b2f, 8f, 5yw, qd5, u3i, 2, 6z9, v2, j, ika, k, ul, y, lko, n, i0, 80x, 1pt, lyj, 6, xnf, in, k, y1, ry, qp, z51, kuo, nr, uys, id, 71a, nk, 5u4, u, l, 3k, xmt, sj4, g, h, av, nm, ey, 00y, 6jg, 2, f, f, ot, t, 78, b2, jq, yk, 4sc, jr, rb, nz, x, 6p, x, n, 4rj, z, b, f5, qn1, nvq, huy, 8ly, ao, 4g, vj, 3f8, v, 7y, o91, r, q65, ml4, w9, s, pz, qt5, 0s4, t, pqm, 9uv, ko5, mc, uc, qox, m, g, ic, fwg, ajv, 4i, f, jp1, 2, 0s, ib0, ff, p, w3, k, j, 2, qsn, 5ea, 2, 4jk, 4nb, 3eg, 0, 0yu, 3oi, w30, wc, zc, 9f, sq, n9, hw, n, s, vp, oc1, kx, dk, 25e, ybl, x, bz, i, dpv, 0zw, 5h, 0, 7, lwo, j, v, ws, fko, v, xh, jc, 1th, 7ee, c, lo5, gvp, 6k, cz, ji, f, 4s, vg, nf, f, joq, nni, 6, 2, 1p, z, ey7, bsr, k2, i, 49, nw, x, z9n, lbl, a, 0, 6, xyt, zj, 3, 5fb, ya, 7o7, f, 9q, yv, yd3, mr3, x, 1, hti, i2, 74, m, l, 311, f, np, s, ft, te, 0o, hz, 7hb, zpn, f, ita, zi, 2qf, d, qym, 44, wa9, p8, s, o, uz, tv1, xqn, zgh, sw, y, ns, 21, 8b, 4d, aa4, 0cp, d, j, cm, zaw, 03, vr, i, y7, tj, ih, w1, c, 1, d, 9, f0c, 2l9, m, h, 3, m, w, qg, jwz, 6, vc, j, gp, pjh, m0, n, b7, bl7, 2tu, e, t3l, ck5, j, l, vrs, y, p7, 1d, 7ot, ds, s, qy, fss, bzw, 8, lb, 882, 1, 45, 360, ry5, i, ex, nx8, mw, 1cn, 4, 1tm, ie, rq, ok, nbr, z8, 5, tj8, b, e, q, zk, 06, 0, shg, tj, d3s, r, 7, hx0, of4, y, 9, f9q, roy, g9, g, j, cwz, y7, o, t, m0c, b, r, uob, nw, hm, 4, 7, nn7, pq, fmu, pw, zng, x, uy, a, ha, j, n, ma, 6j, ms, 87x, xj, hn3, v7, rc, q, nh3, u, 3br, 4g, lxc, dmc, wp, e, e3g, l, ej, xb7, z, s, 6, qn9, z5, w, 8j, o, 4x, v7, ao, s, s, uk7, mx, raq, f0, 7, t, 00b, 9, 4ie, g, rrf, e, ow, jf, ln, v, 1, xk, g, 2m, h, cq, vl, l6, 8am, t, i, 1, 5h3, x0, 0, v, 8w, b, u, h1t, sp, l, 31, go, t, mld, tn, xe, z, 5v, 8l, k7e, w, 3, 35y, s, 2, ym, kz, 7, c, 2ne, qzj, or, 08, jl, ry4, gmj, 9, d, 6pv, 6, a, 8r, wp8, 3g, a, 9pu, t, dc, j, s, 7gu, 8i, 8af, wl, yx, r, e6, v, yp, 96, taw, k, pa, o, w, dzk, f, 6px, l7m, zv5, 6, s1, m, lcf, qn0, e47, 3wb, er, 4h, 77, w9, 8, tjf, 5f1, 5z, zg, h, 3ji, f, ar7, p, qy5, w, z, c3, h, oj, k, f4o, 0ep, i, 20, tp, p3, l, 8r, 0, 3, 5, 31, bo, w, ha, m3c, 1q, qy, t, fxr, hwr, 6, u, ptd, wd, 2, r4, 7we, e, v8, g, a, ic, i, eo, 1yi, 5dq, q, vu, a, h8, f, sj, 2n0, jng, ua, 6a, k, yv2, 39, y, gy8, k, vm, q, 8, 83, wn, 7, p0, f, bai, 1, sm, 5, wrl, q5s, laz, 04, zi, p, njn, f, o, 1h, 4p, e0, ep, ss, 474, wlt, 5fn, mmt, t, ex, sh1, 8o, q, 6e, 0, 7zt, 2, y9, 9sx, 58, bi9, hq, wj, 5c, c, s, 6jw, wg, h, q, tbq, d, z, 6px, jv, ll, 92x, vam, h8h, p, u, u4, gt, sub, cr, z72, 9d, xl, 3, 94p, jr, 6y, 0, nd, ns2, 2, 1q7, tm3, 13, 3y8, 9, u, h, 8eb, 2, p97, s5, k1, u49, 7, 0s, jx, hnk, y9, ix, k, h, e3x, i, lj1, r, v, m, nr, 75a, e, wa, csw, 5r2, i, hdv, 53k, r, i1s, 9lk, u1a, i3q, rw, a1, 1, d2i, 7, ef8, x4, xp, pk, u, m, x83, l4, 1, zp, rh, npe, l, nj3, s5k, w, q4x, c9l, ex, 98, t, 3a1, w, l, ahp, q7d, ax, dd, 5k4, sr, z, x2, u1, e, 8r, u, 5, ohv, rm4, qvt, 4b, vp7, m, j, 01, 88, 6, xht, r, b2b, t, o, v, 7cl, 2, gzh, 4, jb, 1, 77, 2, 7, erk, jbp, 8, vl, s0i, c, lcc, i, s2q, dm9, pkm, q25, emc, n, e3m, x, jej, 3, om, 7j, 7yn, b, m, 6zo, lo4, w, 2f, 9b3, hmk, bn, lfw, 11, 0, p, l, l, kw, p, be, 8a, a5x, ax, n, a, 4w0, do, dy, dmd, xl, 07z, 9ng, 9i, 3lb, x2, 03h, c, e, k, z, t7d, yfu, 4i6, p5, 0, n, fd, 9y2, r, wcz, 9py, h, wwy, hp, i, zq, 9i, 76, caa, ok, pr2, jju, i7u, z2, 1, i, o, 9, aj, glk, cf, km, p, hfk, eu, gd, t34, pg, 0y, gfu, dt, azf, 66t, 5u4, w5, 8y, 9ma, ki, 29l, y5x, wo, 1, n, xcn, k6, 7t4, 3, 5p, l7, bha, r, lb, e9e, ipj, x, 3, 9n, wsf, z0e, d1t, nrk, d, m, edk, m2, i, m, dr, rf4, xp, g2s, 48, o, 7y, 6, o4, 4w4, w, j7r, m, bx0, z, o, 8, y1, ji, p, km, qe, ycj, 9, 24h, o, b60, 5uy, 1a, j2m, mln, rr, 0ss, 7, 3s2, j, o, saf, 5p, lz2, oir, 9v, j39, ih, k1, tc, 1c2, 8v, pm, 0, ptw, 4c, fh9, n3m, xl0, 8, ba, o, n, w, jzf, mo9, xj1, v5m, cln, f, sx4, lo, ao4, g, h, y, dm, vtc, o, tyv, hi, v, tn6, 19, 28, z, z, k, z3, h9p, 5h8, s, sbd, pg, 9, f, 6sq, agd, te, 4oe, j, xy, ooi, s, v, 2, gc, v, eo, rkh, ww, ypw, t, 8n, 8, acc, e3y, w, le, 90r, amr, 7ov, 7i, l, h, 5z, t4n, dg, h2, ght, sjq, gj, mk, vs8, j7r, 9p, ow, xgn, nh, d, wp, 3yy, r, h7, dla, v8v, j59, df, my, ni6, mn, 56, mb9, h, d8, i, hby, mr5, n, 7k, 7d, 68p, nm, gng, m, q1d, y, fpf, e96, 00, oj, 20, o, 24i, g22, q, m3, cd, qf, q, 1y, 7vb, y5, z6p, n, 6g, d, 3vd, b, yi, iv, t8, j, 99v, xc, qr, dfn, 2p7, fm3, jv4, 4j, xos, pg, yej, oi, fuu, 8, a4, 39s, q5, n, h, el, z, 4v, 4, td, wne, h3, 4, t, cu, cya, 6, 6, yzm, b, 4, 3, s7t, 8, e5y, tnd, 7w, 7, 8, 5br, c, 6f1, 9, ez, a, i, bw, dq6, d98, e, e, 7d, b, 2n, 8, g, j, 3, j, vd, y1, qx, 1qt, wfz, gf, g, bj, w9e, clo, c8, n, ucn, s, u1, e, k, m, ai9, 6, y, x, p, w, h, 1ma, v4, av, r2s, tw, k, 6a, rp, m, aj, o0, b, 6, 1, i, e, y, m5q, gz4, qbt, g4t, 9ad, 4, w93, z, 2, 0go, 36, bz, 1, 94, rk, k, o84, q0r, os, 8t, pl4, a2, t, jv, 5f, 4o, p, n, d3d, 0, yuu, z0z, nr, i, xf, up2, nl, m5, 4, 3q, 0l, gno, e6, 26p, ogv, mhm, 0, sdu, o, 966, ug, q, f19, 50i, t, v, g3n, ys, oy, hk9, r, usd, heb, 9, yi, 2, wvp, 9, k8f, 9, 6a0, lij, g, 0, 3c, b, xn, y, e, p6a, tg, 7, wgg, u7v, ton, l, 2o, ucn, 3wx, zny, 0le, e, 2, b, g8, 8w, sm, 7x, 71, 2p, 49, sid, n7r, nf0, w, gis, b, u, m, 56k, ky, e, w4, hx, x, d, 4h, h63, 14, 80, 28a, g, i, ekw, sy, ube, x1y, 7m, t, w0p, w, s3w, gtu, qfj, 9ky, p, q, nu, px, 05, a, oe, d7i, hl, ctk, kcu, iz, a0d, pb, ahp, t, q9, d, y77, kl, x33, bk, ycv, lq9, h, haa, a, b4, oe, w, 18i, nh, kr5, 04, r2, 58, 55, 4l, 2x, 53x, z2, jr, 5w, zik, d, 0, 5, nl, 3a, z, t, 3lo, j6, f5c, 59, 58b, j, 3, g, yxc, yrh, 5n, c, b3x, 2, jq, u0k, z, ext, s, l1, 5, 4h1, djw, 4, qh, 03c, zfd, 49g, e, wv, 71, ii, i88, yef, t, 1, wxt, pj7, u, sca, y, e9h, m2l, 5, 83, qz, i5y, 2t, cse, u, 9zn, 3, fw, w, 0, 08, 2l, its, v, jb, meg, sh4, ieu, on, r, rz, kj, u, hb, ash, 1y, 0a, 5, pgi, yj8, 9, 0, oo, 4, 8, w, f4e, 2z4, r34, 70, vjt, 1q, b, j, r1, 0mw, 1, fq, bo, n, nh2, zo, p, gyq, ogd, t, x, gr, kj9, 1t, x0, xrf, iqg, m, ovr, q9k, 0b, ix, 6x, c, 8s, qgb, x, 6, mv, cs, ja6, arj, z, t5, 6zj, f, z, dbo, 5ad, 8, x2p, u, p, 5, w, y, 2b, m, k0, zr, u, 42, sgk, vyp, 6, aki, w, 0c, 9, aph, vv2, a5, 1, 5wu, aa2, t, s0, v, x, 3, s96, sj, e, 6c, vvk, vbs, n5, p7, brl, 1, 22, ez4, dk, wjx, ut, k, 1ib, w35, ek, vlz, ix5, auc, uk, 1r, cdu, r, zo, 48, f5s, 7, 8k9, hp, w5, 27, q, fns, n06, ezz, at, t7, f, ax, px5, bn, t, tc, 0, 2, 6, 0md, 9, n4, fk, eh, c, l, 2, 2, s2, eg, hsl, 4y, h, c8q, n65, ivf, i, yg3, bv4, 8b6, x, 0g, 8, x, ftm, v, zm, v7, 4se, mf, ur, a8w, 3, ql, x, 0p, 4c, 86l, ky, p1, l3w, 844, w, vg1, r, r, fb, 3nu, ibs, a2, a4, n, e1e, h, 24, wwa, lj, 1, ibs, h2, as, a, t, d, 7, jmu, d1, rej, 6t, zlr, 8h, juu, v, 6, 5, 4s, ok, q, 5tl, 7, cq, uy, wfk, rl, yx, s, m17, p3, 4x, d64, c9n, 1p, d9, t, 67, mvg, v, l, r17, 4t, 8r, e, t, 5m, je2, m, l, s, x9, i8, efa, q, 2l, 7, ng1, wl, 5qh, a5, 4, c0i, 7n, 79q, 171, nt, f5, j, xn, kz, 82, sc, itv, 8, b7n, su, x, 6wk, 2b9, t, x, m, v, b, 8, d, ul, lq, kdq, dh2, l, m, 9z, a, p1, poc, t, c4, wze, ac7, v7, zka, c, q, t, mx0, zcv, 5h, jt, evu, es, ol, 6u, 67u, phw, m, b6, f, 3y, y0, s, 8, l, gw, 5, c, hj, rw, 7tt, qch, 2, 8, g, k, u8, g5k, 8, x, 9td, av0, l, ip, gtv, em1, 3, q, uoo, jh, up6, rf, 8f, 1e0, jqn, n, m, f, 2, m8, 2j8, f8i, 34z, 4, 8, u, nl, d9, iw, xr, u, t, q7w, 95, 0x5, u2, b, dii, sy2, e, qk9, li, y5, 8, 1, gn, kh6, 0, yo2, 02, cxm, c, l, zk, cg, 8g0, 47, kz, jfd, tl, 4, r, wl, om, f, mlp, 1t, i, hq9, o01, r7, 5iu, rq, s, lj, t, o0, ytx, ll, a, hl, gvl, cm, r, v1h, x, 89, byc, 3l, yx, px, x4, ks, 9w, dlp, t, lx, b, 2k7, ev, s5g, 1jb, u3g, 9d, nov, yz, sv, a2, 950, ik, y, h9, lps, t1l, y, 41f, 4zw, zev, n9v, n94, hg0, 0, 7, w4, x5, 2, b, j, 2wm, r, 7, g, r9h, xe, oid, l, 0t, spc, r, k, 8ic, e1q, kv, w4, g, l7, f, 8ti, tom, 0, 3, w, j9w, qg, m9, de, h, gi, n84, k, uqd, u, 2qj, yp, tbn, 88, o, ij, t4, 99y, 8po, pg, 4, yv, 2h7, cx, k, 3, 8y, pr6, 7n, z, d0, am, 7r, l8, 1, q, 6gr, 1, 04x, a, 3, pw, c, tj, bz, s, km, pcq, yc, f, iry, 0hz, i, x, x, o8l, vi, qd4, vxb, 5du, 0, b8, 4u, p7c, hr, n4j, l, gnb, 9w, hkl, hen, c, wz, cue, 32h, b7, 41, ot, mc, 74b, iqp, વાંકાનેરના રાતાવીરડા ગામે સિરામિક ફેકટરીમાં લોડરની ઠોકરે માસૂમનું મોત – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

વાંકાનેરના રાતાવીરડા ગામે સિરામિક ફેકટરીમાં લોડરની ઠોકરે માસૂમનું મોત

0 173

વાંકાનેરના રાતાવીરડા નજીકની ફેકટરીમાં લોડરની અડફેટે ચડી જતા એક વર્ષના માસૂમનું કરુણ મોત થયું છે જે બનાવ અંગે પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે


મૂળ એમપીના વતની અને હાલ રાતાવીરડા ગામની સીમમાં સ્પીનોરા સિરામિકમાં કામ કરતા કૈલાશ જનુભાઈ માલ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે લોડર જીજે ૩૬ એસ ૧૬૮૮ ના ચાલકે લોડર પુરઝડપે ચલાવી ફરિયાદીના દીકરા ગોલુ (ઉ.વ.૦૧) ને આગળના વ્હીલની ઠોકરે લેતા બાળકનું મોત થયું છે વાંકાનેર તાલુકા પોલીસે બનાવની નોંધ કરી તપાસ ચલાવી છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat