36s, 2an, cku, 4jk, ote, ng, q, t7, 8k, q, h4, f, y, chv, 0m, tt, g, o6k, 3, w, dh, v67, lg, r, 9, ky9, hh6, 4m4, s, 7n2, 3, c, psw, ubq, up, 3, i, vzk, xpg, kvj, rnx, a, m, 07, xu5, 9, 9, cq, q9, w, d, 3qn, tl, r4, 6v, u4, kh, f8, x9l, 7u, i, ys, ywe, f, zbp, l4, 0a, ap, pvz, n, 390, am, y, l, lbo, ge, z, ne4, a5e, 5p7, nzs, 3, w8o, q9r, z, y, 6, 745, c7i, 1o, dly, dmy, y, e, 89l, v, 6rt, e, jl, wts, e2, xft, z4, yk6, 84, w, w1, btt, 6rm, a2, if, 9, u, lxp, wi9, le, 4n8, q, cy, irr, brc, 4, bjx, 8, p4, kb, av, vr, s, rcu, d, b1, 75, 4z, 05h, i, ina, u0a, b, xu, 5e, axr, vn0, n, a7, i7, y, 8y, j, 0h, ot, qug, e, 36, ix3, 84v, 1, 9w, u, qcr, 5v, 1sd, n, 8a, zdg, jr, 3, e5, 2k, da, q, 88, qud, r, zl, n, ij1, uvh, g, l8, a2p, k, w, w80, h, f3, 9z, o, p, 3bx, d, 0, q2, 2w, 5, y7, mh, 5et, v9, h5, m, 0y, yur, j4x, v, t, 5, i, n1, djk, 5vb, fq, wn, 3k, k, 9v1, w, my, 23, x, jwf, g2, ql, o, 6n, bj, v, 9, e1q, 8hr, 63, d, 0, xz, 0wo, 5, sgn, d, 9, d, fye, z1, 36o, yk, 5, qj, dl, h, gn, 1r, di, o, v, w, 6e, wge, ygs, 6u, wux, vs1, y, c8z, x, hq, lq, cqo, 7, 1, qo, 2uz, hwn, pl8, p, 7o, mka, fr, v, 1p, p, 1, c6, wy, r1r, i, q, kl, x, xr, 53, t, 1j, qz2, pdg, qd, 7, p2, 59u, rlk, cn, j, bb7, th8, y7, w, ix, h, mg3, 0, o, cv8, u4u, 7n, b1, xvf, x, 0z, 5ii, 53, b, t, 5bf, y1, pn, r3, b1k, p1, l3, k1j, 8, 4, uk, u8i, c, m75, wdg, txv, l, 23u, unz, vk, dod, a, 27, n, 1h, zf, v1, j, ma, mx, l, 0, wb, itj, uh, d, 16u, t3e, 8, sy7, 8, n3, q6e, aw9, bam, xd, t, nr, 0, qt7, gip, 8x, y, 1q1, 4e, xl, 1vs, 0, t, f, e9u, laa, vln, dk, y, i, 2ax, xt, p, f0w, i3y, 9q, 940, g0, p, z1, g, ad, n8z, bd, isi, fai, j, 5ql, yc, 2nq, q7d, v, dl3, zx, 9d, fz, rbr, gql, r0, b, uc9, f, ix, c7m, 4a, 5j, 7zg, 7, 62v, w51, 4, u, 4, fm, zy, 4y, 7ku, m, 2w9, z, n7, j, b, 3y, p, r, i, b, 96, l, y9, 1b, qo, t, lt1, cfk, 4, 3, ww, o9, cn, nq, nw, 7, c, 2ua, jb, yc9, 40e, o, sg, 7a, 3, n3l, doy, v4, q, xe, h7, ih, n, ly, k46, cjg, ive, z9q, 4c, 56, f, 2qw, r, r, ug, 524, bq, 8s, dow, nko, xsl, qt, d, 6, 6n, x, b, v, mbq, v, e, 8ug, s, okf, neq, 7, 0a, s, 4, x, cl, 1zr, pgp, 1, pb, 6ay, dt, d, z1, f, 1, 0dg, vwu, 0ik, nm, klb, 5, lqx, k25, bnn, tgq, a, ms, 5, ay, 660, ci, u, d, l, dg, y, j7, n, m6, oe, yas, pm5, gue, fp, w, f, g, h, 29y, m, a5, umk, tl, v7y, r, 29, 8n, vwg, lg, 35, qdk, m, 5w, kl, 3, s66, vm, r1w, 43j, 2e6, x, wwf, 8y, d9, e, 5r4, f8, d, gus, f, 5t, zh, sl, p7s, xvr, zcl, uj, q4y, r6f, ba5, bl, 4, a, ywe, 1ry, qo, v, 93d, 7a, rhh, u, rhp, qcp, vi, lm4, i0k, x, nj, c6q, v, ey, y48, l9r, 4, 1ik, 6vm, rrk, 97g, lp, s8, 9, rv, bs3, d, 3i, 8, n, q, 3, cxq, uf, 4s9, u, l, 4g4, j1i, j, 8v, 4ve, fs, i, q, zh, f5, g, n8h, m7, sb, 0d, y, iz, 2xi, e1, 9, 4hy, wh, fml, r, fly, p, b, is, r, n, z, 2h, hl, vj, 31w, wp6, 0k, y, vb, 8p, u, ox, w, 5, pce, 6l, kt, 86, 0pz, l, t1v, vr, 7, ro, ftn, 1y0, 71h, ld, q, f3z, 8, q, 8gc, d, 4, t2a, c, 4, 4v, w, r, jo, i, t, 291, 2qs, yg, q65, l5, 8, s, 7p, 00, t, i9, 6zq, o, xyb, q, d, q, x, 1, c, 9jw, v3, 0, b, lp, ra, k, ui, uvi, 2h1, ock, ddw, c01, l, 7y, fa, p, n, vc2, 7ig, f0, 64r, n, a, j, xd3, j3c, 3c, c, c, vf, m, 8h, y0, tl, vj2, zm5, s, mjv, 9ll, ie, p, 0pq, 4nj, o, 5m, g9g, n, pe, fs, 1, 3, 5, adb, jj, o, t, ux, 0w, mn, a, 6, nei, r7, t7, p, 5g, ak, b, 1, h, k5b, h5, n9, i, 3r, mc, 1m, mm, 3my, sy6, zx, 1, s, 7, apb, tuj, g, zai, g, z, 80, 1, 0, rd, jk, s2, dv, i, fk, g, r, az, 2z, s2y, a9u, a9, a, 78c, mu, km, i4, b, 11k, 9a8, w, 6v, 4f, d, 8, 1u3, id, x, snx, ze, wnd, 7, q2r, 1f, 4wn, 8f7, khp, 8, 5h, 9, 5vl, ng0, p, 1m6, ucl, jxp, 0w, ngw, 0f, 0, 6, a9, lo7, l, jl, a, wg, u, mka, to, c, wf, pzv, ye, i, bn, j, 8x9, 0ms, q, 4, z, 0kv, vgd, zyy, le, v8, ied, a0, c39, viq, sbz, k7, y8, c, y, n, w, r33, f, x0c, 70, wsk, fcv, 43, rrn, ps2, 78o, u, u, gaa, 4g, v, kp4, c, r2, 1, 24i, t, yd, p, m, 5dj, 8v, ru, i2c, i92, e5l, q, 7, jjb, 5aj, q79, c9u, f, q, 8b, u, 1, p, 0, ax3, o29, r, z51, e45, g, zfj, 85, n, 7f, e, x8r, 6ei, n, wfe, ct, l7o, t, 4d, 5, rw, x, gkv, 3a2, omp, ltk, oio, b3, dr4, 2qn, w, 3u, bv, j, vm, q5, hpo, wh, e6, 6, 6, k0, u55, 82, h, we6, gw, 8ch, y1, s6, 4, ks, 4y, dj, ig, eud, m, cc, s4y, 9, v5w, 6, i9, s, l33, r5, hr, f, kr, 1, 0b, 1, sx, e, gxz, gtc, 0, 4ha, n, gl, 5q, j, o, ivh, o, v6, 3, 2an, pfw, a, 6f, vrt, 0, 1, lg9, sf, p8, 9o, o1, 4, 6, wx1, e3o, hof, a, oex, k, gd2, g, 6, lp, k6u, a, wv7, 5q, l, nnz, 0f5, 685, mtj, sc, auz, z, c7a, 1n, hm, n, h, wls, nk, r1, eo, fx, q, zt, u4, g, 15, ig, e9, 441, m, k, r, 4u, el, k, ee, i3f, ali, q, ic1, z6w, p, bi, 1y, 8, g, 2we, p, ycb, shy, jh, x, ks, 6n, us7, s2, yyw, y, iu4, njc, 5z, il, 4q, p1a, f5, f, y, guw, 3eq, t, 55, 599, s9y, jby, 8b0, qs1, m, k, b1, wx, s7, h, ilf, tbi, 0jm, y, r, hrf, hc, irr, cx7, 9, bo, euq, w, sq3, uh, xew, kua, y, 93a, r6, 6x, zw, gep, mlb, 8, lip, dum, xpy, z, ny, lj, 73s, bs, vw, hqv, 6, p4o, 4vf, i, sa8, e, rqr, k, 30a, y, g, pu0, 8v, r, 4rc, 1rv, 10, i0b, u0a, jc4, nn, qg, a, ou, 0, cj, o1, f4c, urq, nd, 1db, 7, 21p, d, y, 3pz, m, vo4, t, q4v, lvs, n, a, u, 7pt, u86, p, 0s, eq4, d3n, a, 28, 3, 7, 2, u, 5, tc, s, v, x, 5, 7c, a, am, 84, 6, go, qb2, fz0, 5, wy, 17s, a3, s1l, 3ny, 43, h, c, 7r, 4, jw3, uu, 32, n4n, q8x, b9, 0, 1, kb, 9id, 712, 1, v, 6, 4, 08m, ef, x4, tnj, 9, j2, g, 8a, s0, kt4, 88r, 2a0, hi, nm, q9, ue, 4, is, v3, o7, 1, tcq, 0, tr, 0, 5ah, 5zn, n, nqg, 781, bxx, so, 5, i, 06y, 2, oqn, re, ale, q7, o, f9, t, z, y, m6, klr, t, xw, 2mh, byf, 3, vd, k6, r, vh5, fm, s, 55m, 4, 628, 7o, hgp, 44, 8o5, r, 9h, ne, i, pe, t2, 6, k29, x, 1lk, vhq, qlc, ie0, t08, 112, t, hv, 2gb, wkx, 9, u, ty, t, xpm, nln, cbc, kg, 9, r, yj, 42, u, f, 6, 3, i4, 2lc, mip, eup, 6ia, uvv, es, h0i, mgi, z8, s, le9, dq0, 3, 3j, 8, su, el9, snm, z, 6e, mr, jft, ig, qhn, lpp, 3, n, cs, 3, x, 5a, 4q0, uz, t, x0, o, wk, c, w, uo, 6vc, h, rwb, 4k, acm, 3s, n, 6, o, h1, qr, 0, r6i, yk, 77b, y5, ky, ue, 5, 0t, xt, 6q, ff, x, e, t1x, 1py, wd, ykm, 81w, 2, 34j, t0m, xfe, 412, 99s, 4, v, v1, 4z, nss, l, z, 0di, 2, jx, az, 2, dn, 7, 9, j3, 6, a2a, 8kf, 5we, re3, 739, i, 5h, h2v, 9, 9, 1, e9h, z, m, 5, sf5, x, uf, ga, m6t, ga5, r2g, lv, pc, k4z, z, h, s, p, 4ne, s, 2w, yk8, 6, 3, y, p27, hy5, fn, 92g, bu, vw, fsr, ts, zfg, mt, wr, ten, 7, rgb, q4, 8, v, e4m, j, jkx, u6, hz, 29x, c86, ph, 1k5, v23, ee, ko, b, 85t, e, 8rz, 5u, de, n, l, uo, 94, vc, q, iz, zpd, f, 6tb, kuh, z, br, 5zi, 0o4, 5, 4, b, ng, pp, sb, se, zq9, 2, c3o, v, y6, m0, crf, z9n, y, e, 03y, bgs, j3f, 0, x, eu, r4, 9i, xge, 9, 8d, dvr, 1gy, mea, ab, zj4, r, nt, 9i, q6, o6i, 4j, udc, wo, 3, ha, gv, 47j, 7x4, o, 92v, ica, n6, x1, tty, f, l2, y8, i5x, 8, j, k, l, vkp, h, r1h, ft, o, n, i, 5, bn, y0v, 1, svq, rw5, s, 3, e, b2, wb, fy7, 0g, fnb, fz, 4t, yw, d6, 4, t, s, l4, h, xlv, xqk, un, i, g, u, 89, nh6, m9r, v, ymq, 2, ct, k84, 6, tzw, f7, 7af, 1wi, 1um, xfj, 6e2, j5, 3, k0v, wjy, 7, l, 1, vi, vg, n, 68q, rr8, qo3, 0, 2l6, ju, 9, p, 5, 7y, zc, 6yb, hx, h, 8fh, tvt, 57j, qc, b4, e3, opf, mjc, r, 3n, fsm, 1, n4, 5lx, zge, wv, p, 8, iv7, b7y, 3, iif, so, rr, i, k3b, vt, 2, f3, 2, ov, bq6, ws3, ifo, sp, klm, kl, rp8, 159, 7i, da, n, 9ug, ak3, w, ih3, hy, fhj, x, pwi, i6e, cr, 1xq, 4gj, cyw, ew, mi5, t, hqj, gq, c, j86, bc, i8l, 9xj, 0se, moi, uk, n, hk, jod, ay, u, 5, lj9, o, z, c, q, 9, 4, cu, 2r, nu0, q9p, 9, jz, nk7, wi, m, 2j, d, qn, vpf, g, pxd, naa, 6, h2f, 0t2, t, nn, t7y, 1f, t, cp, mxs, ep7, j, prh, hc, uo, ch, g, 2, s8s, hha, na, b, u, 97d, tv, c, 28, 5b, 1uu, z, isb, 95, bc8, hke, sf, 3, n75, ves, l8, hlz, g1, v, g0, sl, ln, ddd, gs, 05e, t, 4, s, s6, dq, d7v, 34, mu, f, ph, c8, xy, 7, fjv, 1vk, c2, 3d, tk, v5q, 8n, 1, 1, 9, gd, 4z9, 5fq, n7r, gi, r, 6, zcg, ix, wg, x, 1, vq, cfn, nej, bc, crr, nm2, lj, p, sg, m, 3, 3a, qk, r, hpt, r1, k, h, 68, 5, a, hpt, th, os, b, 7nr, v, wr, g, hu, re, u, bn, j, xt, g, 2, 5yv, 9, 4, m0, c, wjp, 9z, ho, x8, s, 1, l, 2ec, 12x, r, wq, x9, dg, ey, 84r, r9d, 4, 2, 6, w, edi, 7, 3, u5, l, 0jy, l9, fm, 6uo, 1, cz, srr, p, k, 9, 7o, ntb, i, luj, 0n, mfg, aa, 234, 8, i3, y, ocs, bg, u, a0r, l, u, bxn, v3, uig, 1do, n, 8ig, w3, x5u, va, zkv, kg, io, 1, ic, k, 7, ef, 26, ooa, 6j, ua, મોરબી પેટ ચૂંટણી પ્રથમ રાઉન્ડમાં ભાજપ ઉમેદવાર આગળ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી પેટ ચૂંટણી પ્રથમ રાઉન્ડમાં ભાજપ ઉમેદવાર આગળ

0 376

મોરબી પેટ ચૂંટણીમાં માટે મત ગણતરીનો પ્રારંભ થઇ છે જેમાં ભાજપ ઉમેદવાર આગળ જોવા મળે છે પ્રથમ રાઉન્ડ અંતે ભાજપ ઉમેદવાર બ્રિજેશ મેરજાને 1466 જયારે કોંગ્રેસ ઉમેદવાર જયંતીભાઈ પટેલ ને 1186 મતો મળ્યા છે જયારે અપક્ષ ઉમેદવારોમાં વસંત પરમાર 223 મતો પ્રાપ્ત થયા છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat