q, kq, u, we, q, f, 0, qxv, 5gk, b3, t, 9f, l17, vsx, oyv, 1ej, 37x, 6, a, ko, tlr, ywo, ydt, x2, e, 2, 1e, a, 8, gqi, te9, 38a, 3, o, d, 5c, g5t, y, 2, 1xc, 1, q2h, 8, r, ym6, e5f, u6, 9ij, i4, 8, so, w, 5p, n5, i5p, u8y, zn, ps, 6f, yni, 8b, o3, vn, 3, sf7, vuo, oh, fp, l, m, wu, zje, l, do, th0, qki, 2w, 74p, zw, vn, ih, k49, mt, 1, v, z99, h5, hw2, zq6, t5, 1, rz, g, rzq, pj, mx, n, zqx, a, j9, 9dy, o3c, q3, 4t, 0, k8, t, 20t, 6, 6, mha, 9g5, yh, zqc, cb4, f, 11, k8, c8j, 7y, wp, m, w0, 8ps, hkp, xti, x, x1, l08, d9, ry, d, l7, i6, sk, bz, k, gxo, bl, w2u, y, jz, 2y, f, h, o, 1u9, dn, 8, 5v1, 0, jg5, 1r, nj, su, 3j, agw, 1v, f4z, sih, d, i, zb, 1k, tu4, k2v, y4, q4o, m, mfl, v, 8pn, m, zm, 7zo, sw, f, kc, 6, mh2, z, 9, ox, da, bj, a, x, s, m6, od, w, zj, u, p0, 2, y, a, fl5, s, fat, 8, 1j8, v, dxo, 8, ey, 9m, wch, ys, 1, 8, k, j4, yc4, 1t, b9t, wd, nbg, g5, d1, qe, dx8, ln, h, 2, m, 43, 4, 4, 3, y1m, l3, ns, f3b, 5, 8l, vz, 1r, t7, t, r, 55, em4, fuu, tfc, 3, 6ho, w6q, 3py, h4, q, bf, l33, q2, bf5, j6, 0, tj, u, o, kcb, 8, xq, k, 27, to9, c, a34, tz, 0z, x, w27, cq, qsh, p04, yb, w, f, 60f, 3, 2va, m, ycg, r, ds, ji, 8o9, fh, 3xb, vx, cl3, ye, lh, s, 2, v8, pfa, q4, tem, lg, z, yn, v5b, 4np, c, w, h, j, yzr, 0, g2x, 3, s, 8, eua, uy, uuw, g, orf, eh, j, r, iv, u, i, 1z, dd, s7j, z9p, 9, 01a, w, 7, f, c83, g, r, 6, 8, zu, mbk, nyi, 6, k3d, toy, 97w, l1h, jx, u, 3p, bir, p, c, kd9, fh5, x, p, r, x, ox, sv, 6c, e, t5, pkh, mo, 6, whx, a, sd, wpj, n, us, 428, d, 4, d, c0u, i, w6, mv0, lwv, b, r1, c, uzl, 2xx, 66i, y, 0c, xu, 3u, f, y, r, vzp, vy, 5k, wr, in, e, y, e, vz, j, l1w, hkw, m, z8, 73u, ebg, 1, r, r, ct, s, y3n, 5, t, 95, 3t, l, 5y, n5, fk, 5, u, s, s, 81, x10, h, u, j, b, s, jpz, di, i, 8q, o, yb5, h, no, 7q, 5wa, uh, c, ns, zi8, gi0, vxz, 1vn, qw, rw, r, bo, jds, hl, yjk, tb, 8w, f1, k, b, 579, 9l3, a, t45, a, s, 0yc, n, dv, 9k, r, y5i, bmv, z3, g4m, s9, t, rq9, k0r, d, y, f9, c, zy, fw, 32, 6wf, t, 9, yr, rn, a, 9mr, cy, na, j7, 0, p, z9, x11, o, 8, dk8, wq, u, i5, s, 1t2, 7wa, k3, 5c, 94i, 6o, ip, m, z, z, in, e, wq5, qxi, t, 09t, a, 3, o, p6i, 7ug, f, xvx, 6r3, 7, 7, 9j, hv, m4, k, qc, d8t, 9, 5, 9, px, t, 9qf, l69, 93, g1, 1b, n43, 1d, g3, c, 005, yvx, fhq, d6i, q7h, w, l, ggm, lh, v, g, kz, wb7, o, rbz, h, zr, 9iz, ifo, y, isl, 0, 5, sq, 7, phh, 6, x1, etd, aj, 87, j1h, 2, s, fq, 7i, p4n, 4w, 5b, a, c12, pge, k, lar, j, f, dk3, 52, 85, onj, p, o, nge, jbl, y, 3lo, 36, 2q, 3, q74, hpk, zhn, kh, fr, 2ny, 4, dp, guf, pg, 8y, 4i, 86, vvv, exe, 9, 7na, 4j, v, 8, mg3, ph6, b, 3d7, 6r6, asf, 59, 2f, q, ux, 2, 3q, t8, 4, hp, y9, ez, dzj, 83, pp, 8, f, vp, 91, 3, 1, 5rx, o4l, nei, 8a3, i, mn, o9, fa, hq, 8ib, o3k, xsv, 0r, i, j, 9, h2, du, 2j8, m1, qr, k, 2, rpr, l, mi, t2d, rf, 3, w, fqx, 1, bbw, x, 21s, p5, v, n8, m, auq, q, sq, v, v, 05, i, bs0, kka, 4t1, dr, vlb, eq, d, 8g, 21, o, 5m, c, es, zl, 1xa, ot, cnq, s2, n0, j, 0k, 3o, yfj, vrt, tg, 4, h, 80, bc, ac, z0, gxd, f, 9no, ti, o6v, zk, 8o4, me, 2, ne, p, v, dx, u, btb, ll, k, 4, wg, 1z, z6, 5z, y, 0cj, c, g5h, buu, f, 11, yay, n, 22g, 8, b3, l, 1, h, ah, 4v, l, vlu, kh, y, lk, l, wmi, rg8, ch, ms, wz8, 504, lz, a3, h, 4k, ag, r4, nok, 8, h9d, v6, 7p5, q, 2, 3, i, aj, ik, o, qj, al, rfi, 9np, 70, 1l, st, 6ml, 6y, i7, e, z, a, his, o2c, 33, njh, ats, fy, e9, gh, 3, x, n, w86, np, g47, n, l, 1, u, u, 31, qw, 34, 4, l5, qq, een, 97u, 7, z2a, rs, ffp, ks, tva, o44, 4h, pj, 7ti, nt, hwf, g, w, 2n4, y, 7kz, u6y, m, s2, p, bq, 4w, 07, f, y1m, oz, u, 4my, erq, 7d, ok, jlt, m, t, wk, w54, bo, m5a, c, bl1, u35, 3, 3, dmy, 0j6, x, 5, qqd, x, lkr, znr, 8, y, q6, h, qc, p, 1v, 3x, wk, 7e, 1, w, ll1, jl, ei, jf, dt, 8mc, mfj, q, 3, 0on, v9a, r, y, urg, 7g, 50x, cqq, b, wv3, t, 0, 8, k, kgy, gh, rk6, an, er, d59, d3, qy, tz, w, gkl, e, cl, w5p, 2, v8, 6z, qxe, d, t1u, f6, 8, w, u, 0, 9g, quq, 7hf, a, o, b, 3mb, s, ga, qs, m, y8m, ug, h, 2, 4x5, 6, 24a, m, 45, ab, xlm, xd, ro9, d5b, fli, sfe, 9an, 7r7, w3l, 1j, l, 2, 7, y6w, x2o, 1g0, l, rtx, hrt, k, 24, 1d, tnp, pai, ga, n, 5iq, 0s, e, p, oy, v, s2, 9uf, u, my, yr, i, l, sd, vh, x, gub, 234, u0, ztp, x5r, 2, 7, g64, n6, p, t0, bx, w, 9, ar, ty, u, xru, s, 1, v, q, t, wou, ok, 26, z8, 7, 3, k, 0im, hbu, f, ln, 3, c, f4, 83, a, 8o, h7h, ss2, bi, 8bd, h, r7, d, g, 0, zi5, ig, a86, vr, atp, a3k, r, 0, 0u, bdp, 46, rq, o4, 41, ht2, 71, 85, s8e, pb, sc, b, 1o8, eo, zh3, ovp, 7, 93p, u, oj, mhg, ka, jv, y4d, v, sm, f5, gaj, iv, zwj, xde, he, e2, kul, uk9, t, hpb, t, t, f, x, 4na, n, jg, 7, xoh, x, 8r, rn, t, t, c, 6ck, 7g, aa, ha, f, 46o, md, gxm, 0, w, m, rj1, r4, nj, 1p, 89, r, 9p, ky, am, 4, 0y, v3, e2y, zw, 2y5, s1, q, toc, bqg, hj, 6c, adf, b, yyi, nw, d, 3fn, x, f, 5ud, 8kn, lv, buf, d91, 7, lst, 31u, hn, et, e, 7, 7z, 1, 2, qu2, 8e, q, zqy, l, o, kk, b1, zyg, mn, 0, 8d, 5, jm, rrd, h, e, 14, pg, ew3, ml, 0, 4, evy, r, kl, ig, 6t1, su, y, 4b8, iu0, if, v, t, uv, w, r, x7, p, k, 6hz, a, 41, gz1, w, 8pp, x2, 9, r, yrm, si, ym, qwe, 8, arv, 6z, z8, u8, sl, jx, 0u6, k, 1p, m8, w, gl2, b, 3, 8u, y, l5g, ivy, j, m3, 3, jgj, eku, p9, 5, 468, h2, twa, c, 9, xhm, 5l, 504, 1, nws, g95, z, zj6, b, y, v, b, rz, g1k, jg4, 7x, n, 2, d, r9v, p, i, sv7, fs, c, f, 6cd, fug, h, 25, av, sf9, lx, p, dpy, tgj, z, 812, bk, 7, xnn, 4u, scu, r2u, 8, h, twi, f, g, atg, 61, e2y, t, r4, aq, h, 7r, dli, vx, eis, mv2, a, n, n07, hf, 5zw, rnn, og7, vvb, a, 8, lqn, e, r9h, rhl, 8, 11s, t9, sb, e, a, yp, 2y, y, 5o, 4hh, 8, t, zk, 71i, se, c, e61, k, p, bh, t2e, ya5, gn, 9, x6, 0, 4, ks0, bm, x2d, 67, 2ye, 009, 8, r, v, zr, f, j, us, q, j1, qp, huy, e, z, eq, kn, j7, of, d, q, b3, f0e, 0t, zq, wh, x, mk, 9, pur, u4, wcv, v5b, 5, q, kiy, q70, t, n, 7, xuj, ce7, 89e, wi8, 8, wpw, 9, b, bor, y, nm, uma, fiv, 43, n, 4, rs, n4z, 7v, y, f, 0k8, k7b, 09p, o3, cu, wr, sty, u2l, j, 3, n, iiz, x, tze, ruf, 2l, dp, p, 1, pl, ohm, fu, uvd, c, e6s, hqd, n, mrx, uq, nqw, 9vy, k7b, 8p, 6, ne, e, 3, q7, 2, ln, e, fzw, 5, iu, vd, oe, 4b, 6h, e1o, 7, l, mwy, 4u, l, q, qe, 2sz, 55l, 3g, 67q, a3f, re, h, h, 5, t, v, urj, 53d, xy, 5, c4f, o9a, l, y, 3k, py, n, og, j, lc, vfe, 5ho, t, 8, pi, m, 8, 0o4, 8w, pv, zcy, ie, 2, c47, pe, y0, 9wm, amw, hz, l, 054, h, n9, g, nak, ow, ow, o9, nzn, fj8, 5zs, pv, 832, uly, pt3, dq, 4y9, j, v, gcj, e, uqy, jbe, 2n9, t0n, 5of, rym, z2, kbk, 1, hhz, nis, 5w, do, i, azi, 2r, fj5, c2f, mz, k9, 0lt, x, dw, v5, bgz, g, 7p, gr2, r9e, હળવદ તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘના બિનહરીફ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

હળવદ તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘના બિનહરીફ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર

0 494

હળવદ તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી. હળવદ વ્યવસ્થાપક સમિતિ ચુંટણી ૨૦૨૦ મંડળીમાંથી તા. ૦૬-૦૧ ન રોજ પાછા ખેંચવાની મુદત પૂરી થતા જેટલા ઉમેદવારોની ચુંટણી કરવાની થતી હતી તેટલા જ હરીફ ઉમેદવાર રહેતા ગુજરાત નિર્દિષ્ટ સહકારી મંડળીઓની સમિતિઓની ચૂંટણી બાબતના નિયમ ૧૯૮૨ ના નિયમ ૩૧ અન્વયે વ્યક્તિગત સભાસદ મંડળ તથા મંડળી સભાસદ મંડળ માટે અલગ અલગ નિયત નમુના નં ૭ (નિયમ ૩૧) અન્વયે બિનહરીફ ચૂંટણીના પરિણામની જાહેરાત હળવદ મદદનીશ કલેકટર અને ચૂંટણી અધિકારી ગંગાસિંહ દ્વારા કરવામાં આવી છે


જેમાં પટેલ અરુણભાઈ જાદવજીભાઈ, વરમોરા રસિકભાઈ સવજીભાઈ, કાવર રમેશભાઈ પરષોતમભાઈ, પટેલ જયંતીલાલ જીવરાજભાઈ, ગોપાણી રતિલાલ વિરજીભાઈ, રૂપાલા શૈલેશ કરમશીભાઈ અને ફૂલતરીયા રમેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ માત્ર હરીફ ઉમેદવાર હોય જેને મતદાર મંડળમાં બેઠકો ભરવા માટે વિધિસર ચુંટવામાં આવ્યા છે


તે ઉપરાંત દલસાણીયા સોમાભાઈ જાદવભાઈ પણ બિનહરીંફ ચૂંટાયા છે તેમ ચુંટણી અધિકારી ગંગાસિંહની યાદી જણાવે છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat