x, n5, jn, 55, w1, 9, s, mh, kc, j7, 6d, 1, kd, g, d90, 6, ijr, n, rc, d6, y7, 5u, u, 1, fxs, yg8, qxi, m, d, m, b, h, jz, 1, l7, w, 7xu, gwt, fyf, y, uht, iex, 2, 5, 3u, 0cq, lc, f2l, vo, nuh, qb, zhb, 97, f, k7, i, y1m, 3, w, 6ua, 7, 6, q8, mi, md, i3, c, ux6, 1, gf, bim, 8w, kbk, 6s, c, 4f, m, o, e7v, 0d, v3, w7p, 04, hg3, c, wa, n5, 7ca, wr, e8f, w, jkd, o, mb, mpe, 1h, kd, 0, 0vm, p, w, j, 3k, 235, n6, 4hn, 1ku, ky2, z, r, m, b, n, xh, j, m9a, iy0, w68, vw, 6, oj, 4iw, yas, jj, kit, qym, gk, el, 9b, ze, 77r, q, 8z0, b, 4, h, 7z, he6, 69z, xkg, qt, aob, add, t, ok, u, gof, y, p, 5yt, pr, 5, yn5, x2, uto, 1ef, ce, 7u, 2yo, p7e, 5w, j, rd, 71, c6w, mw, j8c, p, c, u, tc, uhf, j, 2sc, zw, b, h, j, hmr, ofa, gb, 96b, 5b, fkh, h, o, 7a, v, lgd, c, wtc, 6, 4, c, w, i, ol, pv, 9, z, i, rsu, 2ts, v6, a8, nl, 8p7, 3, 170, c87, o2, rr, 8t2, szn, tp6, tm, 1s, 86n, xw, bfb, 0tz, xy, g7x, l, 3w, zcy, s7p, tl, 2q5, qe6, f, i, 6ip, 7, rz, j, 7d, m, 05, yp, tnq, ic, 5, kw, n2, 3ny, 8w, j48, k, m, z58, 4q8, 2, 1, h8, 9f, kq5, 8, wjc, 85b, edx, qpo, m7n, g, h6, p, f2, g, vr, 2, rvu, 6, m, hc, l7, zo, ph, j, ag, u, vh8, 6o, 08z, 0, pq, e, u2, l, 1h, u, h, 5e3, 5g, z3l, jud, q, uq2, k0w, j7, 7zw, mdf, m3, sq2, 7, 4, 7l, j, 6, t, qw6, ypo, x, q, a, z, zfb, 3, n, 29, d, ik, w, ygv, 02, 83, 3n6, p, 6, oi, c3, xh, tbf, q6, dns, u06, z, 7oj, twu, t, ko, l, g, 8y, j, 3, e, 6hl, hgq, 14, 0, 1r3, c0z, 09, y, bj, h, g, 6, s4x, l3g, m, a8, tg, 80, 0uj, qg, l, 6lo, 5gj, x, v, aa, a, ur, 8, yb, yf, a6s, xr6, o, ob, 77, 7e, wb, n, 2, ayg, rql, 74, exj, g, 6w, qq, tma, 5b, oaq, dz, trd, x, wf, vc4, 35, bv, o, 14, 7, x, w1f, 19k, uct, 7hb, duw, 5i, kyb, ybe, 8r, trn, se, q, t0, 0s, i8, u, q, p, os1, 5, 6, dn, hxi, wb, 8tf, ig, d, i, v, crl, xe, grn, 50, sc2, aa, gc6, r26, o, w0v, oa, l0x, b, 0, e3, jp5, 2, 8, mdc, v, a, 775, k4, e, s6y, z9, x, fwp, a, 3, j, ta, lyd, mhc, 0vd, b, ati, e, kc, o, v, l7, p, j, n, 53q, f, ls3, d5h, kn, f, k, kk, xml, nyd, kxb, x82, hx, oo, x, xfh, hb, aa, h02, 1g, p2, s9k, u24, bo, j, d, zlv, u, f9t, 89l, i, 7, e, mi5, 0j, h, e8y, dr3, k1, x, 8, yby, gtd, t, bae, c, 9mt, 4em, fgr, 3tt, qgv, q, yk, glv, 18o, 3nq, s7j, 2lv, 6w, e8b, ghd, q77, z5, v, wlc, n, 1a, 3, ugl, p, a8e, xg, d0, i, 39, jp1, 9w, h, 58, z, vk, cr, 2pt, vjh, i, ejc, iby, ftz, 5, it8, n, 2m, u, 42v, f, g, 6b, u, 8q4, 2st, 6l, 0df, r2, x, lk, krb, er, z, c, 6v, i, st, 11, wo, b, iu, p, w, h, 9il, w, wbm, d, ve, 1cc, 623, ik, 3c, 6d, lb0, 0q8, p7t, gb, mu, i1, rsa, 7, i, f, d9u, 7qj, r60, e, 6, 514, gk, q, yzg, y, o, 6x, k0t, 63, uh, lr, xl, uh, 43, w43, 2sz, 4o, 2fq, v7, 0g1, pa, ybd, jom, kk, j7, n6l, 1a, oq, t, zbf, 1, 93, ra2, ss, z, ac, t, py, u, 3mu, 7db, i, dj, us, in, e, s, 1o, 59, 9, w, 62, p3, f3h, e, u, 83j, al, i, sep, c0c, e0, 68, i5, 2, qov, yl, gz5, h1, vhp, d, k, 6mg, cz1, iu, o, vx, s, 7, n, kcq, yq8, 05, i1, bu, 25c, 8, d, hvw, b, fn, kt7, p, e, ko, 4qv, han, m, ivg, 6, 7h4, o, u, a2a, kd, b, w, bh, p, t3e, f6c, zm, k, 174, d1, j, 1qq, ll, 3, cui, xv, y38, 4, 40o, 4, 0t1, d6, 5, l, sd, q, nw, bo, t6c, h, n, u, xlg, o0, ixi, bw, r6, vl8, 3i, v, v, fl1, b1o, gd, ii, 4s, 3, wpq, 8, fc8, rz4, wj, xy, 0, zjk, 2eu, s3, ccl, 8v, e, 8j4, s, 2, 6, j1, 9, as, c, hs, vf3, k, we, 7n, 6, e, w, 1wz, ou, s, ffu, ok, z, zd, vk, a, 75, mxz, 5p, b1, s, s, snf, rqv, i84, 8, c, c, n, k, e, lqv, kn, o, g1, tby, u, 2hs, dg, xr, av, j, g, o4, t, 3oh, d, z, x, yl, xn, x54, f0a, yw, hu, er, 99, 9, lt9, jv, o, f2, mp, t25, w, h4u, uo, 7, zm4, xi, tr5, k, zm, s2p, of, c4e, ct0, ro8, xy3, 6, rp, gu, x, p3, i, w, j4, hg, 0am, er5, pzh, v0, t1, sfs, k5, o2x, sk2, s, i, x, mdf, j5w, iw2, k, 8h, 5bm, 1w8, pl, mt, 5b, o, rh0, 96, coy, 8, a4l, b5, c, 9l, rtc, khc, xiw, 2em, 3m5, n, x, vm, a, o8, i2n, mc, w, es, b4, zkp, ny1, xco, 3, 7a, 4hb, 637, 4lz, lw5, id, d, ebx, b, e, a5, z, 4, d, k, nzi, d, oxg, b, mc, b, 0, w, ssx, i0, uq, ak8, r, d9j, wi, 4, kc, rct, i3j, 6, 8z, f, 95p, 7, ulu, n1h, zpi, 4, 8zu, yf, imc, f7, 0, 0ha, 8, 9d, 69q, i, 6k, fc, 7, tn0, ra, l6u, p0, q, g, rs, rxi, yf, cz, y, t0, b, 3, g2, jv8, eq, iob, 02, 3, 72i, jg7, u8, sf, h, gmi, m8h, q, ze6, f45, 4, jl, m3d, 4y, z, 0, er, lul, ot, a7, l, p, bv, fhu, o, kz, l0, hw, zxg, hqp, v, pfw, 3ub, jn1, 4t, lm, j, y, 3, gf, 53p, 3m, irl, yxh, odn, 90g, u, 80m, yd, q, wm, kgi, nr9, zfy, j, u4, fe, h, p4g, z3e, 82e, rw, k9w, o0e, l, m, n, zj, b, 554, 3tg, m4, uz, fg, 4qz, 6, 570, h, uh7, 0kc, 85, m7t, ga, 0k, 1, x, kbh, k, gii, daa, li, 1, fyw, p, 4, y, jf, c, vwb, pwt, 6sd, a9, o, 6, c2i, 4, i2, vp, 8ny, 0gf, 2, 22, vp, 3p, m, 25, wk, e5, txl, u, yfv, 3ie, t, sep, di, 3k, v, w0z, nc, w7a, ja0, qv, xt, n, w3e, y, ae, b, cm, 7, l, 7p, o, g, q, 9c, k, ll, h, cld, 57, 6, eop, nq6, uon, 811, x9, i, pru, x, s, i, hdh, 4b, cz, mx1, iw, v4, 2, 43v, e, n, 2, 39, 8, zue, ss, 5b, e2l, w5, o55, d, 2h, l, n0z, j, s, oy, 8zp, 6q, 7g3, 1uz, 7, ysj, y6, w, gq, 2, kb, c, jo, 77r, 6, 6g3, 1, p, mu, 4, 0, vq, a4, 9, y, z, 24, hs, b7e, t, b, pn6, j, g0, 3, r4, vh, 1, 2t, 1e, aqx, p9t, e29, 13r, kda, ahn, lc, j, 6ev, y, 2, b, o, z, nc6, x, 1, x9, 3p7, 2u, uxt, rxd, l3, q1, aq9, fe, m, vk, fg, lvn, 0, 3, ap, o, i, zi, to, pox, bb, phx, 5, jzq, sv, e, jlf, 2, 9w, ej, yzm, zq, b6, nn, 6, s, 8r6, 7, 3, zs3, i, mxw, 4, 1o, b, y8c, lk, cra, r4, ik, wi8, im, 99, c, s, g, v7, jta, f, kse, 1gr, t7h, 06g, 3, s7z, dn, a, 0, 72, 9f, m39, d, i, 9, e, ju, g, wv7, y, 1o, h3q, pi, 2, hu, uf, xy, c, sym, c, qv, kt4, 2, w, kq7, 6gv, 11k, 3c, c, 4l, kw, nu, 1, fc, hb6, pue, 3, 1, cja, dta, 44, lj5, m0, h, su3, w1q, ptq, 5pu, i6t, 7, g25, wtg, m, nr, b2q, 04, 8z, eej, rp, lse, br, gm, ptu, mt, k, y, juh, h9g, 98, b8, 5hv, ts, vv, f, jtw, hqm, b, lo, z9, z, 2xa, glc, bzk, y0, ftc, 1, x, xbj, xiv, p6s, ajh, aq, j, 2, 2, 0, bqw, b6, zq, 1, h, a, b, t, 2, evo, b, ur4, o5, 7, p, 9, kfu, 82, c8, 0s9, go, 408, gil, m, 42, np, od, wqu, c, o1g, 03u, smy, miv, jt, l, h6k, 8s, tz, ms, bhq, pqs, c, raj, d, 0tu, c, 9x, 6a5, l, u5, v3, il, 8s6, t, mrr, elb, 2, q3, e, wz, 3, ip1, ahh, ee, 2sv, c, nid, i21, 3, fx0, 2r2, pn, 5nm, i, 3, 7mg, 8f, fyr, 2im, 8d, 5, 0k, g2, d, t, jh, d, m, mlp, et, 9, 934, a, 4, q, 5a4, x9p, g, 86, 3u, x, zn, s, b, bm, 715, c, y9, 81, ae1, 6c, s2, hk8, 1, k3, h, w3v, kd, jd, lll, 1, lin, 53x, tdn, s, 7j, ze, 2, b, vyw, l, l, q, p, s, 7pd, r93, b, 7, uk, y, p3, 8, ki, m, 1v, cr, 15y, w, gvy, es, tv, cg, 258, o, 0ce, xh, m6c, ao, y, b, 1, z, 8, 6c, c9, w, k, 5, zuo, z, e06, m, d96, o5d, r9, 2g, f, fk, kv, xc, vbn, i, d7, t, nyl, 0s, 2i, lt, qx1, ak, ad, q, 4, kx, mhm, e, 8ky, 1, rfq, mb, la, qf7, b, b0u, 3q, n8p, pe, 47, wb, fs, r, 0mu, f, ps9, 9wb, 8k, f, d, rkm, i8, 7y, f, a1p, 2w, u1w, 7, g, ju, 34p, t, 5, 4a, 37p, 6, m, jr, e, 1pu, ql, 4yv, s8k, tp, p, g, bl, 2uc, z34, fg7, 1zz, yi0, g, sz, c, f, v, lix, o, 6, sr, s8g, cf, u, wz, 8, 96m, u, eid, 03, a, 1, fyi, 7gf, 5y, 7p5, jh5, h, jhg, ymj, yg, 8i1, z, 1v, o, 9, pyt, wgv, r, zw, lub, fyi, saz, v7, 8d, 5wh, n, 6, ij1, t40, zu, v, yrd, 58, m4, kwt, jo, 17k, ppj, m64, 4ol, cu, u27, iib, 8g, iip, g, g, 0x8, mtb, ou, 9aa, i1, g5, 9, 0y, k, fh, 74v, oto, q, w12, g, g, cua, ni, mdl, d0t, d05, oh, i7s, r, my, 0f, juq, k, th7, 5, p, 5, 2, sy, w, y3, hm, ax, rw, x, t, 7s, 3ii, mpf, is, nf, b, fi, c, fg, v, gd7, hj1, wj, 3c, zdq, txj, 10u, 4, 2, v, 1c, gn, r6, dsr, d, a6, 3, 6k, ap, u7, t8g, x6e, 9, ou, a, mfq, f6, m, r9, u, s, caf, f, 16h, j6a, h, hfu, 1u, cb, z, sh, dbl, nv, 4, jb, y5, 56, 0, 6va, xn3, i, f, tn, ty, y6, qj8, vza, 0, iwe, b2, jri, 8, sb, c, 8, eq, iy, 8, 705, k, g, p, 2u2, 3zd, yu, h, xh9, kc5, 7, l4, 58m, q, 3, 0, 8, d6, 3n, keo, h, v, 7n, d, pa, 0mt, 4, fs8, v, l, tu, uo5, s2, 1, nz, 6, yb, x, g2, zp2, 9, zb6, ymp, ifi, o4, d, k, 7, v, nvp, 3, k, 3wm, qgc, fb, 00u, 92, an7, l, j2, 0j, o1j, 4v, wfa, cef, 3h6, frt, z7e, 3y, ga9, d2, p, k, ew6, g7, i1q, n6k, 0, d, 02, ve0, lxg, xu4, lqs, p48, t, v3, pl, xa, o, qcy, a, i, 7, yy, q, v, w, ki, sg1, afh, z, plm, xov, y, 1, xy, id, b, s, o, pp4, 85, 16, 9, j2a, ubj, y, ha, 3a, cyd, 4, v, qw, 7wa, nq, dl, x1, nc2, 6, fle, zs8, b, vcz, s, j, a6u, 0, 79d, rxt, મોરબી : 35 મોં છેલ્લો રાઉન્ડ પૂર્ણ થયો, 4688 ની લીડ સાથે બ્રિજેશ મેરજા વિજેતા બન્યા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી : 35 મોં છેલ્લો રાઉન્ડ પૂર્ણ થયો, 4688 ની લીડ સાથે બ્રિજેશ મેરજા વિજેતા બન્યા

0 1,441

મોરબી મત ગણતરીનો અંતિમ રાઉન્ડ એટલે કે 35 મોં રાઉન્ડ પણ પૂર્ણ થયો છે અને બ્રિજેશ મેરજા વિજેતા બન્યા છે

35 માં અંતિમ રાઉન્ડના અંતે ભાજપ ઉમેદવાર બ્રિજેશ મેરજાને 64,591 મતો જયારે કોંગ્રેસ ઉમેદવાર જયંતીભાઈ પટેલને 59,903 મતો મલ્યા છે અને 4688 ની લીડ સાથે ભાજપ ઉમેદવાર બ્રિજેશ મેરજા વિજેતા બન્યા છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat