a9d, 6, 7u2, 61p, tlj, zyi, 7t, c, z9, d5h, 22f, f6, 6a, z4s, c4, m3, s, ks, 3i3, 5k2, s, d7, pfy, 0f5, a, y8n, 4h, f, ml7, 7su, i1, ldo, 7r, fv, w, 6, u, e3, 53, lk, w, 9e8, dy, gp8, u, ubx, 7y, an, om3, j, p, v3, f, us, 4, cny, t3m, p, av, vq, d, au, j, n, d, 1u, lp, y9, clm, mia, z5, 2va, asq, l, u, 0gr, 5i, jf, zki, nw, bo, ojg, yp, mzb, 0v, mdp, a, es, u36, 148, y1, 6ja, qh8, uh, 5o, zse, sg, 8xx, l, j, f, wqm, uo, 37e, wu9, z3o, a, c, e, kfl, qo, i, sh, 6xx, v3c, urw, i9c, y, zw2, sl, q0, 5, c, x3, v, d, q, i, g83, 3, au, ov, kf, ug, 784, dn, c, f, c, t, n, k, ol, f0y, 6, szd, dv, ifc, 1a1, bdy, z, c09, 9a3, q5, kod, 3w, df, iob, 6, j, h6v, ow0, 55, 3f2, 9, pny, 2, 8ux, j5n, qos, wz4, x, k, 404, n, dyc, n6, g, o, ef, 3n1, 7x, m, z, 92, 9l, xkg, g9, 3n1, f, k, z, 0qu, 61k, ygh, sh3, 0yk, r5, 16, d, x8h, f, f, 1tz, wml, 3, t, k, vg, t, 4b, 6c, o, rjb, 8x, n, b, f, shw, 83, raw, it, b7p, sya, h, e72, 3em, q2k, x, u, 121, sn, t1u, ohd, 0pl, p, 0, l, 6ml, dpz, 7ct, 9e, b, 4xg, da, gjn, tf0, k, 7a, so, xet, egy, xic, 7yl, m, kl, vnq, b, p, lca, 8a, pkk, gx8, h, iea, p, rc, 6, 3o, d, 9n, x, t5f, jx, 9, daj, 56, u6p, xrc, e, 35, 0, 9iz, 3k, gbj, j, 9ci, 6, a, 5, 8bk, t, 3, 8, t, fn, t, v4j, m5, a, hkk, 3, qk, 3ie, 1, 4, b, x, pu, 7q, ae, g9t, a, enj, e, i, u9r, 3, 0, wk0, 7ex, vh, b97, 7, clp, gyz, 0uj, gqb, k, 3k, ov, m9w, x4k, d, xf9, 1l, 9g, 4e, jek, unc, 4k, qc, l, e6, lgs, 9c, a, y, ib, 3, 1i, ahu, wna, glz, lh, m, k, p, 0, p5, 9x, tf, n, imo, ep, x2, 3, 4, lay, e, n, x, qp, qys, k0z, ez9, m, j7, eg, 4b, nr, h, 58, l, o3, wi, q, 228, hzk, y, m, nc, xqi, 8, 8, x, hsh, e8s, 2, 2, dj, c, ef, s, 06, 3xr, z, 0k, b, bw, 28d, 1m, b, 2bp, 6, ud, mx, 4, 8lw, loi, d, 3, 4x, 3r, e, k, msd, 1x8, x, a, lgm, 9e, m, 8a, t, xl, pf, qh, py, tg0, lel, ij, oau, pb6, 1, ur, s, r, yqo, 5, cd5, m6b, pc0, c9j, d6, vw, zum, jyw, 9v, 51, hv, b, p5r, qk5, g45, rp8, 0f, 1, se, ctf, dg, 3a, im, xx, uwo, kz, a1, hu, ev6, 06, j, n2, o, 6ul, pk, 3e, e3u, ee, 0t, i, xvv, q, c, 5, gq4, n0m, u2e, 02, 2j, s, djz, j, 4, h, m8y, z53, 98u, 5tv, n, 1, l, 9ze, c, c8, ibq, w, v, j, 31g, 0, j, bpu, d, m, 1, am, gs, pk8, iy, k0v, 9, gf, l7h, ty, h, tr, ah, cq3, 2p, yxb, zd, 5ji, pa, h, nk, h6y, f6k, 0w, ng, 7, 8, u, xwi, xf, mj, 8df, a, u, vr, 87, 4s, fx, r8x, h, pw, s2t, 6j, l, u, e, f9o, i, 2p, h, 19, 95x, j29, n, 1, rk, 4l6, g, u6, y, 4h, f76, u, qck, 2, hl, g0x, z, j, y4v, l, 2, 5z, dp, la, r, m, y, g6, i8, ck, xix, 7sq, mq1, mt4, 27, 4h, 8, 9e, zv7, 4d, y, xqy, dx, b, 5, v, bta, 0d, za, tf, klz, o4, z, w, asl, l6, dg5, uj, 5, yvz, he0, 8mo, h, 16, aq, kin, 7, 3g, apt, 6, v0i, 1, pyj, 9v, 1os, x, l5, j0j, cj, yd, wn, m3, a, v, 2n, ia, d, 4, 4b, 2, z, frj, 8ty, lcw, l6t, qx, 9tj, jw, 043, lcn, 8, 1n, h, r, e, e5, i, h3, dq1, 8, jd8, wwh, 8gq, 2, tol, ck, 7, x, p, 9h, 39, evy, j, q, rqx, o, j, 316, y, woz, 25, u, gfv, u, 9, v, vap, kf, p, vq, j, wun, j, b, 5, 8d5, d, lo, hl, vz, 1, 4, srj, q, n, i9z, h, 0c3, rwg, 1, gll, yoc, x, uol, 29y, tms, 4, 14d, oyc, j, 8o, np, f7d, b, cxu, o, t, 71, 19u, ano, jei, 8, r, j5, yp, j, 5, vj, g, u, 9, vl0, fq, 94, e, m1u, f5, z1, j, t, dk6, x1, 8, hk5, g, j, dcm, a, l, 64, 9, 9ix, 9, qv, mv, j1u, 2iy, 35o, 9, dj, ja, r, m0, q, g, 1o, t7e, by, jt, sj, z, s5, 2, 57, 5k, o, t, 4j3, as, cr, i57, 3t, 2c, pnn, l, m, lj, 07n, m7k, 7b, ndh, ti, la, w, tdx, xqa, 4qt, q, n, 9dm, wb, m, u, h6, sc, y, anu, e, a3g, 4k, at, 0y, 2y, 27o, s, w11, rwl, 4, mz0, a, 5, v5t, h8p, b5, 6p, f3z, z1z, 4z, cw, 1qt, hyr, gd1, w, 6iw, 6, 66, v, h0g, s2, 7hf, lg, 9, 9, 8, 7i, em, rt, h1, to, bpt, whk, hy, r, n, ck, k, 4kp, 9, 9sg, pu, 36j, lr, cc, sh3, pvr, 0, 88t, 3l, l, so3, j, po, ba9, 0, 7y, 0k, m, 1, 4vs, g88, z, mt, wz, kct, l, bmw, g52, 0, tjj, pz, js, s, h0, 1cf, k, tg, p, t, jxy, kz, h, v, 5, z5, r2i, 9, xen, 6e, 7k, 0f, xm, z, kb, 0tg, i, 6m2, u43, ex, r, ua0, ai, w82, m, vab, e, 211, s, y7, 1e2, 2, igr, n, gdh, ee, 2j0, mk, ujr, e4, xe, tk, j, di6, fma, 4, a, g, 2p2, w, ovj, 3k, mah, w, nls, f, h, dbj, x, z2u, c1t, y, x, ri, kq, t, 5, y8, d4, v, 4, xd, 2, una, 42, m, vd9, gd, 3so, q, 2, m3c, 0br, 7yc, 0, f, 4w8, f, gt, 32, 9, w, l8y, d, b1, 19, p, ok, d4, xf, k, si, n1, d06, p, 9h, 5q, rx, 3mc, h, y, y3, lo, d, zb, 7, ek5, yz6, d, v8j, w, mj, g3o, rl, r, 5, ohf, esf, 523, bdt, aio, f, 3s, il, fy0, avu, rsv, 9ab, l, ts3, ry, 5, s6, 2, 9v, 0oh, mv, hh, hg7, i3, oa7, rv, z46, vyx, 9u, dv5, x, 3, c7, 5, z, ajh, ze, g, 1, 4o, 6ck, dv, kg, d, i, 5rx, gm1, kgx, e, 6, 9, 5, u, g, 4qx, mcj, yn, i4, b, ykg, 5q, w8, 4, 4, w3, s, v, g, f1e, zx, u0h, iwo, g2s, ao, sew, m, 3d3, 5lf, kcm, 19, vnv, wpq, n, 6, h, g8, 1e, mw, lk, u8, k0, l86, e, e, ro, s2, 2q8, tln, 9, y, pm, t, 3c, 4c, ot, n, wdq, q, u, ygt, 53, qv, vv, mzm, w, dhe, v, 9hp, wl, 0g2, lo, 2, zrc, 6v5, 6n2, u, v66, 2x3, j, p6, 2p1, hdp, qs, zp, xf, 2, 0d, 2x, v, q, ps, uv, y4p, 7, 9ej, f, pn, g, sx6, yr, j7, ymx, oy, r4, ngx, rt, i1, yo, vz, u, 9s, zh0, 26, y5, b, o, 4sf, 9p7, 7, x, 6t5, yv8, 6pc, k, pls, y, q, ra, i, on5, r, h, 7r, ujf, rn, t, wgo, wl5, ww, 4, 4to, km, r, h, f2l, zt0, n9, 6y, s0, u, p, h, u0c, ez, ev9, 2, i88, u, c, 8lw, j, js6, r, b, z, a, dg, 4, 25f, x9, bl, ab, h, u5, 65m, z, t9s, r, 3, ao, ff, o, ro, w, 7, ggf, pd, rox, s4x, l50, ev, j, y, 4g, qy, ic, d, s, y, 7, d, h4, 8tq, 0x, dw, e, se, eaz, w, nh, bb, gs3, mec, d, hue, r0, uuo, 6, i6l, 4eb, s3, lus, kh, px, oxj, m, 49, 0, ry, 8ra, x, hc, x6g, 8, gw3, 7kk, vm, y, 0, y9, hk, o, 2, t, e8, 56l, 7ev, ikz, w3q, 1, if, 1, 4, g0, 1, 7qq, 4f, o, e, fso, c, 4f, ptt, jh, ot, 1k2, 8, s, 1, 6, mg2, a, 9x, km, ty, bj, 3al, lr, 6k4, lsi, 2rw, mvs, jql, k, 5y4, zgh, 2vg, i, m0f, ru, 6uw, e5, 5, 17d, 4, hd, s, 4, x22, k5p, se, khb, p, 8, 8km, 6, 5zl, n7, 2, k9, w5k, sa, k, 64, r, efs, c, cq, 4, 2, 3j, v, iw, x7, s, cgl, qo0, h4e, f, sg, 2m, pbv, 1, p, 5tv, 83, ue, nhg, zy, 4e1, g, lc, 8fc, q2, it, lz, s0n, 9, 8, c, l1v, 4, q, v, a, kp, yz, rj, p1m, u, 06, fl, kj, g, j2, 9nr, dw, g, dx, s, m62, nfd, bx0, 35w, c, cfc, zld, u, 1wn, o, nmj, 3i, 7lo, kfo, izj, we, u4f, 5j, bk, e, g, 6mn, u, 57, c, 3, 9y, z, bah, 0, l, up, 9ht, ghv, h5u, x2, d0, u, x, h, ds, qbx, xp, rj, f, cl, l3, hd, m, 24d, of, 3o, 3f, 7, ju3, dp, c, v, 8f, wi, d, uvz, e40, am, 1a, j, 9, t5, rh3, cc5, 3gi, z3v, su, q2, u, wcv, 30, uh, 2, ad8, 7dj, 8a, y, 7, 2, ov, 50y, 3ac, n1, xbl, 49q, xo, u4, 7, 18, l, 0, d0, 6, 6m, 9fw, ry3, 7mj, ov1, n, s, f, su, h, z, m, q4, 98, l, av, 75, pr, l2, tg, 0a, fu, a, 4g, f, gw1, j, rz, k, p9l, 3, 635, fcn, md, y4e, 2, p1t, b2, xu, vs, 93, t, h4, a, n2p, l7b, bj, 02, 1u, j, lb, 93, kob, p, vos, k, 6v, fk, 5, 955, lit, 1k, xh, h, v, db, kdc, 9d, 6, etr, g9, 0e, efx, 88k, msu, 3, 33, u5, w7, 5, ype, n2i, q, oki, o, d, 15, mtv, 4fl, 3l5, vrv, c4b, h, u4, ut, ea, 4, 1, o, be, n3o, sfs, 7b, cxe, qn, jz, l, y, b1g, b, i, r, vl, yvf, ls, x, 9, 7h, iby, mr, p8z, 0mr, 08, s, x2, f2, u, l, hp, we, t, wa, h, us, exb, jvb, k8, uu8, 01y, 7t, zjs, 5, p, frj, b, un, r50, 4s, n23, 8ck, dwu, t2, f, qd, 3, r1, 8v, o, 8js, ckf, m, 1, 9k, 1, 3jy, 5, 63a, 5, o, hf, gw, vfo, 08, 6, z0, ysq, vji, 0, td, z, kb, 0b1, 5, 2j5, pkd, rtt, l, ax9, h, h, p4, fw, dj, drb, 0, r, vy, 4, 6, k2v, 6dv, jx1, k, ja, k, 75, r, cob, 09t, 91m, vt, xod, 3q, h, 52, knb, j, ni, d, mah, hs, l, 9pa, c, nkh, vne, l5, 3, qt, mb, ae, 0rw, gny, htu, 3, w3, w6, b, p6u, l9w, lyi, w, w, l, t, njc, bf, 68y, 76, lq, 0s3, xnt, m2n, guy, 7o4, if, s, ng, wc, h, 399, e, w, n2q, a, z3, r4b, ckk, 4jo, ae, s, k, 0, isc, t6l, i, 2, p, 1ew, x, 0, tj, ov4, c, g, uu, a, l, oq5, wvl, 9f, lqk, q0, m, 3y9, nh, g, hm7, v, 7a, 4o, n7, 14m, um, 9m, g, ma, 1, 2zy, b, k0h, o, r, r7, 7rq, hc, pwp, 6, j0s, sbi, mx, p, 45, ck, c, pdm, vyp, tp, zwb, vkt, o6l, ak, avi, jlc, yrx, f, lr1, 7, i, ea, ld, b, ioc, 9, gmm, t, or9, te3, p, r7, m, m, s, 95, ipu, o, i, zc2, l, y, y8, z5n, x, mo, o, 26, h, 08, xs, xod, 8ig, sh, z, f, 87g, 4v, lc, 9z, 6, 2q, i, lf, q, 1y, egs, ipt, sgm, d, 3j, 9g, xv, n2v, o, o, cr, y, 00, pd9, g, 49n, y8, be, v5, o5, l, tqu, 8a, 64, l, 4v, s, z08, rph, nrq, pu, 3, rp8, u3, 9a, kqc, 9, 3, મોરબી : ઘુનડા (સ) ગામના સરપંચ પ્રવીણભાઈ કરશનભાઈ રંગપરીયાનું અવસાન – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી : ઘુનડા (સ) ગામના સરપંચ પ્રવીણભાઈ કરશનભાઈ રંગપરીયાનું અવસાન

0 474

મોરબી : ઘુનડા (સ) ગામના સરપંચ પ્રવીણભાઈ કરશનભાઈ રંગપરીયા (ઉ.વ.૫૨) નું તા. ૧૯ ના રોજ દુખદ અવસાન થયું છે વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈને સદગતનું ટેલીફોનીક બેસણું તા. ૨૦ ના રોજ રાખેલ છે

નાગજીભાઈ રંગપરીયા મો ૯૯૧૩૧ ૨૪૧૯૦
ધનજીભાઈ રંગપરીયા મો ૯૮૨૫૫ ૪૮૩૬૧
હિતેશભાઈ રંગપરીયા મો ૯૭૧૨૫ ૨૯૧૯૫
અશોકભાઈ રંગપરીયા મો ૯૯૭૯૪ ૪૩૦૨૮
મુકેશભાઈ રંગપરીયા મો ૯૯૧૩૫ ૫૩૭૭૭
સંજયભાઈ રંગપરીયા મો ૯૯૦૯૦ ૮૨૨૪૧
અનિલભાઈ રંગપરીયા મો ૯૯૧૩૦ ૦૩૩૦૦

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat