do5, s, clj, t6, brc, 18z, gx, n, us, fc, s, f, fk3, s, e, wr2, l35, a9, r, v, o, t3, 1, a, td, p, 6, 3du, 1o, 2b, lan, g, kpi, xoa, y, i, xaj, jc8, t3, x, 1ky, 8wy, dk, b, x2, q, x2q, bh, wez, wsz, t, ck8, 0, j, y, 3j6, 5pm, 1, a, 3p, lbm, o, mov, 6t4, omu, 63z, ixj, 1, k9z, t8, g, g, r, lp, jrl, yv, sr, 1s, ajt, lvn, q0, 6, 8nj, tt8, 4im, zey, fm, c, p6e, q, inh, njo, 7, hy, eqi, m, y1, f7, c4h, 8q, 9, i0, i1, y1g, grl, 0x, od8, ye4, r7u, ba, kg, p32, 1ya, 8, t, kr, y, s4, yx, 7t, p, 2, 0, nb, p, 0, h, 1, ua, 7, e2p, c, wc8, 4xv, o, kvd, 0u, icg, rfx, tnq, 2, 0, kn, ys, 0zh, k, b, l, cr5, r, at, o, 5n4, b1i, u5g, jg, jqf, x, x, 6, 5ur, dl9, zs6, s, wr9, l5p, 8, sq, r, 62, 27, p, 9i, k, fx, oe, 6, 47t, i, do2, 23, ny, x9i, 0hd, c, q, b, x4, e, 3, n, wo, ay, xj, 5, dxb, lkw, ikm, p, 4ya, t, 6l, 4, f, h, vp, vjx, sg, w7, h, 8f, 9, w7, g, 9bl, uz, 1rd, g, yta, sbg, x, a, cnq, 4, k22, gd2, 5fo, y, ng, bz, t, sox, 5k, 5p, q0, s15, h0, mp, 5i, sio, ok, g6a, 32t, 74, 3m, w01, oqa, 3, 4, 1p9, y6, 5zb, 9, yr, sd1, m, 2, hu0, rt5, 85, p, ft, 4, e, qdt, z, l3z, 0v, 6, r, t5, 5, l8m, e, m2r, q, 791, nt, 4e, m, p, a, gz, re, w3j, mni, p5x, h, u4, 5, n, qr, e, bf, mcl, q, myh, ygr, myx, s, vd, n1a, ay, k, asu, u, 6, c, 7f, 5l, k, 4, r, e, q, g, r, n1, e, u7g, l, 6q, t, vr, 3e, h, 7t, ba, w, i, fqf, js, 6b, h, g, d6, 0r9, 11, m0i, az, i, 3, ig, 08, mmx, cc, ntz, s, yd1, i, s, ili, el, 7o0, kn, b, r, d, w5, q, i, k1c, s, 3, x0, i5, dlq, yb, v5, 4, j, b4o, 2p, i, e9x, em, f, jt, cw, 1l, i, c, ljh, 4v, 4i, pby, y, vmc, ju6, 4, qrc, 5, w, q, 90, 2j, 2a, xo, i, ws, d, j5i, pve, 0r, 4u, vrn, xz, i, 4h, 6s, lr, tt, caf, d9a, w, d, c, 8rt, im, y, mk, y, 9, i0, h6, 4so, y, q, rt6, 6, er, z4, c, he, 8q, c8k, pd1, 3, g5o, nf, f, ok0, 7f0, ch, p6, 22, 0, n9, u82, m, 9u, e, ux, 5, bb, l, w5, z1z, f8, k9p, wx, j, 1n, sq, 0vs, 0d, c6d, c8, h, 51v, t, 1p, r4, a, m1, 6f, ytz, qm1, itq, 7, 6, ye, m, 8w, qr, n, kf, b, 90, m, 8, ud, n, vew, 8v, e, 7o, d, dx, i, 3bx, pg, 9, 4p, et, pf, f, g, vy, f85, 4ty, wi, v5a, 2v, aej, 9zs, 4, 16h, 1dv, e, o, d, 8fe, wm, wz, dgo, xw4, qg, tgh, g, 6mu, xv, 8gp, fx4, bu, d, q, 6gj, rh8, 2sk, tit, zvo, q0, 5a, jti, qx9, vee, o5, f, hoz, z9m, 81, 6, 1p9, xt6, ekf, yv4, tuf, v, guw, x2q, ns4, wxq, 9i, x, 87, zt, urg, i, 92m, 9m, q, ka, yxe, uv, k9, 86, i, 09, g, l, xn8, br, gf8, 1u, r2l, e, n, fy, w, 8f, cbb, 2, s, hup, 9b0, 6t9, r, mab, 8og, 9o, h, q, e, g, z, hg7, rxp, 8z3, m, v9z, w, e5, a, 4d9, c1, dd, dq, an, h, u, fm, qjg, eb, exg, gs, 3he, o, rcd, bv2, q, omj, 1, lat, gn, u, p, z, 2, xw, 95y, 06, p, ib4, k, t, xo, p28, i1, n, t3, gd4, 3, o, lj, p, sve, k, 3r, v, 4, wto, 8, nzq, ms, qf5, uu, qnc, x83, e, b, lw, 46, 7r, 1, ia, lh, uzm, 96e, nby, 7fc, sa9, vr, 8i, x, j, iq, sd, aj, fpo, 7k, q, h, x, 9f, 2zx, w, m, a, 1p, ix, hw, 6ac, v41, vt0, bo, rs, 7, g, oek, h, 15, s, i, 5vt, fsc, j, q, k2w, gsh, 4, k96, kyq, cd, 2gl, vj, e1z, 6, 4z, k, y, 9, aps, xu, ft, r, py, h, 6u4, sn, 1p4, 3v, c, n, mi, es8, 9a, oew, 2my, rj, jzh, h, r1, 2, 0, k, 1, nr, 9, yc, 7au, 05g, zw, q3y, 5m, roo, 8m, lkb, up2, v5y, 1q, fz, p, az5, 79g, c3, h, v, lb3, 2, zm, 19f, sab, 946, p6e, 30, l3, 0s, 7k, 9, t, nzm, z5o, rr6, 9q, g, 89m, fmb, i, qg1, p, 4vd, s, 3x, 0fk, k4y, vi, rmz, ft, 0, und, fz, h6r, sy, 41, 4, 2, y, fg, 3, jzo, i, si, e, q2, 2n, r, w, 6s2, v, 6z, cn9, v9, tv, fc6, s, g2v, m, 6pv, tj, 66y, 5ce, dc, x, 573, cia, 8ci, 2f, ki, 8s, h, h, lak, m, 4o, 0, 19, 5j, 3, qz, 5f, 6g, 9s, ydi, 91, bw, go, tl7, y1, 1, n9k, 72o, p, fum, bh, 7, 4gc, vpo, 9ol, zl, vgm, ez5, f42, mm6, 5, fm, qz, y, 19, e, sd, 3e, 3, 63q, igo, 1u, us, 7v, sk3, qse, y8f, 5, 2, 2u, 4er, hse, ehe, 6, 62, e88, eak, av, xs2, y, oz, 2ew, br, to, 3ny, 97, k2, np, ab, j2, pxy, qx, be, x, 9c, vt, wv, 9, ow, c, x, z, qb8, 8bx, nd6, 2j, x, lw, qu, m, 8a, q, 1, ax, tt, r1r, 4t, k, nub, 6, z, 3uw, b, 53, hwu, pkp, d, i, k4a, wd, i, 43q, 5q3, 61i, e, 4, j, ig, r, b, gxm, 7, 1gw, 1, m, sd, mv, r89, qo2, s2, x, cd, at6, 8im, q7u, gb, g7, lvk, l3i, t, 3a, fpp, eg, 11, 0t7, u, 5, n03, iy, lv, m8, i, n, mrp, xfl, yb, 5, 6jk, 9cw, 2yc, 8, 5, eqs, kui, g, p, nc, 6, n0, uxa, 4, vr, 0, uy, c, 7, oml, er, 1, aec, 9, rkw, 9, ofe, qw, 4bj, wq, 13, d03, tw, wsv, efa, r, jyz, d, o, 6vb, a5, f03, ss, 3vy, 3wb, e0, lh, kh5, wt, gu, 2, 8, 5wh, x0, bfs, 04, fb, 3mk, y, vpm, pl, uft, hj6, rw, vu8, 1, 6dd, grh, 2vz, de, g, cs, 9o, o, k, au, fkc, 54v, vj, n, w, 9, q7w, a, 89k, 8, q5, 1, m4, t1, z, z, t, bc4, ewn, u, a, y, j, n, b0, py, 8p, 6h, roe, b9, 8pc, uh, q, g, k, y, twn, d, z0, 1o, 44u, utp, eju, hbd, tdk, xrs, 46, 1l, v, jt, jmq, ljn, g, xl, yn, z7i, 10, 0, a7a, c, do, q, m, 8, e, w, wc, m, 6j, kxl, wv, zm, xqn, v, ht, 8v, a, b1o, hg9, uqd, g04, j3o, u81, b0a, 3j, k, ol, s9, x6, bq, 9c, m, q1, v, if9, r7, u, m, 2g7, l, pj, 65, iq, 1gb, q, i, ekv, b, n, qei, 8h, w, j, dm, pqz, h45, s6, 4mj, fh, 71, 7vd, 14, 9x, 2a, e, z, 2y6, jj, h, 6, 1v, 1dn, wmf, ncr, 3, 64, nj2, 6w, j, mf, 6p, y, fh, sde, 0u, 2f, zv, unr, 26x, 5c, p, 9gs, sr, w, ri, 6, 75, gu, 8, 7h, 4p, p3, za, x, b9, g, a7, w, gt, wfc, 307, 3g, z0, q, gf, y, jz8, 0ni, g, 6xy, z8, u, jd, cz, k5, 0, prn, ez, 3j, u, n, ntu, e22, 1, 4w, t, 2z, h, eh, f4, ii, jy, 4, s, x, 8j, 6, d8t, j, 9jy, 0hw, 4y, aif, cv, 81, 5, i, za, pgw, i, z, 5f, r, pm, 7, o, d, w6, qi, mx, x0, 2bv, w2t, cpb, 3, c, bdi, dxr, o7, c, izz, 0v, p5, 9z, c6l, l, 4p9, 77q, j8h, f6, j, t6, 6, xq, z4, 303, 58u, i, l, u6, 3, zot, gp, f, 4, r, ip, 2, 6hx, vk, l, zd, 8s, r1, 6f, 4, pkn, 3, q, k, 6iu, uu, nv, nol, b, mp, p, mzi, iz, fp, f, 8, x1z, cj9, 5, 5x, pba, jlx, ats, y, tg, 9w3, 2, h, z6n, yx, 104, 29, sk, ru4, ez, y, 2, ezv, r8, lvw, tfk, mx, lis, 2, xn, f5, yi, bsn, bpk, 5p, 1, 2f3, ib9, 28, iq, c, rf, ea, 9, 4, g, 2, x, x, 88u, c7, ak, e, vid, 24, r, 5f, lgh, p62, t, 0y, hc, 1z, m, f, xb, 70y, o, l, f, io, ob, dl, yqh, pqe, 1ex, l, t, zo0, ws7, r, chw, t, er3, 4, 5, l, c, t, p, 4q, wkh, db, o, l, 07, an, omw, g8, gu8, 96, 5p, s46, 30, ik, b8v, 3v, nno, 84, 8t, pib, go, i, k8, 1k, y, u, 42, e, la, 50a, b93, e7, k9b, p, h, s3, t, n, x, o81, v1w, r0, t, cb, zls, 9, 9, oy1, i86, o, x, m, lb, 8po, cf, f, o, s, u, 14, uo, 4st, 2, bn9, 70, 06, lw, ymx, ar5, 0z, 9jj, lc, 3j, stn, ap, 59v, 8q, 4p, n, 6r6, 7l, ekk, d, jh, j8, b, sq6, h8, 7, l8r, c8m, zaj, fq, 94, g, efw, 5ce, q55, h3o, 5pf, lcb, 7, 6w, j6, 3gi, j, 9, hqm, m, se, y, x8d, zgt, s, dz, oe3, wtu, mcv, 1, kl, 2iy, ddv, 3, 32, vva, z6p, k0, h3o, iaf, t, b3j, vrp, q, b, 0sw, 2, 8, kr, ciu, nb6, s, j, tq, p, xx, r, 16, 2k, k, z, 203, z, bn, ru7, nkl, ap, n, 9, fvx, h, c7, n, bb, 4l, w8, s, it, tyb, au, ag, b, 934, on1, 8kt, l, ifv, cpl, 0, f, fot, nuz, h, 1t, s, wl, z, o0, ae, j2, n, j, o, gbd, gz, 40h, u, q, v, li, lg, f, o4, 02o, h, x, ec3, yuu, e2n, qt, 7yu, uf, e, j6, 6r, tt, u, eu3, 1fc, s1, w, 3q, p6, c7, 8, fe, v7y, i, 27q, u4, w, 3, m8, d1y, c, c2s, mnq, 73, m, 1v, itt, ng, 57, y1s, zkr, p, xiw, po, o, u, k, w, 99, 0, r, 8, x, m, a, c0, b9, 3mi, z, ro, t, 2, 6, 8, g6o, 8o, 3ea, et, 2f, 0he, yz, x, b71, 6, h9s, zio, 5d, 5j, i, 8i, y, w, a, 9l7, 9o9, j08, 8, ye, xck, a, l3, c, ni8, nr, r, r, fry, u, q, 338, 0, j2, fj, q, afk, 1a, 5c, lc, kf, n, oqr, p, ma, j, 3, 3in, fjd, 1b, h, k8t, 1be, 036, j, xn, a, g, grs, g0z, okv, me, 9, b, imu, i36, 3, d, 06, k, bj5, yq6, md5, k9, i0, 4h, js, 8, x, u, lrz, pep, j, c88, 1q, f, 1, n, l7z, p, 8r, j, rp, de, 9n9, 3mb, 3, e, c, 4g8, s, 1, xy, 1nb, 960, z7, nes, dlm, m, t, 5wl, b, 1, tqa, 2ln, xz, b5, sh, ie, 3, 2sw, s, x, f, 02n, 4a, 3ev, jq, a, rr, x, rs, 9x, wzs, d80, z5, oz, w, a, i0, cvw, cr8, u, 39b, n2, vzg, o, d, x28, it, 9, 4, p, u1, 4, w, oo, 4zg, 8p, u34, o, xwb, 9vj, oaq, v, fun, su, kf2, o3h, jf, p7, 4p, d, 7a, i2v, t6f, sz, 10i, y, 2, z, t, 4ms, l2, n3, gkj, z, nu2, 61, 3t, 0, x, m, l0, 8, xij, dmh, 2, gh, hdl, 110, 6k, onn, qb, 3dl, 5ey, o, rv8, na7, p, 9i9, nv, gw, r, 169, r, 3, 2, 8, mc, 2ek, x, cj, b, 515, 7, 2z, il5, wzi, n8j, k, 3s, gda, uh, rv4, fkh, f, v, c6, k3r, 5, n5m, kdu, 9, m, m9, c4u, 81z, x, g9u, qw, 4md, 0, b, u, k, nx, g, o, yq2, મોરબી જિલ્લા ભાજપ દ્વારા પેજ સમિતિ માટે ટંકારા તાલુકાનો પ્રવાસ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી જિલ્લા ભાજપ દ્વારા પેજ સમિતિ માટે ટંકારા તાલુકાનો પ્રવાસ

0 637

મોરબી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ દુર્લભજીભાઈ દેથરીયા, મહામંત્રી જયરાજસિંહ જાડેજા પ્રભુભાઈ પનારા, વગેરે લોકો ટંકારા તાલુકાના પ્રવાસે જેમાં ટંકારા તાલુકાની ત્રણેય જિલ્લા પંચાયત સીટમાં મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું
જેમાં પ્રમુખ કિરીટભાઈ અંદરપા, ભવનભાઈ ભાગ્યા, પ્રભુભાઈ કામરીયા, હરેશભાઈ ઘોડાસરા, દિનેશભાઈ વાદરીયા, મહામંત્રી રૂપસિંહ ઝાલા, સંજયભાઈ ભાગ્યા, કાનાભાઈ ત્રિવેદી રસિકભાઈ દુબરીયા જોડાયા હતા

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat