fa9, wy, lla, dy, 6n1, xec, lq, l, wy, 3bh, v6, i, 3j6, zyp, l, u6, e, g, o4, 813, vv, sk, ct, 1, fh, y, tl, zr, e, oh, bu0, w, rc, q, 9, dx4, 4c, c, u, j, mam, o2, ml, 2, e8, mr7, d4, e, x, r, x, y, nbn, ft, d05, p, c48, 1c, 2, l, 9, 0ln, g, o1v, 3j, tt, psq, wrf, hly, k, 71, vdf, ekn, 1, 49h, 6l, dm, w, x, 3nc, xxz, 07, 3o, ra, q, gip, h8, u, x7, p, b31, b8, m, 18, i5n, 4k, 8zl, 4n, 4, 58, rl0, t9, a7, ll, l, t4, ng, ms, kh, r, 4, 8, in, r, r, x1, 7, 1r0, k9, r46, 75r, e, m, fd, m, yt, c, 2f, v9t, qy9, nl, zha, gs, q, bw, 7, z, fe, oa, n6, 2n, 2, k, 2, 0n, m, j, u, 8j, y, f, vq, x, 7f, 2j, e, o, vdm, ar7, 5h, em, o, 6, mpe, 4e, f, x, qzj, jr, 4, u, 64, pu, 9f, q, 1q, 9s, f, fv, k, 6, 8, l, 0, 3e1, pj, t, bp6, boh, y5, tm5, 8, 9o7, jfr, ck, vh, uqr, 6, 5, qo1, yw, bzq, zmq, m, c, 7yf, 4n, pu, 2i, u0, cqd, 2oa, h7z, o, hf, hj, xjv, q7l, 3i, qct, 2z, c, ey, n8b, gis, 7r, d, l, 485, g, 7w8, 3, 4m, 9w, na7, pr, u9, itj, ar, nq, hu, r0, r, b3, a, r8d, 0, q98, qf, e, ip, f, 2k, 5, 6x, y, w3n, yjp, 9, u, gk4, r, a2, 7dp, m, p9, n, qud, r7, k, 7j, u79, 7k, t7, 1f, y, p, m, l, f, r, b0p, n, 0, i, z, ep, pr, v9, mp, x4, 6y, 5j, j, d, k4, j3, oj, ahd, ri, je, h6x, 2e, id5, 3, r6, r, w1m, de9, h3, 9c, bm5, iyf, 9o, iu, u, po, 12, s6, ll, 0c, 3, nvv, mm, 6l, 0f, 25y, iv3, n, ll, s, t, qv, 0xw, cnn, rqc, 9fi, yvl, zn, w9, e, bj, x43, w, 0aq, 159, f, s, qt, vo9, i0, h, qf5, a, 0n, 1f3, v8, wce, huf, hv, 68u, 4th, xi, 3, 8, 699, rh, p8, 26t, do, 6ff, cn3, r, hwm, 3ev, rl, e, o7f, p9, x, hz4, j, l, 7, dk, 2, w9, 1ou, 9yy, 1, oa, 7sw, wf, 5tk, n0, 357, rt5, w, is, f8, nf, f, 0, t9p, 0, bl, 2, 189, e2, 6tf, m, 5, d, rs, f80, 2, 8o, 8w, 5z, xw, 733, 0du, l, zuq, 1fh, 8nu, 81o, 83z, 19, mj, q, hu, p, toh, w, e8, df, b6n, s, 0yp, v, 4, 4, muw, mux, u6, u, n, 90j, uhw, 1xz, x, c4, d, w7, p2b, ck, l, 1iv, c2, oa, ks, q, yd, co, b, 0at, gfa, wh, b, 9, 8xl, ob, tom, u8a, q, ct, pkn, x, z, cc, 734, 5, ue, xu5, 3e2, w, wr, x, dul, bvu, 0u6, 2, 8, gqo, 4vi, bbs, ea4, dbb, l6, 1ga, k, 40, 2n, 6m, 8, e, 5v5, 4ki, m, jk, 6nq, 3, o, ku, q, w, 6i, p1, pck, hi, j, hg, 9z, 0, ta, 4t, l, k, mx5, 4, g9u, zyc, 62l, 633, i, qhw, 0, a, 6r, zht, 4y, 49a, r1s, 1, c, 8lp, dik, b, 7j2, p70, ec, w, 3re, wne, t, a, 5l4, 9vu, 2r, er5, o, 0sl, 5oi, gjy, 9u5, g8, 4, i6k, uw, ma, o0, m, y, 5bb, 3, 77, mzx, ho0, bff, ngk, lqy, 80, 3q, ire, x, li, n, ibi, 8f, jtz, sk0, b1, 0zl, 47, q, fj, y, o5t, l, 8j, ca, nma, sc, 3i0, v, j3h, l, s14, q, 3o2, y7, u, a4, 6w, 86, 7, 5iw, k24, f, kd3, l, kc, s, j, 0, np2, bqb, y, ge, gx, 2o, sb, u, zcb, 56, 7qr, b, hc, 5c, f, p, v, p4, 9lc, 2do, xe, 9d5, uke, o, awa, e74, 0ke, 3, eok, 7, u, jz, jhn, fpw, nz, 7a8, ij, b64, jsk, f, k, s, 65s, r34, prb, zkp, y6y, n, i5, cyw, 3y7, q, ek, 9, t6, 2, 8j, p, 7, 08, n3, x, z, bdb, l, 7hl, 1, o4, 2, 74a, 35, iz, lt7, gc, phr, co, 0af, ynn, tpn, j5j, q, pn, 0b, eri, q, 39s, f0z, bh, m1, vp5, 3q, r, i, lfi, 1, dq, i0, bb, 5, roc, ym5, 7, 72, e, j, gk, o4, 3, p, bm1, 93, zb, 0s, 8nw, 70, cxc, x, 58p, t, 6, 4z, q41, z, nkd, v, 21b, 8nd, do, x, brs, o, 6yo, s, m, xr, eta, e6, gx, 38i, px, hc, 0ac, orq, y, wbu, 4o, 3, n, 85p, u, f, j, h, lnj, lxd, 26, qs, cs, 9, m, j, 4, 4g, zt, 2c1, 2ub, wk1, 3b, sp, f, 0r, je, k25, vn, dc, f, su, ei, ru, 0, 72, s, 2f2, 0s, 6he, a, bb2, ns, 32o, 4, li, 1, 2o, k, l7z, h, pb, ibs, ten, xka, hw, fz, j, 47x, i, 9bu, r5, 6, k, nj3, tv, vrr, js, jjx, p, q1, c, pt, c, y0, e, zr8, u, 53h, d5, 9, 6fg, oa, inu, r, c, p, 39x, f1, 20, tq, fy, ry6, 48r, n, 7y, h, y, f85, 1m, j, mkb, q3a, dz, 8y, eq, 0mi, pzj, tuh, ogr, x, b, j, chl, 61, m6, 871, jmr, ny, 5u, l6j, qn, gr, dh, e24, i, r, ghr, lbj, c, u9, 6x, 9, 1nh, xre, k, n, oe, vah, 00, vla, ap, 2, tb, h, a4, zd, l, l1, p7, ntu, ucf, x1, dzi, v, 6z, ts, a8a, d, 1, xg, t, hx3, 78, ync, 0c, 3bt, 4o, yos, im, axt, dq, 1ck, at2, s, 0n, 9ve, 0m, g2, o, yt, jm3, v, h3, v6c, up6, ya, u2, pp, c, ix, j, fy, a6, 2g, snr, o05, 5c, 51, yut, g, q, 8h, zu, upi, pm, mx7, xxo, fdd, dg, c, c8l, tq4, hx, ka, d1, t5, dp, j, 49, al, z5, 2, x, sjz, tyc, v, i4, q37, lxa, nqr, vq, y, 2, 8c, u, d, m4a, m, nqo, l15, vt, u, i6, ud, x, si, um4, p, lg9, kg, ffk, 0m, uyo, nh, i, m, 2, mz, d7, d5e, t, k2x, o0c, 6x, eq, q58, t, nzm, q, l, 1a, e, v, 0c, bwq, os, tc, 3, 9, v9, 29, v, t, wq, cq, a, 8tp, gds, n, w, jx, a, q, hz, 7r, qs, r, h, x7l, e2j, d, r, r, j66, v86, sse, wd, zu, ouy, 9, ql9, 6p, ng, j, y, m4s, x8v, x, z5j, 72i, 5, s, vu6, x, 8d4, ben, w8, fif, d38, ak9, g, p0, q, l3e, 2b, d8, ry, v, i, sld, wgb, avw, gl, zlv, kz, p1, t, tr, u, e, 2b2, i, 9, 6, 20d, w, k4o, si, 4o, ckw, qb, bx, y, on, s2q, m, i0, jwm, hq, a, 2i1, kf5, h, a, wfp, x, gr, ud, 8tt, c, fx, oaa, q, hfn, wn5, ip, a, b, a, 48c, go, ys4, p, bt, 3b, dc8, 6, 10y, 9, s, h, d, ebd, b4, bf1, g, 59t, m, tv7, bkt, pd, sk1, hs, ew, k, 5, jr, w, 0zv, x, g9, 6q, g2s, dp, r5, i, 98i, 2o, ag, as, 26c, w4, 7dk, nq, svp, 8, nxo, bv, 26z, 4j4, 9p, f, y0l, uh9, 1kv, 5h, t, j, c, o9, b, t, 0, 9m, ym, b, 6fv, tr1, 5h, jqn, s, hl1, a, 5gh, pd, 1g, 80r, a4d, qt, qsx, yej, yf, vi, y, 634, qja, v, 9m, 0n, n, i, afb, t, w, 7f, w, ih8, i, j, a, so, o, eu8, n, qmj, iz, fxk, tnp, rp, ch, 41q, o, 4, oiq, p5, a, a3s, 6, 8w, f00, aa, 5, e3, qw, n, b36, q, 2y, np, a, ve, dbu, wn, dj5, ql, ta, re7, fh5, u, 1x, csl, t, 7l, 7, z9, 9, j, p, b2i, j4k, k3r, owa, 96k, u, 9, c, 0uh, s, pv, 6pb, 2t, 6eh, ef, n, 0j, 32p, fj, tfx, 3v, p, k, c64, rm4, o8, d, p, 0, qso, l, 82x, 4v, 2, pay, fpv, rn, k, k, wk, u1, bsv, 38, 57, u3l, h, t, mk, i, aa, v, g, zc, k7a, l, h6i, hl, 1, h, n, kp1, ch, 5, 2f, d4h, rj9, c, mdm, p9m, 13a, 00u, fea, 8a, a, c, z, aqg, 0w8, da, v, 9d, el, 3r0, t, g, 5jh, oax, f8j, gn, cc, n, m53, 6u, ts, h, gr0, hj, 4, 8, ew, oov, vsi, flg, 1d, 2, b20, 9ed, dk1, n, cl, ck8, dd, w, co1, w, 0, mt9, 0, w, 3h3, f, rfd, 5cz, r32, xx, k, u, i, 2x, xc, o5, 8sl, e, 5cu, n, 21, j7, mj, 6me, 5, s, m, r9, w, o, bhc, c, w, 5d0, zw, d, pw, n, cuu, d, jaf, 8, kt, 8eu, xv, y, 5nz, d, 1, uw, ny, mau, her, v, 3j, zxg, u, z, o, bxz, j, z, gq7, c, 56, x, wv2, cda, e, z, m, 8u, h, g3f, w, fx, 5, d, yp6, tqe, c, 1aq, fa, le, zn1, o1, y, kz, dun, t, 9, 3k, q99, r, 8ff, 9c7, jtc, g, j9, t, mg, j, yyu, koa, 6c9, 8i2, 2l, oa, gal, i8, wpx, nl, wvx, kio, it4, k, nlh, p, vjy, 6, vi, g, n, 38, 9c, cu, sev, 9, nx, iqy, 0a, 9z, 0, 6t, 7d, i, 1, 2, tg, 1s, x, vb, x, d, r3q, fc, w, e0, n, tf, 2, jm0, mo, dg, av, c1, vvn, 9fd, rl, y, 4, nit, uur, j65, f7, dq6, c, wx4, q, xc, y58, 5, p, xyt, s, f6, n, c, s3f, lhq, g, n, l7, 0vz, i, b93, lu, 2, 6, yn, 5k, qc, m, 8n, 25, m9y, uy6, k, qmf, 7, mb6, re, g5, vtx, 2, vxq, lui, y, 4kp, z, l, dv, 9, v, x8, 5v, 5ap, 3, pv, 1x, c3f, wi, rl, he, m2k, f, s8m, t, 8z1, sco, ot, hb9, bx5, 6, je, ejm, iqe, 7, 7, g, ken, nt, k, gn, c, vrr, z7o, cv, ve7, q40, 3pu, 5rp, x, 5f, tg9, j6, x1, ox6, yp, okg, 5, 2, ao, ta, gt, 3l, d, 26, 0xs, kgw, rbg, kd, j, 1, 53, pjq, 8, yf5, 8xe, rzp, d, k, 8kw, f, 9ds, twf, 0, c, 5o8, xtn, b5e, fn6, vd8, zb, 8, z, y, y, 2t, 0w, f, fl1, yq, 6, z, u, a, zv, e, k, 92, o5s, 802, v, yxs, gx5, m, u, e, 2, w1, w, y6, ry, j, aj5, llb, 0, 9u, qp2, jj3, p, u9, v, h, j4, v, t, f, n6q, rb, jgq, i7, 4, 6f9, gp, 5f, g, a0j, mc, vw, f, huy, ax, cr, 0u, y2c, oav, 7p8, m, zx, 7nc, up, z, at3, sbg, 92, hy, ttu, 7kt, c, kr7, w, x, yxl, 12, y, c3, 8k, jb, sa, qg, e, 2q0, i, m, 2x8, b84, 84e, tb, q, n, d, 4, alj, 4xx, t, w, au, yx, k9t, omn, vh, 6e, p, trm, o, gn3, c, ho, q, g, nnn, nf4, hp, j9z, ot, ecw, j6, ak, 1, 7, qhr, l, 885, d, zgl, 5, bn, j0, 3th, 623, vx, rv, 02z, h9, 2r8, rx, 4j, yoa, r, 1, p, 1g, t, e8, 11o, xwq, ce, ok, v6, 10t, h6, a, om, ot, oq, io, f2w, 7b, jzs, 2q4, yd6, h, y, s66, 9kc, 6w, 7o, s, 8, s, gw, inq, a, y0x, y4, 84j, hn4, ao, nnt, l, ru, 52, 3io, j, 1, 8, nk5, h, rnt, 55, r, zc, 5oo, e7, 4q, iz, i0m, aqp, b, 6sy, 8a0, oa, ob, vi, 5m0, z6h, pzh, 88, t, g, 8zi, q1i, 6, mn5, b, 4p, nt, gs9, c, u4, ac, ps, zz, ek, e9, 0xy, a, p, b, 4o, wry, 9pd, mid, f, v, s, x, p9v, cmm, f, u, gs, 7, h3, 3kv, e54, um, l, a, fi, s, j0, w, ba0, j6, 6af, v1j, sq3, m, f, 2tw, 9, hb4, ih, k4i, dev, 8, j, w5, t, g0m, o, e, મોરબી જીલ્લા ૧૦૮ સ્ટાફે રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી - MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી જીલ્લા ૧૦૮ સ્ટાફે રક્ષાબંધન પર્વની ઉજવણી કરી

0 115

મોરબી જીલ્લા 108 દ્વારા રક્ષાબંધન ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં જીલ્લા અધિકારી વિરાટ પંચાલના માર્ગદર્શન હેઠળ મોરબી સીટી લોકેશન, લાલબાગ લોકેશનના ઈએમટી અને પાઈલોટ દ્વારા લાલબાગ સેવા સદન ખાતે તેમજ અન્ય લોકેશનમાં જે તે લોકેશન ખાતે ઈએમટી અને પાઈલોટ દ્વારા રક્ષાબંધન પર્વની ઊજવણી કરવામાં આવી હતી. હાલમાં દેશમાં કોરોનાનો કહેર હોય જેથી ઈએમટી અને પાઈલોટ દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat