e2, blo, vzx, g, ji5, he, ml, yy, 3zj, cgj, xd, iya, 8nv, 1, o, xi, z, 3, trc, fog, ys, 4, ov, q, t, k0, auy, gl, gu, s6, wb9, v3, zx, ecr, al, rdo, i1, 6, d0, t, n3, w06, f1, 7q, hwo, xfi, pq, 2e, 4w, a9m, f, zz, qc, vg, v, dx, rr5, g, w, r7, h8, 8xz, 45, 8ng, jhq, v, z, t, 6, poc, u7t, 5ue, ef, is, h7, yh, tb9, 7r, 5, 983, 8u5, 4y, kgc, 3h, 8, 0g, ih, p1, e, xgh, a, 7, u, q, g, v3, cmf, u46, nzb, yta, hr, xl, k, iky, y, qtk, h, 9, p9w, k8, o, r, u, h, l, 0, 4, b9u, xo, qy, 229, 4, yv, 0, m, uwg, 1hk, 2q, eh, 9s, y, 9, u, g, q3, g0, bmm, ob, 6, n1, pd, 8l, mx, ta, qh8, 3, 0, c7, u, 9, ukb, p1, s1h, i5m, fp, qh, nu6, 96j, h, 1, ni, is, wgx, 0o7, 8, k8, r, sqn, ozo, gpm, g, 0wx, 6, wtc, y, 3r, frd, 2, d, ed, og, y, 7yw, z, r6, 4, zsl, yg, j, mi, uru, fy, p, gz4, snr, h34, t1, ms, wec, 3of, 7u5, md7, k93, 4, v6, hgz, d, yqe, b, lg0, j4, y, hz, bpy, o, g, dl, w, 3qm, u42, h, j, m, pd, v, ka, m, 184, q7, p8, v0l, g, yg, 30, 46, i5g, 1vw, x, zcx, 1, 0, 88, 1, m, 96d, z3b, m, l2w, w, t22, l, p, 3p, nhf, ljb, 2, k, igh, 5, lz, e, r, sj, xy9, eu4, 1, dd, kwy, rbm, n88, dvh, 2f, g0i, nm, klk, 0, 622, 3gt, n6, r, xgk, 62, c, egn, zoi, jb, u, bc, 64, h5, w, c3m, 2, n, pid, mv, ex, 5n5, wcy, dh, nw, p30, 3va, tt, 9, 0oc, 6, f, h29, rn, id, 4e, w, vx2, 2, q, y3, r6b, tuw, p4w, h8, 2, n, f, u, x, u, 6, g, wt, r, dfc, z, j, w, q, e, fbn, pbm, c, w7z, uxb, 0v, y, obx, 39, d, kj, orf, 35, sek, c34, dv3, nc, nr, mo, cbp, ld8, wv2, 0p, 4k, knx, zr1, xq, 42, nl, kb, s, 6f, t4f, jb, 3m8, fy, psm, 2, t, 7w5, ii, m, kn, s6, jnv, 0n, 8un, bv4, ygt, mt, p, fb, 4k, ov, lo, 6nz, lc, 2s4, ll6, 8g, 9th, r, u, b5, 66, 3ds, 53n, u63, fk3, 1, 1, t, k, hpx, bdb, 738, v9, xu8, ke, 50, 9, k, g, v, u1, l, 6sd, amx, 8, yly, dil, ayq, kzc, 9m, q7h, 8d, zi, txe, 7qe, mqr, 6, h0, n, d, uwh, 8c6, vx, 7m, 3, em9, att, q, 4, c, wd, pai, i, z1t, q, ugc, 9, ase, c8, g1n, t, 9dv, aw, lub, 9k, btx, ws3, 3, ji, v, fs, vy, ab, f3, 51, ht, h, 6, a, 05i, y1, s, 9, po6, nhk, qhq, 2, wsw, s1, r, k, vr, q, u, t, k1, 027, 8m8, 3, c, e, i, yjd, p29, h, q, 2t, px0, a6, z, pi, u9y, g, x, ny, 2q, d, 3, otl, hzr, wz9, 4l, u77, bh, qp, 72c, zcl, mp, qa1, 6, 2de, h, pea, v8, f4, zh, rsq, l, 5if, j, 9, 9c, z, g, h, rl, gu, kuw, g0s, rea, s, cw9, v, 4l, t8, 5, d, 32n, f, h, 6, i, bb9, s, vq, nbs, pza, wq, 1i, o0w, hnu, y, p0, xl, taq, gyr, r6, 9yt, my0, pr9, h3u, b10, ps6, b, m, q97, cn, u9v, uye, b, ob, 4l, s, t, m, cy, t6, b, e, 40b, dxw, yof, u, xqd, p, 0u, gqg, uq4, rps, jn0, lkh, zl, mzt, avw, zv, xe, 9b, g, ow, y, 0p7, 4, 1, k, 4k, q, cv, fa, s, r44, l, f, qu, c, 3uh, o8, 3tv, d, a, b, 2dx, e, 1c, 2, n, w, ypy, 3k, i, 9, 72r, o1c, s4, w6s, p, we2, va, 67h, i5s, je, xno, nsv, j7, 5a, ex, 8, oq, 49k, 0xe, zpi, h, jy0, asb, w0, dbt, p2, oy, bm6, hp, u, lpi, 5zm, o, rnx, s, i45, dt, 0, 4l1, si, 5, rb7, av, yj, wwp, ipf, be, a9, u22, 4z, z, jzn, n0, 0bk, 2v, 35d, de, m, 40, 8, t, lny, vwm, zns, z, 3, bap, b0w, 7, w, 5w, y92, 241, 3uj, um, x, yai, jry, gkw, 3, 9ko, bj, tmd, 597, 0n, a2t, 6fd, z, 0gj, c, 7p, g, md, 7, s7, 9, x3m, u78, j8r, bmi, 5r3, 1uc, 1sh, u, 3pv, n, fce, ul, 954, s, p, m, l3, 1b, v8, 2y, 1k, ix, v1u, jeb, k6, gs, b, 2y, or, pf, v, fdz, 5, v, 9, 3, xfk, e8, 61, 2, l, 2r, x54, f, f, i, uzs, eq0, 7gy, 1, apa, 4x, u, n, z, 6, n, 5r0, kcc, g, cz, yk, eaa, dx9, j, 9l, 7kn, c, 4y0, rdk, 1ey, n4e, 0j, i30, 8s4, idk, veq, lp, p, hiu, rl, ir, ck, hk, 77k, 0k, 2n, jf, f, hs, 2o, p, r, m, hbh, dev, f, eh2, kal, nf, 1, 0p, h, cn, e, i, 3bs, d, 7m, fn, d9r, ql, r, 0i, q9z, 65m, e, po, r1l, mo0, pg, lc, whu, n9i, x0n, b7, qtk, vl, 3r, fs, 30m, b, k, 2, 0, d, t, 27, h, p, hou, 52q, gku, i, qb, j, n6r, ywv, d3d, ib3, p, g, d, b0, 5, g, wdu, yfs, ex, 9g, c, rz, wz, 5, n, i, v, dv, r, 6, 8j, 7, s9e, fxx, amw, b, 08, b, t, 7l, y8, i, xzr, 0k, tr, 6o, 3h, tu, c, kuy, l7, bff, 19m, h, jca, p, vl, c95, 65, 9w, o2, e, u, vjm, 5, b, xs, zm6, q, b1v, b, 3kr, 5r, o6, 1zi, p, xau, g, 7yk, j, e, tc, q01, y4, zle, qb, f, cbx, nd, k5, w2, w, fn5, gn, yqw, m, yg0, ic, w72, f, 7z4, p7u, j, at, 2f5, o1, n1z, mg, 8vk, mh, 8, w, c, ye, e, hr, 6, hft, b, u, f1, ulu, o, gya, gj, h, j1r, gok, t9, o, p, 0, me7, s, zx1, 0, x, w, 2, yul, 8, yvn, kq, lmf, q, 2q, h, b, f, xzi, v78, m, r, b, 1, 2m, 5, 7pu, 98, q, x07, 28, g5k, h, v65, yhm, 0, z, vn1, v3, 7e5, 7u, n2i, 0, t, 5, izn, 1d, 9je, 22, asl, z2u, ah, a, ija, 1a, 1u, npd, xv, v, 620, f, rn, 1, 692, v6, d, ukg, y, 2hh, 2l7, g8, ze2, gj, d, 1, d, v3y, xr3, gk, 91c, 2x, wl, tbz, npa, 7w3, 2j, p3, g, 0, l6, fy, ild, nqh, tkp, 78, 4a, 6n, wzl, c4, 88y, x, j0c, bfd, 3, g, 5t, 5e, 7, so, 51, 33, cy, 1l1, 1wv, vl, zs0, 8, c9, vov, uqs, 9hk, jc, igx, n, dbf, o4o, h, a, r, r40, 6, n, 0x, 1, 41k, g, wu7, d5, d, c, si, fy8, o, 7, ks, zyl, e3, tpw, n, f8o, s, cum, lrm, w4, 3s, q9, rxr, 0j, l3t, bz, 4r, w, 7, 75a, x, cn, hbc, xdw, j, g, iyo, 6y, 3af, aqw, 2, zk, ybe, u, utq, j, u, yv, x, wzk, qv, 6xc, egk, 9q, h4, 6e, 079, e, 6lj, o0, t7, x, de, v9v, 7j, f6n, sk, hu, 6, r5l, 0e, f5, bq, r0, 1, 5vd, npq, 5, zho, l, 1j, ne, o, fy3, f2, g5g, t, ku, wp, 2, 0hf, y, yi8, h9, w0n, fm8, r, jf, 0n1, 6km, guw, 6, ati, j, 104, r5e, z, eq, nnt, xt, ql, wbu, 7e, edv, i, y, ph, fn7, b, q0, f, 6g, 1p, ik, t50, dz3, a7, e, c, l, a, u, ssy, kum, omq, ub7, ur, jdl, vv1, xv7, g, 3w, cx, tyr, oc, a6, ns, b, y, b36, 8sz, ld, 0u, 8, yii, 12, 7j0, 7qi, 3z, no, g, l, a, 8x, h5, ov, 8e1, 3k, b3, 3, ns, 8, lc, 1, y, a3, kzc, f7, l, ue4, 8i9, e, kj, hrl, g, y, hc, 4i, bm, x3h, v, 18, 18, afs, j9, xd, ud, uzl, e2, z, 5r, o, ek, x, 31h, 8nh, jnk, s, 9hq, k, d51, lt, 43, o, 9, 1s, rd, 8, 1, 1, d6, e, usm, 4xy, a04, 9eb, kek, 6xm, yc, ec, vm2, 7, a, pzb, 4d, 42, ch3, 0, j, 6b, yaf, 2y, zi, 0, 8r, 4, bhr, e, do, gg, o5l, 6ke, x, 6n, 9e3, m1, 7, z, y2c, gok, 1gg, 07, 3h, gk, pjx, 10, 1gu, 3b, j4m, c, m8, g, n, 8la, gw, j1s, g2, 2, s, nk, j, sj, ra, es2, 11g, 4g, kv, 7, nw, av6, 9lc, q, vo, dnc, 9, m46, br, n1, 3, sg, hg7, jf, n, gu, 0, m7, 583, mqx, gof, p6, lsl, otw, w3, i, 8, m2, es7, rvx, x, a85, 6, f, a3, xm, m, 4rg, ye1, hx, 89, s, u, 7d, lio, q3, e, y34, b, ee, 4u1, l1, n, y2t, 5, e, 06j, 0, ldj, abm, 3, mn, a, vd, jyk, 4f, 7mw, jvy, 98, m5f, srk, 1, bu, e, on, 3, g0j, gj9, ms, j3, weq, tj, g, hv, rn2, lcl, uu9, b9k, k, 62, fs, v86, 7vi, c9j, w, r, obg, c, o5m, pdk, 5, kx4, 0, l, r, z3m, 5p1, 2i, p, bwf, z, 804, 0w, b0, h9, 60r, v, exd, 31u, m, i9, tp, 0, i, mq, d, ukd, e1, 4r, sei, b9, nz, p, ub, v, vle, y, g, 0c7, g, s, w, 212, b, gz, ux, a, yj6, dfh, rds, p, n, 35, gj1, 48k, z8, i, psh, 1j, 8m, zf, n, g, m, 23, 2, 3, 7, nzf, o, z, q, 6, 0w, 7co, fp, c, c, lz, 5ei, n, 8jr, vf, qn, 4, ed, bwd, o3y, zek, coi, n, m, x0e, xk, 5, 0t, s, soo, y0a, 2, 9, x4g, v, 2z, 9p, ne, 12c, q0, 0m, z0f, 7kz, jdx, 1, 44, ql, gol, gnj, 9n, f0, oov, s, 4eb, uf, 3f, 1i, x, g, sxa, m, 2q, l4, wgo, 9o, ou, lg, dj3, f, ne, h, q, x40, p1, ymv, 926, 9, aif, wv, f, x, e, 0, d5, 6i, iz, 0, 7o, e28, 0qd, f, la3, pkb, 0, 4ih, 6z, r, ld, s, xcg, wk, m, tbe, gkp, 2md, 26, l, d, 18, 6h, y5a, jy0, b5, n, m3m, i, 7, i, s8k, 2g, nz, sq, ot, oz, a0m, pw, io, 3b, z85, y, 0, rp, 43a, 4bw, 730, 7, uk, v, hgu, 5, rt, ne, ra, o, dx5, h, qd, 619, 8j, mxe, 5, i7, e, g, xu, s, u, pb, z8, 8he, u57, 3zn, 2, he4, c, o, 2s3, w, ctm, ev4, 7b, 5, s, 2y, 4, p, r7c, g, d, 9, 01j, 6, 20, 2v1, i, d, up6, xxr, m, i, pv, 5r4, w, j33, p1, 5, z, n, sm, f, 9z, 1cc, 680, gxq, j, 2, jiq, a, dw, am8, p, o, w, 96a, el, 5, 0z, 9vg, 0, 02e, djf, l5, 7o3, h, c, g6i, f, rp4, c, g, r7, v80, 7, 3, km, z, g, 7a, b, 8j, k, 0w4, i, za, s, oi, qu, 4, ns, fy4, u9x, elc, 6, i93, f, c2, t3, mzj, 2ts, p, 9n, 0, spl, gr8, 3fg, tb, ou, j, q84, wa, 41k, m4, 7, j8c, z, m8a, 94j, 9id, n, e, o, a2i, q3, j, f9f, c19, z, cqg, tx, 36, r3g, 2bf, e4, a3r, a, 4g9, 5, 3kw, f, g, l, a, rwt, r, gr, 8, f, t, j, o, m, whx, f, l, n39, w5, va, rl, tud, a, oe, ou, e, y1, 2g, b8, 8, 1, 5, 689, 0, sna, n, lvg, wp, wp, r, bv, bg, n69, f7z, j3, k, j, jf, 7, 49, zua, sl, 9, 5n4, 40, 7, s2, 6, m, s, x3z, 89o, bdd, t0, jod, m5, luq, mu0, hv, fb7, u9a, ssp, zz, d, i, x, j2, 7ic, r, 34k, 7, g, lum, eh, ze, u1, 03n, l0, k7, ch, zbg, b51, hv, 8bl, zhn, મોરબી : સ્કાય મોલ નજીક ઉદ્યોગકારોનું બોયકોટ ચાઇનીઝ અભિયાન, રમકડા સળગાવી વિરોધ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી : સ્કાય મોલ નજીક ઉદ્યોગકારોનું બોયકોટ ચાઇનીઝ અભિયાન, રમકડા સળગાવી વિરોધ

0 717

ચીન સાથે સરહદ પર ચાલતા તણાવ વચ્ચે દેશભરમાં ચાઇનીઝ ચીજવસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે આજે મોરબીના સ્કાય મોલ નજીક શહેરની ઓરેવા કંપનીના માર્ગદર્શન હેઠળ ઘડિયાળ ઉદ્યોગકારોએ ચાઇનીઝ બહિષ્કાર અંતર્ગત વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું

જેમાં ચાઇનીઝ ચીજવસ્તુઓ ખાસ કરીને રમકડા જેવી ચીજવસ્તુઓ સળગાવી તેમજ ચીનના પોસ્ટરો સળગાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો તો મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં ઓરેવા ગ્રુપ ના ડીરેક્ટર જયસુખભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ૫-૭ વર્ષથી ચીનથી રેડી ટૂ સેલ પ્રોડક્ટ ઈમ્પોર્ટ થઇ રહી છે અને ગેરકાયદેસર ઈમ્પોર્ટ વધતા દેશના સ્મોલ અને મીડીયમ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ફટકો પડી રહ્યો છે જેથી સરકાર આ અંગે ધ્યાન આપે તેવી અરજ ઉદ્યોગકારો કરી રહ્યા છે ઉદ્યોગપતિઓ ક્યારેય ફાઈનાન્સીયલ સપોર્ટ નથી માંગ્યો પરંતુ દેશના સ્થાનિક ઉદ્યોગકારોને એવું પ્લેટફોર્મ પુરુ પાડવું જોઈએ જેથી તે ચીન સામેની સ્પર્ધામાં ટકી સકે સ્થાનિક ઉદ્યોગકારો તેની પ્રોડક્ટ કોસ્ટ અને સરકારના ટેક્સ ઉમેરે ત્યારે તે પ્રોડક્ટ ચીન કરતા ૧૫ થી ૨૦ ટકા હાઈ કોસ્ટ રહે હે

જેથી સ્પર્ધામાં ટકી સકતા નથી ચાઇનીઝ બહિષ્કાર થકી દેશના સ્મોલ અને મીડીયમ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રોત્સાહન આપવા આજે ઉદ્યોગકારો એકત્ર થયા હતા બોયકોટ ચાઈના અને ભારત માતાકી જય વંદે માતરમના નારાઓ પણ આ તકે લગાવવામાં આવ્યા હતા

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat